Miljøtilsyn med virksomheder

Kommunen har pligt til at udføre tilsyn på en række virksomheder. Målet er at skabe et bedre miljø og at begrænse forurening.

Hvilke virksomheder

Kommunen kan komme på miljøtilsyn alle steder i kommunen, men det er kun virksomheder af en vis størrelse, som skal have regelmæssigt tilsyn. Det er medarbejdere fra kommunens miljøafdeling, som foretager tilsynene.

Hvad er et miljøtilsyn ?

Som udgangspunkt skal tilsynet omfatte alle de sider af virksomhedens påvirkning af omgivelserne, som kommunen er myndighed for. Vi ser på luftforurening, støjforurening, lysforurening, spildevand og affald. Vi ser både på om virksomheden overholder de generelle krav i lovgivningen og på, om krav som er stillet til den enkelte virksomhed overholdes.

Den miljømæssige gevinst ved tilsynet vil blandt andet være:

  • at forebygge forurening ved at sørge for, at kemikalier og farligt affald opbevares korrekt
  • at sørge for, at gamle tanke og beholdere til olie og kemikalier tages ud af brug
  • at røg fra svejsning, fyringsanlæg eller lignende bliver ledt væk uden væsentlig gene for andre
  • at forebygge støj inden det generer andre
  • at orientere om love og regler på miljøområdet
  • at øge bevidstheden om, at miljøforhold ikke alene handler om at spare strøm, men også om påvirkning af omgivelserne med støj, støv, lugt og spildevand
  • at mindske affaldsmængderne ved at producere mindre affald og genbruge, hvis muligt bedre sortering af affald
  • at affald håndteres og transporteres korrekt

Hvordan

Ofte vil miljøafdelingen varsle et tilsyn med mindst 14. dage, men f.eks. ved klagesager sker tilsynet uanmeldt.

Vi sætter os ind i virksomheden inden besøget, men det er alligevel en fordel for jer, hvis vi bliver vist rundt af en, som kender produktionen godt, og kan svare på spørgsmål.

Når vi besøger virksomheden vil vi se på miljøforholdene både inden- og udendørs på virksomheden, men vi ser ikke på arbejdsmiljømæssige forhold. Vi ser både på om virksomheden overholder de generelle krav i lovgivningen og på, om krav som er stillet til den enkelte virksomhed overholdes.

Efter tilsynet skriver vi et brev med bemærkninger til overtrædelser af lovgivning eller driftskrav. Dette brev skal offentliggøres på kommunens hjemmeside fra 2014 for de største virksomheder og fra sommeren 2015 for alle virksomheder. Det er meningen, at fremover skal de to seneste tilsyn være offentligt tilgængelige. Det vil dog tage op mod 12 år, før det bliver virkelighed.

Hvor tit

Hvis din virksomhed er en mindre virksomhed, et autoværksted eller et renseri skal vi se på alle miljøforhold mindst en gang hvert 6. år.

Hvis din virksomhed er en større virksomhed med miljøgodkendelse, vil vi se på alle miljøforholdene mindst en gang hvert 3. år.

I praksis vil vi komme lidt oftere, blandt andet afhængigt af, hvor virksomheden ligger og hvor gode I er til at drive virksomheden miljømæssigt fornuftigt. Det gør vi for at bruge vores kræfter, hvor der er ”mest miljø for pengene”.

Hvad koster det

Hvis din virksomhed er af den type, som skal have regelmæssigt miljøtilsyn, skal du betale for den tid vi bruger til forberedelse, tilsyn og afrapportering. Timetaksten er pristalsreguleret og fastsat af Miljøstyrelsen. Her kan du læse mere om brugerbetaling.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk