Ansæt en medarbejder i fleksjob

Fleksjobordningen gør det muligt at ansætte medarbejdere, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen. Dette giver virksomhederne mulighed for at få løst mindre opgaver.

Læs mere her om fleksjob

Fold alle ud

Medarbejder ansat i fleksjob

Medarbejder ansat i et fleksjob har en nedsat arbejdsevne. Man har derfor behov for fysiske og/eller psykiske skånehensyn. Nedsat arbejdsevne betyder, at fleksjobberen kan arbejde i færre timer end fuldtidsansatte og/eller skal bruge længere tid på at løse opgaverne.
Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder og kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv. Fleksjob bevilges som udgangspunkt i op til fem år ad gangen.

Sygdom

Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.

Udvikling i ansættelsen

Fleksjobordningen blev fra 2013 målrettet, så også personer med en meget lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.
Erfaringer viser, at mange kan øge deres timeantal, når de er faldet godt til på en arbejdsplads.
Derfor skal der fra starten tænkes over, hvordan ansættelses kan tilrettelægges, så der løbende er fokus på fleksjobberens udvikling i jobbet.
Jobcenteret følger op på ansættelsen efter et ½ år (fleksjob på 10 timer eller mindre) med fokus på fleksjobberens udvikling i jobbet og igen efter 2 ½ år.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsgiver udbetaler løn for antal effektive timer.

Eksempel: Når en medarbejder er ansat i 10 timer og har 80% intensitet, udbetaler arbejdsgiver løn for 8 effektive timer.

Løn og andre arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes som udgangspunkt efter overenskomsten på ansættelsesområdet.

Ansatte i fleksjob er omfattet af de samme fagretslige regler som ansatte på normale vilkår.

Hvad gør jeg, hvis min fleksjobber bliver sygemeldt?

Løn under sygdom afhænger af den ansættelseskontrakt, du laver med fleksjobberen.

Hvis den pågældende får løn under sygdom, får fleksjobberen stadig fleksløntilskud fra kommunen.

Når virksomheden udbetaler løn under sygdom, kan der anmodes om sygedagpengerefusion fra kommunen, som er det beløb, fleksjobberen kunne have modtaget i sygedagpenge fra kommunen.

Vær opmærksom på anmeldelsesfristerne.

Hvad hvis samarbejdet ikke fungerer?

Hvis samarbejdet mellem din virksomhed og fleksjobberen ikke fungerer, kan du afskedige fleksjobberen på de vilkår, der gælder for ansættelseskontrakten og eventuelt gældende overenskomst.

Hvis det ikke er en uforholdsmæssig stor byrde, har du som arbejdsgiver pligt til at træffe rimelige foranstaltninger for, at en person med nedsat funktionsevne kan udføre sit arbejde.

En afskedigelse af en person med handicap skal være sagligt begrundet og overholde lov om forbud mod forskelsbehandling.

Kontakt

Virksomhedsservice
72 53 74 50

Ydelse
72 53 71 40

Benyt sikkerpost@fmk.dk ved fortrolige oplysninger.

OBS pga. coronavirus/covid-19

Borgere, som er indkaldt til samtale på Jobcentret i perioden indtil den 13. april 2020 vil blive ringet op af deres sagsbehandler senest dagen inden den aftalte samtale.

Her vil sagsbehandleren tilbyde en telefonisk samtale på det tidspunkt, hvor samtalen i Jobcentret ellers skulle have fundet sted.

Det er frivilligt at tage imod dette tilbud.

Læs mere her

Fordele

  • Virksomheden betaler kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer. Ansættes en fleksjobber i 10 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 80%, betales således timeløn for 8 timer.  

  • Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme.

  • Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med øvrige medarbejdere.

Eksempel

Den 47-årige automekaniker Uffe bliver, på grund af en omfattende ryglidelse samt depression, sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker Uffe at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen.
  
Uffe bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejds funktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset, og han bliver derfor indstillet til et fleksjob.
  
I samarbejde med jobcentret finder Uffe et fleksjob hos et ejendomsservicefirma, hvor han kan arbejde 15 timer om ugen og modtage et supplerende fleksløntilskud fra kommunen.

Sådan gør du

Kontakt Jobcenteret og hør om mulighederne for etablering af fleksjob.

Læs mere om fleksjob på borger.dk

Guide til fleksjob for virksomheder