Mindre dyrehold og dyrehold i byzone

Du behøver ikke anmelde et lille dyrehold, hvis du bor i landzone. Men dyrehold med større dyr kan som udgangspunkt ikke tillades, når du bor i byzone.

Mindre dyrehold

Fold alle ud

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone

Bor du på landet (i landzone), er det tilladt at have et lille, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden at anmelde det til kommunen. Du kan se et zonekort på Grundkort Fyn.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med opfedning af højst 5 slagtesvin, eller lignende
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Tilsvarende størrelser af andre dyrehold

Hvis du har flere slags dyr, uden at nogen af ovenstående grænser er overskredet, kan kommunen vurdere, om dyreholdet fortsat kan kaldes ikke-erhvervsmæssigt.

Hvis du har flere dyr end nævnt ovenfor, gælder reglerne for erhvervsmæssige husdyrhold.

Små dyrehold må ikke være til væsentlig gene for naboer. Driften skal overholde reglerne i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Hvis der er væsentlige gener fra et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, kan kommunen kræve, at der gøres noget, så generne mindskes. I særlige tilfælde kan kommunen kræve dyreholdet fjernet.

Dyrehold i byzone

I byzone og i byzonelignende områder er hold af svin, kvæg, får, geder, heste og lignende som hovedregel ikke tilladt, og man må ikke etablere et erhvervsmæssigt dyrehold.

Det er almindeligvis lovligt at have disse dyrehold:

 • 30 stk. høns (se også hønsehold i byzone m.m.)
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold.

Der er dog nogle områder, hvor der i lokalplanen er forbud mod hønsehold eller andre dyrehold, eller hvor der er tinglyst specielle bestemmelser. Du kan finde lokalplaner på PlansystemDK.

Et dyrehold må ikke være til gene for naboer. Driften skal overholde reglerne i kapitel 4 til miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Hvis der er væsentlige gener fra et dyrehold i byzone, kan kommunen kræve, at der gøres noget, så generne mindskes. I særlige tilfælde kan kommunen kræve dyreholdet fjernet.

Det er muligt at søge dispensation til et mindre svine-, kvæg-, fåre-, gede- eller hestehold, især hvis der i forvejen er stalde, møddinger og lignende. I en dispensation kan der stilles særlige krav til dyreholdet og driften af dyreholdet. Dispensationen er personlig og bortfalder ved salg af ejendommen.

Ansøgning om dispensation til dyrehold i byzone

Når du skriver en ansøgningen skal den indeholde oplysninger om:

 • Hvor mange og hvor store dyr, der ønskes
 • Hvordan gulvet er i stalden, hvad der anvendes som strøelse, og hvor ofte der muges ud
 • Hvor og hvordan gødning opbevares, og hvordan I kommer af med gødningen
 • Hvor og hvordan foder opbevares

Vedlæg også et kort over placering af stald, gødningsopbevaring, og hvor dyrene eventuelt går ude. Benyt eventuelt Grundkort Fyn til formålet.

Inden kommunen beslutter, om der kan gives dispensation, skal der være nabohøring.

Byzonelignende områder er sommerhusområder og landzoneområder, som er omfattet af lokalplan med boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Hestehold i landzone

Hvis du bor i landzone (og uden for byzonelignende områder) må du have op til fire heste (med tilhørende føl) uden at anmelde det til kommunen.

Dyreholdet og gødningsopbevaring reguleres efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det betyder i store træk, at dyreholdet ikke må være til væsentlig gene for naboer og andre, og at det ikke må medføre forurening.

Hvis du har mere end 4 heste med tilhørende føl gælder:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen.
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis du har mere end 3 dyreenheder (7 eller flere middelstore heste), skal kommunen føre miljøtilsyn på dyreholdet.

Hestehold i byzone

Som udgangspunkt kan du ikke have heste i byzone og lignende. Det er dog muligt at søge dispensation til et lille hestehold, især hvis der i forvejen er stalde, møddinger og lignende.

I en dispensation kan der stilles særlige krav til indretning og drift af dyreholdet. Dispensationen er personlig og bortfalder ved salg af ejendommen. 

 • Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
 • Hvor mange og hvor store dyr, der ønskes.
 • Hvordan gulvet er i stalden, hvad der anvendes som strøelse, og hvor ofte der muges ud.
 • Hvor og hvordan gødning opbevares, og hvordan I kommer af med gødningen.
 • Hvor og hvordan foder opbevares.
 • Vedlæg også et kort over placering af stald, gødningsopbevaring, og hvor dyrene eventuelt går ude. Benyt eventuelt Grundkort Fyn.

Inden kommunen beslutter, om der kan gives dispensation, skal der være nabohøring.

Byzonelignende områder er sommerhusområder og landzoneområder, som er omfattet af lokalplan med boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Hundehold og hundepensioner

Du må have op til fire voksne hunde (med hvalpe under 18 uger) uden at anmelde det til kommunen. Hundene må ikke være til væsentlig gene for naboer og andre.

Er du generet af løsgående eller gøende hunde, kan du henvende dig til politiet.

Hvis du ønsker at have fem eller flere voksne hunde, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anmelde dyreholdet til kommunen.
 • Etablering af en hundekennel kræver landzonetilladelse.
 • Der skal være mindst 100 m til nabobeboelse.
 • Der skal være mindst 200 m til byzone eller områder med lignende status.
 • Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis du har mere end 9 voksne hunde er dyreholdet også omfattet af reglerne om kommunalt miljøtilsyn.

Tilladelser

Erhvervsmæssig handel med og erhvervsmæssigt opdræt af hunde kræver tilladelse fra politiet.

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre en hundepension, skal du være opmærksom på følgende:

Du skal anmelde dyreholdet til kommunen.

Etablering af en hundekennel kræver landzonetilladelse.

Der skal være mindst 200 m til nabobeboelse.

Der skal være mindst 300 m til byzone eller områder med lignende status.

Dyreholdet og gødningsopbevaringen er reguleret efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Pensionen skal have regelmæssige miljøtilsyn.

Drift af hundepensioner kræver tilladelse fra politiet.

Der er mulighed for at søge dispensation, hvis ovenstående afstandskrav for større hundehold og hundepensioner ikke kan overholdes. Hvis du søger om dispensation, er det vigtigt at beskrive, hvad du vil gøre for at undgå støjgener.

Byzonelignende status er nuværende og fremtidigt byzoneområde, sommerhusområder og områder i landzone, der er lokalplanlagt til bolig, blandet bolig og erhverv eller offentlige formål med henblik på institutioner, rekreative formål og lignende.

Hønsehold i byzone mm.

Du må anskaffe op til 30 høns uden at anmelde det til kommunen.

Bor du i byzone, må du ikke have mere end 30 høns. Bor du i landzone, og ønsker du at etablere et hønsehold på mere end 30 høns, skal du anmelde det til kommunen. Du kan finde et kort over zonestatus på Grundkort Fyn.

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Hvis du planlægger at få et hønsehold, anbefaler vi, at du orienterer naboerne, inden du anskaffer hønsene.

Kommunen har lavet en vejledning om hønsehold i byzone- og sommerhusområder m.m.

Hønsehold

Fold alle ud

Gælder i disse områder:

 • byzone-og sommerhusområder og
 • områder, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv

Miljøregulering

Et hønsehold på højest 30 stk. høns er tilladt i ovenstående områder. Medfører et hønsehold gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.*

* Jævnfør Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Før man etablerer et hønsehold

Hønseholdet kan give anledning til støj- og lugtgener. Etablering bør derfor altid ske under ordnede forhold. Kommunen anbefaler, at en kommende ejer af et hønsehold altid orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold, samt placering af hønsegården.

På den måde, kan du som kommende hønseholder, tage naboen med på råd, med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Er du i tvivl - så kontakt den lokale fjerkræavlerforening eller kommunen. 

Vejledning af indretning og drift af hønsehold

H. Hønseholdet bør etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård. Dette skal sikre, at hønsene ikke færdes frit.

2. Hønsegården bør være etableret mindst 2,5 meter fra skel, med mindre der er etableret et fast, tilstrækkeligt tæt hegn i skel. Hønsehuset skal opfylde krav om placering på grund, jævnfør de bygningsmæssige regler herom.

3. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødningen fra hønsene skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted.

4. Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i nat- og morgentimer bør hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 07:00. Lørdage samt søn- og helligdage dg til kl. 08:00. Hønsehuset vil kunne kræves støjisoleret.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk