Farligt erhvervsaffald

Kommunen har pligt til at etablere en indsamlings- eller anvisningsordning for farligt affald.

I det følgende beskriver vi følgende emner om farligt erhvervsaffald:

Fold alle ud

Anmeldepligt

Virksomheder, som frembringer farligt affald bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunen: 

Anmeldelse af farligt affald 

Kommunen har pligt til at etablere en indsamlings- eller anvisningsordning for farligt affald. Ordningen for farligt affald kan ses i erhvervsaffaldsregulativet og administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, tlf. 76 20 13 00. 

Farligt affald er affald, som er opført og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4 til bekendtgørelsen. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4 til bekendtgørelsen. 

Hvis der sker væsentlige ændringer i affaldets mængde, sammensætning eller egenskaber skal virksomheden indsende en ny anmeldelse. 

Virksomheder, som frembringer farligt affald, har pligt til at benytte kommunens ordning.

Ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten

Der kan søges om fritagelse for den kommunale ordning for ikke kildesorteret genanvendeligt affald:

Virksomheden skal godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.

Egen foranstaltning betyder, at virksomheden har det fulde ansvar for bortskaffelsen af det farlige affald, indtil det er leveret til et miljøgodkendt behandlingsanlæg. 

Virksomheden skal ved ansøgning medsende kopi af virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, eller medsende dokumentation for, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. 

Fritagelsen gælder så længe virksomhedens aftale med miljøgodkendte anlæg løber, eller så længe virksomheden selv råder over et anlæg. 

Ved ansøgning skal skemaet udfyldes og sendes sammen med dokumentation til teknik@fmk.dk eller:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljø
Mellemgade 15
5600 Faaborg