Bestemmelser for indsamlingsordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere

Bilag 2

Fold alle ud

Indholdsfortegnelse

1.

Gyldighedsområde

 

2.

Generelle definitioner

 

3.

Kontrol og tømning

 

4.

Affaldsproducentens pligter....

 

5.

Administrative bestemmelser

 

1. Gyldighedsområde

§ 1.1  
 

Bestemmelserne omfatter alle olie- og  benzinudskillere (herefter ”udskillere”) med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er etableret hos virksomheder samt offentlige og private institutioner.
 

§ 1.2

Udskillere i forbindelse med offentlige regnvandssystemer er undtaget fra bestemmelserne.

§ 1.3

I tvivlstilfælde afgør kommunen, om udskilleren er omfattet af ordningen.

§ 1.4

Bestemmelserne omfatter begrænset kontrol af de i § 1.1 nævnte udskillere med tilhørende magasinbrønde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggørelse eller bortskaffelse af det affald, der opstår i forbindelse hermed.

2. Generelle definitioner

§ 2.1Ved et kontrolbesøg forstås en begrænset kontrol, hvorved udskiller, magasinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin og bundslam, kontrol af korrekt vandstand samt for oplysning om synlige tegn på skader eller utætheder.
§ 2.2Ved en normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen ad udskilleren/magasinbrønden.
§ 2.3 Ved en bundtømning forstås, at udskilt bundslam opsuges fra bunden af udskiller/magasinbrønd og/eller tilhørende sandfang.
§ 2.4

Ved affaldsproducent forstås brugeren af udskilleren. Hvis brugeren af udskilleren ikke umiddelbart kan fastslås, vil ejeren af udskilleren blive betragtet som affaldsproducent.

3. Kontrol og tømning

 


§ 3.1
Enhver udskiller med tilhørende magasinbrønde og sandfang skal være tilmeldt indsamlingsordningen med en frekvens på minimum et årligt kontrolbesøg, dog således at kommunen kan fastsætte forskellig kontrolfrekvens på henholdsvis udskillere, magasinbrønde og sandfang.

§ 3.2
Anvendes udskilleren ikke, kan kommunen give tilladelse til, at den afblændes, sløjfes eller bypasses. Udskilleren kan derefter afmeldes fra indsamlings-ordningen.

§ 3.3
Kommunen kan efter behov ændre den planlagte kontrolfrekvens efter forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af udskilleren.

§ 3.4
Ved kontrolbesøg foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i udskiller/magasinbrønd og i sandfang samt oplysning om synlige fejl og mangler.
§ 3.5Ved udskilt olie/benzinlag i udskilleren foretages en normaltømning.
•Ved udskilt bundslam i udskilleren foretages en bundtømning.
•Ved udskilt bundslam i sandfanget foretages en bundtømning.
•Ved udskilt olie eller bundslam i magasinbrønden foretages en bundtømning.
§ 3.6

Affaldsproducenten modtager en rapport efter kontrolbesøg indeholdende observationer om:

  • Målt indhold af udskilt olie og bundslam.
  • Vandstanden i udskilleren.
  • Sandfang før udskilleren.
  • Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand.
  • Opsuget affaldsmængde.
§ 3.7Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldsproducenten og Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.
§ 3.8Ved manglende mulighed for at tømme/kontrollere udskiller/magasinbrønd og sandfang har Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.
§ 3.9Bundtømning af udskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter behov – dog minimum hvert 3. år.

4. Affaldsproducentens pligter


§ 4.1

Enhver bruger af olie- og benzinudskillere er forpligtet til at benytte den fælleskommunale indsamlingsordning.Indsamlingsordningen administreres af:

Modtagestation Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia

www.motas.dk

§ 4.2Inden etablering af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang, skal affaldsproducenten søge om tilladelse hertil hos kommunen.
§ 4.3Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre hensigtsmæssige arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og tømning af udskiller, magasinbrønd og sandfang.
§ 4.4Dæksler og lignende skal være synlige og ført op til terrænhøjde samt være let aftagelige.

§ 4.5
Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten, og påse, at udskilleren altid er vandfyldt.
§ 4.6Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning.
§ 4.7 Hvis den planlagte kontrol- og tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten rekvirere ekstra kontrol og tømning hos Modtagestation
Syddanmark I/S.
§ 4.8Affaldsproducenten skal, uanset kontrolfrekvens, rekvirere tømning, senest når udskilleren har opbrugt 75% af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse.
§ 4.9For udskillere, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 55 af 9. juni 2001 og som modtager afløbsvand fra en påfyldningsplads og tillige er uden magasinbrønd, skal affaldsproducenten dog rekvirere tømning senest når udskilleren har opbrugt 30% af sin kapacitet.
§ 4.10Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forureninger ved samlet spild på f. eks. tankanlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller benzin.
§ 4.11Kommunen kan i særlige tilfælde foranledige ekstra kontrol eller tømning af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang på grundejerens regning.
§ 4.12Kommunen kan fastsætte andre grænser for hvornår en affaldsproducent skal rekvirere tømning.

5. Administrative bestemmelser

§ 5.1Kommunen tilmelder og afmelder udskiller, magasinbrønd og sandfang til ind-samlingsordningen.
§ 5.2Dispensationer givet inden ikrafttrædelsen af dette regulativs bilag 2 er fortsat gældende. Det påhviler den, der har fået meddelt dispensation, at meddele udstederen af dispensationen, hvis der sker væsentlige ændringer.