Page 18

Udviklingsstrategi 2015-2030

UDVIKLINGSSPOR: BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV I løbet af de seneste 10 år har vi mistet ca. 25 % af kommunens samlede arbejdspladser, hvilket placerer os i bunden for hele Region Syddanmark. Hertil kommer beslutningen om at lukke slagteriet i Faaborg og dermed er behovet for at sætte fokus på erhvervsudvikling blevet yderligere aktualiseret. Tabet af arbejdspladser har medført et fald i beskæftigel-sen, hvor vi i dag også ligger markant under landsgennemsnittet. Vores arbejdsstyrke er, særligt blandt de unge, præget af en lav uddannelsesgrad og en høj andel på overførsels-indkomst. Fastholdelse af arbejdspladser og skabelse af nye job – enten lokalt eller inden for en rimelig pendlingsafstand – er en meget presserende dagsorden, når vi vil skabe en positiv udvikling i vores kommune. Der er store udfordringer inden for dette område, men der er også mange handlemuligheder, og dem vil vi gøre en stor indsats for at udnytte. De nye arbejdspladser skal skabes i det private er-hvervsliv, da de offentlige arbejdspladser ikke forven-tes at blive udbygget i de kommende år. Vi har som kommune en vigtig rolle i at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vores erhvervsliv, og det er en indsats, vi vil arbejde målrettet med. Virksomhederne skal tilbydes en hurtig og kvalificeret service i kontakten med kommunen, let adgang til kvalificeret erhvervsrådgivning, herunder deltagelse i relevante lokale og regionale netværk. Vi vil desuden søge at understøtte nye forretningspotentialer i lokale virksomheder gennem forpligtende samarbejde om udvikling af nye måder at løse offentlige serviceop-gaver på. Dialogen og samarbejdet med virksomheder er lige-ledes en vigtig opgave for at sikre størst mulig viden om kompetencebehov i virksomhederne nu og i efter-følgende år. Vi vil som kommune bruge denne viden til at opkvalificere vores ledige, sådan at virksomhederne kan tilbydes kvalificeret arbejdskraft. Netop tilgangen til kvalificeret arbejdskraft vurderes de kommende år at have stor betydning for hvor virksomheder vælger placering. Den øgede globalisering betyder, at vi ikke kan løse opgaven med at skabe nye arbejdspladser alene, men der er en øget bevidsthed blandt de fynske kommuner om nødvendigheden af at samarbejde om opgaven med at skabe flere jobs. Som kommune har vi valgt at lægge hovedparten af vores ressourcer til erhvervs-fremme i fynske samarbejder omkring Udvikling Fyn, Naturturisme I/S, FilmFyn mv. Mange af disse sats-ninger skal tegne fremtidens fynske erhvervsprofil og brande Fyn som en egn i positiv udvikling. Vi vil de kommende år gøre en stor indsats for at sikre, at vores lokale erhverv kobles bedst muligt på de væksterhverv, vi på Fyn og i regionen i fællesskab satser på. Der forventes i de kommende år især at komme mange nye virksomheder og arbejdspladser i I løbet af de seneste 10 år har vi mistet ca. 25 % af kommunens samlede arbejdspladser, hvilket placerer os i bunden for hele Region Syddanmark. og omkring Odense, og vi har specielt i den nordlige del af kommunen en god infrastruktur og nærhed til Odense, som giver os mulighed for at tiltrække nogle af disse erhverv. Det skal vi udnytte. Specielt i den sydlige del af kommunen har vi nogle unikke stedbundne potentialer og styrkepositioner i vores landskaber, byer og mennesker, som vi skal satse på i skabelsen af nye leveveje. Det gælder ikke mindst inden for maritimt rettede erhverv, turisme, kultur og fritid. Men det gælder også bredere inden for for kreative erhverv og mindre iværksættere, hvor en del vælger at placere deres virksomhed, hvor der er attraktive bosætningstilbud – og her har vi et reelt alternativ til storbyerne. Vi vil lokalt satse på både at fastholde og understøtte udviklingen i eksisterende virksomheder og at skabe gode rammer for nye virksomheder og ikke mindst iværksættere. Overordnet vil vi især fokusere på at styrke den digitale infrastruktur i store dele af kom-munen. Den fysiske infrastruktur vil vi især søge at forbedre på ruten mellem Faaborg og Odense. UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 18


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above