Page 6

Udviklingsstrategi 2015-2030

Det vil tage tid at skabe de ændringer vi har brug for. Vi skal nå vores overordnede mål om at tiltrække 2000 nye borgere gennem en langsigtet og målret-tet indsats, hvor udviklingsstrategiens tre udviklings-spor vil udgøre et afgørende grundlag for de politiske pri-oriteringer. Vi vil samtidig øge tempoet for vores investeringer. Det kan vi gøre, fordi vi sidelø-bende holder vores udgifter i ro og sparer på den kommu- nale drift gennem omlægnin- ger og synergier. Denne arbejdsform har vi praktiseret gennem flere år, og derfor har vi skabt økonomisk råde- rum til at iværksætte denne langsigtede udviklings-strategi. Vi skal ikke kun rette fokus udad. Det vigtigste er i sidste ende at fastholde vores eksisterende borgere, så alle er glade for at bo her. Derfor er den løbende dialog og borgertilfredshed ogsåen hjørnesten i ud-viklingsstrategien. I det kommende år vil det være kommunalbestyrel-sens hovedprioritet at løfte kommunens konkurren- ceevne. Det gør vi igennem tre overordnede udvik- lingsspor; bosætning, beskæftigelse og erhverv samt borgertilfredshed og omdømme. Bosætning Udviklingsstrategiens overordnede mål er at få 2.000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2030. Hvis det skal lykkes, kræver det, at vi er gode til at profilere vores byer og egne, og skabe klare forestillinger om, hvad de står for. Alle erfaringer peger på, at en stærk by- og egnsprofil er afgørende for at tiltrække nye beboere til et om-råde. I Faaborg-Midtfyn har vi unikke muligheder for at udvikle tilbud og særpræg, så vores bosætnings-områder adskiller sig fra andre steder. Det gør de ikke i tilstrækkelig grad i dag. Derfor skal vi give vo-res byer en række særlige konkurrencemæssige for-dele, så de adskiller sig fra andre steder. Fælles for de nye profiler er, at de understøtter kommunens vi-sion om at skabe et rum for at kombinere det travle arbejdsliv med en aktiv og rekreativ fritidstilværelse. Samtidig er det vigtigt at foku-sere investeringerne ved at un-derstøtte de områder og byer, der har særlige muligheder og egenskaber for at tiltrække nye borgere. Strategien er derfor at arbejde målrettet med de fire byer med de største udviklings-potentialer. Med denne strategi kan vi få fuld effekt af vores indsatser ud fra en erken-delse af, at der er et gensidigt afhængighedsforhold mellem by og land. Strategien gør dermed op med konkurrencen mellem lokale byer og områder. I ste-det skal vi arbejde med udviklingen af større områder som en helhed. Vi vil fokusere udviklingen i de fire byer, der har det største potentiale for at tiltrække nye borgere. Da væksten i vores kommune skal ske gennem en øget bosætning er det afgørende, at vi udvikler og styrker disse byers unikke profiler, så de appellerer til poten-tielle tilflyttere. Den vækst, som de fire byer skaber gennem øget bosætning vil bidrage til at sikre, at vi på længere sigt kan fastholde et ordentligt serviceniveau i hele kommunen. I både Ringe og Faaborg er samspillet mellem byen og dens opland centralt for udviklingen. Begge ste-der vil der blive tale om en by- og egnsprofil, som de omkringliggende landsbyer i høj grad kan bidrage til og profitere af. I den nordlige del af kommunen er der ikke tale om hovedbyer med tilhørende opland. Der er i højere grad tale om selvstændige forstadsbyer med Årslev-Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse som de største, men også flere af de øvrige byer har gode muligheder for at udvikle og styrke egne profiler. BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV Vores erhvervsliv, herunder turisterhvervet, udvikler virksomheder og skaber vigtige arbejdspladser. Der-for skal vi tilbyde så gode vilkår for erhvervslivet som muligt og sikre, at den kommunale service til virk-somhederne er i top. Det handler blandt andet om at forbedre vores infrastruktur og at kigge over kommune- grænsen for at udnytte de gode erfaringer fra andre steder og se, hvad der virker i forhold til at fastholde og tiltrække virksomheder og investeringer. Men det er også en udfordring, at vi har for mange borgere på overførselsindkomst – derfor vil vi gøre en ekstra ind-sats for at hjælpe vores borgere i arbejde. borgertilfredshed og omdømme Vi ønsker at stimulere efterspørgslen efter at bo og drive virksomhed i kommunen. Dette skal ske ved at styrke kommunens omdømme, skabe klare by- og egnsprofiler, sprede de gode historier og skabe enga-gement blandt borgere og medarbejdere. Det er vores håb, at alle vores borgere og virksomheder bliver po-sitive ambassadører over for potentielle nye borgere og virksomheder. Derfor vil vi arbejde med at forbedre borgernes tilfredshed med at bo i Faaborg-Midtfyn Kommune. UDVIKLINGSSPORERNE ER GENSIDIGT AFHÆNGIGE De tre udviklingsspor er meget afhængige af hinan-den. En øget bosætning vil både gavne vores erhvervs-liv og styrke vores evne til at levere en god service til kommunens borgere – og dermed også have betyd-ning for deres tilfredshed med at bo i kommunen. Et styrket erhvervsliv og en øget beskæftigelse vil gøre vores kommune til et mere attraktivt sted at bo – og dermed være med til at styrke vores bosætningsind-sats. Det vil samtidig have en positiv effekt på vores omdømme – og sikkert også på den generelle tilfreds-hed med at bo i kommunen. Endelig vil vores evne til at skabe et positivt billede af at bo i kommunen være afhængig af hvor godt vi lykkes med vores ini-tiativer inden for både bosætning og beskæftigelse og erhverv. De tre udviklingsspor er med andre ord tæt forbundne og udviklingen i hvert af sporene vil have betydning for de to andre udviklingsspor. “Udviklingsstrategiens overordnede mål er at få 2.000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2030. Hvis det skal lykkes, kræver det, at vi er gode til at profilere vores byer og oplande, samt skabe klare forestillinger om, hvad de står for.” UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2030 6


Udviklingsstrategi 2015-2030
To see the actual publication please follow the link above