Page 15

Kvalitetsstandard

Forældresamarbejde I dagtilbudsloven er det præciseret, at indsatsen over for det enkelte barn skal ske i samarbejde med barnets forældre, da det er forældrene, som har hovedansvaret for barnets udvikling. Det er et lovkrav, at forældrene har indflydelse på dagtilbuddet gennem en forældrebestyrelse. I vurderingen indgår: Det betyder: At ledelsen arbejder systematisk og struktureret i forhold til bestyrelsen At der er udarbejdet et årshjul for bestyrelsens arbejde, hvor der er fastsat datoer og forventet indhold til møderne (eksempelvis drøftelse af principper, mål for udvikling, budget, læreplaner, generalforsamling, pædagogiske temaer, arrangementer, dialogbaserede aftaler, forældremøder, høringer). At institutionens formidling af systematikker og struktur er tilgængelig på eksempelvis digitale medier, hjemmeside eller intranet. At dagtilbuddet generelt arbejder systematisk og struktureret i forhold til forældresamarbejdet At der er udarbejdet beskrivelse af procedurer for introduktion af børn, forældresamtaler, møder, arrangementer samt krav og forventninger til samarbejdet. At dagtilbuddet sikrer den nødvendige kommunikation til forældrene omkring det enkelte barn og gruppen At dagtilbuddet og forældrene har afstemt, hvordan den daglige kommunikation tilrettelægges. At dagtilbuddet om nødvendigt tilbyder forældresamtaler ud over de fastlagte. At der er systematik omkring, hvordan forældrene inddrages i arbejdet med indsatsplaner. At dagtilbuddet sikrer den generelle information til forældrene At forældreintra, nyhedsbreve og forældremøder er eksempler på den måde, informationer formidles på. At dagtilbuddet gennem dokumentation af den pædagogiske praksis formidler faglige refleksioner/viden og begrundelser til forældrene At der i beskrivelser af læreplaner og aktiviteter fremgår, hvilke sammenhænge, læringsmål, tiltag, tegn, metoder og evalueringer der anvendes. Beskrivelserne fremgår af forældreintra, nyhedsbreve, opslag og fortællinger i dagtilbuddet mv. At dagtilbuddet opbygger relationer til forældrene, så de føler sig set, anerkendt og imødekommet At det gennem faglig kvalitetsmåling fremgår, at forældrene oplever, at de bliver imødekommet. At dagtilbuddets kultur understøtter, at alle forældre har mulighed for at få indflydelse på dets udvikling At man giver forældrene mulighed for, gennem forældremøder, at medvirke til at udvikle hverdagen, drøfte pædagogiske temaer og skabe det gode børneliv i dagtilbuddet. 15


Kvalitetsstandard
To see the actual publication please follow the link above