Page 14

Udviklingsstrategi 2015-2030

derstøtte nærområderne med høj kvalitet i servicetil-bud og en bred vifte af kultur- og fritidstilbud osv. Derfor er det helt afgørende, at egnene omkring Fa-aborg og Ringe kobles tæt på og spiller en aktiv rolle i udviklingen af byernes muligheder og tilbud. Det handler om at mindske den fysiske og mentale afstand mellem Ringe og Faaborg og deres nærom-råder. Det kræver blandt andet, at byerne og de om-kringliggende lokalsamfund ikke konkurrerer indbyr-des, men ser sig selv som gensidigt afhængige og som en del af den større sammenhæng. LOKALT ENGAGEMENT SKAL STYRKES OG MOBILISERES Sideløbende med satsningen på de fire nævnte byer vil kommunalbestyrelsen have en særlig opmærksomhed på de mange landsbyer og landområder, hvor borgere og foreninger tager aktivt ansvar for deres egns udvik-ling og fremtid. Vi ønsker at støtte op om de mange menneskelige ressourcer og fællesskaber i landsbyerne med lokalt drevne udviklingsinitiativer, der kan under-støttes økonomisk eller med andre ressourcer. Derudover vil vi gøre en stor indsats for at forskønne lokale, forfaldne områder for at fastholde, at landsby-erne fortsat er attraktive steder at bo. Det er et meget vigtigt arbejde, der skal gøres i et tæt samarbejde med de lokale borgere. Det skal understreges, at denne indsats ikke bare er vigtigt lokalt, men for kommunen som helhed. -Natur og grønne forbindelser -Alsidig befolkning -Stærke fællesskaber GRØNT BYBÅND MOTORVEJ CYKELSPORT GRØNNE BOLIGOMRÅDER MUSIK ENTREPRENANT MILJØ NATUR SMUK Faaborg -Nærhed til Odense -Gode trafikforbindelser ODENSE Årslev-Sdr. Nærå Ringe Nr. Lyndelse -Gode trafikforbindelser -Mange arbejdspladser -Idræts- og foreningsliv -Handel -Gode stisystemer -Unge familier -Friskoler -Handel -Turisme -Byerhverv -Kvalitetsfødevarer -Alsidig befolkning AKTIV BYKERNE MANGFOLDIGE BOLIGOMRÅDER FRILUFTSLIV HYGGELIG HAVN BAKKER VAND MUSEUM FESTIVAL EGESKOV KULTUR ØERNE BY- OG EGNSPROFILER – MULIGE FREMTIDSBILLEDER By- og egnsprofilerne bliver centrale omdrejnings-punkter for kommunens udvikling og de skal i det kommende år udvikles i tæt samspil med lokale kræf-ter. Vi starter absolut ikke på bar bund. Vores omdøm-me viser, at vi især i den sydlige del af kommunen har styrker, som det er naturligt at bygge videre på, og dialogen om denne udviklingsstrategi har ligeledes givet bidrag til de fremtidige profiler. Nogle af de ka-rakteristika, der er blevet peget på i de enkelte byer eller egne er: Faaborgegnen – Danmarks foretrukne friluftsområde med et levende kunst- og kulturliv Øhavet, bakkerne, landskabet og kunsten er elemen-ter, som Faaborg og egnen omkring købstaden i sær-lig grad er kendt for. Disse styrker er så væsentlige for vores kommune, at de udgør en af grundstene i vores vision. Styrkerne er en del af byens og egnens stolthe-der, og udgør en væsentlig del af områdets identitet. Det er oplagt, at en fremtidig profil for Faaborgegnen tager afsæt i disse kvaliteter og kobler dem med ud-viklingstendenser i tiden. Nogle af de udviklingstendenser, der taler godt sam-men med områdets kvaliteter er det øgede fokus på motion og sundhed og den voksende interesse for det gode udendørsliv. Faaborgegnens smukke landskaber danner naturligt gode rammer for diverse frilufts-aktiviteter inden for både vandsport, vandring, løb, ridning, cykling mv., og det er oplagte muligheder at bygge videre på. 340.000 MOUNTAINBIKE-TURISTER TIL TO SKOTSKE UDKANTSKOMMUNER I det sydlige Skotland ligger udkantskommunerne Dumfries og Galloway samt Stottish Border. De har i mange år kæmpet med udviklingsproblemer og har gennem ambitiøse investeringer i 2002 skabt et mountainbikeprojekt, der med 340.000 årlige besø-gende i 2004 vidner om et succesfyldt turisme- og friluftsprojekt. Læs mere her: www.7stanesmountainbiking.com UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 14


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above