Page 6

Kvalitetsstandard

Læringsmiljøer Målet er at skabe udviklende læringsmiljøer i kommunens dagtilbud, der giver rum til leg, læring og udvikling af børn. I vurderingen indgår: Det betyder: At dagtilbuddet har en synlig struktur og organisering At dagtilbuddets praksis skal være planlagt, og strukturen skal fremgå af eksempelvis årshjul, månedsplan eller lignende. At dagtilbuddet har en klar organisering af det daglige arbejde At dagtilbuddets praksis skal afspejle en bevidst organisering, dvs. klare roller mellem de ansatte og klare aftaler om, hvem der gør hvad. At dagtilbuddet målsætter aktiviteter begrundet i faglig viden At der kan fremvises eksempler på planlagte aktiviteter, hvor det fremgår, hvilke sammenhænge, læringsmål, aktivitetstegn, metoder og evalueringer der anvendes. At dagtilbuddet har en systematisk dokumentations- og evalueringskultur At den systematik, der er valgt i forhold til evaluering og dokumentation, er beskrevet. At dagtilbuddet har udarbejdet læreplan efter kravspecifikationen At det er beskrevet, hvordan de 6 læreplanstemaer, børnemiljøvurderingen og børn med særlige behov indgår i praksisbeskrivelser af vokseninitierede aktiviteter, børnekultur og hverdagsrutiner. At dagtilbuddet, i forbindelse med forældresamtale, opstiller læringsmål for det enkelte barn med fokus på progression samt evaluerer den hidtidige indsats At læringsmål sammenholdes med trivsel og udviklingsmål for det enkelte barn. At det kan dokumenteres, at der anvendes metoder til at belyse barnets progression (eksempelvis indsatsplaner, TRAS, vækstmodel, sprogvurdering, Howard Gardner, LP, skolemodenhedstest, SMTTE). At der er tydelige læringsmål for de fysiske rammer ude og inde At dagtilbuddet har nedskrevet læringsmål for rummenes funktion ude og inde, der udfordrer børnenes nysgerrighed, fantasi, bevægelse, koncentration, og som giver børnene mulighed for fordybelse. At de fysiske rammer ude og inde er så fleksible, at de kan ændres i forhold til den aktuelle børnegruppe. 6


Kvalitetsstandard
To see the actual publication please follow the link above