Brandteknisk byggesagsbehandling

Brandteknisk byggesagsbehandling omfatter vurdering af bygningskonstruktioner og flugtveje ved opførelse af større nybyggeri.

Brandteknisk byggesagsbehandling

Brandforebyggende arbejde bør starte allerede, når en bygning er på tegnebrættet. BYG og Beredskab Fyn deltager gerne i møder med rådgivende ingeniører og arkitekter, mens projekter er i den indledende fase.

Ved byggeprojekter rådgiver og vejleder vi gerne omkring krav til brandtekniske sikringsanlæg, fx automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), sprinkleranlæg, automatisk brandventilation, rumslukningsanlæg, slangevinder samt flugtveje, indtrængningsveje mv.

Funktionsbaserede brandkrav

Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand.

Bygningsreglementets brandkrav har været funktionsbaserede siden 2004 (tillæg 8 til BR95) - og er det fortsat i BR18. Det kræves fortsat, at der udarbejdes en brandteknisk dokumentation/brandstrategi for en bygning for at få myndighedernes godkendelse af et byggeprojekt.

De funktionsbaserede brandkrav giver en række nye muligheder, og med den rette tilgang til kravene muliggøres fx nye muligheder i forbindelse med design- og materialevalg. Man kan altså afvige fra de normale løsninger, hvis man kan sikre, at sikkerheden bliver mindst lige så høj som ved konventionelt byggeri.

Regler og lovgivning

Brandteknisk byggesagsbehandling kan blive reguleret af flere forskellige forskrifter og regler. Herunder er eksempler på de vigtigste af dem:

Eksempelsamling som beskriver hvordan brandkravene fra Bygningsreglementet kan efterleves.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Lovsamling for virksomheder træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling op oplagring af mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag.

Tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag

Lovsamling for opbevaring af og anlæg med gasser, der er under mere tryk end 0,5 bar ved 15°C.

Tekniske forskrifter for gasser 

Lovsamling for produktion, aftapning, anden håndtering samt oplag af brandfarlige væsker. Gældende for væsker, med et flammepunkt over 100°C, opvarmet til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10°C.

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Vejledninger udgivet af Beredskabsstyrelsen

Vejledning for tekniske forskrifter for gasser

Vejledning for tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid