Bygge-og anlægsaffald

Håndtering af bygge-og anlægsaffald skal følge kommunens regulativer.

Mursten - byggeaffald

Alt bygge- og anlægsaffald, hvor der fremkommer over 1 tons affald eller over 10 m2 fra en bygning eller anlæg, skal anmeldes til kommunen uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, deponeringsegnet osv. 

Affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, før det produceres.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes:
Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. 

Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Screeningen foretages sammen med anmeldelsen af byggeaffaldet.
Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

 •  En del af bygge- og anlægsaffald må efter forarbejdning genbruges uden tilladelse som erstatning for primære råstoffer.
 • En del af bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil.
 • Al bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet (ved kilden).
 • Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes som anført i kommunens regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.


Du kan også læse vores vejledning: Orientering om sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Direkte genbrug til samme eller beslægtede formål

Sorteret, uforurenet affaldsmateriale må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som de har været brugt til hidtil:

Natursten f.eks. granit og flint
Uglaseret tegl f.eks. mursten og teglsten
Beton
Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
Jern og metal
Gips
Stenuld

Affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

Genbrug som erstatning for primære råstoffer

Sorterede og uforurenede genbrugsmaterialer i form af:

Natursten (granit og flint)
Uglaseret tegl (mursten og teglsten)
Beton
Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton må genbruges på egen matrikel uden tilladelse

Materialerne skal være forarbejdet inden genbrug, for eksempel skal mursten nedknuses inden de bruges som vejfyld. 

Ejer skal sikre, at anvendelsen sker på miljømæssig forsvarlig måde og for eksempel ikke i vådområder eller på beskyttede arealer.

Asbestholdigt bygge-og anlægsaffald

Al asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen for at sikre korrekt bortskaffelse. 

Det er ikke tilladt at genbruge asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder hele asbestholdige eternittagplader. 

Anmeldelsen skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 2 uger før arbejdet udføres. 

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald inddeles i tre kategorier afhængig af farlighed:

1. Stærkt støvende asbestholdigt affald og asbeststøv, f.eks.:

 • Isolationsmateriale
 • Opfej
 • Støvsugerposer
 • Beskyttelsesdragter
 • Andet støvende affald, som fremkommer under arbejdet

2. Asbestholdigt affald, som kan støve, f.eks.: 

 • Loftplader - bløde
 • Vægplader - bløde
 • Isoleringsmateriale
 • Hårde asbestholdige materialer med brud

 

 

3. Ikke støvende asbestholdigt affald, f.eks.:

 • Eternittagplader - hårde uden brud
 • Vægplader - hårde
 • Altankasser

 

 

PCB-holdigt bygge-og anlægsaffald

PCB er blandt verdens farligste miljøgifte, som ophobes i miljøet. Det er en gruppe kemiske forbindelser, som har været brugt meget inden for byggeriet. 

PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden. PCB kan destrueres ved forbrænding med høj temperatur.

Eksempler på anvendelse af PCB:

 • Blødgører til dilatationsfuger
 • Fuger og tætninger udført med fugemasse
 • Spartelmasser og visse flydemørtler f.eks. til gulve
 • Beton og mørtel (additiv til plast tilsat beton/mørtel)
 • Gulve (akryl, specielle epoxygulve)
 • Olie i oliefyldte kondensatorer
 • Lim i termoruder
 • Maling

Hvis screeningen, som foretages i anmeldelsen af byggeaffald, giver mistanke om PCB-affald, skal bygningen kortlægges for PCB. Dette skal ske, INDEN noget byggeaffald bortskaffes. Kontakt miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40.