2 meter bræmmer langs vandløb

I Danmark skal der være 2 meter dyrkningsfri bræmmer langs vandløb og alle søer.

Formålet med bræmmer

Der er flere forskellige formål med 2 meter bræmmerne.

De skal:

 • Bevare vandløbets eller søens bred stabil
 • Beskytte vandløbet mod udskylning af overfladevand og jord fra markerne og dermed mindske udledningen af kvælstof, fosfor og sprøjtegifte
 • Mindske grøden i vandløbet
 • Sikre afledning af vand og nedsætte udgifterne til at vedligeholde vandløbene
 • Fungere som levested og spredningsveje for dyr og planter.

Placering af bræmmerne

Bræmmen måles fra vandløbets øverste kant (kronekant) og 2 meter ud.

Vandløb med 2 meter bræmmer

Naturlige vandløb. Et vandløb betragtes også som naturligt, selv om det er reguleret ved fx uddybning, udretning eller omlægning.

Kunstigt anlagte vandløb, hvis de er højt målsatte i Vandområdeplan 2015-21

Højt målsatte vandløb er vandløb, der er vurderet som særligt naturvidenskabeligt interesseområde eller fiskevand.

Du kan kontakte kommunen hvis du er i tvivl om noget.

Vandløb uden 2 meter bræmmer

Enkelte vandløb er ikke omfattet af 2 meter bræmmerne:

 • Vandløb, der ligger i byzone eller i sommerhusområde.
 • “Enkeltmandsvandløb”, det vil sige vandløb, der løber fra udspring til havet på én ejendom.

Regler i 2 meter bræmmen

Inden for 2 meter bræmmerne må du gerne græsse eller slå hø, hvis det ikke medfører risiko for, at bredden skrider ud.

Går der dyr ved vandløbet, skal der som hovedregel opsættes et hegn mindst 1 meter fra vandløbet, så dyrene ikke træder brinkerne ned.

Inden for 2 meter bræmmen må du ikke:

 • dyrke jorden
 • jordbehandle
 • plante (kommunen kan dog plante langs offentlige vandløb)
 • terrænregulere
 • udgrave
 • opfylde
 • opføre nogen form for bygninger eller andre konstruktioner

Offentlig adgang til 2 meter bræmmerne

Der er ikke offentlig adgang til 2 meter bræmmerne, medmindre de grænser op til udyrkede arealer, hvor der i forvejen er offentlig adgang.

Ifølge Naturbeskyttelsesloven er der offentlig adgang til udyrkede arealer i form af færdsel til fods og ophold, hvis der er adgang til arealerne på lovlig vis, for eksempel ad anlagte veje eller befæstede stier.

Kontakt

Natur og Trafik
72 53 20 35
naturogtrafik-post@fmk.dk