Page 24

Udviklingsstrategi 2015-2030

ANVENDELSE AF VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE Den rekreative anvendelse af kommunes vandløb, søer og badevand hænger tæt sammen med frilufts-strategien. Samtidig med at kommuneplanens frilufts- tema revideres er det derfor naturligt også at kigge på de overordnede rammer for, hvor der skal være mulig-hed for forskellige former for sejlads, badestrande osv, og hvordan de forskellige friluftsaktiviteter til lands og til vands kan spille sammen. Den rekreative udnyt-telse af vandløb og søer til f.eks. sejlads skal dog nøje afvejes i forhold til de naturmæssige interesser i vores vandløb og søer. SKOVREJSNING Det er et statsligt mål, at det samlede skovareal i Dan-mark skal øges til 20-25 %. Kommuneplanens tema om skovrejsning udpeger de arealer, hvor det vil være ønskværdigt, at der bliver rejst skov, og hvor der ikke ønskes skovrejsning. Ved at udpege positiv- og nega-tivområder i forhold til skovrejsning kan der opnås synergi i forhold til andre interesser som grundvands-beskyttelse, styrkelse af det bynære friluftsliv og land-skabsoplevelsen. FREMTIDENS ENERGIFORSYNING Vi skal satse på vedvarende energi, lokale ressourcer og effektivisering af vores energiforbrug. Derfor er det vigtigt at få udarbejdet en strategisk energiplan, der peger på, hvordan vi bedst griber opgaven an. Faa- borg-Midtfyn Kommune deltager i udarbejdelsen af en fælles fynsk energiplan. Energiplanen forventes fær-dig i løbet af 2015. En fælles energiplan bidrager til en bedre sammenhæng og udnyttelse af ressourcer og potentialer på tværs af kommunegrænserne. Strategisk Energiplan Fyn forventes færdig inden For- slag til Kommuneplan 2017 offentliggøres, og ind-satser og fokusområder fra energiplanen vil, i den udstrækning, de har betydning for den fysiske plan-lægning, skulle indarbejdes i kommuneplanen. På den måde skabes det planmæssige grundlag for det strategiske energiarbejde, så omstilling og effektivise- ring af energiforbruget kommer godt fra start. På bag- grund af prioriteringerne i energiplanen kan der ef-terfølgende være behov for at planlægge for anlæg til produktion af vedvarende energi som f.eks. vindmøl-ler, biogas- eller solcelleanlæg. Dette kan enten indar-bejdes ÆNDRINGER SIDEN KOMMUNEPLAN 2013 I sommeren 2013 vedtog kommunalbestyrelsen Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplan 2013 var en temarevision, hvor der blev sat fokus på fire områder. For de øvrige områder videreførtes Kommuneplan 2009. Temarevisionen i 2013 indeholdt en hel ny planlægning for jordbruget, og kommuneplanens tema om trafik blev revideret. Endvidere blev det besluttet at udarbejde en klimatilpasnings- plan og at kortlægge kommunens kulturmiljøer fra perioden 1800-1950. Kortlægningen af kulturmiljøerne udføres af Øhavsmuseet og skal ligesom klimatilpasningsplanen indarbejdes i kommuneplanen som et tillæg til Kommuneplan 2013. Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 er følgende fem tillæg vedtaget: • Ændringer af rammeområder i Kværndrup (Bukhavegård) • MC-Camp Fyn, Ringe • Biogasanlæg, Lervangsvej, Heden • Forsknings- og feltstation Svanninge Bjerge • Ændring af bymidteafgrænsning i Korinth Herudover er der fem forslag til kommuneplantillæg, som er under politisk behandling: • Ændring af rekreativt område ved Fjællebro Havn • Solpaneler ved Kværndrup Fjernvarmeværk • Omdannelse af DSB-areal og Jernstøberigrunden i Ringe • Nye etageboliger i Ringe • Klimatilpasningsplan i revisionen af kommuneplanen eller i efterføl-gende tillæg. BESLUTNING OM REVISION AF KOMMUNEPLAN 2017 På baggrund af kommunalbestyrelsens prioriteringer er følgende temaer udvalgt til revision: 1. Byerne og landdistrikternes samarbejde og roller - herunder grønne områder 2. Friluftsliv – samt anvendelse af vandløb, søer og kystvande 3. Skovrejsning 4. Fremtidens Energiforsyning (indarbejdelse af stra- tegisk energiplan). Den resterende del af kommuneplanen genvedtages, dog vil der kunne forekomme mindre justeringer af teknisk eller juridisk karakter f.eks. tilpasning til ny lov- givning. UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 24


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above