Gødningsopbevaring

Beholdere til opbevaring af husdyrgødning eller spildevandsslam, skal indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis du driver erhvervsmæssigt dyrehold, skal du opbevarer husdyrgødning eller spildevandsslam, skal dine beholdere eller anlæg indrettes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrgødning fra erhvervsmæssige dyrehold skal opbevares efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der skelnes mellem fast og flydende husdyrgødning.

Inden du etablerer en møddingsplads eller en gyllebeholder, skal byggeriet anmeldes til kommunen. Byggeriet kan kræve tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven.

Når du opbevarer spildevandsslam og andet organisk affald, som skal anvendes på landbrugsjord, skal det ske efter de samme regler, som gælder for opbevaring af husdyrgødning. Hvis du ønsker at opbevare større mængde spildevandsslam m.v., end du bruger på din egen bedrift, kræver opbevaringen en miljøgodkendelse.

Opbevaring af aske skal opfylde de samme krav som opbevaring af fast husdyrgødning.

Fast husdyrgødning - møddingspladser og markstakke

Fast husdyrgødning skal opbevares på en plads, som har fast bund og afløb til en beholder, hvor møddingssaften opsamles. Der må ikke kunne løbe vand ind på pladsen.

Gødningen skal være overdækket med vandtæt materiale, medmindre der er tale om et traditionelt staldsystem, hvor ajlen separeres fra den faste gødning og de faste gødning dagligt udlægges i en gødningskegle eller lignende.

Komposteret husdyrgødning med mindst 30 % tørstof må lægges i markstak. Husdyrgødning skal som regel ligge i stalden i 3-4 måneder i gennemsnit, inden det er tilstrækkeligt komposteret til, at det må opbevares i markstak.

Markstakken skal være overdækket med vandtæt materiale.

Markstakke må højst ligge samme sted i 12 måneder. Der skal gå mindst 5 år, inden der igen placeres en markstak samme sted, og den skal ligge:  

  • Mindst 15 m fra vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom

  • Mindst 25 m fra enkelt vandindvindingsanlæg og til levnedsmiddelvirksomhed

  • Mindst 30 m fra naboskel

  • Mindst 50 m fra fælles vandindvindingsanlæg

Flydende husdyrgødning

Flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal opbevares i en beholder, der er egnet til formålet.

Gyllebeholdere skal have fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende.

Hvis der ikke er fast overdækning på en gyllebeholder, der er i brug, skal der være flydelag på beholderen, og der skal føres logbog over flydelagets tilstand.

For at forebygge gylleuheld er der særlige krav til sikring af pumper og pumperør. Hvis beholderen ligger mindre end 100 m fra en sø eller et åbent vandløb, skal den i de fleste tilfælde være forsynet med et alarmsystem. Der kan være yderligere krav om (f.eks. om terrænændringer), hvis beholderen ligger i et område, hvor terrænet skråner mere end seks grader ned til vandløb eller søer.

Beholderkontrol

Alle beholdere, som er 100 m³ eller større og som bruges til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand (ikke husspildevand), skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Hvis beholderen ligger mindre end 100 m fra en sø eller et åbent vandløb, skal den dog kontrolleres mindst hvert 5. år.

Brugeren af beholderen er ansvarlig for, at kontrollen bliver udført inden for tidsfristen. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kontrollant, der vurderer beholderens tæthed og styrke.

Senest 6 måneder før fristen for beholderkontrol skal en anmodning om beholderkontrol sendes til kontrollanten, som herefter sender en kopi af anmodningen til kommunen.

Anvendes beholderen ikke længere, er det muligt at blive fritaget for beholderkontrollen. . Du skal sende en erklæring om, at beholderen tages ud af drift til kommunen.