Udbringning af husdyrgødning, slam og bioaske

Husdyrgødning, gylle, spildevandsslam, m.v. skal udbringes efter gældende regler

Regler for udbringning

Fold alle ud

Husdyrgødning, mv.

Udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, (slam) og restvand

Når du udbringer husdyrgødning, afgasset biomasse, slam m.v., skal du være opmærksom på følgende regler:

  • Der må ikke udbringes husdyrgødning m.v. på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder på lørdage samt søn- og helligdage.
  • Udbringningen må ikke give anledning til unødige gener.
  • Husdyrgødning, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.
  • Udbringningen må ikke ske på en måde, så der er risiko for, at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb eller søer, for eksempel ved tøbrud eller kraftigt regnvejr. Udlægning må ikke ske på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.
  • Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
  • På arealer uden etablerede afgrøder til høst, samt på bla. a. fodergræsmarker, skal udbringning af flydende husdyrgødning skal ved nedfældning (hvis en række betingelser er opfyldt, kan der i stedet udbringes forsuret gylle ved hjælp af slangeudlægning).
  • Fra høst til 1. februar må der kun udbringes flydende husdyrgødning på udvalgte afgrødetyper (marker med vinterraps og visse græsmarker).

De præcise regler for udbringning af gødning fremgår af kap. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Slam og bioaske, mv.

Spildevandsslam og andre forskellige typer af affaldsprodukter indeholder næringsstoffer og organisk materiale og må anvendes som gødning. Anvendelsen er underlagt en række restriktioner, fordi affaldsprodukterne kan indeholde tungmetaller, miljøfremmede stoffer og smittekim. Det skal indgå i gødningsplanlægningen og gødningsregnskabet.

Hvis du vil anvende spildevandsslam og lignende affaldsprodukter til jordforbedring, skal det anmeldes til kommunen. Anvendelse af spildevandsslam og andre typer af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i slambekendtgørelsen.

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i bioaskebekendtgørelsen.

Love og regler

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk