Hegn i naboskel og hegnsyn

Naboer skal være enige om hegn i naboskel, og hegnet skal vedligeholdes i fællesskab. Ved tvister kan der afholdes hegnsyn.

Hegn i naboskel

Naboer må som hovedregel i fællesskab selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, med mindre der er en lokalplan eller andre lokale regler.

Ved fælles hegn er det normalt, at naboerne deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af hegnet.

Tvister om hegnet

Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo om hegnet, skal man bruge reglerne i Hegnsloven.

Hegnsloven gælder for:

  • Fælles hegn i skel.
  • Hegn, der står langs skel i en afstand af indtil 1,75 meter.

Ved uenighed er udgangspunktet, at fælles hegn må være 1,8-2,0 meter højt. Ved placering af et eget hegn på egen grund må højden være 1,8 meter plus afstanden til skel, dog skal der være plads til at vedligeholde et fælles hegn.

Ved tvister mellem naboer vedrørende et fælles hegn, så bør naboerne i første omgang selv prøve at lave en aftale om hegnet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre kan den ene nabo anmode om et hegnsyn.

Hvad er et hegnsyn?

Der kan afholdes et hegnsyn, hvis naboer ikke selv kan løse en tvist vedrørende deres fælles hegn.

Ved et hegnsyn forsøger hegnsynets medlemmer at opnå et forlig mellem naboerne, og ellers træffer de en afgørelse i form af en kendelse. En kendelse kan indenfor 4 uger indbringes for domstolene. I Faaborg-Midtfyn Kommune er det Retten i Svendborg, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg.

Begæring om hegnsyn

Hvis naboer ikke kan blive enige, skal den person der ønsker at klage sende en skriftlig anmodning om afholdelse af et hegnsyn.

Begæring om hegnsyn

Skemaet skal sendes til sekretæren for hegnsynet i kommunen.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om klager og modpart, oplysninger om tvisten og hvad klager ønsker at opnå.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at parterne i sagen selv skal oplyse om alle fakta i sagen, og at hegnsynet neutralt skal tage stilling til sagen ud fra de oplysninger, parterne kommer med.

Gebyret for et hegnsyn fremgår af nedenstående "Hegn og godt naboskab" Samtidig med et forlig eller kendelse vil der blive taget stilling til, hvem der skal betale for hegnsynet.

Hegn og godt naboskab

By, Land og Kultur

Hegnsynssekretær
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 06
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid