Mindre, erhvervs-mæssigt dyrehold

Hvis du ønsker at etablere eller ændre staldanlæg, gødningsopbevaringsanlæg mv. til erhvervsmæssige dyrehold (op til 100 m2 stald), skal det anmeldes til Miljøafdelingen.

Et dyrehold betegnes som erhvervsmæssigt, når det overstiger nedenstående størrelsesgrænser:

  1.  30 høns og
  2.   4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt 
  3.   et dyrehold med enten

a)     2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b)    4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c)     4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d)    2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e)     15 producerede slagtesvin,

f)     10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g)    10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h)     andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i)      forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Et erhvervsmæssigt dyrehold på et produktionsareal på under 100 m2 skal anmeldes til kommunen. Produktionsarealet er som udgangspunkt det areal i stalde og lignende, hvor dyrene kan afsætte husdyrgødning.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om følgende

1) Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende)
    a)    
Dyrearter og -typer.
    b)   
Produktionsarealets størrelse i m2.
    c)    
Staldsystem,
    d)   
Målfaste tegninger, herunder relevante bygge- og konstruktionstegninger.

2) Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.):
    a)    
Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger m.v.
    b)    Eventuelle driftsforskrifter m.v.
           
3) Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.):
    a)    
Målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger.
    b)    Eventuelle driftsforskrifter m.v.

Det er ikke nødvendigt at sende oplysninger, der er givet til os i forbindelse med tidligere anmeldelser m.v.

For fast placerede husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er etableret før 1. august 2017, skal der desuden ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen, første gang dyreholdet udvides eller ændres efter den 1. august 2017.

Hvis der bygges nyt, skal der også søges om byggetilladelse.

Husdyrhold af denne størrelse skal indrettes og drives efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.