Anmeldeordninger for husdyrbrug

Anmeldeordningerne muliggør visse ændringer på husdyrbrug, uden at der skal søges om miljøtilladelse eller -godkendelse.

Ændringer af dyrehold, stalde eller andre anlæg på husdyrbrug kræver normalt tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven. Nogle ændringer kan dog gennemføres uden tilladelse eller godkendelse, hvis en række betingelser er opfyldt.

De forskellige anmeldeordninger er nævnt nedenfor. Du kan læse om de præcise betingelser for at anvende anmeldeordningerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV.

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen gennem www.husdyrgodkendelse.dk. Hvis anmeldelsen indeholder de nødvendige oplysninger, skal kommunen afgøre sagen inden for to måneder.

Anmeldelse

Fold alle ud

§ 10: Halmlade, maskinhal, malkerum, korn- og fodersiloer m.v.

Etablering, udvidelse eller ændring af driftsbygninger i form af halmlade, maskinhaller, malkerum mv. kornlagre, lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på mindst 70 %, lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent under 70 i form af lukkede beholdere til opbevaring af flydende råvarer samt staldafsnit, hvor malkekøer kun opholder sig i begrænsede perioder i forbindelse med malkning (malkestalde), og som ikke skal indrettes og drives som en del af husdyrbrugets produktionsareal.

§ 11: Ensilageopbevaringsanlæg

Etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg, herunder ensilagepladser eller køre- eller plansiloer, samt etablering, udvidelse eller ændring af lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70, der ikke etableres i form af lukkede tanke eller beholdere til opbevaring af flydende råvarer.

§ 12: Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

Etablering af produktionsareal på husdyrbrug til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning.

§ 13: Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter

Etablering af produktionsareal til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelse.

Indretning af stald (med et produktionsareal på højst 25 m2) til hobbydyrehold i nye eller eksisterende bygninger.

§ 14: Skift mellem dyretyper – for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven

Skift mellem dyretyper, ændringer af produktionsformen inden for en dyretype og flytning af dyr mellem eksisterende staldafsnit.

Brug af ordningen kræver typisk en større reduktion af dyreholdet.

§ 15: Skift i miljøteknologiske løsninger

Skift i den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde.

§ 16: Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

Miljøeffektiv teknologi eller teknik kan efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. § 19, afprøves i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg, således at eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik suppleres med eller helt eller delvist erstattes af den anmeldte teknologi eller teknik.

§ 17: Emissionsorienteret produktionstilpasning (slagtesvin) – for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i husdyrgodkendelsesloven

Udvidelse af antallet af slagtesvin inden for det godkendte eller tilladte vægtinterval i eksisterende stalde.

§ 18: Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi (for husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven)

Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende stalde.