Page 17

Udviklingsstrategi 2015-2030

HANDLINGSINITIATIVER, DER STØTTER OP OM UDVIKLINGSSPOR BOSÆTNING Her præsenteres nogle foreløbige bud på nye initiati-ver og projekter, som skal støtte op under udviklings-sporet om bosætning og kommunens vision. Der er allerede flere initiativer, der er søsat og som skal fær-diggøres. Flere vil komme til og skal skabes sammen med lokalområderne. Derfor beskriver denne strategi kun en del af, hvad det forventes, der sættes i søen i løbet af de næste år. STYRKELSE AF BY- OG EGNSPROFILER Hvis udviklingen af by- og egnsprofilerne skal have fuld effekt, er det nødvendigt at sætte ind så hurtigt som muligt. I efteråret 2014 tog vi de første skridt til at udvikle de nye profiler i samarbejde med lokale bebo-ere og interessenter. Arbejdet fortsætter i 2015. Med klare byprofiler skabes samtidig en konkret ramme at udvikle nye tilbud, services mv. indenfor. BYGGEGRUNDE OG BOLIGFORMER Hvis bosætningsmålene skal nås, er det vigtig, at vi kan tilbyde byggegrunde, der dels har en attraktiv be-liggenhed, dels kan matche tilflytteres forskellige be-hov med flere boligtyper. Parcelhuse har hidtil været den mest foretrukne boligform. Flere undersøgelser peger dog på, at man fremover vil flytte meget mere end man gør i dag, og derfor skal vi også arbejde med andre ejer- eller lejeformer mv. Derfor vil vi erhverve nye byudviklingsarealer i de tre hovedbyer Faaborg, Ringe og Årslev, samt undersøge muligheder og be-hov for nye boligtyper, ejerformer og fællesskaber. FORBEDRET INFRASTRUKTUR Det er helt centralt, at alle i Faaborg-Midtfyn Kom-mune kan komme let til og fra arbejde – også uden for kommunegrænsen. Det har også betydning for til-flyttere og besøgende. Derfor vil vi prioritere en række indsatser, der styrker infrastrukturen og dermed bor-gernes mobilitet. Eksempler kan være at undersøge mulighederne for at reducere køretiden mellem Faa-borg og Odense, etablering af trafikknudepunkt i Års-lev og etablering af en fast Als-Fyn forbindelse. NYE OG FOKUSEREDE MASTERPLANER Der er i øjeblikket tre masterplaner for henholdsvis Ringe, Faaborg og Årslev, som alle understøtter bo-sætningsindsatsen. Disse masterplaner skal videre-udvikles med målrettede investeringer. Derudover er der behov for at udvikle en helhedsplan for Nr. Lyn-delse og udvide masterplanen for Faaborg ovenpå lukningen af slagteriet. UDVIKLING I OPLANDSBYER Selvom hovedinvesteringerne fokuseres omkring fire byer er det essentielt, at de øvrige byer og landsbyer fortsat er attraktive og gode steder at bo. Det kan vi sikre med løbende områdefornyelser og forskønnel-ser, og ved at tage hånd om overskydende boliger. En række indsatser som byfornyelse, områdefornyelse og nedrivning af boliger er allerede igangsat og vil fort-sætte. ATTRAKTIVE SERVICE- OG FRITIDSTILBUD I forlængelse af ovenstående større indsatser kan nævnes en række mindre, men nok så vigtige initiati-ver, som enten er ved at blive implementeret eller er i støbeskeen. Her kan bl.a. nævnes udvikling af profil-skoler og -børnehaver, fleksible åbningstider i dagtil-buddene, mormorordning, spektakulære legepladser i forstadsbåndet, film og kulturhus i Helios, udvikling af Faaborg som surfdestination og meget mere. helt centralt potentiale er beliggenheden med et stort arbejdsmarkedsopland og god infrastruktur. I et plan-lægnings- og udviklingsperspektiv har forstadsbåndet en optimal placering for bosætning tæt på de store investeringsområder i Odense – ikke mindst det nye supersygehus og udvidelsen af Syddansk Universitet. Nærheden til så store videnstunge arbejdspladser gi-ver særlige konkurrencemæssige fordele og styrker til gavn for hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Her er med andre ord tale om en række lokalsamfund, som allerede i dag har en række konkurrencemæssige fordele i forhold til resten af vores kommune, når det handler om bosætning, men fælles for dem alle er sam-tidig, at de i høj grad skal konkurrere med andre lokal-områder rundt omkring Odense, som har de samme fordele. Kunsten bliver derfor for disse bysamfund at skabe profiler, der er så markante og unikke, at den vil TREKRONER – ET ALTERNATIVT BOSÆTNINGS-OMRÅDE TÆT PÅ ROSKILDE UNIVERSITET Med Trekroner har Roskilde Kommune etableret et meget attraktivt, alternativt bosætningsområde. Der er mange bofællesskaber og blandede boligformer, som ejer-, lejer-, og andelsboliger. Mange aktive fa-milier udnytter nærheden til jobs på det nærliggende universitet og muligheden for at skabe en boform med fællesskab for børn og voksne omkring fælleshuse, mødesteder mv., hvor folk naturligt kommer forbi. I de enkelte boligområder er der mange rekreative, grønne fællesarealer med god plads til beboerdrevne aktiviteter. KONTREKTE PROJEKTER OG INITIATIVER Disse handlingsinitiativer er nogle foreløbige bud på nye initiativer og projekter, der kan støtte op om ud-viklingssporet. Inden for alle tre udviklingsspor vil der løbende blive udviklet handlinger, som skal bidrage til at skabe udvikling. Et katalog over de aktuelle initiativer og projekter kan findes på www.fmk.dk/fmkiudvikling. give de respektive byer konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrerende lokalsamfund. Et eksempel på en konkurrencemæssig fordel kan være at Årslev-Sdr. Nærå udnytter det rekreative område Tarup-Davinde og således skaber en unik profil, der kan konkurrere med andre forstadsbyer til Odense. Der tegner sig endnu ikke klare billeder af mulige pro-filer i de forskellige bysamfund i forstadsbåndet, men følgende kendetegn kan måske bruges i det fremadret-tede arbejde med at udvikle og skærpe byprofilerne i forstadsbåndet: Aktive overskuelige fællesskaber, sær-ligt fokus på børnefamilier, stærke profilinstitutioner, det skal være nemt og sundt at være børnefamilie, grønne og bæredygtige boligformer, åbenhed og mang-foldighed i bo- og livsformer. FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 17


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above