Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen 2018-21
den 8. oktober 2019 kl. 17:00
i Mødesalen i Faaborg


Indkaldelse

Hans Stavnsager
Søren Kristensen
Anne Møllegaard Mortensen
Anstina Krogh
Søren Hillers
Torben Smith
Kim Aas Christensen
Herdis Hanghøi
Jack Odgaard
Steffen Jensen
Ole Filstrup Pedersen
Søren Clemmensen
Tanja Kromann Clausen
Mads Holdgaard
René Dyrberg Jørgensen
Morten Schjøtt
Anne-Merete Mikkelsen
Bo Petersen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Åge Priisholm
Jos Bisschop
Kristian Nielsen
Anne Jørgensen
Anna Mette Skov Borring
Pkt. Tekst
313 Godkendelse af dagsorden
314 1. behandling af budget 2020-23
315 Eventuel ændring af Børnehuset Damtoften til delvis lukket institution
316 Henvendelse vedr. klubtilbud fra Nordskovens Friskole
317 Demensstrategien 2019-2022
318 Anbefaling af vision for velfærdsteknologi
319 Tilpasning af haltilskudsmodellen
320 Skydebane i Espe hallen (indendørs) - ændringer i projektet
321 Forslag til Lokalplan 2019-4, Fremtidens Forstad - Bymidte, Årslev-Sdr. Nærå
322 Forslag til lokalplan 2019-5 ny bydel i Årslev-Sdr. Nærå
323 Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-2 Boliger på Bakkegårdsvej i Nr. Lyndelse
324 Endelig vedtagelse af Tillæg 45 til Kommuneplan 2013, Rys.B7, Boliger i Ryslinge
325 Forslag til Lokalplan 2019-3 Boliger i Ryslinge
326 Nedbrydning af betondækningsgrave
327 Valg af serviceniveau for ny flextrafik ordning
328 Nye ringetider i indskolingen samt afledte konsekvenser for busdriften
329 Godkendelse af ny Erhvervsstrategi 2020 - 2024
330 Godkendelse af Veteranstrategi
331 Implementering af Veteranstrategi
332 Fremtidig anvendelse af Bygmestervej 3, Gislev
333 Anvendelse af stednavnet Årslev
334 Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område
335 Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2019 - til opdatering
336 Spørgetid
337 Jordkøb
338 Salg af areal
339 Salg af areal
340 Lokaleforhold
341
00.01.00-G01-24-17

313. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Godkendt. 

 

00.30.00-S00-2-18

314. 1. behandling af budget 2020-23

Resumé

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til budget 2020 og overslagsår. Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, at det udarbejdede budgetforslag for 2020-23 danner baggrund for udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. 


Økonomiudvalget 2018-21, 23. september 2019, pkt. 406:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den 6. september 2019 indgik Kommunernes Landsforening og Regeringen Aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Den 9. august 2019 fik Kommunalbestyrelsens medlemmer udleveret forslag til budget 2020 og overslagsår. Materialet ligger også på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

Som følge af Folketingsvalget den 26. maj blev økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen forsinket. Der er således først indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 den 6. september 2019. Det betyder, at der i skrivende stund kun er overblik over de overordnede konsekvenser af økonomiaftalen. Den mere detaljerede tilskudsudmelding forventes således først medio september. Der er med andre ord fortsat en række mindre usikkerheder forbundet med den samlede økonomi for 2020.

På baggrund af de mere overordnede udmeldinger fra Økonomiaftalen skønner Økonomi og Løn nu, at der bliver behov for effektiviseringer og besparelser for i alt 29,25 mio. kr. for at få et budget i balance i budget 2020. Dette er under forudsætning af, at der, som beskrevet i budgetproceduren for budget 2020, laves et kassetræk på 25 mio. kr., at anlægsrammen nedjusteres med 10 mio. kr., at puljen til ny strategisk drift nulstilles samt at kommunen får 12,4 mio. kr. i overgangstilskud som følge af ændrede data på ældreområdet til brug for udligning. I budgettet er også forudsat at forslag til ændringer til basisbudgettet for i alt 29,0 mio. kr. godkendes.

I overslagsårene er der i 2021 budgetlagt med et kassetræk på 15 mio. kr., ligesom anlægsrammen er nedjusteret med 10 mio. kr. i alle årene og puljen til ny strategisk drift er nulstillet. Det er endvidere forudsat at vi fortsat får en andel af det ekstraordinære finansieringstilskud samt et tilskud på 12,4 mio. kr. vedrørende overgangsordningen som følge af de ændrede værdier for demografiske udgiftskriterier. På nuværende tidspunkt forventes dog kun kompensation for en 2-årig periode, men i budgetproceduren blev det forudsat at gælde for alle årene.

Under disse forudsætninger ender behovet for besparelser og effektiviseringer i 2021 til 2023 til at lande på 74,8 mio. kr. i 2021 stigende til 103,3 mio. kr. i 2023.

Budgetforslaget er baseret på en uændret udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat på 26,1 procent. Grundskyldspromillen er forudsat til 22,85 promille. For produktionsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum.

Der er i skrivende stund ved at blive udarbejdet en ansøgning om særtilskud efter §16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Det er endnu uvist hvornår ministeriet tager stilling til ansøgningen. Som følge heraf er der ikke budgetlagt med tilskuddet.

Til budget 2020 er udarbejdet 76 forslag til besparelser og effektiviseringer for i alt 60,6 mio. kr. Endvidere er der fem forslag til ny drift inden for rammen; anlægsforslag for 125,8 mio. kr. En nærmere beskrivelse af de konkrete forslag indgår som en del af budgetmaterialet. 

Som bilag er vedlagt en forenklet hovedoversigt med de største ændringer til budgettet.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. Budgettet oversendes til 2. behandling. 

 

27.03.26-S00-1-19

315. Eventuel ændring af Børnehuset Damtoften til delvis lukket institution

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. april 2019, pkt. 168, blev det besluttet at undersøge muligheden for at ændre Børnehuset Damtoften til en delvis lukket institution.

 

Forvaltningen har undersøgt, hvad der skal til for at ændre Børnehuset Damtoften til en delvis lukket døgninstitution med 2 lukkede pladser. Beregninger viser, at ændringer i målgruppen betyder, at prisniveauet pr. plads i Børnehuset Damtoften bliver dyrere end den dyreste aktuelle anbringelse i Faaborg-Midtfyn Kommunes anbringelsesportefølje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Børnehuset Damtoften ikke ændres til en delvis lukket institution.


Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. september 2019, pkt. 67:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 410:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt, hvad en ændring af målgruppen for anbragte børn i Børnehuset Damtoften vil indebære. Forvaltningen har ved kontakt til Socialtilsyn Midt samt ved besøg på en delvis lukket institution udarbejdet et oplæg hvor rammerne for etablering af en delvis lukket institution skitseres. Oplægget er vedlagt som bilag.

 

Ved en ændring af Børnehuset Damtoften er det en konsekvens, at 2 af de 11 eksisterende pladser ombygges til 2 delvis lukkede pladser. Det betyder, at der fremover kun vil være plads til 9 anbragte unge.

 

Begge børnehuse (Fjelleruphus og Damtoften) er tænkt ind som opgaveløsere i forhold til implementering af "Mulighedernes Arena", hvilket ikke vil være muligt at løfte for Børnehuset Damtoften, hvis den bliver ændret til en delvis lukket døgninstitution.  

 

Udnyttelse af kapaciteten ved en delvis lukket institution:

Det anbragte barn/unge må maksimalt skærmes 5 dage ad gangen i den lukkede afdeling og maksimalt i 30 dage på et år (jf. serviceloven § 63 a. og lov om voksenansvar § 12 og 13). Dette kan betyde, at den lukkede afdeling i perioder ikke benyttes.  

 

Da Faaborg-Midtfyn Kommune ikke selv har 9 børn, der er i målgruppen for et ophold på en delvis lukket institution kan et alternativ være, at kommunen sælger pladser til andre kommuner. Dette vil dog være behæftet med stor usikkerhed i forhold til udnyttelse af kapaciteten og samtidig betyde, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan komme i en situation, hvor vi skal købe pladser ved eksterne udbydere. 

 

Endelig vil en ændring af målgruppen betyde, at der ikke længere vil kunne ske forebyggende døgnanbringelser af familier, hvilket medfører, at der skal købes pladser til disse familier i andre institutioner. Disse er ofte dyrere end kommunens egne tilbud.

  

Skolegang og aktiviteter ved en delvis lukket institution:

Der er ikke fysisk mulighed for at oprette intern skole i Børnehuset Damtoften. Det betyder, at der er behov for et forpligtende samarbejde omkring skolegang, fritidsaktiviteter og praktikforløb.

Økonomi

Det er forudsat at alle andre udgifter end personaleudgifter målrettet børnene (herunder uddannelse) fastholdes.

 

De samlede driftsudgifter forhøjes fra 6,036 mio. kr. til 16,715 mio. kr. Hertil kommer en anlægsudgift på 2,038 mio. kr. (2020-prisniveau) samt en ekstra investering i uddannelse i det første år på 1,65 mio. kr. Samtidig reduceres antallet af pladser fra 11 til 9 pladser.

 

Prisen for en plads i Børnehuset Damtoften udgør i 2020 1.647 kr./døgn (eller en årspris på 601.155 kr. inkl. overhead).

 

Såfremt Børnehuset Damtoften ændres til en delvis lukket døgninstitution vil prisen pr. plads blive forhøjet til 5.446 kr./døgn eller 1,988 mio. kr. pr. år. Dette er på niveau med, hvad en tilsvarende plads koster andre steder, jf. Tilbudsportalen.

 

Den dyreste anbringelse vi har i dag koster p.t. ca. 1,8 mio. kr. i 2020 priser, hvilket ligger ca. 188.000 kr. under den beregnede pris i den delvis lukkede døgninstitution.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

17.11.16-A00-1-19

316. Henvendelse vedr. klubtilbud fra Nordskovens Friskole

Resumé

Nordskovens Friskole har rettet henvendelse til Opvækst- og Læringsudvalget og Kommunalbestyrelsen om tilskud til drift af klubtilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1.       henvendelsen fra Nordskovens Friskole ikke imødekommes


Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. september 2019, pkt. 70:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 411:

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vedhæftet som bilag 1 er Nordskovens Friskoles henvendelse til Opvækst- og Læringsudvalget og Kommunalbestyrelsen. I henvendelsen beder Nordskovens Friskoles bestyrelse og skoleleder om en politisk drøftelse af, hvorvidt der kan indgås en aftale om tilskud til drift af et klubtilbud på Nordskovens Friskole. Tilskuddet tænkes ud fra en model, hvor driften af tilbuddet dækkes dels af forældrebetaling dels af tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forvaltningen vurderer, at Nordskovens Friskoles henvendelse ikke kan imødekommes på baggrund af følgende:

Som en del af budgetforliget 2018 blev det besluttet, at der pr. 1. august 2018 maksimalt gives tilskud til ét SFO2/klubtilbud pr. skoledistrikt. Nordskovens Friskole er beliggende i Nordagerskolens skoledistrikt, hvor Nordagerskolen har tilbuddet. Nordskovens Friskoles henvendelse omhandler ikke en indstilling om, at de ønsker at overtage opgaven i distriktet.

 

Forvaltningen bemærker derudover, at det ikke er lovpligtigt at etablere et klubtilbud/SFO2.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

27.00.00-P22-1-18

317. Demensstrategien 2019-2022

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2019 høring af 'Demensstrategien 2019-2022' i Ældreråd og Handicapråd. Forvaltningen forelægger Sundheds- og Omsorgsudvalget de indkomne høringssvar med henblik på godkendelse af 'Demensstrategien 2019-2022'.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at den reviderede 'Demensstrategien 2019-2022' godkendes.


Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. september 2019, pkt. 133:

Afbud fra Anne Jørgensen og Søren Hillers.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 413:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den reviderede 'Demensstrategien 2019-2022' (Bilag 1) har været i høring i Ældrerådet (Bilag 2) og Handicaprådet (Bilag 3). Begge høringssvar samt input til demensstrategien fra Danske Handicaporganisationer i Faaborg Midtfyn (Bilag 4) er generelt positive overfor demensstrategiens visioner og mål.

 

Handicaprådet udtrykker en bekymring om, hvorvidt den trange økonomi kan være en bremse for udmøntning af handlingsplaner i forbindelses med demensstrategien.

 

Ældrerådet opfordrer til at være meget bevidst om at informere om demensstrategien. Forvaltningen tager dette til efterretning og vil udarbejde en kommunikationsplan for udbredelse af kendskabet til 'Demensstrategien 2019-2022'.

 

Høringssvarene giver ingen anledning til ændringer i udkastet til 'Demensstrategien 2019-2022'. Anbefalingerne og de øvrige bemærkninger vil indgå i det videre arbejde på demensområdet.

  

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

27.60.14-P20-2-16

318. Anbefaling af vision for velfærdsteknologi

Resumé

Fagområdet Sundhed og Omsorg, har igennem de sidste 6 år haft et stort fokus på velfærdsteknologi. I forlængelse af temadrøftelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. marts 2019, punkt 64, har Sundhed og Omsorg udarbejdet et forslag til en vision for velfærdsteknologi.

 

Visionen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at visionen for velfærdsteknologi sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.


Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. september 2019, pkt. 137:

Afbud fra Anne Jørgensen og Søren Hillers.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 414:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg skal sikre bedre livskvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og bedre udnyttelse af ressourcerne. Velfærdsteknologi har været et prioriteret fokusområde i Sundhed og Omsorg de sidste 6 år.

 

Med udarbejdelsen af Visionen for velfærdsteknologi, ønsker forvaltningen at det samlede fokus øges yderligere indenfor alle områder i Sundhed og Omsorg, men også på tværs af andre fagområder i Kommunen. Visionen har bl.a. fokus på hvordan velfærdsteknologi i højere grad bliver en integreret del af bevillingerne i Myndighedsafdelingen.

 

Visionen understøttes af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og KL’s fælleskommunale program for velfærdsteknologi.

 

Forvaltningen er igang med at analysere og kortlægge vores teknologiportefølje med henblik på konkrete anbefalinger og prioriteringer på området. (bilag 2)

 

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

18.15.00-Ø40-1-18

319. Tilpasning af haltilskudsmodellen

Resumé

Som følge af de 2 idrætscentres selvstændige samarbejdsaftale med kommunen og udtrædelse af halmodellen, skal halmodellen tilpasses i både tekst og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at

 1. godkende ændringerne i halmodellen, hvor alt tekst vedrørende Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn skrives ud af halmodellen jf. tilrettet version i bilag 2, OG
 2. godkende at halmodellens basisbudget nedsættes permanent med 2019-tilskuddet til Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn på hhv. 4.976.124 og 5.100.000 kr.


Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. september 2019, pkt. 93:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Derudover anbefales, at pkt. 9, sidste punktum: ”Faaborg-Midtfyn Kommune giver dog sikkerhed for, at kriterierne i perioden 2012-2014 ikke strammes yderligere.”, i bilag 1 om Sund kost udgår.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 415:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

 

.........................................

 

Sagen har siden Økonomiudvalgets behandling været i hørring i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har ingen kommentarer.

Sagsfremstilling

De 2 store idrætscentre - Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn - har fået hver sin samarbejdsaftale med kommunen, og er derfor udtrådt af halmodellen.

Halmodellen skal dermed udgøre aftale grundlaget for de 14 andre selvejende idrætshaller i kommunen.

 

De tekstmæssige ændringer i halmodellen er, at de 2 idrætscentre og svømmehallerne skrives ud af halmodellen. Se bilag vedlagt med hhv. bilag 1: halmodellen med indsatte ændringer til beslutning, og en bilag 2: tilrettet version til beslutning.

 

De økonomiske ændringer er, at tilskudssatsen for 2019 til de 2 idrætscentre tages permanent ud af halmodellens økonomi, og at de 2 idrætscentres tilskud fremover køres som selvstændige budgetter med afsæt i 2019 tilskuddene udenfor halmodellens økonomi.

Dog kan de 2 idrætscentre stadig søge halmodellens udviklingspulje på lige fod med øvrige haller.

Forum Faaborgs samarbejdsaftale blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2019 punkt 248 og samarbejdsaftalen for Idrætscenter Midtfyn blev vedtaget den 19. august 2019 punkt 288.

 

Vedlagte bilag 1 angiver rettelser i den eksisterende version af halmodellen (rettelser læses bedst i online pdf-dokument), og bilag 2 er forslag til en ny færdig version af halmodellen.

Økonomi

Halmodellens basisbudget nedsættes ved at 2019-tilskuddet til Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn på hhv. 4.976.124 og 5.100.000 kr. trækkes ud af halmodellen og fremover køres på egne konti.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

04.04.00-P20-2-19

320. Skydebane i Espe hallen (indendørs) - ændringer i projektet

Resumé

Espe hallen har i budget 2018 fået afsat 3 mio. kr. til udbygning af en skydebane. Projektet har ændret sig, og der søges om godkendelse til at fortsætte projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at Espehallens ændrede skydebaneprojekt kan fortsætte med samme kommunale tilskud under de beskrevne ændringer i sagsfremstillingen.


Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. september 2019, pkt. 94:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 416:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

 

.........................................

 

Sagen har siden Økonomiudvalgets behandling været i hørring i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har ingen kommentarer.

 

Sagsfremstilling

Espe hallen og Krarup-Espe skytter søgte i 2017 om støttemidler til udbygning af skydebane ved Espehallen - og fik bevilget 3 mio. kr. på budget 2018. I forligsteksten for budget 2018 står der: "Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. til skydebanen i Espe, og understreger, at beløbet er endeligt og alene kan anvendes til etablering af skydebane."

 

I bilag 1 ses ansøgningen fra Espe, hvor der søges midler til et samlet projekt på 6 mio. kr. Projektet har siden 2017 ændret sig af 2 omgange og er nu endt på et projekt på ca. 5 mio. kr. (foreløbigt overslag). Arbejdet omkring modernisering af skydebane ved Espe hallen har en lang historik og forskellige projekter har været forsøgt i løbet af de sidste 6-7 år.

 

Fra 2014-16 kørte en proces med skytteforeningerne i FMK, hvor formålet var at skabe mere moderne, tilgængelige og driftssikre indendørs skyttefaciliteter - og på den baggrund også lidt færre faciliteter. I det daværende Kultur- og fritidsudvalg besluttede man at ville støtte færre indendørs 15 m skydebaner fremadrettet, så sporten fremstår som en attraktiv fritidsaktivitet for alle borgere. Der stilles mange tekniske krav til faciliteterne og derfor besluttede udvalget at der fremover kun støttes anlægsprojekter i 4 indendørs skydebaner i kommunen: Det er skydebanerne i Allested-Vejle Fritidscenter, Telemarken Faaborg, Espe hallen og Årslev skyttehus. I den forbindelse fik Espe hallen og Krarup-Espe skytter afsat 450.000 kr. i 2016 til igangsætning af et projekt. Disse midler er endnu ikke brugt, men vil delvist blive anvendt til rådgivning, såfremt sagen godkendes.

 

I 2017-18 deltog Espe hallen og Krarup-Espe skytter i et udviklingsprojekt med DGI og Skydebaneforeningen, hvor der blev udarbejdet et skitseprojekt, der åbnede op for mange flere lokaler og muligheder i Espe hallen - udover en skydebane. Projektet endte dog med mange tekniske vanskeligheder og blev meget dyrt (ca. 19 mio.kr.). Espe hallen og Krarup Espe skytter er derfor vendt tilbage til en videre udvikling af projektet fra 2016 med en anlægssum på ca. 5 mio. kr. Den resterende del af finansieringen skal findes hos Skydebaneforeningen, der har tilkendegivet at støtte inventar (dog ikke et bekræftet tilsagn), samt øvrig fundraising hos lokale fonde.

Formålene med projektet fastholdes - fx at det skal være et handicapvenligt center, at flere skytteforeninger skal kunne skyde på banerne og at selve skydebanen bliver en multifunktionel facilitet, der kan anvendes til andre aktiviteter, når der ikke skydes.

 

Når der ligger et projektforslag klar, så fremlægges projektet til endelig godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler.

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat 3 mio. kr. til skydebane i Espe hallen, og i 2016 afsat 450.000 kr. i Moderniseringspuljen.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

01.02.05-P16-6-19

321. Forslag til Lokalplan 2019-4, Fremtidens Forstad - Bymidte, Årslev-Sdr. Nærå

Resumé

I forlængelse af konkurrencerne om Fremtidens Forstad, er der udformet forslag til lokalplan for bymidten og Portalområdet, som giver mulighed for at realisere infrastrukturen, regnvandshåndtering og en ny daginstitution, samt de rekreative arealer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering af lokalplanforslaget, og at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

1. godkender og sender Forslag til Lokalplan 2019-4 i offentlig høring fra den 15. oktober til den 10. december 2019

2. afholde borgermøde den 4. november 2019 kl. 19 på Polymeren i Årslev


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 148:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget beslutter, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 417:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet foroffentlighedsprocessen samt igangsætning af lokalplanerne for fremtidens forstad på udvalgsmøde den 28. marts, pkt. 44.

Baggrunden for lokalplanen er kommunens ønske om at udvikle Årslev-Sdr. Nærå som Fremtidens Forstad. I den forbindelse blev der i 2018 afholdt arkitektkonkurrencer for bymidten, krydsningen af og områderne omkring Vindinge Å (Portalområdet) og en ny bydel syd for Vindinge Å. Denne lokalplan dækker bymidten og Portalområdet. Bymidten er en vigtig del af udviklingen af Fremtidens Forstad, da den bliver byens samlingspunkt - placeret hvor de to tidligere landsbyer mødes. Bymidten er ikke en traditionel bymidte, som er afhængig af detailhandel for at skabe et byliv. Bymidtens fundament er, at der her er rum til byens mange eksisterende og kommende fællesskaber, bundet sammen af rekreative faciliteter, offentlige funktioner, boliger og muligheden for at mindre erhverv og/eller detailhandel kan etablere sig.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre, at de første dele af bymidtens fremtidige funktioner og anlæg kan etableres. Det vil sige at lokalplanen giver mulighed for at anlægge følgende:

 

 • omlægning af Bøgehøjvej,
 • en vejforbindelse og en stiforbindelse fra Stationsvej til det nye boligområde syd for Vindinge Å,
 • sports- og legefælled nord for hallen,
 • omlægning af skolens idrætsplads til rekreativ bypark med regnvandssøer,
 • nyt torv midt i området,
 • ny daginstitution,
 • rekreative grønne områder omkring Vindinge å.

 

Lokalplanen er for nogle delområder en rammelokalplan, hvilket betyder at der fx ikke gives mulighed for byggeri af boliger ved Overvejen, eller væsentlige ændringer og/eller anlægsarbejder på Broskolen og Polymeren. Større anlægsarbejder i disse områder forudsætter en ny detaljeret lokalplan.

 

Der er i foroffentlighedsfasen indkommet 9 høringssvar som primært har omhandlet opklarende spørgsmål og bemærkninger til det fremlagte materiale fra konkurrencevinderne. Der er vedlagt høringsnotat med udkast til svar. I høringsnotatet er spørgsmål/bemærkninger til bymidten resumeret.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

01.02.05-P16-9-19

322. Forslag til lokalplan 2019-5 ny bydel i Årslev-Sdr. Nærå

Resumé

Forslag til lokalplan 2019-5 er udarbejdet med det formål at give mulighed for at realisere infrastrukturen og at hovedidéerne i byudviklingens arkitektkonkurrences vinderprojekt fastholdes i relation bebyggelsens afgrænsning og de rekreative arealers disponering, inkl. regnvandshåndtering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering af lokalplanforslaget, og at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

 1. godkender og sender Forslag til Lokalplan 2019-5 i offentlig høring i perioden fra den 15. oktober 2019 til den 10. december 2019.
 2. afholde borgermøde mandag den 4. november 2019 kl. 19.00 på Polymeren i Årslev


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 149:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget beslutter, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 418:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af vinderforslagene fra konkurrencerne om Fremtidens Forstad i Årslev-Sdr. Nærå, blev det besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. marts 2019 (punkt 44)

Intentionen med projektet er at øge byens boligudbud i en ny bydel, der kan rumme en mangfoldighed af boligtyper og -former, med god sammenhæng til den eksisterende by. Derfor udskrev Faaborg-Midtfyn Kommune i 2018 en konkurrence om disponeringen af en ny bydel i Årslev-Sdr. Nærå, der skal kvalificere grundlaget for områdets udvikling. På baggrund af konkurrencens vinderprojekt skal lokalplanen give mulighed for at udviklingen af den nye bydel kan igangsættes. Lokalplanen er en rammelokalplan, der giver mulighed for at anlægge veje og stier samt anlægge områdets landskab i relation til terrænregulering, beplantning og håndtering af overfladevand. Rammelokalplanen giver ikke byggeret til opførelse af bebyggelse ud over mindre tekniske anlæg til håndtering af forsyning, evt. læskure og lignende. Der skal udarbejdes nye lokalplaner for områdets fremtidige bebyggelse før vinderprojektet kan realiseres.

På baggrund af vinderforslag har der været afholdt offentligt møde om udarbejdelsen af lokalplanen sammen med lokalplan for Årslev bymidte den 11. april 2019. Efter mødet kom der fem borgerhenvendelser om den nye bydel. Henvendelsernes fokus har været:

 • Vejføringen – ny byvej i forhold til om den vil give uhensigtsmæssigt meget trafik i bymidten fra syd. Vejføringen ønskes videreført til Svendborgvej.
 • Ønske om at ny bebyggelse får en bred grøn korridor mellem eksisterende bebyggelse og fremtidig bebyggelse.
 • Ønske om at der opføres almene boliger i lokalplanområdet.

 

Forslaget til lokalplan 2019-5 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, da den hverken berører eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde eller muliggør anlægsprojekter af lovens bilag 1. Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse har vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, jf.  § 8, stk. 2 i Miljøvurderingsloven. 

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

01.02.05-P16-14-18

323. Endelig vedtagelse af lokalplan 2019-2 Boliger på Bakkegårdsvej i Nr. Lyndelse

Resumé

Lokalplan 2019-2 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boliger i form af trippel-, dobbelt-, og enkelthuse. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til 5 ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage Lokalplan 2019-2


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 150:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 419:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejendommen har tidligere været kommunalt ejet og anvendt som børnehave. I efteråret 2017 blev ejendommen solgt til en investor med et ønske om at opføre ny tæt-lav bebyggelse på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 3007 for et boligområde i Nr. Lyndelse, der udlægger området til boligformål med mulighed for opførelse af en børneinstitution. Af lokalplanen fremgår det, at der skal foreligge en samlet bebyggelsesplan for hele udnyttelsen af et vænge, inden det kan bebygges. Det er derfor vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt.

Formålet med lokalplanen er at:

 • udlægge lokalplanområdet til klynger af helårsboliger i form af trippelhuse, dobbelthus og enkelthuse omkring to torve.
 • sikre gode boligforhold med tilstrækkeligt dagslys og begrænse indbliksgener
 • sikre åbne, fælles friarealer og privat grundareal med have til hver bolig
 • sikre, at der anlægges stier fra Bakkegårdsvej til Birkelyvej og fra lokalplanområdet til de rekreative, grønne arealer øst og vest for området

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 30 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på mindst 80 m². Den eksisterende institutionsbygning kan både bevares eller nedrives. Såfremt den bevares, kan der indrettes op til 4 boliger i bygningen. Eksisterende hal på 121 m², der er sammenbygget med institutionsbygningen kan ligeledes bevares, og må kun anvendes til fællesformål.

I forbindelse med intern høring, har der været en dialog med FFV om håndtering af regnvand. Eksisterende regnvandsledning, som løber gennem ejendommen, vil ikke kunne håndtere yderligere regnvand af den mængde, som den nye bebyggelse vil medføre. Der er derfor behov for etablering af et regnvandsbassin/forsinkelsesbassin i området.

Med et ønske om at anvende regnvandet rekreativt, foreslås det er placere regnvandsbassinet på kommunens grønne areal umiddelbart øst for Bakkegårdsvej 21. I stedet for et klassisk regnvandsbassin, kan der fx anlægges en række små søer forbundet af vandløb. Bassinet skal fremstå naturligt og være med til at øge den rekreative værdi af det grønne område.

FFV er ansvarlig for at anlægge regnvandsbassinet samt fremtidig drift og vedligehold. Bassinet vil blive anlagt og udformet efter aftale med kommunens Naturafdeling. 

Forslag til Lokalplan 2019-2 har været i offentlig høring i perioden 21. maj til 16. juli.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 27. maj været afholdt borgermøde. På borgermødet blev der udtrykt utilfredshed med, at Kommunen har påtalt overfor de to eksisterende grundejerforeninger inden for lokalplan 3007, at de skal sammenlægges i overensstemmelse med lokalplan 3007. Bestemmelser angående grundejerforening i lokalplan 2019-2 ændrer ikke eksisterende bestemmelser i forhold til grundejerforeninger uden for lokalplanområdet. Vedtagelse af lokalplan 2019-2 har derfor ingen betydning for afgørelsen af den verserende sag om grundejerforeninger i lokalplanområde for lokalplan 3007, se bilag 4.

Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne til lokalplanen har hovedsageligt omhandlet:

Regnvandsbassinet uden for lokalplanområdet, terrænregulering, afstand til eksisterende boliger, trafik på Bakkegårdsvej, højden på hegn mod det nordlige skel samt et beskyttet dige.

Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen i forhold til forslaget:

 • Det tydeliggøres at overfladevandets frie vej ikke må ændres ved terrænregulering uden en tilladelse.
 • Det tydeliggøres at området fortsat kan forsynes med naturgas, som det er tilfældet i dag.
 • Det tilføjes til lokalplanens redegørelse samt bestemmelse om stiforbindelser, at der ligger et beskyttet dige i lokalplanområdets nordlige skel, og at dige gennembrud kræver tilladelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Bestemmelsen om hegn i lokalplanens skel mod nord, vest og øst ændres så den ikke indeholde en maksimal højde, men hegnets udtryk beskrives og der tilføjes at hegnet ikke må give væsentlige skyggegener for de omkringliggende boliger.
 • Lyspunktshøjden for andet end gadebelysning og fælles affaldsopbevaring sænkes til 1,2 meter

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

01.02.03-P16-6-18

324. Endelig vedtagelse af Tillæg 45 til Kommuneplan 2013, Rys.B7, Boliger i Ryslinge

Resumé

Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er ændre områdets anvendelse fra offentligt formål (rådhus) til boliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013, RYS.B.7, Boliger i Ryslinge.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 151:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 420:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Graabjergvej 1-5 i Ryslinge ønskes anvendt til boligformål i stedet for offentlige formål. Forslaget til kommuneplantillægget har været i supplerende høring fra 18. juni til 5. juli 2019. Der indkom to bemærkninger i høringsperioden, som giver ikke giver anledning til ændring i kommuneplantillægget.

Forslag til Tillæg nr. 45 har tidligere været i offentlig høring i perioden 26. februar til 23. april 2019. For at imødekomme høringssvar besluttede Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2019 (pkt. 236) at udvide afgrænsningen af området og tilføje bestemmelser om hensyn til kirken, og at sende tillægget i supplerende høring fra 18. juni til 5. juli 2019. Forvaltningen har haft dialog med Fællesudvalget for menighedsrådet, som har forslag til hvordan hensyn til kirken kan indarbejdes i kommende lokalplan. Se høringssvar i bilag 2.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer. 

Økonomi

Økonomi vedrørende salg og byggemodning af den kommunale rådhusgrund behandles særskilt i Økonomiudvalget

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

01.02.05-A26-1-18

325. Forslag til Lokalplan 2019-3 Boliger i Ryslinge

Resumé

Forslag til lokalplan 2019-3 for boligområde Graabjergvej 1-5 i Ryslinge er udarbejdet for at give mulighed for at bygge 22-24 boliger i Ryslinge . Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der afholdes borgermøde om forslaget.

  

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget, og at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at:

 1. godkender og sender Forslag til Lokalplan 2019-3 i offentlig høring i perioden fra den 15. oktober til 10. december 2019
 2. der ikke afholdes yderligere borgermøde


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 152:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget beslutter, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 421:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som del af politikområdet "Sammen om færre m2" sælges det tidligere rådhus i Ryslinge, Graabjergvej 3. Et boligselskab ønsker at købe en del af grunden på matrikel 22y og 22d med rådhus og parkeringsarealer, og omdanne området fra offentligt område til boligområde med tæt-lav bebyggelse med 11 dobbelthuse.

Kommunalbestyrelsen har på møde d. 10. december 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for området omkring rådhuset. Området omfatter Graabjergvej 1, 3,3a og 5 i Ryslinge. Der er i dag kommunal administrationsbygning, parkeringsarealer og IT- hus samt et privatejet parcelhus.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan, som giver mulighed for op til 24 boliger, når området er fuldt udbygget. Boligselskabet forventer at købe dele af arealet og opføre 22 boliger i 2020. Graabjergvej 1 og det kommunale IT-kontorhus har fortsat lovlig anvendelse efter lokalplanens vedtagelse.

Der er afholdt borgermøde den 13. december 2018 i foroffentlighedsfasen. Her gjorde borgere og lokalråd blandt andet opmærksom på at kirken og forsamlingshuset kommer til at mangle parkeringspladser fremover, idet rådhusets parkering har været anvendt. I udarbejdelsen af lokalplanen har der været fokus på bevaring af levende hegn af naturhensyn. Det har også været vigtig dialog med de to menighedsråd fra Nazarethkirken om, at tilpasse placering og højde på bygninger, så både indblik og udblik til kirken bevares. I lokalplanen er der derfor krav om en byggelinje på 25 meter, for at skabe afstand mellem boliger og kirken. Det er kun tilladt at opføre en etage på bygninger i området. Kirkeområdet ved Nazarethkirken på Graabjergvej 4 og 4A har ikke en egentlig kirkebyggelinje, der begrænser højden på byggeri. Bygningerne er ikke fredede eller SAVE-registreret i Kulturstyrelsen. Men i kommuneplanen er området omkring kirken udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø med et kirkebeskyttelsesområde, som rækker ind over en del af lokalplanområdet, hvor der skal sikres ind og udsyn til kirkeområdet. Det sikres med de nævnte bestemmelser i lokalplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg 45, som har været i supplerende høring 18/6- 5/7 2019, og som ved vedtagelse vil blive indarbejdet i kommende kommuneplan.

Miljøvurdering

Forslaget til lokalplan 2019-3 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Konfliktsøgningen viser at der kan være levested for fredet Grøn Mosaikguldsmed i de levende hegn mellem lokalplanområdet og boldbanerne. Lokalplanens bestemmelser vil beskytte dette levested i de levende hegn mod ny bebyggelse.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

14.06.02-P00-1-19

326. Nedbrydning af betondækningsgrave

Resumé

Kommunen har mindst 2 betondækningsgrave (beskyttelsesrum), som er beliggende på privat grund. Kommunen kan i ganske særlige tilfælde tage initiativ til at fjerne disse betondækningsgrave for egen regning. Der skal tage stilling til, om og med hvilken begrundelse kommunen kan betale for at fjerne betondækningsgrave på privat grund. Der skal også tages stilling til, om afsavnsgodtgørelsen til grundejere, der har en betondækningsgrav på deres ejendom, skal sættes op.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter:

1. at nedrivning af betondækningsgrave på privat grund kun kan ske for kommunens regning, når der er byplanmæssige eller arkitektoniske begrundelser herfor (samfundsinteresse) eller

2. at nedrivning af betondækningsgrave på privat grund kan ske for kommunens regning, med begrundelse i grundejers ønske om en bedre udnyttelse af ejendommen.

 

Vedr. afsavnsgodtgørelse:

3. at afsavnsgodtgørelsen forbliver 500 kr. årligt eller

4. at afsavnsgodtgørelsen til de berørte grundejere skal stige til 2.000 kr. om året.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 153:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 4 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 422:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

To borgere i Faaborg har gennem længere tid været i dialog med forvaltningen om kommunens håndtering af de betondækningsgrave, som er beliggende på deres ejendomme. Begge borgere har tilkendegivet et ønske om, at betondækningsgravene fjernes på kommunens initiativ og regning samt at afsavnsgodtgørelsen sættes op, så længe betondækningsgravene stadig er på deres ejendom.

 

Kommunens mulighed for at betale

Kommunen kan fjerne betondækningsgrave på eget initiativ og på egen regning i særlige tilfælde, jf. bekendtgørelse om fjernelse af betondækningsgrave § 5a. Det beror på kommunalbestyrelsens skøn, hvornår der er tale om særlige tilfælde. I vurderingen heraf kan der lægges vægt på kommunens beskyttelsesrumskapacitet, arkitektoniske og byplanmæssige forhold samt en hensigtsmæssig udnyttelse af ejendommen.

 

Rammen for skønsvurderingen er meget bred, når der er tilstrækkelig beskyttelsesrumskapacitet til stede i kommunen. Den 19. juni 2013 punkt 19. udtalte Beredskabskommissionen, at der ikke længere er en beredskabsfaglig begrundelse for at bevare betondækningsgravene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at træffe principiel beslutning om at anvende bestemmelsen og fastsætte rammerne for, hvilke hensyn forvaltningen i givet fald skal lægge til grund i vurderingen af konkrete sager.

 

Forvaltningen ser to muligheder for, hvordan sager om betondækningsgrave på privat grund kan håndteres:

1. Nedrivning sker kun på kommunens regning, når der varetages samfundsmæssige interesser i form af byplan- eller arkitekturhensyn.

2. Nedrivning kan ske på kommunens regning med henblik på en hensigtsmæssig udnyttelse af grunden.

 

Træffer Kommunalbestyrelsen beslutning efter punkt nr. 2 forpligter kommunalbestyrelsen sig til at fjerne alle betondækningsgrave på privat grund, med mindre grundejer er indstillet på at overtage dækningsgraven vederlagsfrit.

 

Antal og omkostninger

Da betondækningsgravene ikke længere er en del af beredskabet, er det uvist hvor mange betondækningsgrave på privat grund der er tilbage i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forvaltningen har som nævnt kendskab til 2 i Faaborg. Prisen for at nedbryde en dækningsgrav anslås at ligge mellem 50- 70.000 kr. eks moms, jf. Beredskab Fyn, som forestår fjernelsen af betondækningsgrave i Odense Kommune i samarbejde med Odense Nedbrydning.

 

Afsavnsgodtgørelsen for de to betondækningsgrave, som kommunen er bekendt med ligger på privat grund, er på 500 kr. pr. år. Beløbet er ikke reguleret siden 1971. Kommunen har pligt til at betale afsavnsgodtgørelse, så længe betondækningsgravene er kommunal ejendom. Forvaltningen har indeksreguleret beløbet til 2018 niveau, (1.775, 45 kr.), og kan, på baggrund af indeksregulering og mangel herpå de seneste 48 år, anbefale, at beløbet kan hæves til max 2.000 kr. pr. år, hvis betondækningsgraven ikke fjernes.

Økonomi

Der er i Budget 2019 (2020-2022) ikke budgetteret med udgifter til nedrivning af betondækningsgrave. Hvis det besluttes at betondækningsgravene skal nedrives, vil der blive et behov for finansiering heraf. Beløbet vil afhænge af de konkrete antal og priser.

Udgift til afsavnsgodtgørelse afholdes indenfor driftsbudgettet til By, Land og Kultur.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

13.05.00-I02-1-19

327. Valg af serviceniveau for ny flextrafik ordning

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune skal beslutte, hvilket serviceniveau kommunen fremadrettet ønsker for telekørsel - den kørsel som alle kan bestille.

FynBus' bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 22. august 2019, besluttet at de fynske kommuner kan vælge om de ønsker at tilbyde Plustur og Flextur, samt vælge mellem prismodeller og tidsmoduller.

Det nye koncept med Plustur og Flextur erstatter de tidligere ordninger med teletaxa og pendlertur og vil træde i kræft pr 1. januar 2020.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

 1. At både Flextur og Plustur tilvælges
 2. Alle tidsmoduler vælges
 3. Prismodel lav eller mellem eller høj vælges
 4. De af Teknik- og Miljøudvalget valgte løsninger sendes i høring hos lokalråd og Ældreråd og svarene vedlægges sagen når denne forlægges kommunalbestyrelsen.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 157:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1, 2 og 4 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet også Handicaprådet høres.

Ad 3 – prismodel lav anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 423:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

FynBus har evalueret det nuværende koncept for telekørsel, samt udarbejdet udkast til nyt koncept.

Dette har været præsenteret af FynBus for Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2019 punkt 32, samt Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2019 punkt 114 og Kommunalbestyrelsen 13. august 2019 punkt 273, hvorefter kommunens høringssvar, efter vat være blevet godkendt af kommunalbestyrelsen, er fremsendt til FynBus.   

Faaborg-Midtfyn Kommune har i flere år tilbudt telekørsel. Telekørsel er bestillingskørsel, som alle borgere kan bruge.

Det nye koncept består af to typer kørsel, Plustur og Flextur.

 

Kommunen skal tage stilling til:

Faaborg-Midtfyn Kommune skal beslutte om de ønsker at tilbyde både Plustur og Flextur eller kun den ene. Hvis ja hvilke tidsmoduler der skal tilbydes samt hvilken prismodel der ønskes.

Sagsfremstillingen

 • Plustur, der kan bringe borgeren mellem en adresse og et stoppested eller et stoppested og en adresse.
 • Flextur er kørsel mellem to adresser som borgeren selv vælger.
 • Som noget nyt kan brugeren også køres til de nabokommuner der tilbyder Plustur og Flextur, denne del kan ikke fravælges hvis ordningen vælges. Brugerne kan f.eks. ikke køre til Odense da de ikke har ordningerne. 

 

FynBus forventer at 1/3 af alle ture vil være Plusture og 2/3 vil være Flexture 

 

Kommunen skal beslutte hvilke tidsmoduler der ønskes:

 

 

Plustur Fakta

 

Valg af pris model for Flextur:

 

Faaborg-Midtfyn Kommune, skal hvis man ønsker at tilbyde Flextur, beslutte hvilken af de 3 prismodeller, Lav, Mellem og Høj, kommunen ønsker.

 

I det nye koncept ligger det fast at:

 • At ture over kommune grænser altid er til høj takst.
 • At der gives rabat når flere rejser sammen, medrejsende betaler halv pris

 

 

Ovennævnte omkostninger er baseret på hele tidsmodulet (kl. 05.30-24.00 for Plustur og kl. 6.00-24.00 for Flextur), beregningerne er baseret på 2018 tal.

FynBus har ikke udarbejdet konsekvensberegninger i forhold til valg af tidsmoduler.

 

Flextur svarer i princippet til teletaxaordningen og Plustur svarer i princippet til telependlerordningen. Med revisionen er serviceniveauet for begge kørselsordninger ændret. Dette er beskrevet i vedlagte notat Bilag 1

 

 

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der i 2018 er brugt ca. 4,8 mio. kr. på teletaxi/telependlerordningen hos FynBus. Usikkerheden omkring økonomien i det nye telekørselskoncept er stor. Derfor anbefales det at følge økonomien tæt ved budgetopfølgningerne i 2020, og at en eventuel regulering af budgettet først sker når den faktiske økonomi til ordningen kendes.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

.

 

 

13.05.12-P00-1-19

328. Nye ringetider i indskolingen samt afledte konsekvenser for busdriften

Resumé

Indskolingselevernes kortere skoledag gældende fra skoleåret 2019/2020 har givet et behov for ekstra busdrift eller ekstra midler til en tilsynsordning frem til sommerferien 2020. Tilsynsordningen er til de indskolingselever, som er kørselsberettiget, og som ikke er tilmeldt SFO. Der skal træffes beslutning om en pasningsordning skal fortsætte i første halvår 2021 eller om der skal indsættes ekstra busser.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at  

 

 1. Skolerne fortsat fører tilsyn med eleverne fra januar 2020 og frem til sommerferien. Det overlades til Økonomiudvalget at indstille, hvorledes Opvækst og Lærings udgifter på 278.000 kr. skal finansieres. 

Alternativt at

 1. FynBus indsætter ekstra busser kl. 13 tre dage om ugen, til de berørte skoler fra januar 2020 og frem til sommerferien. Ordningen vurderes at kunne koste op imod 1,5 – 2 mio. kr. og finansieres via rammen for kollektiv trafik i By, Land og Kultur. Der er ikke afsat budget til ekstraudgifterne.

Samt

 

 1. Center for Opvækst og Læring sammen med By, Land og Kultur får til opgave, i samarbejde med FynBus, at detailbelyse mulighederne for en løsning, der i størst muligt omfang tilgodeser eleverne og minimerer ekstra udgifter til buskørsel. Forskellige scenarier for løsninger fremlægges i god tid inden skoleåret 2020/21 med henblik på politisk prioritering og så at ændringer kan nås implementeret både hos skolerne og Fynbus i forbindelse med skolestart 2021/2022.


Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. september 2019, pkt. 72:

Udvalget indstiller indstillingspunkt 1 og 3 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 19. september 2019, pkt. 158:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Endvidere anbefales indstillingspunkt 3 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, dog ændres sidste linie så, ændringer implementeres med skolestart i 2020/2021. 


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 424:

Opvækst- og Læringsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Fra starten af dette skoleår 2019/2020 har alle indskolingseleverne i 0. – 3. klasse fået en kortere skoleuge, som en konsekvens af revideringen af folkeskoleloven, der blev vedtaget den i maj 2019. Indskolingens timetal er herved nedsat med 3 lektioner om ugen med start i skoleåret.

 

I stedet for at dele afkortningen ud på alle hverdage, har Chef for Opvækst og Læring sammen med skolerne valgt at afkorte mandage, tirsdage og fredage med 45 minutter i forhold til de forgangne skoleår. Kommunal Bestyrelsen kan beslutte skolernes ringetider, men den er lagt hos Chef for Opvækst og Læring, som har lagt den hos skolebestyrelserne.

 

Nedsættelsen af indskolingseleverne timetal, giver behov for ekstra busafgange. KL har i høringssvar af. 8. marts til lovændringen givet udtryk for ”Aftalen giver kommunerne udfordringer med at tilpasse buskørslen for eleverne”. I forbindelse med vedtagelsen af loven er der ikke givet flere penge til kommunerne som kompensation for de ekstra udgifter.

 

På grund af den sene vedtagelse af lovgivningen og FynBus behov for tidlig tilbagemelding om skolerne ringetider, er den nuværende busdrift planlagt, så den betjener de gamle ringetider, som alle dage var cirka kl. 14 og 15.

 

De nye ringetider betyder i udgangspunktet, at der er tre dage om ugen, hvor der er behov for en tidligere afgang ca. kl. 13 til indskolingseleverne.

 

FynBus meddelte efter sommerferien ud, at de ikke kunne have nye busplaner klar før 1. januar 2020.

 

Opvækst og Læring har derfor fået en opgave med at føre tilsyn med de indskolingselever, som er kørselsberettiget, og ikke tilmeldt SFO. Tilsynet er fra de får fri og indtil første bus kører.

Opvækst og Læring afholder udgiften til tilsynet.

 

Ordningen er planlagt frem til ultimo december 2019, og gælder for alle kommunens folkeskoler.

 

Det er denne ordning der foreslås videre ført i forslag 1. Ordningen vil betyde en ekstra udgift for skolerne på ca. 278.000 kr. for 1. halvår 2020. Ordningen er fuldt lovlig, men lever ikke op til intentionerne i lovgivningen, om en kortere skoledage indskolingseleverne.

 

Pt. er det få elever der anvender ordningen med tilsynet, da familierne finder alternative løsninger. Skolerne har sammen med forvaltningen svært ved at vurdere, om dette fortsat vil være gældende, når vejret bliver dårligere, og hvis ordningen forlænges til skoleårets afslutning.

 

FynBus har udarbejdet et overslag, der lyder på, at der vil være en årlig ekstra omkostning på ca.1,8 mio. årligt ved at indsætte en ekstra bus de tre dag om ugen, og samtidig opretholde alle eksisterende afgange. Heri er alene indregnet omkostning til drift af ekstra busser men ikke udgifter til anskaffelse og indsættelse af ekstra de busser, hvilket FynBus påpeger vil være nødvendigt. Indsættelse af ekstra busser vil indebære en væsentlig merudgift ud over de 1,8 million kroner. Udgiften for ekstra busser kl. 13 i 3 dage om ugen i perioden fra januar 2020 til juni 2020, vurderes derfor at blive minimum 0,9-1,0 mio. kr. (driften) + omkostninger til fremskaffelse af busser. Potentielt kan udgiften nærme sig det dobbelte. På helårsbasis vurderes merudgiften til busdriften således kunne blive op mod 3-4 mio. kroner.

 

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at indsætte ekstra busdrift, skal beslutningen være FynBus i hænde den 9. oktober 2019, så evt. ændring i køreplaner kan træde i kraft 1. januar 2020.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der er usikkerhed omkring overslaget på merudgifterne og der er ikke  afsat budget til en ekstraudgift til kollektiv trafik eller tilsyn på skolerne i forbindelse med ny lovgivning på skoleområdet. Det anbefales derfor at følge økonomien tæt ved budgetopfølgningerne i 2020, og at en eventuel regulering af budgettet her først sker, når den faktiske udgift kendes.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

 

00.00.00-A00-8-18

329. Godkendelse af ny Erhvervsstrategi 2020 - 2024

Resumé

Hermed fremsendes endelige forslag til en ny Vækst- og Erhvervsstrategi til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Første udkast til strategi blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 11. juni 2019 og har efterfølgende været i offentlig høring med sidste frist 10. august 2019. Vi har modtaget 5 høringssvar, hvoraf de 4 kommer fra erhvervs- og faglige organisationer.  

 

Med baggrund i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af udkast til strategi i juni 2019, hvor der var en række ønsker til justeringer, samt ønskerne i høringssvarene, er der nu udarbejdet et nyt udkast til en Vækst- og Erhvervsstrategi. Strategien er i begrænset omfang ændret på indholdssiden, men er forkortet, gjort skarpere og mere præcis, samt justeret sprogmæssigt. Desuden er strategien opsat i en endeligt layout med understøttende forord og billeder.

Erhvervsstrategien ”Sammen om Vækst og Vitalitet” fremsendes hermed til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Vækst- og Erhvervsstrategi 2020-24 ”Sammen om Vækst og Vitalitet”.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 425:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Endelig forslag til Vækst- og Erhvervsstrategi ”Sammen om Vækst og Vitalitet” er tilrettet på baggrund af:

 • Udkast fra juni 2019, som blev godkendt i forhold til høringsproces af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
 • En række synspunkter fra den politiske behandling, herunder ønske om en mere forenklet og lettere tilgængelig tekst.
 • Fem høringssvar fra organisationerne Fynsk Erhverv, Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, DI-Fyn et samlet fra de tre faglige organisationer - LO Sydfyn, LAU Sydfyn og KPU Faaborg-Midtfyn, samt et fra virksomheden PH-Byg (Alle vedlagt sagen), jf. bilag

Den endelige udgave af strategien er udarbejdet på baggrund af den tidligere gennemførte analyse af hidtidige indsats inden for vækst og erhverv, inklusive analyse af, hvordan ressourcerne på området udnyttes bedst muligt og anvisninger af handlemuligheder og investeringsbehov, der blev bestilt gennemført i forbindelse med budgetaftalen for 2018.  

Strategiens indhold og opbygning:

Det endelige udkast er endvidere opbygget på baggrund af en politisk drøftelse af kommunens særlige styrker eller potentialer på erhvervsområdet. Med det afsæt blev der udpeget 6 fokusområder, hvor der ses et særligt potentiale for enten at fastholde kommunens styrkeposition eller yderligere udvikle et uudnyttet potentiale. Fokusområderne er:

 • Teknologi og Industri-erhverv - Fordi vi allerede har mange arbejdspladser og en stor specialisering/ekspertise.
 • Landbrug og Fødevare-erhverv - Fordi vi er en kommune med meget store landbrugsarealer med flere stedbundne og lokale brands, som både har potentiale indenfor fødevareproduktion og turismeudvikling.
 • Bygge og anlæg - Fordi det er et klassisk stærkt erhverv i Faaborg-Midtfyn og  fortsat har potentiale i en højkonjunktur.
 • Turisme- og oplevelses-erhverv - Fordi turisme har et stort uudnyttet potentiale i en verden, hvor vi rejser mere og mere. Oplevelse fordi det sammenbinder turisme, erhverv og branding.
 • Byliv og handels-erhverv - Fordi der er mange arbejdspladser, og fordi det har stor betydning for virksomhederne og livet i vores byer. 
 • Iværksætteri og nye virksomheder - Fordi vi har potentiale for flere, og fordi vi også har et geografisk potentiale for tiltrækning.  

Forslaget kaldes "Sammen om Vækst og Vitalitet" og henviser til de særlige vækstpotentialer Faaborg-Midtfyn Kommune har. Forslaget består af en indledning med en nærmere argumentation og vigtigheden af en samlet fynsk erhvervsindsats. Hertil en beskrivelse af fire mål, der går på tværs af de seks fokusområder, og som vurderes at være afgørende for en fremtidig styrkelse af erhvervsudviklingen i kommunen. De fire mål er her:

 1. Vi vil supplere den gode tradition for selvstændighed og entreprenørskab med en stærkere evne til samarbejde. Vi vil facilitere, at der etableres forretningsfællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune
 2. Vi vil lukke efterslæbet på turismeområdet ved at etablere det fynske opstartsmiljø for turisme og oplevelser
 3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme igennem samtaler om vores særpræg 

Det videre arbejde:

Erhvervsstrategien ”Sammen om Vækst og Vitalitet” erstatter den nuværende "Erhvervs- og Turismestrategi 2013 - 2018".  

Strategien er en del af udviklingssporet ”Vækst & Erhverv”, hvor de fire målsætninger yderligere vil bidrage til de overordnede mål i såvel erhvervsstrategien ”Sammen om Vækst og Vitalitet” og udviklingsstrategien ”Sammen skaber vi det bedste sted”.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

00.17.00-P22-1-19

330. Godkendelse af Veteranstrategi

Resumé

I forbindelse med budgetforlig 2019, blev der indgået aftale om udarbejdelse af en veteranstrategi. Forslag til veteranstrategi er udarbejdet og har været i høring. Det skal besluttes, om veteranstrategien på det foreliggende grundlag kan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Veteranstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune.


Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. september 2019, pkt. 135:

Afbud fra Anne Jørgensen og Søren Hillers.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. september 2019, pkt. 68:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 18. september 2019, pkt. 67:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 426:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets, Opvækst- og Læringsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har, i følge Forsvaret, 247 veteraner. Ca. 100 af disse vurderes af forvaltningen til at have alvorlige eller komplekse problemer. Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en veteranstrategi som henvender sig til alle veteraner og deres pårørende. Formålet med veteranstrategien er at definere rammerne, for Faaborg-Midtfyn Kommunes støtte til kommunens veteraner og deres pårørende, og hvordan der sikres en tilbagevenden til den tilværelse veteranerne levede før udsendelse.

 

Veteranstrategien tjener som redskab til at sikre at veteraner og deres pårørende, lige som alle andre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, får så godt et liv som muligt, er inkluderet i fællesskabet og bliver meget tilfredse med livet. Veteranstrategien fokuserer på tre områder, som kræver særlige indsatser og initiativer:

1) Nyttiggørelse af veteranernes kompetencer

2) Støtte til socialt udsatte veteraner - herunder veteraner med PTSD

3) Støtte til veteranernes pårørende.

 

Proces:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. februar 2019 processen for udarbejdelse af veteranstrategien. Strategien har været 1. behandlet i henholdsvis Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget forud for høringsprocessen. Med baggrund i de modtagne høringssvar er der foretaget mindre rettelser og præciseringer i strategien.

 

Den tilrettede version af strategien har været behandlet i Chefforum den 8. august 2019 med henblik på en præcisering af den tværgående implementering af strategien jf. punkt på dagens møde.

 

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

 

00.17.00-P22-1-19

331. Implementering af Veteranstrategi

Resumé

Veteranstrategien forelægges med henblik på anbefaling overfor Kommunalbestyrelsen om en endelig godkendelse. Hvis veteranstrategien godkendes, forelægges forslag til implementering af denne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende forslag til implementeringen af Veteranstrategien ved at:

 1. Funktionen som veterankoordinator deles mellem det myndighedsarbejde, der varetages af eksisterende medarbejdere i hhv. Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Opvækst og Læring
 2. Myndighedscheferne i Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Opvækst og Læring sikrer, at der sørges for en sammenhængende indsats og koordinering af opgaven mellem myndighederne fx ved forløbsprogram og at der sikres, at de aktuelle medarbejdere har et netværk
 3. Medarbejderne, der deler veterankoordinatorfunktionen skal tilegne sig den nødvendige specialviden på området og løbende holde sig orienteret om relevante behandling- og støttetilbud for på denne måde at kunne leve op til deres rådgivningsforpligtelse
 4. Mentor funktionen på neutral grund i regi af Camp Pol udsættes til politisk behandling i budgetforhandlingerne for 2021
 5. I løbet af 2020 kobles de nuværende frivillige på veteranområdet ad hoc til det fagprofessionelle netværk i kommunen


Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. september 2019, pkt. 136:

Afbud fra Anne Jørgensen og Søren Hillers.

Udvalget anbefaler indstillingspunkterne 1-5 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 


Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. september 2019, pkt. 69:

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Arbejdsmarkedsudvalget 2018-21, 18. september 2019, pkt. 68:

Udvalget anbefaler indstillingspunkterne 1-5 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 427:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets, Opvækst- og Læringsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved møde i Kommunalbestyrelsen den 13. maj 2019 blev forslag til Veteranstrategi godkendt og sendt i høring (bilag 1). Høringssvarene er nu kommet, og der er udarbejdet svar hertil. Den endelige veteranstrategi bliver behandlet i fagudvalgene i september 2019 efterfulgt af behandling i Økonomiudvalget ligeledes i september. Den endelige godkendelse forventes at ske ved Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2019.

Forvaltningen stiller med baggrund i forventet godkendelse af Veteranstrategien forslag om, at funktionen som Veterankoordinator deles mellem det myndighedsarbejde, der varetages af eksisterende medarbejdere i hhv. Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Opvækst og Læring. Dette skal ske inden for den eksisterende ramme. Forslaget om mentor funktion på neutral grund i regi af Camp Pol kan ikke implementeres inden for den eksisterende ramme og foreslås derfor udsat til de kommende budgetforhandlinger for 2021. Således vil implementering af veteranstrategien forløbe i faser over 2 år.

Den myndighedsrelaterede veterankoordinatorfunktion vil skulle tilegne sig specialviden om veteran-forhold og løbende holde sig orienteret om relevante behandlings- og støttetilbud for på denne måde at kunne rådgive og vejlede kommunens udsatte veteraner ud fra en individuel og helhedsorienteret tilgang. Veterankoordinatorfunktionen vil desuden skulle holde sig orienteret om kommunens aktuelle tilskuds- og støttemuligheder, samt procedurer for ansøgning og tildeling af disse.

Af bilag 2 fremgår det, hvorledes Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarkedet og Opvækst og Læring vil bidrage hver især med deres opgaveløsning, som en samlet og koordineret indsats i Faaborg-Midtfyn. Den delte Veterankoordinatorfunktion skal løftes indenfor rammen (bilag 2).

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

 

82.02.00-G10-6-19

332. Fremtidig anvendelse af Bygmestervej 3, Gislev

Resumé

Den tidligere materialeplads Bygmestervej 3 i Gislev har siden 2007 været anvendt af Arbejdsmarked.

 

Arbejdsmarked er nu fraflyttet ejendommen, og sagen forelægges med henblik på beslutning om fremtidig anvendelse, herunder om ejendommen ønskes solgt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen,

 

 1. at ejendommen Bygmestervej 3, Gislev, sættes til salg,
 2. at ejendommen udbydes til salg til anvendelse til erhverv.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 428:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bygmestervej 3 i Gislev har indtil 2007 været anvendt som materialeplads. Herefter har en del af ejendommen været benyttet af Arbejdsmarked til parkering af fagområdets køretøjer og den ene bygning har været anvendt til servicering af køretøjer og maskiner (værksted) som en del af fagområdets praktiske projekttilbud. Den anden bygning har siden juli 2009 været lejet ud til en lokal virksomhed. Siden juni 2019 er hele Bygmestervej 3 lejet ud til samme virksomhed, der dog i forbindelse med indgåelse af lejemålet fik oplyst, at kommunen formentlig vil sætte ejendommen til salg.

 

Ejendommen er beliggende indenfor lokalplan 2.12, der er udlagt til erhvervsformål.

 

Hvis det godkendes at sætte ejendommen til salg, vil der blive forelagt en særskilt sag om fastsættelse af udbudspris og betingelser for salget.

Økonomi

Der er vedrørende "Sammen om færre m2" budgetteret med en samlet indtægt på 50,1 mio. kr. fra salg af ejendomme og arealer i perioden 2018-2022.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

00.13.00-A50-2-19

333. Anvendelse af stednavnet Årslev

Resumé

I forbindelse med forestående markedsføring af Fremtidens Forstad i Årslev-Sdr. Nærå anbefales det alene at bruge stednavnet Årslev om betegnelse for området. Lokalrådet i Årslev-Sdr. Nærå bakker op om forslaget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at stednavnet Årslev anvendes i forbindelse med markedsføringen af Fremtidens Forstad.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 429:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Fremtidens Forstad er nået et punkt, hvor forvaltningen i nær fremtid skal tage de første kontakter til potentielle investorer, ligesom forvaltningen arbejder med markedsføring af området over for potentielle tilflyttere.

 

Forvaltningen står derfor over for at skulle udarbejde ’salgsmateriale’ om området, i første omgang til potentielle investorer. Forvaltningen anbefaler, at vi alene anvender stednavnet Årslev i forbindelse med markedsføring af området Fremtidens Forstad. Dette er der flere grunde til:

 

For det første er det langt, hvis vi hver gang skal skrive Årslev-Sdr. Nærå, ligesom der kan opstå tvivl om, hvordan skriver navnet. Derfor har forvaltningen eksempelvis valgt at forenkle hjemmeside-adressen, der hedder aarslev.fmk.dk.

 

For det andet er der behov for at arbejde med at styrke kendskabet til Årslev. I omdømmeanalysen fra 2018 fremgår det, at Årslev ikke er kendt blandt de adspurgte. Årslev er dog mere kendt end Sdr. Nærå, men der er behov for at øge kendskabet til området, herunder dets attraktive beliggenhed, hvis vi skal tiltrække investorer og tilflyttere.

 

Da områdets postnummer samtidig hedder 5792 Årslev, er der altså flere argumenter for, at vi markedsfører området som Årslev.

 

Den 28. august mødtes den politiske styregruppe for Fremtidens Forstad med Lokalrådet Årslev-Sdr. Nærå. På dagsordenen var markedsføring af Fremtidens Forstad, herunder navn.

Der var i lokalrådet opbakning til brugen af stednavnet Årslev i markedsføringen af området. Lokalrådet lagde dog vægt på, at formidlingen, herunder billeder, også skal omfatte genkendelige steder i Sdr. Nærå. Dette var der enighed om.

 

Vedlagte logo er udarbejdet til brug ved markedsføring af Fremtidens Forstad.

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Indstillingen godkendt. 

 

 

27.00.00-K00-1-15

334. Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område

Resumé

I følge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal der i kommunalbestyrelsen ske en årlig behandling af Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager. Sammenlignet med Landsbasis er Faaborg-Midtfyn Kommunes omgørelsesprocenter relativt lave. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager til efterretning.


Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. september 2019, pkt. 138:

Afbud fra Anne Jørgensen og Søren Hillers.

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og anbefaler sagen oversendt til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 


Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. september 2019, pkt. 71:

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og anbefaler sagen oversendt til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 30. september 2019, pkt. 434:

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og oversender den ligeledes til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Retssikkerhedslovens § 79 b følger, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, skal behandle Danmarkskortet på et møde. Det nuværende danmarkskort med omgørelsesprocenter, der er baseret på 2018-tal og offentliggjort i 2019, skal således behandles på et kommunalbestyrelsesmøde inden udgangen af 2019.

 

Nærværende dagsordenpunkt indbefatter en politisk behandling af det aktuelle danmarkskort.

 

Danmarkskortet

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år et danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter ved behandling af klagesager på det sociale område. Med danmarkskortet kategoriseres landets kommuner på baggrund af omgørelsesprocenten på henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

 

Ankestyrelsen anvender følgende tre begreber ved udregning af omgørelsesprocenter:

 • Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
 • Ændret: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.
 • Hjemvist: Ankestyrelsen mangler oplysninger i en sag, og beder myndigheden om at genoptage sagen og afgøre den på ny.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selv om en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. En hjemvisning af en sag kan udmærket give kommunen ret i afgørelsen. Omgørelsesprocenten er således andelen af sager, der bliver hjemvist eller ændret (omgjort) ud af alle realitetsbehandlede sager.

 

I opgørelsen af afgørelser på socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, både på børneområdet og voksenområdet. Det vil sige både hjælpemidler-, pleje og omsorg-, træning-, psykiatri- og handicapområdet.

 

Opgørelsen for børnehandicapområdet og opgørelsen for voksenhandicapområdet indgår således i opgørelsen for socialområdet generelt.

  

Ankestyrelsens omgørelsesprocenter er baseret på en måling af afgørelser i klagesager. Langt de fleste myndighedsafgørelser på socialområdet træffes uden at borgerne klager over afgørelsen. Ankestyrelsens statistik for Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på 79 klagesager, hvor Myndigheden har fastholdt afgørelsen trods borgerens klage, og har sendt sagen til behandling i Ankestyrelsen, jf. lovgivningen.

 

Ankestyrelsens Danmarkskort på børne- og voksenhandicapområdet er baseret på udvalgte paragraffer indenfor socialområdet. Tallene vil derfor kunne afvige fra de eksisterende opgørelser over omgørelsesprocenter, der kan dokumenteres via kommunens fagsystemer.

  

Faaborg-Midtfyn Kommunes omgørelsesprocenter i sammenligning med landsbasis for 2018

Det seneste danmarkskort over omgørelsesprocenter for 2018 kan ses på ministeriets hjemmeside:  https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/omgoerelsesprocenter-er-stadig-alt-for-hoeje/

 

På landsplan er 36 procent af klagesagerne på socialområdet omgjort i 2018, hvilket betyder, at Faaborg-Midtfyns Kommune får færre sager omgjort sammenlignet med andre kommuner, jf. nedenstående tabel.

 

 

Socialområdet

Børnehandicapområdet

Voksenhandicapområdet

Afgørelser i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2018

På socialområdet er der i 2018 registreret 2.522 afgørelser i alt

 

På børnehandicapområdet er der i 2018 truffet 506 afgørelser i alt

 

På voksenhandicapområdet er der i 2018 truffet afgørelse om 27 bevillinger i alt

 

Afgørelser i Faaborg-Midtfyn Kommune, som i forbindelse med en klage er sendt til behandling i Ankestyrelsen

 

79 afgørelser er sendt til Ankestyrelsen i 2018 på socialområdet

 

31 afgørelser er sendt til Ankestyrelsen i 2018 på børnehandicapområdet

 

9 afgørelser er sendt til Ankestyrelsen i 2018 på voksenhandicapområdet

 

Omgørelser i pct. på landsbasis 2018

Omgørelser 36 %, heraf

o   Ændringer 9 %

o   Hjemvisninger 27 %

 

 

Omgørelser 47 %, heraf

o   Ændringer 14 %

o   Hjemvisninger 33 %

 

Omgørelser 32 %, heraf

o   Ændringer 7 %

o   Hjemvisninger 25 %

 

Omgørelser i pct. i Faaborg-Midtfyn 2018

Omgørelser 30 %, heraf

o   Ændringer 1 %

o   Hjemvisninger 29 %

 

 

Omgørelser 52 %, heraf

o   Ændringer 3 %

o   Hjemvisninger 48 %

 

 

Omgørelser 11 %, heraf

o   Ændringer 0 %

o   Hjemvisninger 11 %

 

 

 

Sammenlignet med Landsbasis er Faaborg-Midtfyn Kommunes omgørelsesprocenter relativt lave.

 

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

 Orienteringen taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-7-18

335. Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2019 - til opdatering

Indstilling

Planen indstilles til drøftelse og opdatering.

 

Sagsfremstilling

Plan over temadrøftelser vedlagt - til drøftelse og opdatering.

 

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Drøftet og opdateret. 

 

00.01.00-G01-24-17

336. Spørgetid

Sagsfremstilling

Reglement for spørgetid ved ordinære møder  

 

 1. Ved afslutningen af det åbne møde på hvert ordinært, offentligt møde i kommunalbestyrelsen afholdes spørgetid af indtil 15 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse kl. 17.00.
 2. Spørgsmål stilles mundtligt.
 3. Der kan ikke stilles spørgsmål til punkter på dagsordenen.
 4. Spørgeren skal være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune og skal oplyse navn og adresse.
 5. Spørgsmål skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spørgsmål skal fremsættes på god og ordentlig vis og skal være formuleret klart og præcist.
 6. Spørgsmål rettes til kommunalbestyrelsen og kan ikke rettes til administrationen.
 7. Spørgsmål til kommunalbestyrelsen besvares af formanden eller et af formanden udpeget medlem. Besvarelsen skal være kort og præcis. Det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
 8. Spørgsmål om anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan ikke besvares.
 9. Mundtlige spørgsmål, der umiddelbart ikke kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende, ordinære møde i kommunalbestyrelsen.  Alternativt kan besvarelsen ske skriftligt.
 10. Spørgetiden ledes af formanden, hvem det ligeledes tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement. Formandens afgørelse af tvivlsspørgsmål drøftes på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.  

 

Beslutning

Afbud fra Åge Priisholm. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.

Ingen spørgsmål.

 

13.06.01-Ø54-2-17

337. Jordkøb

 

82.02.00-G10-4-19

338. Salg af areal

 

82.02.00-G10-7-18

339. Salg af areal

 

87.05.00-K03-14-17

340. Lokaleforhold

 

00.01.00-G01-24-17

341.