Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Her kan du se hvilke færdselsmæssige bestemmelser der er for standsning og parkering.

Bekendtgørelse om parkering

I medfør af færdselslovens § 92 stk. 1. og § 92C, stk. 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b. Bestemmes med samtykke fra Fyns Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bestemmelserne gælder inden for tættere bebyggede områder, på alle offentlige kommunale veje og pladser, samt på private fællesvej, hvor Kommunen er vejmyndighed.

Parkering på veje og parkeringspladser

§ 1

Stk. 1, Køretøjer med tilladt total vægt over 3500 kg. Lastbiler, busser og lignende, autocampere, påhængskøretøjer, herunder campingvogne, traktorer, motorredskaber og ikke registrerede køretøjer, må ikke parkeres i mere end 12 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse.

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg må i tidsrummet kl. 19.00–7.00 kun parkere i udpegede områder, og er ligeledes gældende for tændte kølevogne. Se bilag A.

Stk. 2, Ved parkering af autocampere henvises til særlig indrettet pladser.

Stk. 3, På offentlig areal er enhver parkering af frakoblede påhængskøretøjer, herunder campingvogne, trailer o.l. forbudt.

Stk.4 Det samme er gældende på veje, hvor der i henhold i Færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

Parkering på fortov

§ 2

Køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, hvis det på strækningen er lovliggjort ved skiltning og såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens bestemmelser for parkering.

Straf

§ 3

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af Færdselslovens §§ 121 og 122a.

Ikrafttrædelse

§ 4

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2019 og erstatter bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1. marts 2017.

Vedtaget 28. marts 2019 med virkning fra 1. april 2019.

Bekendtgørelse om tung parkering:

Køretøjer nævnt i § 1 stk. 1 af Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1. april 2019, kan der i Faaborg-Midtfyn Kommune i tidsrummet mellem kl. 19.00 - 07.00 parkeres følgende steder.

Se placering i øverste boks til højre.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk