Page 5

Kvalitetsstandard

Udviklet i fællesskab I målsætningen for den dialogbaserede aftale for 2014 ”Fortsat styrkelse af kvaliteten af dagtilbudsområdet” fremgår det: ”Under henvisning til kommunens styreform er det netop kvaliteten af de politisk fastlagte mål og succeskriterier, der sikrer en tilstrækkelig politisk styring af området. Der bør derfor arbejdes med en tydeligere politisk kravstilning, fx i form af en kvalitetsstandard. En klargørelse af de politiske forventninger til indholdet af tilbuddene vil være et vigtigt fundament for administration og tilsyn på området efterfølgende.” På den baggrund har fagsekretariatet Dagtilbud-Børn i samarbejde med ledere, bestyrelser og personale i kommunale og selvejende institutioner samt landsbyordninger udarbejdet en kvalitetsstandard for at fremme en fortsat styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet. Kvalitetsstandard og måling Måling af kvalitet i dagtilbuddene skal bidrage til, at der kan ske en systematisk kvalitetsudvikling, både i det enkelte dagtilbud og på det samlede dagtilbudsområde. Hermed opnås en større viden om resultaterne af arbejdet – resultater, der kan anvendes i de pædagogiske drøftelser om videre udvikling. Kvalitetsstandarden tager afsæt i følgende områder: • Læringsmiljøer • Inklusion • Tidlig forebyggende indsats • Overgang fra dagpleje til dag- institution samt overgang fra daginstitution til skole • Ledelse • Forældresamarbejde Tre kvalitetsperspektiver Med inddragelse af tre kvalitetsperspektiver – faglig kvalitet, organisatorisk kvalitet og brugeroplevet kvalitet - og med involvering af flere interessenter sikrer vi, at de relevante kvalitetselementer tilgodeses. Dette sker med henblik på at opnå en balance, hvor den offentlige velfærdsydelse har en høj kvalitet, hvor borgerne er tilfredse med indsatsen, og hvor midlerne anvendes mest effektivt inden for de givne rammer. • Faglig kvalitet handler om, hvordan det fagprofessionelle kommer til udtryk, og er baseret på indikatorer og standarder for kvalitet i kerneydelsen. • Organisatorisk kvalitet er baseret på en opfattelse af, at kvalitet kræver styring, kortlægning og systematisk udvikling af fx arbejdsprocesser. • Brugeroplevet kvalitet er baseret på måling eller evaluering af, hvordan brugeren oplever ydelser og resultater. 5


Kvalitetsstandard
To see the actual publication please follow the link above