Page 10

Udviklingsstrategi 2015-2030

VORES VIGTIGSTE UDFORDRINGER I løbet af de sidste fire år har vi mistet 1.000 borgere og et stort antal arbejdspladser. Vi står i en alvorlig situation, og der er akut behov for at vende udviklingen. Dette er symptom på en række forskellige ud-fordringer, der skal tages hånd om, hvis Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo og drive erhverv. Det kræver nye handlinger og et prioriteret fokus på at fremtidssikre kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi retter opmærksomheden mod de udvalgte felter, der er mest afgørende at få løst. Kommunalbestyrelsen prioriterer følgende udfordringer, som de allervigtigste: 23.508 KR. 2.784 284 DAGE 56 % 1. Afstand til jobs og uddannelse 10   Forslag til Udviklingsstrategi 2. Tab af arbejds-pladser 3. Et presset boligmar-ked uden for byerne 4. For lav tilfredshed med at bo i kommunen Afstanden til jobs og vækstom-råder som trekantsområdet mv. kan opleves som stor for bor- gere i den sydlige del af kom-munen. Samtidig er tilgænge-ligheden til ungdomsuddannel- serne generelt ikke gode. Begge dele har betydning for, hvorvidt man betragter området som attraktivt at bosætte sig i. Den langsigtede konsekvens kan være, at borgernes indkomst fortsætter med at være lavere end gennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har på 3 år mistet 2.784 arbejdsplad-ser (før lukningen af Danish Crowns produktion) svarende til 6.6 %. Det er et af de største tab både i antal og i procent i hele Region Syddanmark. Ef-fekterne af globaliseringen har i hele Europa særligt ramt lavt-lønsjobs inden for industrivirk-somheder og fødevareområdet, hvilket udgør en stor del af kom-munens virksomheder. 48 % af kommunens borgere mener ikke, at deres lokalom-råde er attraktivt. Det er det fjer-de- højeste tal målt i regionen. Ved en undersøgelse fra 2009 mente 56 % af Faaborgs borgere, at deres by er blevet et dårligere sted at bo, hvilket er den høje-ste andel i regionen. Udfordrin-gen betyder, at der ikke er nok ambassadører blandt borgerne til at skabe et positivt billede af vores område, men er også et symptom på, at der skal gøres en indsats for at genskabe glæ-den ved at bo i kommunen. Overalt i Danmark og mange steder i udlandet bevæger både mennesker og jobs sig fra yder-områderne mod de større byer. Tab af arbejdspladser og van-dringen fra land mod by har skabt udfordringer i store dele af boligmarkedet i Faaborg-Midt-fyn Kommune. Undersøgelser peger på, at udfordringen ikke er konjunkturbestemt, så vi må indstille os på, at tendensen vil fortsætte. Det skaber store pro-blemer med omsætning og salg af boliger i de særligt berørte områder. er differencen mellem landsgennem-snittet og Faaborg-Midtfyns gennem-snitsindkomst i 2013 arbejdspladser er forsvundet på 3 år den gennemsnitlige liggetid for boliger til salg i kommunen i 2013 mener, at Faaborg er blevet et dårligere sted at bo UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 10


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above