Generelle regler om erhvervsaffald

Erhvervsaffald skal håndteres ifølge det gældende regulativ for erhvervsaffald i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Paragraftegn

Erhvervsaffald er alt affald, som virksomheden frembringer herunder:
Dagrenovationslignende affald
Have-park affald
Storskrald
Bygge- og anlægsaffald
Produktionsaffald
Industriaffald
Kildesorterede affaldsfraktioner
Jord
Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt.

Kommunens ordninger

Erhvervsaffald er reguleret i Erhvervsaffaldsregulativet. Ordningerne i regulativet er enten indsamlings- eller anvisningsordninger. Ansvarsfordelingen for affaldet mellem kommunen og virksomheden er forskelligt afhængig af typen af ordning.

Indsamling

Vi har ansvaret fra at affaldet hentes hos producenten til det afleveres på et godkendt anlæg.

Anvisning

Producenten har ansvaret for affaldet, til det afleveres på et godkendt anlæg. Producenten skal sikre sig, at transporten sker med godkendte transportører. Vi har ansvaret for, at der er aftagere til affaldet.

Pligt til at benytte ordningerne

Virksomheder har pligt til at benytte kommunens ordninger.

Der findes visse fritagelsesmuligheder, hvilket kan ses i den gældende affaldsbekendtgørelse.

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder er givet frit og kommunen må ikke tilbyde ordninger herfor. Det er virksomhedens eget ansvar at bortskaffe affaldet korrekt. Ved bortskaffelse skal benyttes godkendte og registrerede indsamlingsvirksomheder1 og registrerede genanvendelsesanlæg.

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse er omfattet af kapitel 9 i affaldsbekendtgørelsen.

Eksport af affald

Uanset benyttelsespligten ved kommunens ordninger må virksomheder eksportere forbrændingsegnet affald til nyttiggørelsesanlæg i udlandet efter reglerne i Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (import-/eksportbekendtgørelsen)

Vejledning fås hos Miljøstyrelsen.

Husk optagelse i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen

Alle, som håndterer affald, skal anmode elektronisk gennem Virk.dk om registrering i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen. Det gælder både genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder, affaldstransportører, forhandlere og mæglere samt kommunale behandlingsanlæg.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Aktuelt om affald - coronavirus

Dagrenovation og genanvendeligt affald bliver igen hentet som sædvanligt. Desuden holder genbrugsstationerne åbent. For mere præcise oplysninger om åbningstider og ruteplaner henvises til FFV Renovation A/S.

Se mere her: https://www.ffv.dk/nyheder/foranstaltninger-i-forbindelse-med-coronavirus/