Page 11

Udviklingsstrategi 2015-2030

15 % 5. Stor arbejdsløshed og mange på overførsels-indkomst 15 % af alle unge mellem 16-29 år er på en ydelse i vores kom-mune. Samtidig har 18 % af de arbejdsløse under 25 år ingen uddannelse udover folkeskolen. De unge i den arbejdsdygtige alder er dermed vanskeligt stil-lede ift. at komme ind på ar-bejdsmarkedet. Det er en stor udfordring. Først og fremmest fordi tilknytningen til en arbejds-plads er en vigtig del af at kunne leve et godt liv med økonomisk råderum og social stimulans. Samtidig er det en udfordring for os som myndighed, da bor-gere på overførselsindkomst både betyder udgifter og tabte skatteindtægter til kommunen. Derfor skal der gøres en særlig indsats for at hjælpe flere ud på arbejdsmarkedet. VORES STØRSTE POTENTIALER Faaborg-Midtfyn Kommune har mange potentialer, som skal udnyttes i arbejdet med at skabe vækst og udvikling. Fælles for dem alle er, at hvis de skal indfries, kræver det, at vi handler markant anderledes end vi gør i dag. De vigtigste er: ODENSE SOM VÆKSTBY Kommunens placering i udkanten af Odenses vækst-centrum i den sydlige del af byen er et stort potentiale. Forstadsbyerne har i kraft af deres nærhed til Odense og status som gode boligbyer rigtig gode muligheder for at blive de foretrukne bosætningsbyer for beboere med arbejde i Odense. Men udviklingen er allerede i gang, og derfor er det altafgørende at få målrettet vo-res indsatser, så vi kan udnytte dette potentiale. MANGE FORSKELLIGE KVALITETER I KOMMUNEN Kommunens egne er forskellige og har tilsammen et bredt spekter af kvaliteter. Det giver os mulighed for at tiltrække mange forskellige målgrupper og tilbyde no-get unikt til enhver smag. Men andre bosætningsegne i landet har også deres kvaliteter at byde på og i visse tilfælde er vores tilbud ikke markante nok til at give en profil. Derfor er det afgørende, at vi får videreudviklet vores bosætningsområder, så de reelt adskiller sig fra andre, og potentielle tilflyttere kan se en klar fordel ved at bosætte sig hos os. NYE REJSETIDER PÅ TVÆRS AF LANDET Med den nye timemodel for den offentlige transport vil der være en times rejsetid i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg. Derved bliver transport- tiden til områder med mange arbejdspladser reduce- ret, hvilket øger bosætningspotentialet – særligt i den nordlige del af kommunen. DET GODE OMDØMME – SÆRLIGT I DEN SYDLIGE DEL AF KOMMUNEN På trods af den for lave tilfredshed med at bo i kom-munen, forbinder gennemsnitsdanskeren Faaborg og den sydlige del af kommunen med ordene hygge, idyl, natur, vand og kunstmuseum. Det er positive ord, som i høj grad lever op til vores vision. Samtidig er det kun få, der forbinder området med udkantsdan-mark, hvilket derfor lader til primært at være noget, der kommer til udtryk i vores selvforståelse. POTENTIALE SOM FRILUFTSDESTINATION Den sydlige del af kommunen med øhavet og bakke-landskabet er sammen med vores rige kunst og kul-turarv de store turist-trækplastre. Vi skal gøre vores bedste for at værne om og udvikle denne egn og dens til-bud. Vi har unikke landskabelige rammer, som mange friluftsentusiaster værdsætter. Det skal vi fremadret-tet udnytte meget bedre. STYRKEPOSITIONER I VORES ERHVERV Vores stærke jern- og metalindustri har et stort po-tentiale for at udvikle sig inden for flere af de fynske vækstmotorer clean-tech, robotteknologi, velfærdstek- nologi og maritim industri. Derudover har vi også føde-vareområdet og bygge og anlæg, som er udpeget som fynske vækstmotorer. CENTRALT OG STYRKET FYNSK SAMARBEJDE Blandt de fynske kommuner er der lavet en fælles fynsk udviklingsstrategi, Strategi Fyn 2014-2017, som skal styrke infrastruktur samt erhverv og turisme. Dette samarbejde gør os i stand til at løse nogle af de udfordringer, vi selv har vanskeligt ved at løfte. MEDBORGERSKAB KAN GØRE EN FORSKEL Mange steder er der sket et skift i forholdet mellem den offentlige sektor og borgerne. Med den rette dialog og en gensidig konstruktiv tilgang kan borge-ren i særlige tilfælde selv gøre en meningsfuld ind-sats, der på én gang skaber værdi for den enkelte og samtidig aflaster det offentliges omkostninger for- bundet med en service. I vores kommune trives for-eningslivet, og de mange gode lokalsamfund kan må-ske være med til at løfte opgaver og medvirke til at skabe ekstra gode bosætningsbetingelser. af alle unge mellem 16-29 år er på en ydelse i vores kommune FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 11


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above