Regulativ for biler i tomgang

Biler i tomgang skaber unødvendig forurening, og derfor skal tomgangskørsel begrænses til 1 minut.

Regulativ for tomgangskørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune

I medfør af bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af vise aktiviteter, § 18, fastsættes følgende bestemmelser for at begrænse tomgangskørsel med motorkøretøjer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forskriften gælder hele kommunen.

§1
Motorkøretøjer defineres som fastlagt i den til enhver tid gældende færdselslov.

§2
Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst
nødvendigt og højst 1 minut.
Stk. 2
Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for motorkøretøjer:
a) der befinder sig i trafik-kø.
b) når det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at
udnytte motoren til f.eks. af- og pålæsning, komprimering af affald, tilvejebringelse
af trykluft, anvendelse af udrykningssignaler eller lignende tilfælde.
c) når tomgang er påkrævet ved reparation og justering af motoren.
d) Ambulancer og lignende køretøjer, hvor særlige hensyn til passagerens helbred
nødvendiggør opvarmning.

§3
Overtrædelse af bestemmelserne i § 2 kan straffes med bøde, jf. § 24 i
bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Sagerne behandles som politisager.

§4
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2022