Page 21

Udviklingsstrategi 2015-2030

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Faaborg Outdoor Event trækker stadig flere sportsglade mennesker til byen – og viser, hvor gode rammer byen har for udendørs aktiviteter HANDLINGSINITIATIVER, DER STØTTER UDVIKLINGSSPOR BORGERTILFREDSHED OG OMDØMME Her præsenteres nogle foreløbige bud på nye initiati-ver og projekter, som skal støtte op under udviklings-sporet om borgertilfredshed og omdømme. I de kom-mende år vil der komme en række yderligere forslag og initiativer til, som bakker op om udviklingssporet. BRANDING- OG MARKEDSFØRINGSSTRATEGIER MED KONKRETE AKTIVITETER By- og egnsprofilerne skal have hver deres branding- og markedsføringsstrategi, ligesom der skal laves en samlet strategi for, hvordan vi vil gribe brandingop-gaven an. Her vil vi konkretisere, hvordan vi arbejder med branding, og vores succes vil både være afhæn-gig af et tværfagligt samarbejde i kommunen og et tæt samspil med borgere, virksomheder og foreninger i lokalsamfundene. SÆRLIG INDSATS OVERFOR TILFLYTTERE Vi har fokus på, at alle potentielle tilflyttere fra star-ten mødes af en positiv, let og konstruktiv oplevelse. Vi ønsker at udvise et særligt drive kombineret med tværfaglig viden, som sikrer, at vi fremstår som et ser-viceminded fællesskab, der yder optimalt i forhold til at imødekomme tilflyttere. NY STRATEGI FOR SOCIALE MEDIER Tilflyttere med størst sandsynlighed for at flytte her-til finder vi i vores medarbejderes og borgeres net-værk. Gennem de sociale medier har vi særlig stor mulighed for at nå ud til dem. Derfor vil vi videreud- vikle og forbedre vores brug af sociale medier, så vi i højere grad udnytter deres potentiale. På platforme som Facebook har vi mulighed for at indkapsle og kommunikere ånden ved at bo i Faaborg-Midtfyn Kom- mune. Vi ønsker at give borgerne lyst til at interagere med os og dele de gode historier, så vi når ud i deres netværk og rammer et stort publikum. Vi skal vise, hvad der sker i vores kommune og udnytte mediets dialogiske natur til at involvere og gå i dialog med vores borgere, så de bliver ambassadører for vores kommune. FORBEDRET BORGERTILFREDSHED GENNEM ØGET DIALOG OG INVOLVERING Jo mere tilfredse vores borgere er, jo bedre ambas-sadører er de sandsynligvis for vores kommune. Vi skal udnytte det positive omdømme, som den sydlige del af vores kommune har i resten af landet – og så skal vi generelt øge kvaliteten af den dialog vi har med vores borgere og den måde de bliver involveret. Vi skal skabe en positiv motivation for at bidrage til at skabe udvikling og give borgerne god anledning til at fortælle deres positive oplevelser som borger i kom-munen videre til deres respektive netværk. DEMOKRATISK PARTNERSKAB MED GYMNASIEELEVER Sammen med Faaborg og Midtfyns gymnasier er et spændende samarbejdsprojekt i støbeskeen. Det handler om demokratisk partnerskab og praksis for-ankret læring. Detbetyder, at kommunens gymnasie-elever, som en del af deres uddannelse, kommer med bud på nye løsninger, der kan medvirke til lokalområ-dernes og kommunens udvikling. Samtidig styrker pro- jektet det demokratiske medborgerskab hos de unge. Projektet forventes at starte i foråret 2015. BUDGET TIL BORGERDREVNE UDVIKLINGSPROJEKTER Arbejdet med at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye er et fælles ansvar. Derfor er det afgø-rende, at borgere, foreninger, erhvervsliv, kommune m.fl. forener de fælles kræfter for at skabe en positiv udvikling. For at styrke samarbejdet og udviklingen har kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. om året til borgerbudgetter. Med borgerbudgetter er det bor-gerne selv, der kommer med forslag til og stemmer om borgerdrevne projekter, der er med til at fremme udviklingsstrategiens mål. I foråret 2015 startes bor-gerbudgettet op i tæt samarbejde med interesserede borgere. EN NY VINKEL PÅ SAMARBEJDET MED BORGEREN I den kommunale organisationen har ledere og med-arbejdere gennem flere år arbejdet med en ny tilgang og samarbejdsform med borgeren. Det handler blandt andet om i højere grad at samarbejde med borgeren om at finde løsninger på den enkeltes eller andre bor-geres behov. Dette arbejde skal nu intensiveres og skal højne kommunens service og borgertilfredshed. Det vil sætte gode historier i omløb og styrke vores omdømme. KONTREKTE PROJEKTER OG INITIATIVER Disse handlingsinitiativer er nogle foreløbige bud på nye initiativer og projekter, der kan støtte op om ud-viklingssporet. Inden for alle tre udviklingsspor vil der løbende blive udviklet handlinger, som skal bidrage til at skabe udvikling. Et katalog over de aktuelle initiativer og projekter kan findes på www.fmk.dk/fmkiudvikling. 21


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above