Bestemmelser for indsamlingsordningen forkontrol og tømning af olie- og benzinudskillere

Bilag 2

Fold alle ud

Indholdsfortegnelse

1.Gyldighedsområde
2.Generelle definitioner
3.Kontrol og tømning
4.Affaldsproducentens pligter....
5.Administrative bestemmelser

1. Gyldighedsområde

§ 1.1  Bestemmelserne omfatter alle olie- og benzinudskillere (herefter ”udskillere”) med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er etableret hos virksomhe-der samt offentlige og private institutioner.
§ 1.2Udskillere i forbindelse med offentlige regnvandssystemer er undtaget fra be-stemmelserne.
§ 1.3I tvivlstilfælde afgør kommunen, om udskilleren er omfattet af ordningen.
§ 1.4Bestemmelserne omfatter begrænset kontrol af de i § 1.1 nævnte udskillere med tilhørende magasinbrønde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggø-relse eller bortskaffelse af det affald, der opstår i forbindelse hermed.

2. Generelle definitioner

§ 2.1Ved et kontrolbesøg forstås en begrænset kontrol, hvorved udskiller, maga-sinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin og bundslam, kontrol af korrekt vandstand samt for oplysning om synlige tegn på skader eller utætheder.
§ 2.2Ved en normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen ad udskilleren/magasinbrønden.
§ 2.3Ved en bundtømning forstås, at udskilt bundslam opsuges fra bunden af ud-skiller/magasinbrønd og/eller tilhørende sandfang.
§ 2.4Ved affaldsproducent forstås brugeren af udskilleren. Hvis brugeren af udskil-leren ikke umiddelbart kan fastslås, vil ejeren af udskilleren blive betragtet som affaldsproducent.

3. Kontrol og tømning

§ 3.1Enhver udskiller med tilhørende magasinbrønde og sandfang skal være til-meldt indsamlingsordningen med en frekvens på minimum et årligt kontrolbe-søg, dog således at kommunen kan fastsætte forskellig kontrolfrekvens på henholdsvis udskillere, magasinbrønde og sandfang.
§ 3.2Anvendes udskilleren ikke, kan kommunen give tilladelse til, at den afblæn-des, sløjfes eller bypasses. Udskilleren kan derefter afmeldes fra indsamlings-ordningen.
§ 3.3Kommunen kan efter behov ændre den planlagte kontrolfrekvens efter forud-gående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af udskilleren
§ 3.4Ved kontrolbesøg foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i udskiller/magasinbrønd og i sandfang samt oplysning om synlige fejl og mangler.
§ 3.5
  • Ved udskilt olie/benzinlag i udskilleren foretages en normaltømning.
  • Ved udskilt bundslam i udskilleren foretages en bundtømning.
  • Ved udskilt bundslam i sandfanget foretages en bundtømning.
  • Ved udskilt olie eller bundslam i magasinbrønden foretages en bundtømning.
§ 3.6Affaldsproducenten modtager en rapport efter kontrolbesøg indeholdende ob-servationer om:
  • Målt indhold af udskilt olie og bundslam.
  • Vandstanden i udskilleren.
  • Sandfang før udskilleren.
  • Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand.
  • Opsuget affaldsmængde.
§ 3.7Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldspro-ducenten og Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.
§ 3.8Ved manglende mulighed for at tømme/kontrollere udskiller/magasinbrønd og sandfang har Modtagestation Syddanmark pligt til at informere kommunen herom.
§ 3.9Bundtømning af udskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter be-hov – dog minimum hvert 3. år.

4. Affaldsproducentens pligter

§ 4.1

Enhver bruger af olie- og benzinudskillere er forpligtet til at benytte den fæl-leskommunale indsamlingsordning.Indsamlingsordningen administreres af:

Modtagestation Syddanmark I/S
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia

www.motas.dk

§ 4.2Inden etablering af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang, skal affaldsproducenten søge om tilladelse hertil hos kommunen.
§ 4.3Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre hensigtsmæssige arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og tømning af udskiller, magasinbrønd og sandfang.
§ 4.4Dæksler og lignende skal være synlige og ført op til terrænhøjde samt være let aftagelige.
§ 4.5Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang fungerer efter hensigten, og påse, at udskilleren altid er vand-fyldt.
§ 4.6Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning.
§ 4.7Hvis den planlagte kontrol- og tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten rekvirere ekstra kontrol og tømning hos Modtagestation
Syddanmark I/S
§ 4.8Affaldsproducenten skal, uanset kontrolfrekvens, rekvirere tømning, senest når udskilleren har opbrugt 75% af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse.
§ 4.9For udskillere, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 55 af 9. juni 2001 og som modtager afløbsvand fra en påfyldningsplads og tillige er uden magasin-brønd, skal affaldsproducenten dog rekvirere tømning senest når udskilleren har opbrugt 30% af sin kapacitet.
§ 4.10Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forureninger ved samlet spild på f. eks. tankanlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller benzin.
§ 4.11Kommunen kan i særlige tilfælde foranledige ekstra kontrol eller tømning af en udskiller med tilhørende magasinbrønd og sandfang på grundejerens reg-ning.
§ 4.12Kommunen kan fastsætte andre grænser for hvornår en affaldsproducent skal rekvirere tømning.

5. Administrative bestemmelser

§ 5.1Kommunen tilmelder og afmelder udskiller, magasinbrønd og sandfang til ind-samlingsordningen.
§ 5.2Dispensationer givet inden ikrafttrædelsen af dette regulativs bilag 2 er fort-sat gældende.Det påhviler den, der har fået meddelt dispensation, at meddele udstederen af dispensationen, hvis der sker væsentlige ændringer.