Lokalplaner

En lokalplan fastlægger anvendelsen af et område, fx hvad og hvor meget, der må bygges.

Hvad bestemmer en lokalplan?

En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser for et klart afgrænset område og skal følges, hvis der skal ske ændringer.

Lokalplaner indeholder bestemmelser om de enkelte områder fx

  • anvendelse
  • hvor og hvor meget der må bygges
  • hvor højt der må bygges
  • hvilke materialer der må anvendes
  • krav om opsamling af regnvand
  • beplantningsforhold

Hvis der i en lokalplan er forhold, der ikke er reguleret, er det byggeloven, miljøbeskyttelsesloven og andre love, der er gældende.

Lokalplaner udløser ikke handlepligt. Det vil sige, at en ejendoms lovlige anvendelse kan fortsætte, selv om der bliver vedtaget en lokalplan, som fastlægger en anden anvendelse.

I en række ældre lokalplaner og byplanvedtægter kan der være bestemmelser, som ikke længere er gyldige fordi planloven er lavet om. Det er fx bestemmelser om tilslutningspligt til et fælles antenneanlæg.

I ældre planer er der også ofte bestemmelser om, at der ikke må holde campingvogne og/eller lastbiler på boliggrunde eller veje, disse bestemmelser gælder kun for uindregistrerede køretøjer/campingvogne, da de så kan betragtes som oplag. De indregistrerede køretøjer/campingvogne reguleres i færdselsloven generelt, og med kommunens bekendtgørelse om parkering i forhold til parkering på offentlig vej.

Hvornår er der lokalplanpligt?

Før større byggeri eller anlæg, som udgør en væsentlig ændring af et bestående miljø, kan gennemføres, skal der udarbejdes en lokalplan. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om hvorvidt, der er tale om en større ændring, og der dermed er lokalplanpligt.

Hvordan vedtages en ny lokalplan?

Forslag til lokalplaner skal sendes i offentlig høring i minimum 4 uger før kommunalbestyrelsen kan vedtage planen endeligt. Formålet med høringsperioden er, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningen.

Planforslaget annonceres og sendes til ejere, lejere, brugere og naboer via digital post.

I høringsperioden er det muligt at komme med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanen.

Efter høringsperioden bliver alle høringssvar behandlet og eventuelt indarbejdet i lokalplanforslaget. Hvorefter kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt.

Når lokalplanen er endelig vedtaget bliver den offentliggjort. Den vedtagne plan kan påklages til Planklagenævnet, i forhold til retlige mangler i proces og indhold.

Kontakt

Marlene Laustsen Larsen
malal@fmk.dk
72 53 80 30

Louise Abildtrup Nickelsen
loabn@fmk.dk
72 53 20 58

Winnie Marianne Lund
wlund@fmk.dk
72 53 20 79

Fay Kirsten Mitchell Nielsen
faykn@fmk.dk
72 53 20 18