Miljøtilsyn

Kommunen har pligt til at føre miljøtilsyn på husdyrbrug og visse andre erhvervsmæssige dyrehold.

Ud over regelmæssige miljøtilsyn, kan vi også komme på tilsyn i forbindelse med eksempelvis klagesager eller miljøuheld.

Hyppigheden af tilsyn

Hyppigheden af tilsyn afhænger af husdyrbrugets størrelse, om der er en miljøgodkendelse af husdyrbruget og om hvor stor risiko for forurening, der er for det konkrete husdyrbrug

 • Husdyrbrug der har en godkendelse efter § 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal have tilsyn mindst hvert 3. år
 • Andre husdyrbrug skal have tilsyn mindst hvert 6. år

De fleste steder kommer vi dog på tilsyn hyppigere end dette. Hyppigheden fastsættes på baggrund af miljørisikovurdering af hvert enkelt husdyrbrug. I miljørisikovurderingen indgår dels sandsynligheden for forurening, dels de mulige konsekvenser af, at miljøreglerne ikke bliver overholdt, i form af risiko for forurening af naturområder og grundvand samt gener for naboer.

Følgende parametre indgår i miljørisikovurderingen for husdyrbrug:

 • om husdyrbruget efterlever miljøreglerne
 • antal og typer af opbevaringsanlæg for husdyrgødning
 • dyreholdets størrelse
 • samt husdyrbrugets placering i forhold til sårbar natur og områder med sårbare drikkevandsinteresser.

Det ser vi efter på tilsynet

De forhold, der kontrolleres, har primært baggrund i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ved et landbrugstilsynet ser vi blandt andet på:

 • Gødningsopbevaring, herunder møddingspladser, gylletanke, dykkede indløb og sikring af gyllepumper, flydelag og logbog
 • Ensilageopbevaring
 • Opbevaring af affald, olieprodukter, olietanke og lignende
 • Dyreholdets størrelse
 • Flue- og rottebekæmpelse

Hvis husdyrbruget har en tilladelse eller godkendelse, ser vi også på, om vilkårene bliver overholdt, f.eks. krav til fodring.

Kommunens arbejde i forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug er omfattet af reglerne for brugerbetaling.