Jordstyringsgebyr

Hvis du skal flytte jord, skal jorden håndteres og bortskaffes på en måde, der ikke giver risiko for menneskers sundhed, jord- og grundvandsforurening eller miljøet i øvrigt.

Jordstyringsgebryg - mønter

Administrationsgebyr til kommunen

Faaborg-Midtfyn Kommune opkræver et årligt administrationsgebyr på 17,00 kr pr ejendom vedrørende anmeldelsespligtig jordforurening. Dette gebyr bidrager til dækning af de udgifter Faaborg-Midtfyn Kommune har til de administrative opgaver i forbindelse med reglerne om områdeklassificering, herunder anmeldelser af jordflytning.

Gebyret opkræves med hjemmel i § 48 i miljøbeskyttelsesloven og pålægges alle private ejendomme samt alle erhvervsvirksomheder, der i henhold til affaldsbekendtgørelsen kan pålægges et affaldsgebyr. 

Gebyret bliver for erhvervsvirksomheder opkrævet hos den CVR-registrerede ejer af ejendommen. For private sker opkrævningen sammen med den årlige forbrugsafregning hos den BBR-registrerede ejer af ejendommen.

Betaling af gebyret vil ske efter solidaritetsprincippet: ”Fælles for alle”. Du skal således betale gebyret, uanset om der skal flyttes jord fra din ejendom/virksomhed eller ej, og uanset om jorden på din ejendom/virksomhed forventes at være ren, lettere forurenet eller forurenet.

Offentlige administrative opgaver med jordhåndtering

De fælles opgaver som kommunen varetager, såsom udarbejdelse af informationsmateriale, samt besvarelse af henvendelser om jordhåndtering er også indbefattet ordningen.

Anmeldelse af  jordflytninger har til formål at sikre miljø og sundhed. Vi skal sammen forhindre at jord, der kan være forurenet, bliver spredt til steder, hvor den kan udgøre en risiko for jord, grundvand og mennesker.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk