Is på søer og gadekær

Det kan være livsfarligt at færdes på isen på søer og gadekær. Kommunen fraråder derfor at man færdes på isen.

Færdsel på isen er altid på eget ansvar

Når temperaturen falder og der begynder at være is på søerne, sætter kommunen skilte op ved Sundsøen i Faaborg og Ringe Sø, med færdsel på isen forbudt.

Som udgangspunkt kan man først færdes på isen, når den er mindst 13 cm tyk. Det kræver normalt, at det har været dagsfrost, altså frostvejr både dag og nat, i minimum en uge.

Når det er tilfældet, måler Faaborg-Midtfyn Kommune is tykkelsen på Sundsøen ved Faaborg og Ringe Sø. Når isen ved flere målestationer i gennemsnit er over 13 cm tyk, fjerner kommunen skiltene, og der vil ikke være forbudt at færdes på isen. Man skal dog altid udvise største forsigtighed, inden man bevæger sig ud på isen.

Der er ikke skiltning om færdsel på isen ved kommunens øvrige søer og gadekær og der foretages ikke målinger af is tykkelsen.

Offentlige søer

Jf. Bekendtgørelse om offentlighedens afgang til at færdes og opholde sig i naturen §21 er det ikke ulovligt at færdes på isen på offentligt ejede søer, medmindre andet fremgår af skiltning. Færdsel på isen sker på eget ansvar og kommunen fraråder alt færdsel på isen.

Private søer

Det er forbudt at færdes på private søer, medmindre man har ejerens accept.

Vågehuller

I flere søer, som det er tilfældet ved bl.a. Sundsøen i Faaborg, er der såkaldte vældhuller, hvor grundvandet kommer op i søen. Grundvand der typisk er 6-7 grader varmt, hvormed isen på de steder kan have vanskeligt ved at fryse til is. Vær derfor meget opmærksom på våger, hvis du bevæger dig ud på isen. Ligeledes ved udløb til og fra søen, kan isen have svært ved at fryse.