Kvalitets­standard for Personlig hjælp og pleje

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om personlig hjælp og pleje.

Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og i det fastsatte serviceniveau af kommunalbestyrelsen. 
Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. november 2021.

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med hjælpen?

Faaborg Midtfyn Kommune har fokus på dit hverdagsliv. Formålet med hjælpen er, at du kan leve et så uafhængigt liv som muligt. Den hjælp, som du modtager, har som mål at støtte dig i at klare de opgaver, du kan selv. Du er derfor med til at tilrettelægge hjælpen og deltager i den grad, du er i stand til.

Hvad omfatter hjælpen?

Når du søger om hjælp til personlig pleje, vil vi sammen med dig vurdere, om du ved at deltage i et korterevarende rehabiliteringsforløb selv kan blive i stand til at klare opgaverne helt eller delvist.

Under rehabiliteringsforløbet får du hjælp til de aktiviteter, som du ikke selv kan udføre. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med dig og altid med udgangspunkt i, hvad du gerne vil opnå og det, du formår på et givet tidspunkt. Det betyder, at hjælpen justeres op eller ned i forløbet afhængig af dit behov. Du vil i forløbet få besøg af en terapeut i visitationen, som planlægger forløbet med dig. Terapeuten er specialist i at finde individuelle løsninger for dig.

Hvis vi ikke vurderer, at du ved at deltage i et korterevarende rehabiliteringsforløb, kan forbedre din evne til at klare dig selv helt eller delvist i hverdagen, bliver hjælpen tildelt uden et rehabiliteringsforløb.

Du kan få støtte eller hjælp til bad, toiletbesøg, øvre og nedre toilette, af- og påklædning, hjælpemidler, vending, lejring og forflytninger og hjælp til planlægning af hverdagens aktiviteter.

Bad

Alt efter, hvordan du klarer dig, modtager du brusebad eller sengebad som udgangspunkt 1 -2 gange om ugen. Du får hjælp til af- og påklæd­ning, øvre og nedre toilette samt at blive tørret og smurt med creme i ansigt og på kroppen efter behov. Hjælp til at få vasket og tørret håret med håndklæde. Hjælp til at få klippet og renset negle, der ikke kræver særlig behandling. Efter badet tørres gulvet i dit badeværelse.

Toiletbesøg

Du kan få hjælp til de dele af toiletbesøget, som du ikke længere er i stand til at varetage. Det er for eksempel hjælp til at komme på toilet, skift af ble samt tømning af urinkolbe eller toiletstol.

Øvre og nedre toilette

Vask af ansigt, arme, hænder, over- og underkrop, ben og fødder samt at blive tørret.

Af- og påklædning

Har du brug for hjælp til at få tøj af og på om morgenen eller aftenen, kan du få hjælp til det.

Kropsbårne hjælpemidler

Bruger du for eksempel protese, skinner, høreapparat eller briller kan du få hjælp til at få hjælpemidlerne af og på samt til almindelig rengøring og vedligehold af hjælpemidler.

Vending, lejring og forflytninger

Er du begrænset i at bevæge dig, kan du få hjælp på forskellige måder, afhængig af hvor stort dit behov er. Du kan for eksempel få hjælp til at blive vendt i sengen og lagt til rette i løbet af natten, eller du kan få hjælp til at komme fra din seng og til kørestol.

Planlægning af hverdagens aktiviteter

Har du svært ved at holde styr på aftaler og opgaver, der får hverdagen til at glide, kan du få hjælp til at organisere din hverdag. Det kan for eksempel være hjælp til at bestille transport og komme til aftaler på sygehuset.

Hvem kan modtage hjælpen?

Hjælpen er til dig, som i en kortere eller længere periode skal have støtte eller hjælp til personlig pleje.

En forudsætning for at få personlig pleje er, at din begrænsning ikke kan afhjælpes med:

  • Brug af hjælpemidler eller indkøb af forbrugsgode
  • En mere hensigtsmæssig indretning af hjemmet

Tildeling af hjælp gives efter en individuel og konkret helhedsvurdering af, hvordan du kan løse opgaverne og hvad du har behov for hjælp til. Der foretages løbende opfølgninger for at hjælpen tilpasses dit behov. 

 

Forbrugsgode er produkter, som er fremstillet og forhandles bredt til sædvanligt forbrug overfor den almindelige befolkning. Du kan kun få hjælp til forbrugsgoder, hvis udgiften for produktet overstiger 500kr., og du opfylder kriterierne for bevilling.

Hvordan kan du få hjælpen?

Hvis du får behov for personlig pleje, kan du eller dine pårørende kontakte Rådgivning og Visitation i Myndighed, Sundhed og Ældre.

Når du henvender dig, spørger vi ind til, hvordan du klarer hverdagen. Vi vurderer efterfølgende, om afgørelse kan træffes på baggrund af din henvendelse og de oplysninger, vi kan indhente telefonisk, eller om der er behov for et besøg af en medarbejder fra Myndighed, Sundhed og Ældre.

Du bliver i begge tilfælde vejledt om, hvilken hjælp eller andre ydelser, du kan ansøge om.

Du er velkommen til at invitere en pårørende eller bisidder med til besøget. Du har også mulighed for at vælge en partsrepræsentant til at tale og handle på dine vegne.

Hvem hjælper dig?

Personlig hjælp og pleje er omfattet af frit valg. Det betyder, at du selv kan vælge, om hjælpen skal udføres af den kommunale hjemmepleje, en privat leverandør eller en person, du selv udpeger og som indgår en kontrakt med kommunen.

På kommunens hjemmeside (kontakt til private leverandører) kan du se de aktuelle godkendte leverandører af praktisk hjælp. Hos de private leverandører er der mulighed for at tilkøbe ydelser, som du selv betaler for.

Du kan modtage personlig hjælp og pleje hele døgnet i dit hjem. Du kan også tage hjælpen med dig på ferieophold i Danmark i en afgrænset tidsperiode. Det er hjemmeplejen i kommunen, hvor du er på ferie, der hjælper dig.

Hjemmehjælp kan byttes til andre opgaver

Fleksibel hjælp giver mulighed for at bytte visiterede indsatser til ydelser, du ikke er bevilget. Ydelserne behøver ikke at være omfattet at det kommunalt fastsatte serviceniveau.

Hvis du gentagne gange fravælger samme ydelse, skal leverandøren kontakte visitationen og sikre, at der sker en revurdering, før du igen kan modtage hjælpen.

Hvis leverandøren finder bytteydelsen uforsvarlig, har vedkommende pligt til at sige fra, og i stedet levere den visiterede ydelse.

Du kan kun bytte praktisk hjælp til noget andet praktisk hjælp. Ligeledes kan du kun bytte hjælp til personlig pleje til noget andet personlig pleje.

Hvad forventer vi af dig?

Som modtager af personlig hjælp og pleje forventer vi, at: 

Du deltager i at løse opgaverne i det omfang, som du er i stand til

  • Du giver hjemmeplejen besked senest kl. 12:00 dagen før din hjælp, hvis du er forhindret i at modtage hjælpen.
  • Du er indforstået med, at kan det blive nødvendigt at tilkalde låsesmed på din regning, hvis du undlader at afmelde et aftalt besøg, og leverandøren ikke kan komme ind. Det sker kun, hvis vi er bekymret for dit velbefindende.
  • Du er indforstået med, at der ikke tilbydes erstatningsbesøg, hvis du aflyser et planlagt besøg. Det er dog muligt at flytte besøget efter aftale med hjemmeplejen, når det drejer sig om aftaler med sygehus og læge.

Kvalitetsmål

Det er kommunens mål:

  • At sagsbehandlingstiden for personlig pleje er maksimalt 5 dage.
  • At du er medbestemmende og inddrages i dit forløb, i det omfang du kan.
  • At hjælpen kan justeres fra dag til dag, f.eks. hvis du bliver syg og har behov for mere hjælp.
  • At måden hvorpå du støttes og hjælpes med personlig pleje, kan variere fra dag til dag afhængig af dine behov.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler i Myndighed, Sundhed og Ældre eller borgerrådgiveren, hvis du ønsker at klage.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83 stk. 1, nr. 1.

Information

Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte

Myndighed, Sundhed og Ældre
Rådgivning og Visitation
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon 72 53 60 00 (mandag til fredag  kl. 9.00 - 12.00, undtagen onsdag)

E-mail: sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger - sikker post sendes via Borger.dk)