Mindre, erhvervs-mæssigt dyrehold

Hvis du ønsker at etablere eller ændre staldanlæg, gødningsopbevaringsanlæg mv. til erhvervsmæssige dyrehold (op til 100m2 stald), skal det anmeldes til Miljøafdelingen.

Denne side omhandler erhvervsmæssige dyrehold med højst 100 m2 produktionsareal. Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Hvis produktionsarealet bliver på mere end 100 m2 kræves godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Hvis der er tale om heste, ammekvæg, geder og får, kan man have et større produktionsareal, inden der kræves tilladelse

* 175 m2, hvis der alene er tale om heste, ammekvæg, geder og får,
* 200 m2, hvis der alene er tale om heste, og
* 300 m2, hvis der alene er tale om opstaldning af heste, ammekvæg, geder og får i perioden 1. oktober til 15. maj (vinteropstaldning).

Et dyrehold betegnes som erhvervsmæssigt, når det overstiger nedenstående størrelsesgrænser:

  1.  30 høns og
  2.   4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt 
  3.   et dyrehold med enten

a)     2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b)    4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c)     4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d)    2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e)     15 producerede slagtesvin,

f)     10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g)    10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h)     andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i)      forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om følgende

1) Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende)
    a)    
Dyrearter og -typer.
    b)   
Produktionsarealets størrelse i m2.
    c)    
Staldsystem,
    d)   
Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger.

2) Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.):
    a)    
Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger m.v.
    b)    Eventuelle driftsforskrifter m.v.
           
3) Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):
    a)    
Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger.
    b)    Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Der er ikke nødvendigt at sende oplysninger, der er givet til os i forbindelse med tidligere anmeldelser m.v.

For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er etableret før 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen, første gang dyreholdet udvides eller ændres efter den 1. august 2017.

Hvis der bygges nyt, skal der også søges om byggetilladelse.

Husdyrhold af denne størrelse skal indrettes og drives efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.