Page 20

Udviklingsstrategi 2015-2030

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 UDVIKLINGSSPOR: BORGERTILFREDSHED OG OMDØMME UNIKKE BOSÆTNINGSOMRÅDER By- og egnsprofilerne er helt centrale i den fortælling, vi skal skabe om det gode liv i vores kommune. De vil spille en bærende rolle i en fælles indsats for at udvikle de lokalsamfund, der rummer de største bosætnings-potentialer. Hvis vi skal vinde kampen om tilflytternes gunst er det afgørende, at vi tilbyder noget, som man ikke i samme grad kan få andre steder. Profilerne skal have unikke kvaliteter, så vores egne og byer adskiller sig fra andre bosætningsområder. Når vi kan tilbyde rammer for et godt liv, der rummer unikke kvaliteter, som appellerer til udvalgte målgrupper, så har vi et stærkt udgangspunkt for vores kommunikation. I takt med, at konkrete udviklingsprojekter bliver rea-liseret, vil vores vigtigste bosætningsområder få en stadig skarpere og mere unik profil, og dermed vil vi over de kommende år få et endnu bedre tilbud til po-tentielle tilflyttere. TÆT SAMARBEJDE MED BORGERNE Det er afgørende, at by- og egnsprofilerne udvikles i tæt samarbejde med de respektive lokalsamfund. Lokal- områderne skal selv definere, hvem de er, hvad de kan udvikle sig til at blive, og hvilke kvaliteter de kan tilbyde tilflyttere. Det handler både om byens fysiske karakter – men i høj grad også om, det indhold bor-gerne selv fylder de fysiske rammer med. Det handler blandt andet om relationer, sammenhold og samvær. By- og egnsprofilerne kan ses som et fremtidsbillede af egnen og byen, som dels udspringer af områdets eksi-sterende karakteristika, dels af ønsket om, hvad man gerne vil blive til. Profilen vil være et fælles pejlemærke for kommune, borgere, foreninger, erhverv, politikere og investorer. Som kommune vil vi planlægge byud-vikling og andre udviklingsinitiativer, som spiller sam-men med og fremmer realiseringen af profilen. Bor-gere, erhvervsliv og foreninger kan på tilsvarende vis gennem konkrete aktiviteter og projekter bidrage til at styrke profilen. Borgernes lyst til at bidrage vil i høj grad afhænge af, i hvor høj grad de kan se sig selv i den by- og egnspro-fil, der vil blive udviklet for deres område – og deres ejerskab til den. Derfor er processen med at skabe by- og egnsprofilerne afgørende for både borgertilfreds-hed og omdømme – og motivation til at bidrage til at skabe en positiv udvikling. MEDBORGERSKAB OG LOKALT ENGAGEMENT Det er med god grund, at titlen på denne udviklings-strategi er ”Sammen om nødvendige forandringer”. Det er i fællesskabet, vi skaber vores samfund – det vil sige i samspil mellem borgere, foreninger, virk-somheder, kommunen m.fl. Det er med andre ord ikke kun kommunens ressourcer, der skal i spil, når vi skal udvikle lokalsamfundene i vores kommune. Vi skal skabe rammerne, men borgerne skal fylde dem ud og give dem liv. Engagerede borgerne, der yder en indsats i deres lo-kalområde, er med til at styrke områdets værdi som bosætningssted. Styrkelsen af det lokale fællesskab vil være det enkelte lokalområdes bidrag til at skabe en positiv udvikling. Det vil skabe stor værdi for de bor-gere, der allerede bor i området – ligesom det vil gøre området mere interessant for folk udefra. Ønsket om at bidrage kommer ikke af sig selv. Vi skal sammen udvikle rammerne for et øget medborger-skab i et stærkt samarbejde mellem lokalsamfund, for- eninger, virksomheder og kommunen. Vi skal finde nye typer af partnerskaber, hvor vi sammen skaber ini-tiativer, der er med til at gøre vores lokalområder og egne mere spændende og attraktive. GLADE BORGERE ER VORES BEDSTE AMBASSADØRER Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag et forholdsvist positivt omdømme i den brede danske befolkning. Om- rådet forbindes blandt andet med frihed, smuk natur, kreative erhverv, events og idyl. Ikke desto mindre er tilfredsheden med at bo i kommunen ikke høj nok i dag. Jo mere tilfredse vores borgere er, jo bedre ambassa- dører vil de være for kommunen som egn. Til-fredse borgere vil i langt højere grad fungere som positive ambassadører, der fortæller deres respek- tive netværk positive historier om det sted, de bor. Det har vi brug for. Tilfredse og glade borgere er i sidste ende det vigtig-ste, langsigtede fokusområde for kommunalbestyrel-sen, og målet med denne udviklingsstrategi er netop at skabe en positiv udvikling, så det bliver endnu bedre at bo i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgerne er vigtige ambassadører for deres respektive lokalsamfund. Det er vigtigt, at de er med til at skabe initiativer, som øger glæden ved at bo i kommunen, så vi kan få rejst den positive stemning, vi har brug for. SUNDE BORGERE ER GLADE BORGERE Det er forbundet med store menneskelige og økono- miske omkostninger, når menesker på grund af syg-dom mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, fælles- skabet og uddannelsessystemet. Med en veltilrettelagt forebyggende indsats vil Faaborg-Midtfyn Kommune bidrage til at give borgerne flere gode leveår. Vi ser bor- geren som et helt menneske og støtter borgerens ønske om at vende hurtigst muligt tilbage til hverdags- livets aktiviteter i bolig, job/uddannelse og fritid. Vi vil sikre en målrettet, tidlig, helhedsorienteret, rettidig og sammenhængende indsats, som går på tværs af de kommunale forvaltninger og behandlingstilbud. TILFREDSE VIRKSOMHEDER STYRKER VORES OMDØMME Også på erhvervsområdet har vi brug for positive ambassadører, og virksomhedernes tilfredshed med os er derfor også en vigtig parameter i såvel arbejdet med at styrke vores omdømme som de konkrete ini-tiativer under udviklingssporet om beskæftigelse og erhverv. De to udviklingsspor om bosætning og beskæftigelse og erhverv skal medvirke til at sikre, at vi kan tilbyde rigtig gode rammer for et godt liv til både eksisterende og nye borgere. Udviklingssporet om borgertilfredshed og omdømme handler om at udbrede kendska-bet til dette, så vi kan øge efterspørgslen efter at bo i Faaborg-Midtfyn Kommune – og nå målet om 2.000 nye borgere. Vi skal øge efterspørgslen ved at fortælle, hvad vores lokalområder kan tilbyde. Vi skal styrke fortællingen af gode historier fra livet i vores kommune. Det skal vi som kommune, men vores borgeres stemme er den vigtigste. Det er afgørende, at borgerne er positive ambas-sadører for det at bo i vores kommune, og derfor er deres tilfredshed med at bo her et afgørende parameter for vores evne til at forbedre vores omdømme. 20


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above