Page 23

Udviklingsstrategi 2015-2030

23 SAMMENHÆNG MED KOMMUNEPLANEN FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE STRATEGI FYN 2014-2017 De fynske kommuner har udarbejdet en fælles overordnet strategi, der skal styrke Fyn som helhed. Den skal fungere som en strategisk rettesnor for de enkelte kommuners planstra-tegier. Planstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune skal derfor ses som en konkretisering af den fælles Strategi Fyn i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune. I Strategi Fyn 2014-2017 er der tre hovedtemaer; Fyn på banen om infrastruktur, Fyn i vækst, hvor der fokuseres på et tættere samarbejde mellem vidensinstitutioner, studerende, virksomheder og kommuner med henblik på at skabe vækst i erhvervslivet og Attraktive Fyn om bosætning og friluftsliv, hvor omdrejningspunktet er at styrke den fynske byregions omdømme som stedet, hvor der er de bedste muligheder for at kombinere karriere og fritid. KOMMUNEPLAN 2017 – UDVIKLINGSSTRATEGI OG PLANSTRATEGI I ÉT Denne udviklingsstrategi er også kommunens plan-strategi. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stil-ling til, hvordan kommuneplanen skal ændres, så den understøtter visioner og mål fra udviklingsstrategien. Kommuneplanen lægger først og fremmest rammerne for, hvordan vi anvender arealerne og naturressourcer-ne i vores samfund. Eksempelvis hvor fremtidens bo- liger og erhverv skal ligge, og hvor infrastrukturen el-ler de rekreative muligheder skal udbygges. Således skal kommuneplanen understøtte strategiens udviklingsspor om øget bosætning og erhvervsudvik-ling, samt en mere målrettet anvendelse af kommu-nens rekreative potentiale samtidig med, at vi sikrer, at der tages de nødvendige hensyn til natur, miljø og landskab. KOMMUNALBESTYRELSENS PRIORITERINGER Udviklingsstrategien lægger op til nye prioriteringer i kommunen. Prioriteringer som har betydning for det fysiske miljø, og som der-for skal udmøntes i Kom-muneplan 2017-2025. Ud- “Vi skal udnytte, at egnene er forskellige med hver deres styrker og karakteristika, så viklingsstrategiens fokus på bosætning, erhverv og branding påvirker en række af kommuneplanens tema-er, som derfor skal revideres i større eller mindre grad. forskellighederne kan give synergi til den samlede kommunes udvikling.” Strategiens nye billede af kommunen med tre egne med hver deres potentialer betyder, at der er behov for en revision af kommuneplanens tema om byerne og landdistrikternes samarbejde og roller. Et hovedomdrejningspunkt frem mod Kommuneplan 2017 bliver derfor at definere de tre egnes fremtidige roller set i lyset af udviklingsstrategien. Vi skal udnytte, at egnene er forskellige med hver deres styrker og ka-rakteristika, så forskellighederne kan give synergi til den samlede kommunes udvikling. De grønne områder kan medtænkes i dette arbejde, da grønne områder er vigtige i forhold til at give byer identitet, ligesom grønne områder kan få nye funk-tioner i relation til byernes fremtidige roller. Arbejdet med by- og egnsprofiler vil danne udgangspunkt for revideringen af kommuneplanen. FRILUFTSLIV Adgangen til den fantastiske natur og de smukke land-skaber på Fyn er vigtig – både for egne borgere og for at tiltrække turister. Det er vi meget bevidste om i Faa-borg- Midtfyn Kommune, men også fra Strategi Fyns side bliver der lagt vægt på friluftsliv. Der peges på en stigning i antallet af turistovernatninger, og potentialet for en øget turisme med afsæt i at bringe de fynske her-ligheder i spil. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi fan-tastiske naturmæssige for- udsætninger for et godt fri- luftsliv. Vi har store natur- områder ved Tarup-Da- vinde i nord og Svanninge Bakker og Øhavet i syd. For at sikre en bedre sam-menhæng mellem f.eks. stier og støttepunkter til fri-luftslivet, både internt i kommunen og videre til de andre kommuner på Fyn, skal kommuneplanens tema om friluftsliv revideres. Det samme gør sig gældende for kommunens Friluftsstrategi, som også skal under-støtte udviklingsstrategiens vision om Faaborg med opland som Danmarks friluftskøbstad.


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above