Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Her kan du se hvilke færdselsmæssige bestemmelser der er for standsning og parkering.

Bekendtgørelse om parkering

I medfør af færdselslovens § 92 stk. 1. og § 92C, stk. 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b. Bestemmes med samtykke fra Fyns Politi følgende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bestemmelserne gælder inden for tættere bebyggede områder, på alle offentlige kommunale veje og pladser, samt på private fællesvej, hvor Kommunen er vejmyndighed.

Parkering på veje og parkeringspladser

§ 1

Stk. 1. Ingen del af et parkeret køretøj må befinde sig udenfor afmærket bås/område.

Stk. 2. Køretøjer med tilladt total vægt over 3500 kg. Lastbiler, busser og lignende, påhængskøretøjer, herunder campingvogne, traktorer, motorredskaber og ikke registrerede køretøjer, må ikke parkeres i mere end 12 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning eller ved særlig tilladelse.
Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg. må i tidsrummet kl. 19.00 – 7.00 kun parkere i udpegede områder, og er ligeledes gældende for tændte kølevogne.

Se bilag

Stk. 3. På offentligt areal er enhver parkering af frakoblede påhængskøretøjer, herunder campingvogne, trailer o.l. forbudt.

Stk. 4. Det samme er gældende på veje, hvor der i henhold i Færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

Parkering på fortov

§ 2

Køretøjer hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, hvis det på strækningen er lovliggjort ved skiltning og såfremt det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet i henhold til færdselslovens bestemmelser for parkering.

Straf

§ 3

Overtrædelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af Færdselslovens §§121 og 122a.

Ikrafttrædelse

§ 4

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2021 og erstatter bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1/4-2019.

Vedtaget 19. november 2021 med virkning fra 1. december 2021.

Bekendtgørelse om tung parkering:

Køretøjer nævnt i § 1 stk. 1 af Bekendtgørelse om parkering i Faaborg-Midtfyn Kommune af 1. december 2021, kan der i Faaborg-Midtfyn Kommune i tidsrummet mellem kl. 19.00 - 07.00 parkeres følgende steder.

Se placering i øverste boks til højre.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk