Page 19

Udviklingsstrategi 2015-2030

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE HANDLINGSINITIATIVER, DER STØTTER OP OM UDVIKLINGSSPOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV Her præsenteres nogle foreløbige bud på nye initiati-ver og projekter, som skal støtte op under udviklings-spor beskæftigelse og erhverv og kommunens vision. Dette er de første spæde bud på at folde indsatsen for mere beskæftigelse og arbejdspladser ud. I de kom-mende år vil der komme en række yderligere forslag og initiativer, der bakker op om udviklingssporet. Forbedrede rammebetingelser Erhvervslivet skal have de bedste rammebetingel-ser for at udvikle deres virksomheder. Derfor vil vi fremover arbejde med tre omdrejningspunkter for erhvervsservicen til vores virksomheder. Det første er Udvikling Fyn, der leverer viden inden for de forret-ningsområder, hvor Fyn står stærkt – særligt inden for food/foodtech, maritime erhverv, oplevelsesøkonomi, bygge/anlæg, cleantech og it/robot/auto sektorerne. Udvikling Fyn skal understøtte, udvikle og forstærke de udvalgte områder via strategisk markedsindsigt og udviklingsprojekter. Det andet omdrejningspunkt er det regionale væksthus (Region Syddanmark), der giver specialiseret erhvervsservice, som f.eks. ekspor-trådgivning, generationsskifte mv. Som en tredje ind-sats vil være oprettelsen af en lokal erhvervsservice, der leverer vigtig og basal erhvervsservice, som iværk-sætterrådgivning mv. Oplevelsesøkonomi Kommunens sydlige del med Faaborg i centrum og de smukke naturarealer har store erhvervsmæssige potentialer inden for oplevelsesøkonomi. I dag arbej-des der allerede målrettet med udvikling af oplevelses-økonomien inden for natur og friluftsliv, film, kunst, kvalitetsfødevarer mv. Der er en række oplagte mulig-heder for at udbygge og supplere disse aktiviteter. Hvis vi sætter mere fart på udviklingen, kan vi opnå større lokale effekter, der strækker sig ud i hele området Her kan nævnes et tættere samarbejde og fokus på at tiltrække turister til Østersøområderne. Men også en forbedring af rammebetingelser for filmproduktion i området og for områdets friluftstilbud kan være med til at løfte området yderligere og forbedre erhvervs-livets vilkår. En fysisk infrastruktur, målrettet kommunens virksomheder God tilgængelighed til varer og tjenesteydelser er cen-tralt for kommunens virksomheder. Særligt i Faaborg er der en stor udfordring i forhold til at gøre det let-tere og mere smidigt at transportere varer og service-ydelser på vejnettet. Som beskrevet har udfordringen også indflydelse på tilflyttermålene. Mulighederne for at forbedre fremkommeligheden mellem Odense og Faaborg og reducere den samlede transport skal un-dersøges. Stærke internetforbindelser øger interaktion og mindsker afstanden til omverdenen Fastholdelse og tiltrækning af arbejdspladser sker i dag ikke kun på baggrund af traditionel infrastruktur. Den digitale infrastruktur i form af et hurtigt og drift-sikkert internet og mobildækning spiller en mindst lige så vigtig rolle. Mange steder på Fyn er den digitale forbindelse så dårlig, at det har indflydelse på kon-kurrenceevnen. Derfor har denne indsats høj politisk prioritet på hele Fyn. Løsningen skal findes i samar-bejde med Region Syddanmark, Erhvervs- og Vækst-ministeriet, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og relevante operatører på markedet. Alle borgere kan medvirke med deres særlige ressourcer Kommunen er et fællesskab af borgere, som alle har noget at byde på. Nogle særligt udsatte grupper kan dog have brug for en hjælpende hånd – særligt i for-hold til at komme ind på arbejdsmarkedet, hvilket er vigtigt for at føle sig som en del af et fællesskab. Der-for er beskæftigelse et vigtigt politisk fokusområde. I de kommende år vil vi arbejde målrettet for at hjælpe alle ledige på vej og ind på arbejdsmarkedet. Det vil ske på baggrund af en tæt dialog med erhvervslivet, sådan at vi tilrettelægger vores indsats med fokus på at sikre efterspurgte og relevante kompetencer hos ledige borgere. Samtidig vil vi have en særlig opmærksomhed på vores forpligtelse overfor kom-munens børn og unge. Vi vil gøre en ekstra indsats for at forbedre deres faglige kompetencer samt deres færdigheder, i henhold til at favne hverdagslivets kom-pleksitet, personligt, socialt og kulturelt set. Målet er at hjælpe vores børn og unge til at blive personligt stærke og handledygtige borgere. Målrettet udvikling på slagterigrunden Indsatsen for at skabe vækst og udvikling på slagteri-grunden i Faaborg Havn skal udvikles med afsæt i en samlet plan for området, der understøtter Faaborgs profil og kommunens visioner. KONTREKTE PROJEKTER OG INITIATIVER Disse handlingsinitiativer er nogle foreløbige bud på nye initiativer og projekter, der kan støtte op om ud-viklingssporet. Inden for alle tre udviklingsspor vil der løbende blive udviklet handlinger, som skal bidrage til at skabe udvikling. Et katalog over de aktuelle initiativer og projekter kan findes på www.fmk.dk/fmkiudvikling. 19


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above