Regulativ for tomgangskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune

Biler i tomgang skaber unødvendig forurening, og derfor skal tomgangskørsel begrænses til 1 minut.

I medfør af bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af vise aktiviteter, § 18, fastsættes følgende bestemmelser for at begrænse tomgangskørsel med motorkøretøjer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forskriften gælder hele kommunen.

§1

Motorkøretøjer defineres som fastlagt i den til enhver tid gældende færdselslov.

§2

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst
nødvendigt og højst 1 minut.


Stk. 2
Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for motorkøretøjer:

  • der befinder sig i trafik-kø.
  • når det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motoren til f.eks. af- og pålæsning, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft, anvendelse af udrykningssignaler eller lignende tilfælde.
  • når tomgang er påkrævet ved reparation og justering af motoren.
  • Ambulancer og lignende køretøjer, hvor særlige hensyn til passagerens helbred nødvendiggør opvarmning.

§3

Overtrædelse af bestemmelserne i § 2 kan straffes med bøde, jf. § 24 i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Sagerne behandles som politisager.

§4

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2022

Vej og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os