Kvalitets­standard for Praktisk hjælp

I kvalitetsstandarden får du information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om praktisk hjælp.

Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og i det fastsatte serviceniveau af kommunalbestyrelsen.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. november 2021. 

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med hjælpen?

Faaborg-Midtfyn Kommune har fokus på dit hverdagsliv. Formålet med hjælpen er, at du kan leve et så uafhængigt liv som muligt. Den hjælp, som du modtager, har som mål at støtte dig i at klare de opgaver du kan selv. Du er derfor med til at tilrettelægge hjælpen og deltager i den grad, du er i stand til. Det du ikke selv kan, kan du få hjælp til.

Hvad omfatter hjælpen?

Når du søger om hjælp til praktiske opgaver, vil vi sammen med dig vurdere, om du ved at deltage i et korterevarende rehabiliteringsforløb selv kan blive i stand til at klare opgaverne helt eller delvist.

Under rehabiliteringsforløbet får du hjælp til de aktiviteter, som du ikke selv kan udføre. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med dig og altid med udgangspunkt i, hvad du gerne vil opnå, og det du formår på et givet tidspunkt. Det betyder, at hjælpen justeres op eller ned i forløbet afhængig af dit behov. Du vil i forløbet få besøg af en terapeut i visitationen, som planlægger forløbet med dig. Terapeuten er specialist i at finde individuelle løsninger for dig.

Hvis vi ikke vurderer, at du ved at deltage i et korterevarende rehabiliteringsforløb, kan forbedre din evne til at klare dig selv helt eller delvist i hverdagen, bliver hjælpen tildelt uden et rehabiliteringsforløb.

Du kan få støtte eller hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb samt hjælp til måltider.

Rengøring:

De dele af rengøringen, som du ikke selv kan varetage, kan du få hjælp til. Rengøring hver 14. dag kan omfatte hjælp til rengøring, dvs. støvsugning og vask af gulve i daglige opholdsrum svarende til en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 65 m2). Der tørres støv af på tilgængelige flader, lamper med glatte overflader samt ved spise- og læseplads. Aftørring af sanitet og spejl på badeværelse. Indvendig trappe, hvis den bliver brugt. Derudover hjælp til rengøring af hjælpemidler og køleskab.

Hovedrengøring:

Hovedrengøring kan bevilliges en gang årligt og i maksimalt 2 timer. Hovedrengøring kan for eksempel omfatte vask af skabe, vask af paneler, vask af dørkarme, afkalkning af fliser i badeværelse eller afrimning af fryser.

Skift af sengelinned:

Du kan som udgangspunkt få skiftet sengelinned hver 14. dag. Modtager du anden praktisk hjælp, bliver det gjort i forbindelse med, at du støttes i at varetage de øvrige opgaver. 

Tøjvask:

Du kan få hjælp til sortering af vasketøj, starte vaskemaskine, start af tørretumbler eller hænge tøj op og tage det ned samt lægge tøj sammen og på plads.

Hvis du selv kan varetage det meste af tøjvasken, kan du få hjælp til enkelte dele som for eksempel hjælp til at hænge tøj til tørre, som du selv har vasket.

Som udgangspunkt får du hjælp til én maskinvask om ugen.

Indkøb:

Du bestiller dine dagligvarer via telefonen eller internettet. Hvis du har problemer med at bestille varer eller sætte varerne på plads, kan du få hjælp til det. Du kan også få hjælp til at skrive en indkøbsliste. Hvis du ikke selv er i stand til at bestille varer og har brug for hjælp hertil, så afholder Faaborg-Midtfyn Kommune udgiften til vareudbringning.

Mad og måltider i eget hjem:

Du kan få hjælp til:

 • At sætte maden frem og ved behov varmes den i mikrobølgeovn
 • Hjælp til spisning
 • Oprydning og opvask (opvaskemaskine) efter dit måltid
 • Efterse køleskab i forhold til holdbarhed af madvarer

Hvem kan modtage hjælpen?

Hjælpen er til dig, som i en kortere eller længere periode har brug for hjælp til praktiske opgaver.

Det er en forudsætning, at du har modtaget vejledning fra Myndighed, Sundhed og Ældre om følgende: 

 • Udførelse af praktiske opgaver
 • Brug af velfærdsteknologi (fx robotstøvsuger) og hjælpemidler (fx toiletbørste med langt skaft)
 • Hvad der regnes for sædvanligt indbo* og forbrugsgoder**
 • At indrette dit hjem på en hensigtsmæssig måde

Tildeling af hjælp gives efter en individuel og konkret helhedsvurdering af, hvordan du kan løse opgaverne, og hvad du har behov for støtte til. Der foretages løbende opfølgninger, for at hjælpen tilpasses dit behov. Bor der andre i husstanden, forventes de at varetage deres andel af de praktiske opgaver. Hjemmeboende børn og unge forventes at deltage svarende til deres alder.

 

*Produkter som indgår i sædvanligt indbo, fx almindelige stole, borde, senge, telefoner, TV-apparater, mobiltelefon, støvsuger og opvaskemaskine.

**Produkter, som er fremstillet og forhandles bredt til sædvanligt forbrug overfor den almindelige befolkning. Du kan kun få hjælp til forbrugsgoder, hvis udgiften for produktet overstiger 500 kr., og du opfylder kriterierne for bevilling.

Hvordan kan du få hjælpen?

Hvis du får behov for praktisk hjælp, kan du eller dine pårørende kontakte Rådgivning og Visitation i Myndighed, Sundhed og Ældre.

Når du henvender dig, spørger vi indledningsvis, om du har læst vores gode råd på hjemmesiden: inden du søger om praktisk hjælp.

For at vi kan vurdere dit behov for hjælp, kommer vi som udgangspunkt på visitationsbesøg hos dig. På besøget spørger vi ind til, hvordan du klarer de praktiske opgaver. I enkelte tilfælde kan vi træffe afgørelse på baggrund af de oplysninger, vi kan indhente telefonisk.

Du bliver i begge tilfælde vejledt om, hvilken hjælp eller andre ydelser du kan ansøge om.

Du er velkommen til at invitere en pårørende eller bisidder med til besøget. Du har også mulighed for at vælge en partsrepræsentant til at tale og handle på dine vegne.

Hvem hjælper dig?

Praktisk hjælp er omfattet af frit valg. Det betyder, at du selv kan vælge, om hjælpen skal udføres af den kommunale hjemmepleje, en privat leverandør eller en person, du selv udpeger, og som indgår en kontrakt med kommunen.

På kommunens hjemmeside (kontakt til private leverandører) kan du se de aktuelle godkendte leverandører af praktisk hjælp. Hos de private leverandører er der mulighed for at tilkøbe ydelser, som du selv betaler for.

Du kan modtage praktisk hjælp alle ugens hverdage i tidsrummet 8.00-15.00 i dit hjem. Hjælp til måltider modtager du efter behov alle ugens dage. Du kan også i en begrænset periode tage hjælpen med dig på ferieophold i Danmark. Det er hjemmeplejen i kommunen, hvor du er på ferie, der hjælper dig.

Hjemmehjælp kan byttes til andre opgaver

Fleksibel hjælp giver mulighed for at bytte visiterede indsatser til ydelser, du ikke er bevilget. Ydelserne behøver ikke at være omfattet at det kommunalt fastsatte serviceniveau.

Hvis du gentagne gange fravælger samme ydelse, skal leverandøren kontakte visitationen og sikre, at der sker en revurdering, før du igen kan modtage hjælpen.

Hvis leverandøren finder bytteydelsen uforsvarlig, har vedkommende pligt til at sige fra, og i stedet levere den visiterede ydelse.

Du kan kun bytte praktisk hjælp til noget andet praktisk hjælp. Ligeledes kan du kun bytte hjælp til personlig pleje til noget andet personlig pleje.

Hvad forventer vi af dig?

Som modtager af praktisk hjælp forventer vi:

 • At du deltager i at løse opgaverne i det omfang, som du er i stand til.
 • At du giver leverandøren besked senest kl. 12:00 dagen før din hjælp, hvis du er forhindret i at modtage hjælpen.
 • At du er hjemme, når hjælpen leveres.
 • At du er indforstået med, at kan det blive nødvendigt at tilkalde låsesmed på din regning, hvis du undlader at afmelde et aftalt besøg, og leverandøren ikke kan komme ind. Det sker kun, hvis vi er bekymret for dit velbefindende.
 • At du er indforstået med, at der ikke tilbydes erstatningsbesøg, hvis du aflyser et planlagt besøg. Det er dog muligt at flytte besøget efter aftale med hjemmeplejen, når det drejer sig om aftaler med sygehus og læge.
 • At du stiller moppesystem og støvsuger med teleskopskaft samt miljøvenlige rengøringsmidler til rådighed.

Kvalitetsmål

Det er kommunens mål: 
 • At du senest 4 uger efter vi har modtaget din ansøgning modtager hjælp, hvis du er i målgruppen.
 • At praktisk hjælp iværksættes fra 1 til 14 dage efter visitationsbesøg og altid efter en konkret og individuel vurdering
 • At der altid tages udgangspunkt i en helhedsvurdering af dit behov
 • At du oplever at blive inddraget og mødt med respekt

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler i Myndighed, Sundhed og Ældre eller borgerrådgiveren, hvis du ønsker at klage.

Lovgrundlag

Servicelovens §83 stk. 1, nr. 2.

Information

Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte  
Myndighed, Sundhed og Ældre
Rådgivning og visitation
Skolevej 6
5854 Gislev 
Telefon 72 53 60 00 (mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00, undtagen onsdag, hvor telefonerne er lukket)  
E-mail: sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)