Ansæt en medarbejder i fleksjob

Fleksjobordningen gør det muligt at ansætte personer, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen. Dette giver virksomhederne mulighed for at få løst mindre opgaver.

Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til.
Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et løntilskud fra kommunen.

Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.
Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder og kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til et erhverv.
Fleksjob bevilliges som udgangspunkt i op til fem år ad gangen.

Når de op til 5 år er gået, skal kommune vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurdere, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Fastholdelse af allerede ansatte via fleksjob

Hvis virksomheden ønsker at fastholde en allerede ansat med fleksjobordningen, skal den ansatte have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder (med en skriftlig aftale), inden der kan tages stilling til/oprettes et fleksjob.

Ved fastholdelsesfleksjob skal det skriftligt kunne dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etableret vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler/særlige vilkår. Der kan ses bort fra reglen om 12 måneders ansættelse under de sociale kapitler/særlige vilkår, hvis der er tale om akut opstået sygdom eller ulykke.

Hvad gør jeg, hvis min fleksjobber bliver sygemeldt?

Løn under sygdom afhænger af den ansættelseskontrakt, du laver med fleksjobberen.

Hvis den pågældende får løn under sygdom, får fleksjobberen stadig fleksløntilskud fra kommunen. Når virksomheden udbetaler løn under sygdom, kan der anmodes om sygedagpengerefusion fra kommunen, som er det beløb, fleksjobberen kunne have modtaget i sygedagpenge fra kommunen.

Vær opmærksom på anmeldelsesfristerne.

Hvad hvis samarbejdet ikke fungerer?

Hvis samarbejdet mellem din virksomhed og fleksjobberen ikke fungerer, kan du afskedige fleksjobberen på de vilkår, der gælder for ansættelseskontrakten og eventuelt gældende overenskomst.

Hvis det ikke er en uforholdsmæssig stor byrde, har du som arbejdsgiver pligt til at træffe rimelige foranstaltninger for, at en person med nedsat funktionsevne kan udføre sit arbejde.

En afskedigelse af en person med handicap skal være sagligt begrundet og overholde lov om forbud mod forskelsbehandling.

Fleksjobkonsulenter

Johan Nicolaas
72 53 73 07
Mail: jnico@fmk.dk

Tanja Jensen
72 53 75 99
Mail: tanbj@fmk.dk

Yderligere information

Virksomhedsservice
72 53 74 50

Ydelse
72 53 71 38

Fordele

  • Virksomheden betaler kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer. Ansættes en fleksjobber i 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50% betales således timeløn for 10 timer.

  • Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme.

  • Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med øvrige medarbejdere.

Eksempel

Den 47-årige automekaniker Uffe bliver, på grund af en omfattende ryglidelse samt depression, sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker Uffe at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen.
  
Uffe bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejds funktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset, og han bliver derfor indstillet til et fleksjob.
  
I samarbejde med jobcentret finder Uffe et fleksjob hos et ejendomsservicefirma, hvor han kan arbejde 15 timer om ugen og modtage et supplerende fleksløntilskud fra kommunen.