Page 13

Udviklingsstrategi 2015-2030

UDVIKLINGSSPOR: BOSÆTNING Vores analyser peger på, at det er realistisk at indfri målet om 2.000 flere borgere i 2030, hvis vi skaber unikke områder, der kan markere sig i den stigende konkurrence. Vores byer og bosætningsområder skal fremstå som noget helt særligt med enestående tilbud, man ikke kan finde andre steder. Hvis vi skal forandre og ikke mindst fremtidssikre Faaborg-Midtfyn Kommune er vi nødt til at tænke og handle markant anderledes fremadrettet. Det gælder især den måde, vi placerer vores investeringer. FIRE INDTÆGTSSKABENDE BYER MED HVER DERES KVALITETER OG SÆRPRÆG Alle analyser peger på, at byerne Årslev/Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse i nord, Ringe i midten og Faaborg i den sydlige del af kommunen besidder langt det største potentiale for bosætning. Derfor vil de kommende års kommunale investeringer i væsentlig grad blive foku-seret på disse byer. De fire byer har alle været i stand til at tiltrække flere tilflyttere udefra end andre steder i kommunen over de seneste 10 år. I de nordlige forstæder er befolk-ningstallet steget, og området har særlig tiltræknings-kraft på børnefamilier i aldersgruppen 20 til 40 år og tiltrækker mange tilflyttere fra Odense Kommune. Dette er en særlig attraktiv gruppe, eftersom de typisk bosætter sig for en lang periode og er skattepligtige i mange år endnu. Kommunens største by Faaborg er den by, der gen-nemsnitlig har flest tilflyttere, og som har et godt potentiale for at tiltrække stærke seniorer. Der er dog mange unge, som flytter fra byen. Samtidig har byen ikke haft ledige byggegrunde til salg gennem en del år. Det har samlet set ført til, at byen i de seneste år kun har haft en beskeden befolkningsfremgang. De fire byer er meget forskellige. Med afsæt i hver de-res styrker kan de fungere som vækstdynamoer, der supplerer hinanden og samlet set løfter hele kommu-nen. Hvis vi investerer her, vil vi sandsynligvis på sigt kunne tilbyde en løftet kvalitet i hele kommunen og samtidig skabe råd til at udvikle og forstærke kom-munen i fremtiden. Med denne strategi er det vigtigt at udvikle byerne, så de får forskellige kendetegn, kvaliteter og særpræg. Pro-cessen med at indkredse dette blev sat i gang i efter-året 2014, hvor alle kommunens borgere blev inviteret til en tæt dialog om kommunens udvikling. STÆRKE BYER SKABER VÆKST FOR HELE EGNEN Kommunalbestyrelsens ambition er, at vi fortsat – også langt ud i fremtiden – har levende, dynamiske landsbyer, hvor borgerne har en høj livskvalitet og tri-ves. Med denne udviklingsstrategis fokuserede inve-steringer i fire byer, er det derfor ønsket også at løfte den omkringliggende egn. Med denne strategi begynder vi at tænke på vores byer på en ny måde. Vi skal ikke længere se byer og lands-byer som isolerede enheder, der konkurrerer med hinanden. I stedet vil vi fokusere på samspillet i lokal-områderne og de unikke egne, vores kommune byder på. Det betyder, at hvad der er i én by, ikke nødven-digvis skal være i en anden. Vi skal simpelthen være bedre til at prioritere vores ressourcer effektivt – og hele tiden søge de mulige synergier og interessesam-menfald mellem byerne. Vi mener, at der er en gensidig afhængighed mellem byer og oplande, land og landsby, som skal dyrkes og udnyttes. De større byer kan løfte de mindre, mens de FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE “Strategien skal skabe en fælles retning og opfattelse af, hvad vi står for i dag og hvor vi er på vej hen blandt både vores egne borgere åbne arealer og landsbyer har deres særlige styrker og tilbyder unikke oplevelser for beboere og besøgende i byerne. I Faaborg by vil man eksempelvis i fremtiden være afhængig af borgerne fra de omkringliggende landsbyer og øer, idet de er brugere af Faaborg bys tilbud, og udgør en vigtig målgruppe for byens han-dels- og erhvervsliv. Mens de mindre byer formentlig vil have vanskeligt ved at opretholde de nuværende tilbud, og derfor er afhængige af Faaborgs fremtidige tilbud – både private og offentlige. Samtidig kan lands- byerne og øerne være med til at indfri visionen ved at tilbyde andre oplevelser og være afgørende for, at der alt i alt kan tilbydes et liv med balance mellem arbejds- og fritidsliv. Med de høje krav til god service vil de større byer blive omdrejningspunkter for den kommunale og private service til hele nærområdet og opland. Det sikrer en høj service og en effektiv res-sourceudnyttelse for alle borgere. Årslev – Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse, Ringe og Faaborg har potentialerne til at fungere som omdrejningspunkter for kommunens samlede udvikling. De kan både un- Figur 2: Hvilke byer er bedst til at tiltrække tilflyttere? Tabellen viser antallet af tilflyttere i perioden 2003-2014 Eksterne - ikke fra Odense Eksterne fra Odense Interne flytninger 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Allested-Vejle Brobyværk Faaborg Gislev Korinth Kværndrup Nr. Broby Nr. Lyndelse Ringe Rolfsted-Ferritslev Ryslinge Årslev og resten af landet.” 13


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above