Oprettelse af Vandråd 2019

Lillebælt/Fyn, Odense Fjord, Storebælt og Det Sydfynske Ø-hav.

Ifølge lov om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelse skal kommunerne udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats for 3. vandområdeplanperiode 2021-2027. Dette arbejde kan ske med inddragelse af lokale vandråd.

Kommunerne opretter vandrådene.

Følgende organisationer eller foreninger kan anmode om at indgå i de fire vandråd på Fyn:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd.

Vandrådenes sammensætning
Vandrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning. Vandrådene betjenes af en sekretariatskommune. På baggrund af de anmodninger om deltagelse der indkommer, vil sekretariatskommunerne, i samråd med de øvrige kommuner, sammensætte vandrådene.
 
Ifølge Miljøministeriet forventes vandrådenes arbejde påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke (rammer og vejledning samt IT-værktøj). Fristen for kommunernes indberetning til Miljø- og Fødevareministeriet forventes at blive den 22. september 2020.

Sekretariatskommuner for de 4 vandråd på Fyn

  • Assens Kommune er sekretariatskommune for Vandråd i oplandet til Lillebælt/Fyn
  • Odense Kommune er sekretariatskommune for Vandråd i oplandet til Odense Fjord
  • Nyborg Kommune er sekretariatskommune for Vandråd i oplandet til Storebælt
  • Svendborg Kommune er sekretariatskommune for Vandråd i oplandet til Det Sydfynske Øhav

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og dermed lede møderne.