Page 3

Udviklingsstrategi 2015-2030

Vores behov for udvikling er uomtvisteligt. Vi har mis- tet 1.000 indbyggere på fem år, og det kan vi ikke holde til, hvis vi vil fastholde en god service for vo-res borgere. Samtidig har vi en helt unik chance for at skabe udvikling, hvis vi udnytter de muligheder, som vil blive skabt af historisk store anlægsprojekter i Odense over de kommende 10 år. Mange af vores udviklingsinitiativer tager lang tid at planlægge og gennemføre. Det betyder, at hastighe-den er afgørende. Vi skal udnytte vores muligheder og potentialer, der hvor de er, mens de er der – så vi kan realisere vores mål om et stigende befolkningstal. VI SKAL SKABE RÅD TIL AT INVESTERE Et ofte anvendt citat er, at alle vil udvikling, men ingen vil forandring. I vores situation er status quo ikke et alternativ, så vi vil få forandringer uanset, hvad vi gør. Hvis vi ikke får vendt udviklingen, vil det få negative konsekvenser. For at skaffe råd til at investere i udvikling vil vi i de kommende år stå over for svære prioriteringer. Vi vil som politikere skulle veje konkrete ydelser i vores daglige drift op mod et behov for at skaffe råd til at investere i fremtiden. Det bliver svært. Og vi vil blive mødt med utilfredshed. Men opgaven er vigtig – og helt nødvendig. Hvis vi ikke lykkes, vil vores befolk-ningstal fortsætte med at falde, og så vil vi alligevel skulle finde besparelserne senere, hvor vi så bare ikke har mulighed for at få gavn af midlerne. VI SKAL VÆRE AMBITIØSE Udviklingsstrategien fungerer som pejlemærke og prioriteringsværktøj for os som politikere, og den vi-ser vores ambitioner og tanker om kommunens ud-vikling. Vores hidtidige udviklingsstrategier har haft god klangbund hos eksterne investorer, og strategierne har været afgørende forudsætninger for, at vi har tiltrukket mange eksterne midler og således været i stand til at etablere havnebad i Faaborg, lave byforny-else i Ryslinge og Kværndrup, etablere ride- og moti-onsstier mv. VI SKAL SKABE UDVIKLINGEN SAMMEN Som kommune sætter vi gang i mange udviklingsini-tiativer, men vi er meget bevidste om, at det er som fællesskab, vi er stærkest. Vi er meget interesserede i at gå i partnerskab med både borgere, foreninger, erhvervsliv m.fl. for at lave tiltag, der gør en forskel i forhold til at øge vores attraktivitet som bosætnings-sted. Og vi håber også, at udviklingsstrategien vil in-spirere til, at de forskellige aktører i vores kommune selv tager initiativer, der understøtter vores mål om flere borgere. VORES INVESTERINGER SKAL GØRE FORSKEL Når der i denne udviklingsstrategi bliver peget på, at vores investeringer skal koncentreres i få lokalområ-der, er det ud fra en strategi om, at vi invester der, hvor sandsynligheden for succes er størst. De lokal-samfund, der har de største potentialer, skal med an-dre ord trække læsset i forhold til at skabe en positiv udvikling til gavn for hele vores kommune. For at sikre, at vi får mest muligt ud af vores poten-tialer – og at flest mulige får glæde af de forskellige udviklingsinitiativer – håber jeg, at vi kan blive bedre til at se os selv i større sammenhænge. At beboere i mindre landsbyer kan se, at de har glæde af den nær-meste større by. Og at vores største byer ser ud over bygrænsen og inviterer og involverer de lokalsam-fund, der ligger omkring, fordi de i høj grad er med til at sikre eksistensgrundlaget for byen. Jeg håber, at vi sammen kan udnytte alle de potentia-ler vi har rundt omkring i vores kommune. At vi kan tiltrække nye borgere til alle vores byer og lokalsam-fund. Og at vores mange lokalsamfund fortsat arbej-der målrettet på at skabe rammer om et godt liv. Christian Thygesen Borgmester FORORD FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 3


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above