Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen 2018-21
den 5. november 2019 kl. 17:00
i Mødesalen, Ringe - Ekstraordinært


Indkaldelse

Hans Stavnsager
Søren Kristensen
Anne Møllegaard Mortensen
Anstina Krogh
Søren Hillers
Torben Smith
Kim Aas Christensen
Herdis Hanghøi
Jack Odgaard
Steffen Jensen
Ole Filstrup Pedersen
Søren Clemmensen
Tanja Kromann Clausen
Mads Holdgaard
René Dyrberg Jørgensen
Morten Schjøtt
Anne-Merete Mikkelsen
Bo Petersen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Åge Priisholm
Jos Bisschop
Kristian Nielsen
Anne Jørgensen
Anna Mette Skov Borring
Pkt. Tekst
342 Godkendelse af dagsorden
343 Kirkelige ligning budget 2020
344 2. behandling af budget 2020-23
345 Spørgetid
346 Salg af ejendom
347 Meddelelser fra formanden
00.01.00-G01-24-17

342. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen (A). John Larsen deltager i stedet.

Godkendt.

 

25.05.00-P19-1-19

343. Kirkelige ligning budget 2020

Resumé

Økonomiudvalget skal på mødet behandle budget for kirkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af Faaborg Provstis og Midtfyns Provstis fremsendte budget 2020. Kirkeministeriet har udsendt landskirkeskatten og udligningstilskuddet, mens Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat for 2020. Valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne skal følge kommunen, hvorfor der, senest i forbindelse ved vedtagelse af budgettet, skal træffes endelig beslutning herom.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at

 1. Valg af udskrivningsgrundlag følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen.
 2. Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,05 pct. i 2020
 3. Den kirkelige ligning for 2020 godkendes.

 

Økonomiudvalget 2018-21, 28. oktober 2019, pkt. 452:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg Provstiudvalg og Midtfyn Provstiudvalg har, efter samråd med menighedsrådene, godkendt budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2020.

Budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende i 2020: 

Det er Kirkeministeriet som har fremsendt fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2020 den 27. september 2019. Økonomi- og Indenrigsministeriet har tilsvarende den 25. september 2019 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2020.

Der afregnes 9,932 mio. kr. i landskirkeskatten og provstierne får 2,227 mio. kr. i udligningstilskud. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt til 6.698,922 mio. kr. Med en uændret kirkeskatteprocent på 1,05 pct. vil provenuet udgøre 70,339 mio. kr.  

Jf. reglerne skal valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne følge kommunen, hvorfor der senest i forbindelse med vedtagelse af budgettet skal træffes endelig beslutning herom.

Til orientering, så udgør antallet af sognekirkemedlemmer for indkomståret 2017 (det senest opgjorte) 82,5 pct. af det samlede antal skatteydere.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen (A). John Larsen deltager i stedet.

Indstillingen godkendt. 

 

00.30.00-S00-2-18

344. 2. behandling af budget 2020-23

Resumé

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2020 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet blev 1. behandlet i Økonomiudvalget den 23. september og i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2019. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal nu 2. behandlet budget 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

 

 1. Det fremsatte budgetforslag til 1. behandling med de ændringer, der er en følge af budgetaftalen pr. 9. oktober 2019 godkendes
 2. Omplacering på 8,385 mio. kr. fra anlæg til drift godkendes, jf. bilag 2
 3. Taksthæfte for 2020 godkendes, jf. bilag 3
 4. Afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer på 55,0 pct. godkendes
 5. Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 8.088,8 mio. kr. godkendes, jf. bilag 5
 6. En uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 procent godkendes
 7. En uændret grundskyldspromille på 22,85 promille godkendes
 8. En uændret grundskyldspromille for produktionsjord på 7,20 promille godkendes
 9. En uændret kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommes grundværdier på 11,425 promille (halvdelen af grundskyldspromillen) godkendes
 10. En uændret kommunal grundskyldspromille for offentlige ejendommes forskelsværdier på 5,71 promille (halvdelen af dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdier) godkendes
 11. Der godkendes anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb for alle anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. i 2020, jf. bilag 4.


Økonomiudvalget 2018-21, 28. oktober 2019, pkt. 453:

Indstillingspunkterne 1 – 11 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2019 indgik 23 af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer aftale om Budget 2020, jf. bilag 1.

Budgetforslaget til 2. behandlingen bygger på det til 1. behandlingen fremlagte budgetforslag med de ændringer og forudsætninger i øvrigt, der er lagt til grund for den indgåede budgetaftale, dog omplaceres 8,385 mio. kr. fra anlæg til drift, jf. bilag 2.

Budgetaftalen

Budgetaftalen skærmer velfærden ved at tilføre 21,3 mio. kr. til at møde det stigende behov på særligt handicap og psykiatriområdet. Udgiftsstigninger på dette område udfordrer ikke kun Faaborg-Midtfyn Kommune, men mange kommuner på tværs af landet. Det har været vigtigt at skabe mulighed for en betydelig budgettilførsel for ikke at tvinge området til markante servicereduktioner. Der tilføres desuden ekstra 5,1 mio. kr. til den vækst i serviceydelserne, der er opstået, fordi der er kommet flere børn, ældre og voksne med særlige behov. Forligspartierne er desuden gået langt for at friholde børn, ældre og voksne med særlige behov for effektiviseringer og besparelser. 

Budgetaftalen indeholder anlægsinvesteringer på 46,8 mio. kr. i 2020 i udviklingsbyerne – primært i Årslev – og tager dermed væsentlige skridt mod at styrke udviklingsbyernes bosætningspotentialer. Investeringerne skal bidrage til at fastholde eksisterende og tiltrække nye borgere og dermed styrke fundamentet for fremtidens velfærd. Der er i disse år vækst på Fyn, og der skabes med budgetaftalen mulighed for, at dette resulterer i den størst mulige bosætning i FaaborgMidtfyn. 

Der er aftalt anlæg (ekskl. jordpulje) for i alt netto 417,2 mio. kr. i 2010-2023. Heraf er 29,0 mio. kr. ikke disponeret. Det foreslås, at der godkendes anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb for alle anlæg med en samlet projektsum på op til 2 mio. kr. samt for puljer med en anlægssum på op til 2 mio. kr. i 2020, så disse projekter kan igangsættes. Det betyder, at der godkendes anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til By, Land og Kultur for i alt 6,6 mio. kr. i 2020. Af det vedlagte bilag 4 til sagsfremstillingen fremgår, hvilke anlægsprojekter som er omfattet. Der omplaceres 8,385 mio. kr. fra anlæg til drift. Det vedrører en revurdering af, hvad der rettelig skal placeres som henholdsvis anlæg og drift, jævnfør bilag 2.

Budgetaftalen indeholder også fortsat fokus på at optimere og effektivisere den kommunale organisation for at sikre den fremtidige velfærd. Med aftalen gennemføres effektiviseringer og besparelser for 26,2 mio. kr. i 2020 stigende til 31,8 mio. kr. i 2022. Der er balance i budgetoverslagsårene under forudsætning af, at der i 2021 dels findes effektiviseringer og besparelser for 19,2 mio. kr. samt et kassetræk på 15,1 mio. kr. For 2022 og 2023 gælder, at der er balance, hvis der findes yderligere effektiviseringer og besparelser for ca. 44,1 mio. kr.

Med aftalen forventes kommunens likviditet at falde fra ca. 180 mio. kr. primo 2020 til ca. 142 mio. kr. ultimo 2020. Udviklingen skyldes primært afregning til staten i forbindelse med salg af dele af FFV samt at der med budgetaftalen er budgetlagt med et kassetræk på 7,7 mio. kr. Afregningen til staten udgør 33,5 mio. kr. i 2020, og hermed er det samlede beløb i afgift til staten for salg af FFV afregnet.

Der optages lån for 18,1 mio. kr. i 2020 samt 3,4 mio. kr. til jordforsyning. Der er samtidig budgetlagt med yderligere lån for 16,7 mio. kr. i 2021-2023 samt 23 mio. kr. til jordforsyning.

Den langfristede gæld reduceres med 5,4 mio. kr. i 2020. I hele budgetperioden forventes den langfristede gæld at blive reduceret fra 471,5 mio. kr. primo 2020 til 418,1 mio. kr. ultimo 2023, hvilket svarer til en reduktion på 11,3 pct. Den langfristede gæld holder sig således inden for den økonomiske målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 10.000 kr. pr. borger, som ville svare til ca. 515 mio. kr.

Der skal tages stilling til valg af udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen kan vælge mellem selvbudgettering eller et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Budgetaftalen er indgået på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 8.088,8 mio. kr. og heraf følgende indkomstskatteprovenue på 2.111,2 mio. kr. Forvaltningen har lavet en beregning af konsekvensen ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Det vil ud fra skøn om den økonomiske udvikling give et tab på 0,8 mio. kr. Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet og som følge heraf anbefales valg af statsgaranti. Beregningerne er yderligere beskrevet i bilag 5.

Takster

Revideret taksthæfte for 2020 inkl. ændringer som følge af den indgåede budgetaftale er vedlagt sagsfremstillingen, jf. bilag 3.

Afregningssats for tjenestemandsforsikringer

Der skal desuden tages stilling til afregningssatsen for tjenestemandsforsikringer. Budgettet er udarbejdet med Sampensions anbefaling om, at der anvendes den maksimale afregningssats. Det indstilles derfor, at afregningssatsen ændres til 55,0 pct.

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen (A). John Larsen deltager i stedet.

 

Morten Schjøtt (Ø) har fremlagt ændringsforslag til det fremlagte forslag til budget 2020 med følgende ordlyd:

 

Grundskylden sættes op fra de nuværende 22,85 promille til 24 promille. Det giver et årligt provenu på ca. 6,9 mio. De forventes sanktioneret med 75%, hvorfor der vil være ca. 1,7 mio til rådighed i 2020, stigende i de kommende 4 år, hvor det fulde beløb er indfaset.

 

Provenuet bruges til at bibeholde klippekortet i den kollektive hjælp til de ældre på plejehjem. Besparelsen på 1,75 mio aflyses derfor, og det forventes, at beløbene vil være identiske.

 

Der vil med dette forslag ikke være øremærkede midler i overslagsårene, men derimod et øget råderum.

 

Begrundelse: Det er afgørende vigtigt, at Faaborg-Midtfyn Kommune har et vist råderum til at imødegå kommende udfordringer og til at lave de rigtige indsatser, når de behøves. Dertil behøves flere midler, end der er til rådighed pt. Altså må indtægterne forøges, hvilket dette forslag i beskedent omfang medvirker til.

 

For ændringsforslaget stemmer Morten Schjøtt (Ø). Resten af Kommunalbestyrelsen stemmer imod.

 

For indstillingen fra Økonomiudvalget stemmer: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, og Venstre.  

Enhedslisten og Det konservative Folkeparti stemmer imod.

 

Forligspartiernes forslag til budget 2020 er dermed vedtaget. 

 

00.01.00-G01-24-17

345. Spørgetid

Sagsfremstilling

Reglement for spørgetid ved ordinære møder  

 

 1. Ved afslutningen af det åbne møde på hvert ordinært, offentligt møde i kommunalbestyrelsen afholdes spørgetid af indtil 15 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse kl. 17.00.
 2. Spørgsmål stilles mundtligt.
 3. Der kan ikke stilles spørgsmål til punkter på dagsordenen.
 4. Spørgeren skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og skal oplyse navn og adresse.
 5. Spørgsmål skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spørgsmål skal fremsættes på god og ordentlig vis og skal være formuleret klart og præcist.
 6. Spørgsmål rettes til kommunalbestyrelsen og kan ikke rettes til administrationen.
 7. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen besvares af formanden eller et af formanden udpeget medlem. Besvarelsen skal være kort og præcis. Det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
 8. Spørgsmål om anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan ikke besvares.
 9. Mundtlige spørgsmål, der umiddelbart ikke kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende, ordinære møde i kommunalbestyrelsen.  Alternativt kan besvarelsen ske skriftligt.
 10. Spørgetiden ledes af formanden, hvem det ligeledes tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement. Formandens afgørelse af tvivlsspørgsmål drøftes på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.  

 

Beslutning

Afbud fra Anne-Merete Mikkelsen (A). John Larsen deltager i stedet.

Ingen spørgsmål. 

 

00.01.10-G00-1-19

346. Salg af ejendom

 

00.01.00-G01-24-17

347. Meddelelser fra formanden

 

Underskrifter

Hans Stavnsager
Søren Kristensen
Anne Møllegaard Mortensen
Anstina Krogh
Søren Hillers
Torben Smith
Kim Aas Christensen
Herdis Hanghøi
Jack Odgaard
Steffen Jensen
Ole Filstrup Pedersen
Søren Clemmensen
Tanja Kromann Clausen
Mads Holdgaard
René Dyrberg Jørgensen
Morten Schjøtt
Anne-Merete Mikkelsen
Bo Petersen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Åge Priisholm
Jos Bisschop
Kristian Nielsen
Anne Jørgensen
Anna Mette Skov Borring