Kvalitets­standard for Kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om Kørsel til genoptræning og vedligeholdende træning.

Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og i det fastsatte serviceniveau af
kommunalbestyrelsen.
Kvalitetsstandarden er godkendt på Sundhedsudvalgsmøde den 18. april 2017.

Luk alle
Åben alle

Sundhedslovens §§ 171 – 172, Bekendtgørelse nr. 867 af 26. august 2008.

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til personer,
der har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus jfr. Sundhedslovens § 140.

Servicelovens § 117
Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Kommunalbestyrelsen har i Faaborg-Midtfyn kommune besluttet at yde transport til borgere, der ikke kan
transportere sig selv til genoptræning eller vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2.

Borgere med genoptræningsbehov efter sygehusindlæggelse og som udskrives med en genoptræningsplan
(Sundhedslovens § 140)

Borgere med genoptræningsbehov uden forudgående indlæggelse (Serviceloven § 86,1.) 

Borgere med behov for vedligeholdende træning af fysiske eller psykiske færdigheder (Serviceloven § 86.2.)

Transport bevilges hvis borgeren af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere sig selv, ikke har en
ægtefælle der kan køre for sig og ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Alene det at der ikke findes offentlig transport berettiger ikke til bevilling af transport.

Kørsel til genoptræning på sygehuset bevilges af administrativ medarbejder i fagsekretariatet.

Kørsel til genoptræning på et af kommunens centre bevilges af den trænende terapeut.

Kørsel til vedligeholdende træning bevilges af trænende terapeut eller aktivitetsmedarbejder.

Der revisiteres løbende til transportordningerne ud fra borgerens funktionsniveau ex i et genoptræningsforløb hvor borgeren undervejs bliver i stand til at klare transporten selv.

At borgeren får mulighed for at få dækket behovet for genoptræning eller vedligeholdende træning.

Der er indgået en aftale med Fynbus (Flextrafik).

Træning efter Sundhedsloven
Borgeren har ret til transport eller transportgodtgørelse efter gældende regler i Sundhedsloven

Hvis borgeren er pensionist og selv kører til træning efter Sundhedslovens § 140 bevilges transportgodtgørelse efter laveste offentlige transportudgift eller statens lave takst.

Træning efter Serviceloven                                                                                                          Borgeren har egenbetaling på kr. 50,00 pr. gang (2017). Beløbet fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen.

At borgerne med transportmuligheden kan deltage i den aftalte træning.

At borgerne transporteres til bestemmelsesstedet, så de er der 5-10 min. før træningen starter, og at
borgeren afhentes senest 10 min. efter træningen er afsluttet.

Der må være omvejskørsel på max.30 min. 

Der er samkørsler kommunale afdelinger imellem, når der er mulighed for dette jfr. aftale med Flextrafik.

Der kan være helbredsmæssige årsager til, at der ikke skal ske samkørsler. Det kan f.eks. være demente og KOL-patienter med ilt

Ankomst max 5 – 10 min før træningsstart.
Afhentning inden 10 min efter træning slut.
Max omvejskørsel på 30 min

Længere kørselstid kan være svært at magte for nogle ældre svækkede borgere.

Borgeren kan henvende sig til kommunen, hvis de er utilfredse med serviceniveauet eller en afgørelse om
transport, og afdelingen vil revurdere afgørelsen.
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sundhed og Ældre
Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43
E-mail sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme
oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)