Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen 2018-21
den 12. maj 2020 kl. 17:00
i Skype-møde


Indkaldelse

Hans Stavnsager
Søren Kristensen
Anne Møllegaard Mortensen
Anstina Krogh
Søren Hillers
Torben Smith
Kim Aas Christensen
Herdis Hanghøi
Jack Odgaard
Steffen Jensen
Ole Filstrup Pedersen
Søren Clemmensen
Tanja Kromann Clausen
Mads Holdgaard
René Dyrberg Jørgensen
Morten Schjøtt
Anne-Merete Mikkelsen
Bo Petersen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Åge Priisholm
Jos Bisschop
Kristian Nielsen
Anne Jørgensen
Anna Mette Skov Borring
Pkt. Tekst
127 Godkendelse af dagsorden
128 Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 29.02.2020
129 Udgifter til COVID-19
130 Godkendelse af anlægsbevilling til projektet 10 km unik vandrerute på Sydfyn støttet af Friluftspuljen under Miljøstyrelsen
131 Anlægsbevilling til LIFE-projekt: Reintroduktion af tykskallet malermusling i Sallinge Å ved udsætning af elritse.
132 Tillægsbevilling - Ekstra Busser
133 Aflysning af Heartland Festival 2020
134 Administrationsgrundlag for økonomisk støtte fra Feriepuljen
135 Godkendelse af eksternt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje og De private leverandører
136 Gradvis øget aktivitet for pleje-, sundheds- og socialområderne
137 Fritidspakke i forbindelse med COVID-19
138 Øhavsmuseum/besøgscenter i Frølageret – status, brugsaftaler og videre planer for midlertidige aktiviteter og varige aktiviteter.
139 Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-6, Ringe bymidte
140 Forslag til Kommuneplantillæg 02, Fangelvej 98, Broby
141 Forslag til Lokalplan 2020-4, Fangelvej 98, Broby
142 Kommuneplantillæg 03, SUF Veteranhjem, Ølsted
143 Forslag til Lokalplan 2020-5, SUF Veteranhjem, Ølsted
144 Forslag til lokalplan 2020-3 Faldsled Strandpark
145 Endelig vedtagelse - Delvis Aflysning af Lokalplan nr. 9 - Offentligt område, Overvejen 59, Årslev
146 Lukning af Vestkaj
147 Ny affaldsordning for husholdninger
148 Endelig vedtagelse af tillæg 2019/2 til Spildevandsplan 2019-2023 -opdatering af spildevandsplan og mulighed for at udtræde for regnvand i to områder
149 Godkendelse af arealerhvervelse af fællesti langs Assensvej
150 Godkendelse af brugsaftale på Bittenhus
151 Godkendelse af brugsaftale på nyetableret P-plads ved Brændegårds Sø
152 Udpegning af politiske medlemmer til §17, stk. 4 udvalg for FN’s Verdensmål
153 Godkendelse af prøvehandling ifm. Fremtidens Mobilitet
154 Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger
155 Orientering om borgmesterbeslutning vedr. fælles fynsk markedsføring "Fyn skal det være"
156 Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2020
157 Meddelelser fra formanden
00.01.00-G01-24-17

127. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

 

00.30.14-S00-1-20

128. Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 29.02.2020

Resumé

Hvert kvartal udarbejdes en tilbundsgående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens institutioner, skoler, centre mv. Der redegøres samtidig for større afvigelser i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen m.v.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

 

 1. De ansøgte tillægsbevillinger på driften med en mindreudgift på 1,526 mio. kr. i 2020 godkendes jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og omplaceringer.

 

 1. De ansøgte tillægsbevillinger på henholdsvis 0,283 mio. kr. til Sundhed og Omsorg og 0,524 mio. kr. til Arbejdsmarked godkendes jf. bilag 3: Tillægsbevillinger og omplaceringer godkendes. Tillægsbevillingerne finansieres af mindreforbrug på anlæg, som tilgik kassen i forbindelse med overførselssagen om overførsler fra 2019 til 2020.

 

 1. Alle budgetneutrale omplaceringer i 2020 jf. bilag 3: Tillægsbevillinger og omplaceringer godkendes


Økonomiudvalget 2018-21, 20. april 2020, pkt. 167:

Indstillingspunkt 1 ændres, så beløbet, der anbefales at tilgå kassen, rettelig er 436.167 kr.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales herefter overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Indledningsvis skal det bemærkes, at nærværende budgetopfølgning er udarbejdet med udgangspunkt i forbrugstal pr. 29. februar 2020. Det betyder derfor, at der ikke er indregnet evt. økonomiske konsekvenser af COVID-19. I del 2 til budgetopfølgningen vil der under de enkelte bevillingsområder være beskrevet, hvor COVID-19 vurderes at få en økonomisk konsekvens. I forhold til finansieringssiden forventes dette at blive forhandlet i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen og heraf en midtvejsregulering. Finansministeren udtalte den 26. marts 2020 at der vil blive set på de direkte udgifter i efteråret.  Men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med et bud på hvor meget.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk:

 

Drift: 

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 29.2.2020 viser et merforbrug på 47,6 mio. kr. på driften når der korrigeres for puljen, som omplaceres mellem balanceforskydninger og driften vedr. overførsler fra 2019 til 2020. Merforbruget skal ses i lyset af, at der er medregnet overførsel af driftsoverskud fra 2019 på i alt 42,4 mio. kr. Der er dog ikke medregnet evt. tillægsbevillingsansøgninger i forbindelse med overførselssagen, som særligt kan påvirke det forventede merforbrug på Sundhed og Omsorg. Det forventede merforbrug dækker over store forskydninger mellem områderne, men kan sammenfattes til følgende:  

Merforbrug i

1.   Direktionen, stabe og øvrig administration på 12,6 mio. kr. pga. især manglende udmøntning af effektiviseringsforslag.

2.   Sundhed og Omsorg forventes at udgøre 42,4 mio. kr. (16,9 mio. kr. hvis der gives en tillægsbevilling i overførselssagen)

3.   Arbejdsmarked forventes at udgøre 10,9 mio. kr.  

Mindreforbrug i

4.     Opvækst og Læring forventes at udgøre 1,8 mio. kr.

5.     By, Land og Kultur forventes at udgøre 16,5 mio. kr.

 

Ad 1:

Merforbruget skyldes først og fremmest, at der på konto 6 er placeret en række tværgående effektiviseringspuljer, som endnu ikke er udmøntet. Det drejer sig om Attraktive og Effektive arbejdspladser, Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, Optimering af printeradfærd samt 1 og 5 % analysen og effektive indkøb. Til disse projekter er der dels et efterslæb fra 2019 samt nye effektiviseringskrav i 2020. Effektiviseringspuljerne og udmøntningen håndteres i en særskilt sag her i løbet af foråret.

 

Ad 2

 

Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der er overført underskud fra 2019 på konto 0-5 på 33,672 mio. kr. samt overførsel af bundne projektmidler fra 2019 til 2020 på 3,121 mio. kr. Det reelle underskud i 2019 er derfor 36,793 mio. kr. I overførselssagen fra 2019 er der søgt en tillægsbevilling på 25,563 mio. kr. til Center for Sundhed og Omsorg for konto 0-5. Der er også søgt en omplacering i driften, hvor områder med overskud medfinansierer underskud i Døgnpsykiatri vedrørende lukning af Solskrænten. Hvis der korrigeres for tillægsbevilling i overførselssagen er der et merforbrug på 15,639 mio. kr. Når der korrigeres for omplaceringer er der et merforbrug på 16,934 mio. kr. Uden underskud fra 2019 er der et merforbrug på 5,625

mio. kr. i 2020. Merforbruget i 2020 skyldes flere forhold, herunder botilbud §§ 85/105, 107 og 108, Borgerstyret Personlig Assistance §§ 95 og 96, kvindekrisecentre og forsorgshjem §§109 og 110, hjælpemidler, uddannelse af social og sundhedselever samt Plejehjemmet Åhaven.

 

Ad 3

 

Overførselsudgifterne forventes at udvise et merforbrug på godt 11 mio. kr. Den foreløbige prognose fra KL vedr. beskæftigelsestilskuddet, viser dog, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage knap 6,5 mio. kr. i midtvejsregulering vedr. 2020. Derfor vil det forventelige merforbrug være på cirka 4,5 mio. kr. Serviceudgifterne på hovedkonto 0-5 forventes at udvise et mindreforbrug på knap 0,4 mio. kr. Regnskabsforventningen er grundet områdets konjunkturfølsomhed, lokal erhvervsudvikling, generel usikkerhed vedr. effekter af nye reformer forbundet med en del usikkerhed. Herunder kan nævnes, at der ikke er taget højde for seniorpension og ydelse til FGU-elever.

Der er imidlertid ikke overskud til at dække det skønnede merforbrug under Sundhed og Omsorg og under Arbejdsmarked, hvorfor der vil ske et yderligere træk på likviditeten, såfremt dette ikke indhentes i løbet af 2020. Der arbejdes fortsat intensivt på at reducere udgifterne inden for områderne.  

Ad 5

Mindreforbruget er et resultat af en række mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. Der forventes blandt andet et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende midler opsparet til igangsætning af et til to nye byfornyelsesprojekter og et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende vintertjeneste. Endelig forventes der et samlet mindreforbrug på 832.000 kr. vedrørende de delegerede budgetområder.

Overholdelse af servicerammen.

Udviklingen i serviceudgifterne er et vigtigt fokusområde. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. På baggrund af delområdernes (skoler, institutioner, centre, stabe mv.) tilbagemeldinger til budgetopfølgningen forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af servicerammen med ca. 1,3 mio. kr., når det korrigeres for forventet overførsel til 2021.

Anlæg

For anlæg og jordpuljen forventes et mindreforbrug på hhv. 57,9 mio. kr. og 9 mio. kr.

Overholdelse af anlægsrammen.

Der er den 26. marts indgået en aftale mellem KL og regeringen om, at suspendere bruttoanlægsrammen for 2020. Dette for at sætte gang i den danske økonomi under corona-krisen.

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger forventes at give en mindreudgift på 0,3 mio. kr., når der tages højde for bevillingsmæssige ændringer.

I denne budgetopfølgning søges der alene om at lægge 1.526.000 kr. i kassen, inkl. finansieret tillægsbevillinger jf. del 3 bilag 3: Tillægsbevillinger og omplaceringer.

Bilag:

Del 1 indeholder nogle overordnede beskrivelser og forklaringer overordnet set.

Del 2 indeholder beskrivelser og forklaringer pr. område.

Del 3 indeholder bilag.

 

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

00.30.14-S00-1-20

129. Udgifter til COVID-19

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune har på baggrund af coronakrisen på flere områder iværksat aktiviteter bl.a. efter anvisning fra de centrale myndigheder, som vil medføre merudgifter for kommunen. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forvaltningen afholder de nødvendige merudgifter.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at forvaltningen afholder de nødvendige merudgifter til aktiviteter i forbindelse med COVID-19.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 179:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Coronakrisen har siden slutningen af februar 2020 sat sit præg på Danmark og dermed også Faaborg-Midtfyn Kommune. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om regeringens udmeldinger og den konkrete håndtering af situationen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Flere af de beslutninger, som er truffet af de centrale myndigheder, betyder øget aktivitet og dermed øgede udgifter i kommunerne. I den kommunale styrelseslov kap. V om kommunens økonomiske forvaltning står der i § 40, stk. 2, at 

 

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

 

Der er derfor behov for, at kommunalbestyrelsen giver en formel godkendelse af, at Faaborg-Midtfyn Kommune afholder de nødvendige Corona-relaterede merudgifter. De respektive områder forventes ikke at kunne afholde merudgifterne indenfor de eksisterende budgetrammer.

 

Regeringen og KL indgik 26. marts en aftale vedrørende kommunernes økonomiske situation. Heraf følger blandt andet, at regeringen og KL løbende har en dialog omkring covid-19 relaterede udgifter frem mod forhandlingerne om 2021. Den dialog er allerede i gang, og kommunerne bidrager til at danne klarhed over, hvilke udgifter der påvirkes både i opad- og nedadgående retning. Det forventes, at staten i et vist omfang vil kompensere kommunerne for merudgifter. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der også sat gang i en opgørelse af henholdsvis merudgifter og mindreudgifter. Der kan dog ikke på nuværende tidspunkt gives et bud på de samlede udgifter.

   

 

 

Økonomi

Der forventes merudgifter i forbindelse med Covid-19 på bl.a. følgende områder:

 

- Værnemidler og sygeplejeartikler

- Vikarer for sygemeldte eller karantæneramte medarbejdere i Sundhed og Omsorg

- Leje af ekstra toiletter til skolerne

- Leje af ekstra busser og taxakørsel til befordring

- Lønudgifter til ekstra bemanding af vagttelefon

- Etableringsudgifter i forbindelse med oprettelse af akutpladser (pladserne er endnu ikke taget i brug)

- Øgede udgifter til flere ledige

 

Kommunalbestyrelsen har desuden den 15. april 2020 vedtaget en erhvervspakke, der skal bidrage til at holde hånden under de lokale virksomheder, der er ramt på økonomien på grund af coronakrisen. Nogle af tiltagene vil udelukkende forskyde udgifter, mens andre vil øge udgifterne f.eks. at indføre nødpasning for privatansatte uden for nuværende åbningstid.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

04.00.00-P20-7-19

130. Godkendelse af anlægsbevilling til projektet 10 km unik vandrerute på Sydfyn støttet af Friluftspuljen under Miljøstyrelsen

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt og fået 498.700 kr. til projektet 10 km unik vandretur på Sydfyn. Projektet finansieres af pulje fra Miljøstyrelsen og der er brug for en anlægsbevillig indtil pengene hentes hjem efter gennemført projekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1) en anlægsbevilling på 498.700 kr.

2) rådighedsbeløb på 498.700 kr. i udgift og 498.700 i indtægt vedr. projektet 10 km unik vandretur på Sydfyn frigives til By, Land og Kultur

3) Faaborg-Midtfyn Kommunes medfinansiering på 50.000 kr. finansieres fra stipuljen


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 62:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 180:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I foråret 2019 udsendte Miljøstyrelsen en pulje til at styrke friluftslivet i områder, der tidligere havde modtaget EU støtte i form af f.eks. pleje eller afgræsning og hvis der ikke dengang havde været mulighed for at søge om midler til rekreative aktiviteter/faciliteter.

I området omkring Haastrup er der 2 steder, der har fået EU støtte. Haastrup Bjerge og Skånemosen. Skånemosen er allerede ved at bliver opgraderet med markerede stier fra kommunens egen Stipulje. Faaborg-Midtfyn Kommune købte i 2018 Haastrup Bjerge for at videregive området til Naturstyrelsen. Der er i lokalområdet en stor interesse for at områderne bindes samme af små lokale stier.

I samarbejde med Naturstyrelsen har Faaborg-Midtfyn Kommune søgt Miljøministeriets Friluftspulje og fået i alt bevilget 498.700 kr.
De 87.000 kr. er specifikt til Haastrup Bjerge og derfor midler som Naturstyrelsen skal forvalte til parkeringsplads, pæle og piktogrammer, bålplads, klaplåger etc.

De resterende 411.700 kr. er til

 • Stier mellem de Haastrup Bjerge, Skånemosen, Haastrup by, Øhavsstien, Trebjerg m.v. Altså stier der binder hele området bedre sammen og giver bedre adgang til de to områder med EU-støtte, som er forudsætningen for puljen. Anlæg, pæle, piktogrammer, tinglysning, erstatning m.m.
 • Shelterplads i Skånemosen
 • Formidling. 2 store kort med stier og info på Dronningeudsigten og Stranges Plads ved købmanden midt i Haastrup.

I projektet indgår en kommunal medfinansiering på 50.000 kr. Disse finansieres fra stipuljen.

Økonomi

Projektet finansieres af puljemidler fra Miljøstyrelsen. De 498.700 kr. i udgift modsvarer de 498.700 kr. i indtægt fra Miljøstyrelsen. Egenfinansieringen på 50.000 kr. til projektet kan afholdes indenfor det allerede afsatte budget i By, Land og Kultur

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

01.05.09-P19-1-18

131. Anlægsbevilling til LIFE-projekt: Reintroduktion af tykskallet malermusling i Sallinge Å ved udsætning af elritse.

Resumé

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til LIFE-projekt: delprojekt Reintroduktion af Tykskallet malermusling i Sallinge Å ved udsætning af elritse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 320.000 kr. i udgift og 320.000 kr. i indtægt til LIFE-projektet; delprojekt Reintroduktion af Tykskallet malermusling i Sallinge Å ved udsætning af elritse.

2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 63:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 181:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 29. april 2019 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at kommunen kunne indgå i Næstved Kommunes LIFE-projekt, hvis ændringsansøgningen blev godkendt i EU. Nu har EU godkendt ændringen, og kommunen er dermed kommet med i projektet UC-LIFE, hvor Faaborg-Midtfyn Kommunes projektstrækninger ligger i Sallinge Å. Se TMU dagsorden nr. 74, d. 29/4 2019. Nu søges der om godkendelse af anlægsbevilling til projektet.

 

Projektet omfatter fire vandløbsstrækninger i Sallinge Å, st. 1.000-2.200 m, st. 5.000-6.000 m, st. 11.700-12.600 m og st. 15.100-15.700 m (se bilag 1). Projekts formål er at udsætte elritser, der er inficeret med muslingelarver fra Tykskallet malermusling. Der udsættes i alt 8.000 elritser over 4 år (2020-2023) fordelt på de fire vandløbsstrækninger.  

Inden der udsættes inficerede elritser, er der foretaget en såkaldt baselineundersøgelse, hvor antallet af elritser og gamle skaller af Tykskallet malermusling registreres. Inficering og udsætning af elritse udføres af Fyns Laksefisk, Elsesminde. Da der kun er tale om udsætning af elritse inficeret med muslingelarver vil projektet ikke ændre på de fysiske forhold i vandløbet, og vil dermed ikke påvirke bredejerne negativt i forhold til afvanding.

 

Projektets økonomi vil være fordelt over årene 2020-2023, og udgangspunktet er, at EU finansierer 60 % af udgifterne, og at der så er 40 % i egenfinansiering (inkl. egne timer). Projektets økonomi for projektområdet i Sallinge Å er ca. 320.000 kr., hvor der så vil være ca. 120.000 kr. i egenfinansiering, heraf vil ca. halvdelen af beløbet blive dækket af egne timer. De resterende ca. 60.000 kr. foreslås forbrugt via Grønt anlæg.

Det er et LIFE projekt med 3 projektparter, Næstved Kommune, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat anlægsbevilling til projektet i budgettet. Egenfinansieringen kan afholdes indenfor det allerede afsatte budget til Grønt drift, styrkelse af natur og friluftsliv.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

13.05.16-P00-2-19

132. Tillægsbevilling - Ekstra Busser

Resumé

Der søges en tillægsbevilling til dækning af følgeudgifter der kommer i 1. halvdel af skoleåret 2020/2021 som følge af at folkeskoleloven er blevet ændret. Lovændringen betyder at indskolingseleverne får en lektion før fri tre dage om ugen. På baggrund af en kommunalbestyrelses beslutning indsættes der et tidligere ruteforløb tre dage om ugen, for at sikre hjemtransport. Det er udgiften til denne transport der søges om tillægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at bevilge en tillægsbevilling på 5/12 af merudgiften på 1.665.400 kr. lig 693.917 kr. for 1.del af skoleåret 2020/2021 (august - december 2020).


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 65:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 182:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Folketinget har fra skoleåret 2019/2020 vedtaget at indskolingseleverne i 0-3 klasse skal have en kortere skoleuge. Indskolingens timetal er som følge deraf nedsat med tre timer om ugen. De tre timer er fordelt med en time mandag, tirsdag og fredag.

I indeværende skoleår afholder skolerne overvåget tilsyn med de berørte elever. Sagen er tidligere blevet behandlet i kommunalbestyrelsen den 8 oktober 2019 (sag 328) og den 18. februar 2020 (sag 46).

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. februar 2020, at der skulle indsættes ekstra busser således at eleverne blev kørt hjem efter endt skoledag. Samtidig vedtog Kommunalbestyrelsen et nyt serviceniveau, der dels gav mulighed for længere ventetid på skolen, dels at skolernes ringetider kunne forskubbes inden for et fastlagt interval. (Serviceniveauet er vedlagt som bilag 1). FynBus har på baggrund af det nye serviceniveau planlagt kommende skoleårs busdrift. FynBus' beregninger (Bilag 2) viser at de ekstra busser og afgange vil betyde en ekstraudgift på.1.665.400 kr. pr år. dette tal indreguleres løbende.

 

Forvaltningen søger i den anledning om en ekstra bevilling på 5/12 af de 1.665.400 kr. til dækning af udgiften i indeværende budgetår. I budget 2021 og frem vil ændringen blive indarbejdet i basisbudgettet.

 

Generelt har FynBus i deres planlægning af det kommende skoleår kunne få det til at gå op ved at indsætte en ekstra afgang med de eksisterende busser. I Faaborgområdet er der dog nogle vanskeligheder, som i udgangspunktet kræver ekstra busser. Ruterne 310/311 er tidligere blevet kørt af en anden vognmand end den der har hovedkontrakten. Med et forslag om at samle ruterne hos den samme vognmand, har FynBus fået udnyttet resurserne bedre og derved kan merudgifterne minimeres. Det er muligt at opsige kontrakten med den pågældende vognmand. Den nye køreplan vil dog betyde at Øhavsskolen og Bøgebjergskolen vil få lidt længere ventetider (oversigt over ventetider bilag 3)

 

Alle ventetider holder sig fint inden for det nye serviceniveau. Det skal bemærkes, at en enkel skole skal have ændret ringetiderne, således at de skal møde 5 min. tidligere, dette vil ligeledes kunne ske inden for serviceniveauet. Hvis forøgelsen af ventetiderne skal undgås, vil det betyde, at der sættes en ekstra bus ind, hvilket vil udløse en ekstra udgift. En ekstra bus koster ca. 600.000 kr. samt driftsudgifter. (En sådan løsning vil i givet fald først kunne nå at træde i kraft ved et køreplanskift i december).

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der, som nævnt i budgetopfølgningen pr. 29.2, ikke er afsat budget til buskørslen i forbindelse med Ny lovgivning på skoleområdet. Der gøres opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget en målsætning om at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

00.16.00-A00-1-20

133. Aflysning af Heartland Festival 2020

Resumé

Heartland Festival 2020 er blevet aflyst som resultat af forsamlingsforbuddet, der gælder frem til udgangen af august 2020 for festivaler og markeder. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at partnerskabsaftalen med Heartland forlænges med et år, således at den gælder for årene 2019, 2021 og 2022.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Partnerskabsaftalen mellem Heartland Festival og Faaborg-Midtfyn Kommune forlænges til og med udgangen af 2022, med den forudsætning at der ikke udbetales 1 mio. kr til Heartland i 2020.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 200:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Heartland Festival skulle den 29. - 31. maj 2020 have været afholdt for 5. gang på Egeskov Slot. Festivalen er aflyst på grund af det forlængede forbud mod store forsamlinger, herunder festivaler og markeder, der gælder til udgangen af august 2020. Heartland planlægger at afholde festival igen i maj 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fra festivalens start understøttet festivalen økonomisk. I de første tre år med en underskudsgaranti, hvor kommunen i modydelse fik mulighed for at benytte festivalen som et afsæt for branding af kommunen og involvering af det lokale foreningsliv. Underskudsgarantien var på henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

I forbindelse med budget 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen indgåelsen af en 3-årig partnerskabsaftale mellem kommunen og Heartland Festivalen. Med partnerskabsaftalen ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at fortsætte sit engagement i festivalen som giver mulighed for at benytte festivalen som afsæt til branding og omtale af kommunen og vores kultur samt natur- og turisttilbud.

Konkret indeholder partnerskabsaftalen beskrivelse af en række modydelser som Faaborg-Midtfyn Kommune får for et årligt bidrag på 1 mio. kr. til festivalen. Disse modydelser omhandler i overskrifter; 1) engagement af lokale frivillige, 2) kulturelt samarbejde møntet på børn og unge, 3) kommunikation, synlighed og branding og 4) brug af lokale råvarer og producenter. Partnerskabsaftalen er vedlagt denne sagsfremstilling i bilag.

Umiddelbart efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde den 6. april, hvor det fremgik at store forsamlinger med deltagelse af mere end 1000 mennesker ikke kan finde sted i Danmark frem til og med udgangen af august måned 2020, valgte Heartland Festivalen af aflyse årets festival, og orienterede meget hurtigt kommunen herom.  Heartland valgte ikke at udskyde årets festival til efter 1. september 2020, der er altså tale om en aflysning. Administrationen samt borgmesteren har efterfølgende været i dialog med festivalens ledelsen om, hvorledes de økonomiske forhold mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og festivalen skulle afvikles.

Heartland Festivalen ønsker at forlænge partnerskabsaftalen mellem Heartland og Faaborg-Midtfyn Kommune, således at der i 2020 ikke udbetales 1 mio. kr til festivalen. Det afsatte beløb i 2020 omplaceres til 2022. Samarbejdet med festivalen vil fortsætte, og vil allerede på nuværende tidspunkt overgå til at omhandle aktiviteter op til, under og efter næste års festival. Det er administrationens anbefaling at dette forslag godkendes.

Det skal bemærkes af der fra statslig side ydes tilskud til udskudte arrangementer planlagt i perioden 6. marts til 9. juni 2020, hvor der er deltagelse af mere end 1000 mennesker. Heartland festivalen har mulighed for her at søge kompensation for betalt honorar til kunstnere og tilbagebetaling af solgte billetter med videre.

Heartland festivalen og administrationen samarbejder på nuværende tidspunkt omkring en række initiativer, hvor festivalens sociale medier skal benyttes til at promovere kommunen som turistdestination. Der er stor velvilje fra festivalen side til at indgå i sådan et frivilligt samarbejde.

På kommunalbestyrelsesmødet i juni 2020 fremlægges en samlet sag over events og aktiviteter, som er annulleret på grund af Covid19, og som har modtaget bevilling fra kommunen.

Økonomi

 

 

Heartland

2019

2020

2021

2022

1. Oprindeligt budget

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

2. Nyt forslag

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

 

1. Ved Budgetaftalen 2019 blev der afsat 1 mio. kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021 til partnerskabsaftalen med Heartland Festival. Dvs. et samlet budget på 3 mio. kr.

 

2. Ved det nye forslag omprioriteres 1 mio. kr. fra 2020 til 2022. Det samlede budget vil fortsat være på 3 mio. kr., og det er således omkostningsneutralt. Omplaceringen kan ske i forbindelse med Budgetopfølgningen 31.05.20.

Beslutning

Liste A, F, Å, B, O, C, og V stemmer for. Morten Schjøtt (Ø) undlader at stemme.

Indstillingen er hermed godkendt.

 

27.03.00-A00-2-19

134. Administrationsgrundlag for økonomisk støtte fra Feriepuljen

Resumé

I forbindelse med budget 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune 500.000 kr. årligt til en feriepulje til afvikling af ferie for borgere på botilbud. Forvaltningen har udarbejdet et administrationsgrundlag for økonomisk støtte fra Feriepuljen, som første gang blev behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. februar 2020 under punkt 26. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af administrationsgrundlaget efter endt høring i Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at administrationsgrundlaget for økonomisk støtte fra Feriepuljen godkendes efter endt høring.


Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 20. april 2020, pkt. 42:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 183:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune 500.000 kr. årligt til en feriepulje til afvikling af ferie for borgere på botilbud på baggrund af et eksternt budgetforslag fra Handicaprådet.

 

For at komme i betragtning til tilskud fra Feriepuljen skal ansøgningen tilgodese Feriepuljens formål og opfylde konkrete ansøgnings- og tildelingskriterier. Vedlagte administrationsgrundlag beskriver retningslinjerne for tildeling af støtte fra Feriepuljen (bilag 1).

 

De væsentligste retningslinjer er:

 1. Støtte fra Feriepuljen kan søges af ledelsen på botilbud, hvor der bor borgere, som Faaborg-Midtfyn Kommune er handlings- og betalingskommune for. Det kan være både kommunale, regionale og private botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune eller i andre kommuner.

 

 1. Borgerne, som deltager i ferien, skal være fyldt 18 år og bo på et botilbud.

 

 1. Feriepuljen dækker udgiften for ferie til borgere, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er handle- og betalingskommune. Borgere fra andre handle- og betalingskommuner kan deltage i ferien, men Feriepuljen dækker ikke udgiften hertil for disse borgere. Mange andre kommuner har tilsvarende muligheder for at søge om støtte til de borgere, som de er handle- og betalingskommune for.

 

Ansøgningsfristen er én gang årligt senest den 15. april fra 2021. Ansøgningerne behandles i et fordelingsudvalg bestående af administrative repræsentanter med beslutningsmandat. Det administrative fordelingsudvalg prioriterer ansøgningerne på baggrund af ansøgnings- og tildelingskriterier i administrationsgrundlaget.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Handicaprådet modtager én gang årligt, i september måned, en orientering om tildelingen af støtte fra årets Feriepulje.

 

Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 2). Handicaprådet hilser med tilfredshed, at det er præciseret, at målgruppen for ordningen er borgere over 18 år - hvor Faaborg–Midtfyn er handle- og betalingskommune - der bor på et botilbud.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

30.00.00-A26-2-20

135. Godkendelse af eksternt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje og De private leverandører

Resumé

Forvaltningen indstiller, at det lovpligtige tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje og De Private Leverandører, fremad udføres af et eksternt tilsyn. Formålet hermed er at få skabt lighed i måden de lovpligtige tilsyn udføres på, på de Kommunale Plejehjem, Den Kommunale Hjemmepleje og de private leverandører og samtidig sikre høj grad af uvildighed i det lovpligtige tilsyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der fremad anvendes eksternt tilsyn til at foretage de lovpligtig tilsyn i Den Kommunale Hjemmepleje og De Private Leverandører.


Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 20. april 2020, pkt. 44:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 184:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 1. juli 2011 været forpligtede til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens (SEL) § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør.

 

Hidtil har dette lovpligtige tilsyn være udført af myndighed i Sundhed og Omsorg.

 

Seneste tilsynspolitik blev politisk behandlet i Sundhed og omsorgsudvalget den 26. november 2019, punkt 158 (bilag 1).

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. december 2019, punkt 395, at imødekomme Tilsynspolitikken.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremad anvendes eksternt tilsyn til at understøtte udførelsen af tilsynspolitikken i Den Kommunale Hjemmepleje og De Private leverandører, på samme vis som det lovpligtige tilsyn på De Kommunale Plejehjem udføres af et eksternt tilsyn. Formålet med at indføre eksternt tilsyn, er at øge tilsynsfagligheden ved at anvende en egentlig tilsynsmyndighed, og derved i højere grad sikre at Faaborg -Midtfyn Kommune lever op til sine forpligtigelser i forhold til at føre tilsyn.

 

 

 

 

Økonomi

Udgiften til eksternt tilsyn holdes indenfor den økonomiske ramme der er til rådighed for gennemførelse af diverse tilsyn i myndighed.

Der er indhentet et tilbud på opgaven fra Socialtilsyn Syd, som er pålydende: 157.000 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

00.01.10-G01-2-20

136. Gradvis øget aktivitet for pleje-, sundheds- og socialområderne

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet gradvis øget aktivitet på pleje, sundhed og socialområderne på baggrund af den generelle udvikling af Covid-19 i Danmark

Indstilling

Forvaltningen indstiller at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelse nr. 364 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 giver hjemmel til at foretage nødvendig prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet på sundheds-, ældre og socialområdet i kommunerne. Kommunen skal løbende vurdere nødvendigheden af de beslutninger, der er truffet, og om betingelserne fortsat er opfyldt. I henhold til den seneste opdaterede vejledning, ”Håndtering af COVID-19: Plan for omstilling og øget aktivitet i sundhedsvæsenet”, fra Sundhedsstyrelsen, kan der nu i højere grad åbnes for ovennævnte aktiviteter og tilbud.

 

Den langsommere og knapt så aggressive udvikling af Covid-19 i Danmark betyder, at det samlede sundhedsvæsen skal omstilles til i øget omfang at kunne håndtere patienter, der fejler andet end Covid-19, sideløbende med at der sikres kapacitet til håndtering af epidemien. For kommunerne betyder det en omstilling til en gradvis øget aktivitet frem mod normalt niveau under fortsat hensyntagen til smittereduktion og med beredskab, hvor vi kan bistå sygehusene med at modtage ekstraordinært udskrevne patienter, hvis sygehusenes kapacitet pludselig begynder at blive presset.

 

Der planlægges nu med genåbning i Faaborg-Midtfyn Kommune, særligt i relation til de borgerrettede indsatser. Indsatsen vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af borgerens sikkerhed og med et hensyn til at begrænse smittespredningen mest muligt. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning skal en genåbning balanceres mellem tre hovedhensyn:

 

 1. Et overordnet udgangspunkt om så vidt muligt at vende tilbage til noget nær normal drift
 2. Hensyn til, at kommunerne under en forventet lang epidemiperiode til hver en tid skal kunne stille med akutpladser for at aflaste sygehusene
 3. Fortsat så vidt muligt at minimere fysisk kontakt med borgerne

 

Enhver konkret beslutning om – og i hvilken form – der på et kommunalt serviceområde skal ske en forøgelse skal derfor afbalancere disse tre hensyn.

 

Forventningen er således samlet set, at borgerne gradvist så vidt muligt skal mærke en normalisering af kontakten med kommunen på pleje-, sundheds- og socialområderne. Samtidig skal kommunen fastholde et antal sygefaglige akutpladser og hurtigt kunne omstille og eventuelt reducere den kommunale drift for at kunne bemande disse. Endelig skal al borgerrettet service på områderne fortsat leveres inden for de generelle sundhedsfaglige anbefalinger, der følger af epidemien, dvs. med begrænset fysisk kontakt.

 

Forvaltningen har sideløbende med den gradvise genåbning igangsat evaluering af kommunens nuværende sundhedsfaglige beredskabsplan, som kun delvist har vist sig egnet til et epidemiforløb som det aktuelle. Forslag til en revideret beredskabsplan forlægges politisk i efteråret 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.00.00-Ø40-1-20

137. Fritidspakke i forbindelse med COVID-19

Resumé

På det folkeoplysende område samt det øvrige fritids- og landdistriktsområde foreslås det at sikre stabilitet og sikkerhed omkring de kommunale tilskud til aktiviteter og faciliteter under corona-krisen. Nedlukningen af Danmark gik i første omgang fra den 13. til 30. marts 2020 og fortsætter foreløbig til og med den 13. april. Det kan have konsekvenser for foreningsliv og selvejende idræts- og fritidsfaciliteter. Derfor vil en afklaring af kommunens muligheder for at udbetale diverse typer af tilskud, samt hvad det evt. kan have af konsekvenser for fremtidige tilskud være hensigtsmæssig for et levedygtigt fritidsliv efter coronakrisen. Perioden for nedlukning af fritidsaktiviteter kan fortsætte ud over den 13. april.

Kulturministeren har pr. 31. marts udarbejdet bekendtgørelser, hvor det muliggøres at fravige folkeoplysningsloven.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

 

Folkeoplysende foreninger

1) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud til foreninger i 2020 fastholdes

 

Aftenskoler / folkeoplysende voksenundervisning

2) Budgetterede bevillinger til aftenskolernes undervisning fastholdes til de aktiviteter, der var planlagt i perioden, og med dokumenterede afholdte udgifter.

 

3) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud i 2020 til aftenskolerne fastholdes

 

Idrætshallerne

4) Budgetterede bevillinger til hallerne køres i 4 lige store rater kvartalsvis og disse fastholdes på trods af at hallerne er lukket for aktiviteter for skoler, foreninger og civilsamfundet i coronaperioden. Dette gælder både haller i halmodellen og de 2 idrætscentre med hver deres samarbejdsaftale.

 

5) Planlagte aktivitetstimer i hallerne i nedlukningsperioden vil tælle med som baggrund for tilskud i 2021

 

6) Halmodellens udviklingspulje (900.000 kr.) kan i 2020 ændres til en pulje til kompensation til trængte haller pga. coronakrisen. Det ville i givet fald være haller som falder uden for statens kompensationsmuligheder, og i øvrigt kan dokumentere økonomiske udfordringer. I første omgang udskydes behandlingen af ansøgninger til udviklingspuljen indtil krisens omfang for hallerne kendes. Dog skal der senest tages beslutning i juni 2020 om puljens anvendelse i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

 

Fritidshuse

7) Budgetterede og bevilgede tilskud til fritidshusene Ferritslev Fritidshus, Husmandsstedet og Skullerodsholm – herunder også Carl Nielsen legepark fastholdes

 

Lokalråd

8) Bevilgede tilskud til lokalråd er udbetalt i starten af året, og tilskuddene fastholdes.

 

Generelle tiltag

9) Kommunens opkrævning af fakturaer/gebyrer kan udskydes efter anmodning

Dette vil være efter samme vilkår, som er fastlagt for erhvervslivet.

 

10) Mulighed for indsendelse af regnskaber senere end ved normale frister

 

11) Fremrykning af kommende ratetilskud på anmodning.

 

12) Den enkelte lejer af kommunale erhvervslejemål kan efter anmodning kan få en afdragsordning på huslejen for april måned/kvartal. Huslejen afdrages over 3-6 måneder med start i 4. kvartal 2020

 

13) Fritidspakken (punkt 1-12) er gældende fra 9. marts (jf. bekendtgørelse i bilag 1) til 31. december 2020.

 

Folkeoplysningsudvalget, 15. april 2020, pkt. 18

Afbud fra Tanna Aaman.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler at alle 13 punkter godkendes.

Folkeoplysningsudvalget foreslår at der i pkt. 2 tilføjes, at løn til ledere i aftenskoler kan udbetales (max 13% af lærerlønnen), selv om lønnen til læreren har været aflyst.


Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 22. april 2020, pkt. 34:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, inklusiv Folkeoplysningsudvalgets supplerende ønske vedrørende punkt 2. Dog tjekkes om der er et legalt grundlag for at imødekomme Folkeoplysningsudvalgets forslag.

 

.....................

På foranledning af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bemærker forvaltningen, at løn til ledere i aftenskoler kan udbetales med max 13% af udgiften til lærerlønnen. Det er altså en forudsætning for udbetaling af løn til ledere, at der udbetales løn til lærerne - også selvom undervisningen er aflyst. Hjælpepakken giver mulighed for at udbetale løn til lærerne for undervisning aflyst som følge af Covid19. 


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 185:

Indstillingspunkterne 1-13 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen opfordrede i infomail den 12. marts 2020 alle foreninger, aftenskoler, haller, lokalråd, mm om at følge myndighedernes anvisninger om at lukke ned for alle aktiviteter. Frister til ansøgninger om tilskud, puljer og indberetninger forventes at køre normalt i april.

Generelt anbefaler forvaltningen at allerede budgetterede og bevilgede kommunale tilskud fastholdes i perioden, hvor Danmark er lukket ned for at sikre at forenings- og fritidsliv kan fortsætte på rimelig normal vis efter en normalisering af samfundet. Dette gælder også for de selvejende idrætshaller, som bl.a. er en vigtig del af skolernes idrætsundervisning, mm.

 

Andre kommuner har iværksat hjælpepakker for forening- og fritidslivet – f.eks. Varde, Odense og København, hvor man bl.a. har besluttet udskydelse af fakturaopkrævninger, huslejenedsættelser, fastholdelse af allerede bevilligede tilskud, og ændrede betalingsvilkår.

 

Kulturministeren har via 'Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19', fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven. For at sikre, at kommunerne fortsat udbetaler det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen, har kulturministeren udarbejdet bekendtgørelser, som opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud før nedlukningerne. I bekendtgørelserne får kommunerne også mulighed for at fravige de grænser folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud, samt at kunne fremrykke kommende ratetilskud. Se bilag 1 med bekendtgørelsen.

 

Nedenfor oplistes de forskellige områder på fritids- og folkeoplysningsområdet, hvor forvaltningen anbefaler beslutning om håndtering af tilskud, mv. Der henvises i øvrigt til øvrige muligheder for støtte og kompensationer alt afhængigt af behov hos de enkelte aktør.

 

Folkeoplysende foreninger

1) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud til foreninger i 2020 fastholdes

Lokaletilskud til foreninger i 2020 bevilges i Folkeoplysningsudvalget på normal vis efter ansøgningsfristen i april – på baggrund af forrige års udgifter.

 

Medlems- og uddannelsestilskud til foreningerne behandles i juni på baggrund af opgørelser fra 2019, og derfor har COVID-19 ingen indvirkning på disse tilskud.

 

Aftenskoler / folkeoplysende voksenundervisning

2) Budgetterede bevillinger til aftenskolernes undervisning fastholdes til de aktiviteter, der var planlagt i perioden, og med dokumenterede afholdte udgifter.

Aftenskolerne vil have en udgift til lærerlønninger til planlagte undervisningstimer, debatarrangementer, mv. som bliver aflyst i nedlukningsperioden.

 

Regeringen har pr. 31. marts 2020 vedtaget en midlertidig hjælpeordning målrettet højskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitetet, og ordningen skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for indtil 90 pct. af den tabte deltagerbetaling under nedlukning af aktiviteter. Se bilag 2 om aftale for aftenskolerne, m.fl. Kompensation søges af aftenskolerne selv hos Kulturministeriet.

 

3) Budgetterede bevillinger af lokaletilskud i 2020 til aftenskolerne fastholdes

De fleste aftenskoler har relativt få udgifter til lokaler og derfor har de fleste fået udbetalt bevilgede tilskud i januar 2020. Fire aftenskoler har tilskud større end 20.000 kr. og får derfor tilskuddet udbetalt i 2 lige store rater. Lokaletilskud i 2020 fastholdes på de bevilgede niveauer.

 

Idrætshallerne

4) Budgetterede bevillinger til hallerne køres i 4 lige store rater kvartalsvis og disse fastholdes på trods af at hallerne er lukket for aktiviteter for skoler, foreninger og civilsamfundet i coronaperioden. Dette gælder både haller i halmodellen og de 2 idrætscentre med hver deres samarbejdsaftale.

 

Foreninger er blevet opfordret til at fastholde betalingen for bookede timer i hallerne, men det er op til den enkelte forening selv at afgøre. Foreningerne har meget forskellige forudsætninger og økonomi. Nogle foreninger har mistet entre- eller sponsorindtægter på arrangementer, stævner, turneringer, mm i marts, og kan være nødsaget til at spare på alle udgifter.

 

En kontakt til nogle haller viser at nogle foreninger fastholder betalingen og andre ikke gør. Alle haller mister meget sandsynligt en del af indtægterne her, men vil også kunne spare en lille del på driftsudgifter – dog ikke på lønninger for haller med ansatte.

 

5) Planlagte aktivitetstimer i hallerne i nedlukningsperioden vil tælle med som baggrund for tilskud i 2021.

Hallerne har mange bookede/planlagte aktiviteter i denne periode. Disse planlagte aktivitetstimer vil være en del af den timetælling, der udgør grundlaget for tilskud til hallerne i halmodellen i næste års tilskud. Marts måned er traditionelt fyldt med mange aktiviteter som afslutning på en vintersæsonen – f.eks. mange gymnastikopvisninger, afslutningskampe og turneringer i f.eks. håndbold, badminton og andre turneringsidrætter. Ligeledes ligger der mange generalforsamlinger i denne periode.

 

Da det ser ud til at være en relativt begrænset tidsperiode, og mange sæsonaktiviteter afsluttes i løbet af april og maj, så anbefales denne model, hvor de planlagte (bookede) aktiviteter tælles med i den samlede aktivitetsopgørelse for 2020. Hvis planlagte aktiviteter er blevet afbooket og er svære at genskabe, så udarbejdes der en løsning af forvaltningen i samarbejde med den pågældende hal.

 

6) Halmodellens udviklingspulje (900.000 kr.) kan i 2020 ændres til en pulje til kompensation til trængte haller pga. coronakrisen. Det ville i givet fald være haller som falder uden for statens kompensationsmuligheder, og i øvrigt kan dokumentere økonomiske udfordringer.

 

På tidspunktet for behandlingen af denne sag er det ikke muligt for de selvejende idrætshaller at drage nytte af regeringens hjælpepakker, da hallerne modtager mere end 50 % af deres indtægter fra offentlige tilskud, og at det kun er arrangementer over 1000 deltagere der gives kompensation til (jf. virksomhedsguiden.dk) (hallerne i FMK har sjældent så store arrangementer, men dog store indtægtsgivende arrangementer).

 

De 2 svømmehaller er eksempler på institutioner, der vil mangle billetindtægter fra svømmehalsgæster i den offentlige åbningstid. En vurdering fra Forum Faaborg er, at tabet fra svømmehalsgæster og skolernes brug af undervisning og livredning udgør 60.000 kr. i marts, og at Forum Faaborgs samlede indtægtstab vurderes til ca. 335.000 kr. i marts i alle haller og svømmehal (dog kan tabet minimeres, hvis hallerne får mulighed for at søge de statslige kompensationsordninger). Igen skal det nævnes, at marts måned er en stor måned med mange aktiviteter i hallerne.

 

Behandlingen af ansøgninger til udviklingspuljen udskydes indtil krisens omfang for hallerne kendes. Dog skal der senest tages beslutning i juni 2020 om puljens anvendelse i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Hvis puljens midler anvendes til hjælp til haller, så annulleres puljen i 2020. Omvendt, hvis der ikke er behov for hjælp til trængte haller, så køres puljen som normalt – blot med udskudt behandling.

 

Fritidshuse

7) Budgetterede og bevilgede tilskud til fritidshusene Ferritslev Fritidshus, Husmandsstedet og Skullerodsholm – herunder også Carl Nielsen legepark fastholdes

Husene får udbetalt tilskud 2 gange årligt og næste rate ligger før sommerferien. Husene har måttet lukke ned for aktiviteter i nedlukningsperioden, men har faste udgifter til ejendomme og lønudgifter.

 

Lokalråd

8) Bevilgede tilskud til lokalråd er udbetalt i starten af året, og tilskuddene fastholdes.

Hvert lokalråd modtager ca. 15.000 kr. – og betaler her af ca. 3.000 kr. for den fælles forsikringsordning.

 

Generelle tiltag

9) Kommunens opkrævning af fakturaer/gebyrer kan udskydes efter anmodning

Dette vil være efter samme vilkår, som er fastlagt for erhvervslivet.

 

10) Mulighed for indsendelse af regnskaber senere end ved normale frister.

I april er der frist for indsendelse af forrige års regnskab for både foreningerne og idrætshallerne, og det vil være nødvendigt at dispensere for indsendelse af underskrevne regnskaber, da flere foreninger og haller har måttet udsætte deres generalforsamlinger, og dermed godkendelsen af regnskab 2019 pga. Covid-19. Regnskaber indsendes, så snart de er godkendt og underskrevet.

 

11) Fremrykning af kommende ratetilskud på anmodning.

For foreninger, aftenskoler og haller, der modtager tilskud i rater, tillader bekendtgørelsen pr. 31. marts 2020 (se bilag 1) fremrykning af udbetaling af tilskud. Der vil blive foretaget en administrativ og individuel vurdering ved anmodning om fremrykning.

 

12) Udsættelse af husleje i kommunale erhvervslejemål

Forslaget er på linje med bullet 12) i Erhvervspakken (Økonomiudvalget den 30. marts 2020, punkt 123), og gøres herved også mulig for frivillige foreninger/organisationer. Kommunen har 16 erhvervslejemål. Heraf betaler 5 lejemål husleje kvartalsvis, og 11 lejemål betaler husleje månedsvis. Næste huslejebetaling er den 1. april i begge tilfælde. Huslejeopkrævningen for april måned/kvartal er sendt ud til lejerne. Der er følgende mulige modeller for at hjælpe frivillige og almennyttige foreninger/organisationer:

 

Model 1

Alle lejere får udsat fristen for huslejebetaling til 1. maj. Lejerne får et brev om, at betalingsfristen udsættes til 1. maj, og der ikke vil blive opkrævet renter/gebyrer før efter 1. maj. De lejere, der får månedsvis opkrævning skal dermed betale dobbelt husleje 1. maj.

 

Model 2

Den enkelte lejer kan efter henvendelse få udsættelse med huslejebetalingen til 1. maj. De lejere, der får månedsvis opkrævning skal dermed betale dobbelt husleje 1. maj.

 

Model 3

Den enkelte lejer kan efter henvendelse få en afdragsordning på huslejen for april måned/kvartal. Huslejen kan afdrages over 3-6 måneder med start i 4. kvartal 2020.

 

Model 3 anbefales af følgende grunde:

 • Hjælper de lejere der har behov (og ikke dem, der ikke måtte have behov)
 • Giver mulighed for en mere lempelig betaling af huslejen for april måned/kvartal.
 • Minimerer kommunens risiko for tab ved lejeres konkurs, da kun de lejere, der anmoder om det, får afdragsordning

 

13) Fritidspakken er gældende fra 9. marts (jf. bekendtgørelse i bilag 1) til 31. december 2020.

 

Da situationen med corona løbende udvikler sig, og de statslige hjælpepakker og kompensationsordninger på hele kultur- og fritidsområdet endnu ikke kendes til fulde, så skal disse støttemuligheder og kompensationsordninger udnyttes, hvis det er muligt.

Økonomi

Halmodellens udviklings- og energipulje udgør i 2020 ca. 900.000 kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

82.06.00-P20-21-20

138. Øhavsmuseum/besøgscenter i Frølageret – status, brugsaftaler og videre planer for midlertidige aktiviteter og varige aktiviteter.

Resumé

Der gives en status for indretning af Frølageret til midlertidig udstilling/besøgscenter for Øhavsmuseet (etape 1) og Geopark Sydfyn samt fremlægges forslag til brugsaftaler. Endvidere gives en oversigt over planer for etablering af det permanente museum/besøgscenter. Der er behov for politisk godkendelse af, at det varige landskabsmuseum/besøgscenter kan etableres i/ved Frølageret og accept af justering i tidsplaner samt rammerne for etape 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

 

 1. Godkende, at det permanente landskabsmuseum/besøgscenter lokaliseres i Frølageret med tilbygninger eller ved nybygning på lokaliteten alt efter behov og muligheder. Nærmere planlægning skal ske i tæt samarbejde med kommunen.
 2. Tidsplan for gradvis opbygning af Øhavsmuseets midlertidige udstillings- og besøgscenterfaciliteter til etape 1 i perioden juni 2020 til påsken 2021 tages til efterretning.
 3. Godkende, at kommunen (jf. kommunalbestyrelsens principbeslutning i august 2018) med virkning fra 2. halvår 2020 dækker udgifter til el, vand og varme i Frølageret i etape 1 indenfor en samlet årlig udgiftsramme på anslået ca. 225.000 kr. ekskl. moms. Beløbet gives som et tilskud, hvorefter museet selv afholder udgifterne. Finansieringen tages af kommunens likviditet. Museet afholder selv udgifter til drift af alarmer, internet og telefoni og stiller i øvrigt it-faciliteter og bygningens øvrige faciliteter til rådighed for geoparkens besøgscenter
 4. Godkende, at Frølageret ikke - som ellers forudsat - i hele etape 1 stilles rådighed for kommunen eller andre interessenter end Øhavsmuseet til afvikling af et antal større arrangementer årligt. Det forudsættes til gengæld, at Øhavsmuseet allerede fra sommeren 2020 og frem til efterårsferien 2020 - i muligt omfang i forhold til Covid 19 restriktioner - aktivt medvirker til at lave  borgerrettede aktiviteter i og omkring  Frølageret og herunder formidler de kommende aktiviteter. Samtidig bortfalder tidligere tilsagn om kompenserende midler for flytning af Øhavsmuseets udstillinger til fordel for sådanne arrangementer (oprindeligt tilsagn om 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-21, Kommunalbestyrelsens beslutning august 2018).
 5. Godkende udkast til brugsaftale med Øhavsmuseet på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår.
 6. Godkende udkast til brugsaftale med Geopark Sydfyn på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår
 7. Tage til efterretning, at Øhavsmuseet i samarbejde med forvaltningen senest i september 2020 fremlægger en tids- og handleplan for det videre arbejde med realisering af det fuldt udbyggede museum, herunder for udarbejdelse af en forretningsplan for dette projekt. En skitse til forretningsplan vil danne grundlag for Kommunalbestyrelsens fornyede stillingtagen til den underskudsgaranti på 1,5 mio. kr. årligt til driften af det fuldt udbyggede museum, som kommunen tilbage i budgetaftale 2015 stillede museet i udsigt.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 186:

Indstillingspunkterne 1 – 7 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet sager vedrørende indretning af Frølageret til brug for Øhavsmuseet til landskabsmuseum/besøgscenter for Øhavet og Sydfyn. Der henvises til sag nr. 218 på KB´s møde d. 13. august 2019, sag nr. 102 på KB´s møde d. 18. februar 2019 og sag 263 på KB´s møde d. 13.  august 2019.

 

Øhavsmuseet har udarbejdet vedlagte status for realisering af første etape i museets etablering af et landskabsmuseum/besøgscenter i Frølageret samt overvejelser i forhold til et ønske om Frølageret også bliver den permanente lokalitet for denne attraktion.(bilag 1)

 

Notatet indeholder en historisk redegørelse for forløbet hidtil samt museets oplysninger om tidsplan m.v. for gradvis åbning af aktiviteter i Frølageret. Det skal bemærkes, at forvaltningen ikke deler opfattelsen af årsager til, at museets udstillingselementer i denne etape først indvies til efterårsferien 2020/påsken 2021 og ikke som senest aftalt i juni 2020. Det forekommer dog naturligt, at de seneste donationer til museets udvikling fra bl.a. Nordea fonden har muliggjort større satsninger allerede fra starten af stedets udvikling og at dette er mere tidskrævende at udvikle.

 

Bygningen er færdigrenoveret juni 2020.  Det forventes fortsat, at besøgscenterdelen for den kommende Geopark Sydfyn, som geoparken står for, kan åbne senest 1. juli 2020. Øhavsmuseet kan på det tidspunkt ifølge det oplyste bidrage med informationsmateriale om det kommende landskabsmuseum/besøgscenter. I et samarbejde mellem kommunen, turistkontoret og Øhavsmuseet arbejdes der på at skabe et godt opholdssted og liv omkring Frølageret i sommersæsonen 2020 inden for de rammer, som Covid 19 krisen sætter. Alt sammen tiltag, der vil sikre en begyndende aktivitet på stedet i sommeren 2020 og sikre en tydelig oplevelse af, at stedet er i udvikling og at der de kommende år kommer til at ske væsentlige udviklingsting.

 

Forvaltningen indstiller, at man tager tidsforskydningerne i museets udviklingsplaner til efterretning.

 

Statslig bevilling og fondsmidler har som nævnt muliggjort større udstillingselementer allerede i  den første etape for landskabsmuseets/besøgscenterets udvikling i Frølageret. Arkitektkonkurrencen for Faaborg har entydigt anbefalet Frølageret med passende udbygninger som den permanente lokalitet for et fremtidigt besøgscenter/landskabsmuseum til Øhavet og Sydfyn. I det lys forekommer det oplagt at tale om en etape 1 af det nye museums etablering som gældende for en periode på op til ca. 5 år fra medio 20 til medio 25.  

 

Det anbefales at kommunen beslutter, at lokaliteten i og omkring Frølageret udpeges om den permanente lokalitet landskabsmuseet/besøgscenteret. Dermed gives også grønt lys til, at museet parallelt med at etape 1 bygges op, arbejder videre med at realisere planerne for det permanente attraktionmuseum på lokaliteten.

 

På baggrund heraf og det væsentligt højere ambitionsniveau for udstillingernes indhold allerede i etape 1 er forvaltningen enig i museets ønske om ikke at være forpligtet til at stille bygningen til rådighed for andre aktører med større arrangementer et antal gange årligt. Dette forekommer således ikke længere realistisk.  Det skal også bemærkes, at bygningen i første omgang også kun brandsikres til at rumme op til 150 personer ad gangen.

 

Bortfalder forpligtelsen, kan tilsagnet fra kommunen om 0,2 mio. kr. årligt i ekstra tilskud til flytning af udstillinger også bortfalde. Tilsagnet var oprindelig givet for perioden 2018-21. Af det samlede tilsagn på 0,8 mio. kr. resterer p.t. 540.000 kr.  efter politisk beslutning i efteråret 2019 om at anvende 260.000 kr. heraf til dækning af udgifter til konsulentbistand til museets udviklingsplaner.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at Kommunalbestyrelsen tilbage i august 2018 gav tilsagn om at dække udgifter til varme, el og vand i Frølaget i den midlertidige fase – nu kaldet fase 1, ved et træk på kommunens likviditet.  Jævnfør forvaltningens skøn og udkast til driftsbudget vedlagt museets redegørelse (bilag 2)  udgør disse poster tilsammen ca. 225.000 kr. årligt. Forvaltningen mener ikke kommunen på noget tidspunkt har givet tilsagn om dækning af driftsudgifter til alarmer samt internet og telefoni, som museet anmoder om. Geopark-udstillingen fordrer ikke i sig selv udgifter til varme og alarmer og dens belastning af øvrige udgiftsposter må anses for minimal.  Samtidig får Øhavsmuseet får glæde af, at geopark udstillingen kan medvirke til at tiltrække besøgende til stedet.  I det lys indstilles, at Øhavsmuseet - som hidtil forudsat - ikke kompenseres yderligere for driftsudgifter.  

 

På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet udkast til brugsaftale, (bilag 3), der fremlægges til godkendelse. Brugsaftalen har en nær tilknytning til brugsaftalen med Geopark Sydfyn. Udkast hertil fremlægges ligeliges (bilag 4)

 

Kommunen har siden budget 2018 reserveret i alt 20 mio. kr. til realisering af planer for et fuldt udbygget landskabsmuseum/besøgscenter. Tilbage ved budget 2015 stillede kommunen også en årlig underskudsgaranti på op til 1,5 mio. kr. i udsigt til dette projekt. Planerne for attraktionen har efterfølgende indholdsmæssigt undergået forandringer i det videre udviklingsarbejde.

 

Forvaltningen finder, at der er behov for, at Øhavsmuseet i samarbejde med administrationen i den kommende tid får udarbejdet en handle- og tidsplan for det videre arbejde frem mod realisering af det fuldt udbyggede landskabsmuseum/besøgscenter inklusiv skitse til en forretningsplan, der også kan danne et troværdigt grundlag for videre fondsansøgninger til bygningsdelen.

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at tilsagn om 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-21, finansieret af FFV-midler, til op- og nedtagninger af udstillinger i Frølageret bortfalder. Af det samlede tilsagn på 0,8 mio. kr. resterer pt. 540.000 kr. Der er efter politisk beslutning i efteråret 2019 anvendt 260.000 kr. heraf, til dækning af udgifter til konsulentbistand til museets udviklingsplaner.  

Forvaltningen bemærker at der ikke er budgetteret med 225.000 kr. til udgifter til el, vand og varme til midlertidig udstilling (etape 1) i en perioden 2020 - 2025 (med halvårs virkning i 2020). Der søges derfor en tillægsbevilling på 112.000 kr. i 2020 og 225.000 kr. årligt i perioden 2021 - 2025. Det skal bemærkes at Kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget en målsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger set over et helt regnskabsår.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

01.02.05-P16-4-16

139. Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-6, Ringe bymidte

Resumé

Lokalplan 2019-6 genfremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at understøtte bymidtens udvikling som handelsby, fortættet boligby, livlig by samt tilgængelig og inviterende by.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vedtager Lokalplan 2019-6 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 14. april 2020 som punkt 107 på dagsordenen vedtaget Lokalplan nr. 2019-6, Den centrale del af Ringe bymidte, Ringe, se bilag: Referat Kommunalbestyrelsen 2018-21.

 

Administrationen er derefter blevet opmærksom på, at lokalplandokumentet, der er behandlet på kommunalbestyrelsens møde som bilag 1 den 14. april 2020, mangler dets bilag 7. Bilag 7 var med lokalplanforslaget, der har været i offentlig høring. Der indkom ikke høringssvar i relation til bilag 7, og der er derfor ikke foretaget ændringer i dette bilag i forbindelse med fremsættelse til endelig vedtagelse, ud over rettelse af en 'farvefejl' på bilagets kort side 5. Der er dog bestemmelser i lokalplanen, der henviser til bilag 7, og det er derfor en vigtig del af lokalplanen.

 

At bilag 7 er ’faldet ud’, er en fejl, der kræver genbehandling i Kommunalbestyrelsen. Lokalplan 2019-6, Den centrale del af Ringe bymidte inkl. bilaget genfremlægges for kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i sin rette form.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

01.02.15-P16-2-20

140. Forslag til Kommuneplantillæg 02, Fangelvej 98, Broby

Resumé

Forslag til Tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet med det formål at udlægge området til blandet bolig- og erhvervsformål og give mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed på Fangelvej 98, Broby. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

 

1.     godkende Forslag til tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2020

2.     forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2020 til den 14. juli 2020

3.     der ikke afholdes borgermøde.

4.     der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

 

Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 55:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 187:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægning for Fangelvej 98, Broby, på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 20. juni 2019 (punkt 108). Grundet den på det tidspunkt igangværende kommuneplanrevision, er det først nu muligt at fremsætte planforslagene.

Smedefirmaet Jack Foged A/S er beliggende knap 3 km nordvest for Vejle. Siden den blev grundlagt i 1989, har virksomheden gradvis vokset sig større og udvidet på baggrund af en række landzonetilladelser. 

Den forslåede ramme, FAN.BE.1, giver mulighed for, at ejendommen kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, således at virksomheden fortsat kan udvides. Virksomheden har over en årrække foretaget væsentlige investeringer i bebyggelse og produktion på grundet og det vurderes derfor at de planmæssige rammer for sikring af virksomhedens fortsatte udvikling det pågældende sted kan sikres ved planlægning for overførsel til byzone, jf. §11b, stk. 4 i Planloven.

Formålet med kommuneplantillægget er altså at udlægge planområdet til blandet bolig- og erhvervsformål, der ved vedtagelse af lokalplan overføres til byzone. Herudover fastlægges rammerne for bebyggelsens omfang.

Miljøvurdering 

Forslaget til tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2019 er screenet sammen med Forslag til lokalplan 2020-4 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

01.03.03-P19-17-19

141. Forslag til Lokalplan 2020-4, Fangelvej 98, Broby

Resumé

Forslag til lokalplan 2020-4 er udarbejdet med det formål at udlægge området til bolig- og erhvervsformål og give mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed på Fangelvej 98, Broby. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

 

1.   godkende Forslag til Lokalplan 2020-4: Fangelvej 98, Broby

2.   forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 19. maj 2020 til den 16. juni 2020.

3.   der ikke afholdes borgermøde.

4.   der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 56:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 188:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægning for Fangelvej 98, Broby, på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 20. juni 2019 (punkt 108). Grundet den på det tidspunkt igangværende kommuneplanrevision, er det først nu muligt at fremsætte planforslagene.

 

Smedefirmaet Jack Foged A/S er beliggende knap 3 km nordvest for Vejle. Siden den blev grundlagt i 1989, har virksomheden gradvis vokset sig større og udvidet på baggrund af en række landzonetilladelser.  

Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål, således at virksomheden fortsat kan udvides.

 

Virksomheden har over en årrække foretaget væsentlige investeringer i bebyggelse og produktion på grunden, og det vurderes derfor, at de planmæssige rammer for sikring af virksomhedens fortsatte udvikling det pågældende sted, kan sikres ved planlægning for overførsel til byzone, jf. §11b, stk. 4 i Planloven.

 

Formålet med lokalplanen er altså at udlægge planområdet til blandet bolig- og erhvervsformål, der ved vedtagelse af lokalplan overføres til byzone. Herudover fastlægges bestemmelser for bebyggelsens omfang og udtryk samt bestemmelser om beplantning for at sikre mindst mulig påvirkning af det omkringliggende landskab.

 

Miljøvurdering

Forslaget til Lokalplan 2020-4 er screenet sammen med Forslag til Tillæg nr. 02 til Kommuneplan 2019 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

 

 

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

01.02.15-P16-3-20

142. Kommuneplantillæg 03, SUF Veteranhjem, Ølsted

Resumé

Forslag til Tillæg nr. 03 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet med det formål at give mulighed for, at et veteranhjem kan etableres under hensyntagen til nærmiljø, natur- og landskabsinteresser. Der har været afholdt foroffentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag. Der skal tages stilling til, om kommuneplantillægget skal sendes i høring, om der skal udarbejdes miljøvurdering og om der skal holdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at enten:

A) standse den videre planlægning for et veteranhjem i Ølsted

eller

B) godkende forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2019,Offentligt område, Sivkærvej 8 i Ølsted og

- sende forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2019 i offentlig høring i mindst 4 uger.

- at afholde borgermøde om planforslagene. Datoen fastsættes, når det er afgjort hvordan og hvornår, der kan afholdes borgermøder grundet forløbet omkring Corona-situationen.

- der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 57:

Et flertal i udvalget bestående af liste A og V anbefaler indstillingspunkt A overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Et mindretal bestående af liste O, F og B  går ind for indstillingspunkt B. 


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 189:

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af liste A og V anbefaler indstillingspunkt A overfor Kommunalbestyrelsen. Et mindretal bestående af liste O, F og B anbefaler indstillingspunkt B.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for et veteranhjem i Ølsted på kommunalbestyrelsesmødet d. 14. januar 2020 (punkt 11)

 

Den Sociale Udviklingsfond - SUF - har søgt om tilladelse til at etablere og drive et forsorgshjem for veteraner på Sivkærvej 8 i Ølsted. SUF driver et andet identisk forsorgshjem et andet sted i Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunen er kun vidende om, at der er gode erfaringer med det. For at understøtte arbejdet med veteraner yderligere blev planarbejdet sat i gang i januar. Etableringen kræver ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan for projektet.

 

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etablering af forsorgshjemmet ved at udlægge området til offentlige formål og fastlægge de overordnede bestemmelser for anvendelsen. Området er i dag delvis omfattet af kommuneplanramme Øls.L.1 og er udlagt til landbrugsformål.  Det foreslåede kommuneplantillæg vil ophæve kommuneplanrammen Øls.L.1 delvist og ændre anvendelsen af området fra landbrugsformål til offentlige formål.  Kommuneplantillægget vil samtidig udlægge ejendommens areal til et nyt rammeområde; Øls.O.4.

Sivkærvej 8 er en landbrugsejendom, men Landbrugsstyrelsen har givet SUF tilladelse til etablering af et forsorgshjem under forudsætning af, at ejendommen vender tilbage til landbrugsformål, hvis driften af forsorgshjemmet ophører.

 

Foroffentlighedsfase

Der har været afholdt foroffentlighedsfase og indkaldt ideer og forslag til udarbejdelse af kommuneplantillægget, med frist den 10. marts 2020. Der blev afholdt foroffentlighedsmøde i Ølsted den 24. februar 2020. Her blev tankerne om projektet fremlagt og der var god mulighed for at dialog og spørgsmål. Mødet var velbesøgt og der var en god dialog. Forvaltningens opfattelse på baggrund af mødet var, at der var en overvejende positiv holdning til projektet i Ølsted. Kommunen har herefter modtaget et samlet høringssvar fra 44 borgere i Ølsted. De ønsker ikke, at kommunen går videre med planlægningen og vil have projektet stoppet, se bilag 3. Baggrunden for deres henvendelse stammer fra 2002, da borgere i forbindelse med etablering af en anden institution i landsbyen gjorde indsigelse mod flere institutionsbyggerier i Ølsted, da der allerede på dette tidspunkt var mange institutioner i Ølsted i forhold til landsbyens størrelse. Som svar på deres indsigelse, svarede den daværende borgmester og kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en ny samlet lokalplan for hele Ølsted, som skulle sikre, at der ikke kunne etableres flere institutioner eller lignende i Ølsted-området.  Lokalplanen blev aldrig gennemført. Se bilag 4 for en kopi af brevet fra den daværende borgmester.  

 

Vurdering

Uanset at den tidligere kommunalbestyrelse i Broby i forbindelse med en sag i 2002 har udtrykt, at de med planlægning ville sikre, at der ikke kunne placeres flere institutioner eller lignende i Ølsted, er det ikke sket. Dette er også årsagen til, at Faaborg-Midtfyn Kommune nu ikke har været vidende om det brev, der blev sendt dengang. Dertil kommer, at en siddende kommunalbestyrelse ikke kan love, at der ikke vil ske ændring i planlægningen i fremtiden. Det er den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse, der gennem planlægning kan bestemme, hvad en ejendom kan anvendes til fremadrettet, medmindre der foreligger særlige forhold som fredninger og lignende. Heller ikke, hvis der var blevet vedtaget en lokalplan i forlængelse af sagen i 2002, da lokalplaner kan laves om. Hvorvidt der kan laves ny planlægning det pågældende sted er altså ikke et juridisk spørgsmål, men alene et politisk spørgsmål.

 

Indsigelsen indeholde ikke nogen argumentation for, hvorfor man ikke ønsker et veteranhjem i Ølsted bortset fra, at man tidligere er blevet stillet i udsigt, at der ikke ville komme flere institutioner og lignende i Ølsted. Det kan være et vægtigt argument i sig selv. Der er ikke nogle planfaglige forhold, der har ændret sig siden planprocessen blev sat i gang. Der er derfor udarbejdet både forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan for projektet således, at der fra politisk hold kan træffes beslutning om, hvorvidt planprocessen skal fortsætte eller standses nu.

Der gøres opmærksom på, at SUF har mulighed for at udnytte Sivkærgårds eksisterende bygninger i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 31, hvor anvendelsesbestemmelserne for delområde I, hvor Sivkærgård ligger, giver mulighed for: I overflødiggjorte landbrugsbygninger kan kommunalbestyrelsen tillade, at der etableres ikke miljøbelastende lokalt betinget erhverv, fritidsaktiviteter og offentlige institutioner (f.eks. mindre skole).

 

 

Miljøvurdering

Forslag til Tillæg nr. 03 til Kommuneplan 2019 er screenet sammen med Forslag til Lokalplan 2020-5 i henhold til Miljøvurderingsloven, se bilag 2. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

 

 

Borgerinddragelse

Det anbefales, at der afholdes borgermøde, såfremt det besluttes at sende planforslagene i høring. Datoen fastsættes, når det er afgjort hvordan og hvornår, der kan afholdes borgermøder grundet forløbet omkring Corona-situationen. Det betyder ligeledes at datoen for høringsperiodens forløb og frist for indlevering af høringssvar tilføjes planforslaget efter politisk behandling.

 

 

Beslutning

For indstillingspunkt A stemmer: Liste A, Å og V.

For indstillingspunkt B stemmer: Liste F, Ø, B, O og C.

Indstillingspunkt A er dermed godkendt.

 

01.02.05-P16-11-19

143. Forslag til Lokalplan 2020-5, SUF Veteranhjem, Ølsted

Resumé

Forslag til Lokalplan 2020-05 er udarbejdet med det formål at give mulighed for, at et veteranhjem kan etableres under hensyntagen til nærmiljø, natur- og landskabsinteresser. Der har været afholdt foroffentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag. Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i høring, om der skal udarbejdes miljøvurdering og om der skal holdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at enten:

A) standse den videre planlægning for et veteranhjem i Ølsted

eller

B) godkende Forslag til Lokalplan 2020-05 for et offentligt område, Sivkærvej 8 i Ølsted og

- sende Forslag til Lokalplan 2020-05 i offentlig høring i mindst 4 uger.

- at afholde borgermøde om planforslagene. Datoen fastsættes, når det er afgjort hvordan og hvornår, der kan afholdes borgermøder grundet forløbet omkring Corona-situationen.

- der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 58:

Et flertal i udvalget bestående af liste A og V anbefaler indstillingspunkt A overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Et mindretal bestående af liste O, F og B  går ind for indstillingspunkt B. 


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 190:

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af liste A og V anbefaler indstillingspunkt A overfor Kommunalbestyrelsen. Et mindretal bestående af liste O, F og B anbefaler indstillingspunkt B.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for et veteranhjem i Ølsted på kommunalbestyrelsesmødet d. 14. januar 2020 (punkt 11)

 

Den Sociale Udviklingsfond - SUF - har søgt om tilladelse til at etablere og drive et forsorgshjem for veteraner på Sivkærvej 8 i Ølsted. Ejendommen er ejet af SUF og er beliggende i landzone i Ølsted.

SUF driver et andet identisk forsorgshjem et andet sted i Faaborg-Midtfyn Kommune, og kommunen er kun vidende om, at der er gode erfaringer med det. For at understøtte arbejdet med veteraner yderligere blev planarbejdet sat i gang i januar. Etableringen kræver ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan for projektet.

 

SUF ønsker at benytte den eksisterende gårdbebyggelse på Sivkærgård til fællesfaciliteter, administration, værksteder mv og derudover bygge 10 hytter, der skal benyttes som midlertidige boliger for veteraner. Sivkærvej 8 er en landbrugsejendom, men Landbrugsstyrelsen har givet SUF tilladelse til etablering af et forsorgshjem under forudsætning af, at ejendommen vender tilbage til landbrugsformål, hvis driften af forsorgshjemmet ophører.

 

Formålet med lokalplanen er:

·  at muliggøre etablering af et forsorgshjem for veteraner

·  at fællesfaciliteter for beboere og ansatte skal placeres samlet i eksisterende bygninger og tilknyttede bygninger, mens  beboelseshytter kan placeres spredt på ejendommen af hensyn til beboernes behov for fred og ro.

·  at sikre at bebyggelsen i udformning og materialer tilpasses eksisterende bebyggelse, natur og landskab.

 

 

Foroffentlighedsfase

Der har været afholdt 14 dages foroffentlighedsfase og indkaldt ideer og forslag til udarbejdelse af kommuneplantillægget, med frist den 10. marts 2020. Der blev afholdt foroffentlighedsmøde i Ølsted den 24. februar 2020. Her blev tankerne om projektet fremlagt, og der var god mulighed for dialog og spørgsmål. Mødet var velbesøgt, og der var en god dialog. Deltagerne fik et overblik over projektet og stillede spørgsmål til SUF og til forvaltningen om lokalplanprocessen. Forvaltningens opfattelse på baggrund af mødet var, at der var en overvejende positiv holdning til projektet i Ølsted. Kommunen har herefter modtaget et samlet høringssvar fra 44 borgere i Ølsted. De ønsker ikke, at kommunen går videre med planlægningen og vil have projektet stoppet, se bilag 3. Baggrunden for deres henvendelse stammer fra 2002, da borgere i forbindelse med etablering af en anden institution i landsbyen gjorde indsigelse mod flere institutionsbyggerier i Ølsted, da der allerede på dette tidspunkt var mange institutioner i Ølsted i forhold til landsbyens størrelse. Som svar på deres indsigelse, svarede den daværende borgmester og kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en ny samlet lokalplan for hele Ølsted, som skulle sikre, at der ikke kunne etableres flere institutioner eller lignende i Ølsted-området. Se bilag 4 for en kopi af brevet fra den daværende borgmester.  Lokalplanen blev aldrig udarbejdet og vedtaget.

 

Vurdering

Uanset at den tidligere kommunalbestyrelse i Broby i forbindelse med en sag i 2002 har udtrykt, at de med planlægning ville sikre, at der ikke kunne placeres flere institutioner eller lignende i Ølsted, er det ikke sket. Dette er også årsagen til, at Faaborg-Midtfyn Kommune nu ikke har været vidende om det brev, der blev sendt dengang. Dertil kommer, at en siddende kommunalbestyrelse ikke kan love, at der ikke vil ske ændring i planlægningen i fremtiden. Det er den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse, der gennem planlægning kan bestemme, hvad en ejendom kan anvendes til fremadrettet, medmindre der foreligger særlige forhold som fredninger og lignende. Heller ikke, en vedtagelse af en lokalplan i forlængelse af sagen i 2002 havde sikret det, da lokalplaner kan laves om. Hvorvidt der kan laves ny planlægning det pågældende sted, er altså ikke et juridisk spørgsmål, men alene et politisk spørgsmål.

 

Indsigelsen indeholder ikke nogen argumentation for, hvorfor man ikke ønsker et veteranhjem i Ølsted i dag bortset fra, at man tidligere er blevet stillet i udsigt, at der ikke ville komme flere institutioner og lignende i Ølsted. Det kan være et vægtigt argument i sig selv. Der er ikke nogle planfaglige forhold, der har ændret sig siden planprocessen blev sat i gang. Der er derfor udarbejdet både forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan for projektet, så der fra politisk hold kan træffes beslutning om, hvorvidt planprocessen skal fortsætte eller standses nu.

Der gøres opmærksom på, at SUF har mulighed for at udnytte Sivkærgårds eksisterende bygninger i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 31, hvor anvendelsesbestemmelserne for delområde I, hvor Sivkærgård ligger, giver mulighed for: I overflødiggjorte landbrugsbygninger kan kommunalbestyrelsen tillade, at der etableres ikke miljøbelastende lokalt betinget erhverv, fritidsaktiviteter og offentlige institutioner (f.eks. mindre skole).

 

 

Miljøvurdering

Forslag til Tillæg nr. 03 til Kommuneplan 2019 er screenet sammen med Forslag til Lokalplan 2020-5 i henhold til Miljøvurderingsloven, se bilag 2. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget

 

 

Borgerinddragelse

Det anbefales, at der afholdes borgermøde, såfremt det besluttes at sende planforslagene i høring. Datoen fastsættes, når det er afgjort hvordan og hvornår, der kan afholdes borgermøder grundet forløbet omkring Corona-situationen. Det betyder ligeledes, at datoen for høringsperiodens forløb og frist for indlevering af høringssvar tilføjes planforslaget efter politisk behandling.

 

 

 

Beslutning

Bortfalder som følge af beslutning under punkt 142.

 

01.02.05-P15-2-18

144. Forslag til lokalplan 2020-3 Faldsled Strandpark

Resumé

Forslag til Lokalplan 2020-3, Faldsled Strandpark er udarbejdet med det formål for at omdanne de tidligere boldbaner ved foreningshuset Den Gamle Skole til et spændende rekreativt område med lege- og opholdsmuligheder og handicapadgang til stranden for byen, foreninger og brugere af stranden og Øhavsstien. Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt holdes et borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1.    godkende Forslag til Lokalplan 2020-3, Faldsled Strandpark:

2.    forslaget sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

3.    der afholdes borgermøde om planforslaget. Datoen fastsættes, når det er afgjort hvordan og hvornår, der kan afholdes borgermøder grundet forløbet omkring Corona-situationen.

4.    der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 59:

I mødet præsenteredes udvalget for en række justeringer i lokalplanforslaget, udarbejdet med afsæt i ændrede ønsker fra kredsen bag udviklingsprojektet for Falsled Strandpark.

Udvalget kan godkende disse ændringsforslag, der vedlægges sagen i den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Indstillingspunkt 1 med de i supplerende bilag angivne justeringer samt punkterne 2 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 191:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Proces

Planlægningen af Strandparken har været i gang siden 2018, hvor kommunen besluttede at tage boldbanerne ud af drift. Beboerforeningen har arbejdet med en række forslag, og er blevet enige om det forslag, som er omfattet af forslag til lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen har ved budget 2019 godkendt en budgetbevilling til projekt "Falsled Strandpark". Borgerne bag projektet ønskede at styrke fondsansøgninger for ca. 5 mio. kr. ved at kvalificere projektbeskrivelsen og søge dispensation fra kystbeskyttelseslinjen. Kommunalbestyrelsen  besluttede 13. august 2019 (pkt. 262)  at fremrykke det forberedende arbejde til 2019. Der er efterfølgende udarbejdet forslag til lokalplan for projektet. Gennemførelse af lokalplanens projekt er betinget af dispensation fra både strandbeskyttelseslinjen og Kystbeskyttelsesloven.

Det er Kystdirektoratet beslutter, om der kan gives dispensation til projektets forskellige elementer og dermed også om lokalplanen kan føres ud i livet. Ansøgning er indsendt til Kystdirektoratet i december 2019. Der forventes 9 måneders sagsbehandlingstid.

Beskrivelse af projektet / lokalplanområdet

Forslag til lokalplan 2020-3, Faldsled Strandpark er udarbejdet med det formål at omdanne de tidligere boldbaner ved foreningshuset Den Gamle Skole i Faldsled til et attraktivt udeområde. Lokalplanen sikrer rammerne for udvikling af et spændende rekreativt område med lege- og opholdsmuligheder og handicapadgang til stranden. Strandparken understøtter foreningernes brug af området, og tilbyder muligheder for ophold og leg. Under gåturen langs Øhavsstien kan offentligheden benytte madpakkehus, strandbad med badehuse til omklædning samt toiletmulighed for brugere af Øhavsstien. Strandparken giver mulighed for, at handicappede kan komme til stranden og helt ned i havet, idet der gives mulighed for anlæg af handicaprampe til strandkanten og en særlig badebro for handicappede.  

Ved Budget 2019 blev det godkendt at afsætte 1.350.000 kr til et eksternt budgetforslag fra Faldsled Beboerforening "Faldsled Strandpark". Det samlede budget for projektet er 5,4 millioner kroner. De resterende midler skal søges af Faldsled Beboerforening hos forskellige fonde og puljer. Faldsled Beboerforening arbejder målrettet, seriøst og optimistisk med fondsansøgning og vurderer, at det er realistisk at finde finansiering til det fulde projekt.

Dialog med interessenter

Beboerforeningen har afholdt en række informationsmøder for byen og beboerne om projektet. I opstartsfasen i august 2018 modtog kommunen en klage fra 10 borgere i byen over risiko for støj fra strandparken, og et ønske om,  at der ikke skal dispenseres fra Strandbeskyttelseslinjen til Strandparken. På det tidspunkt indeholdt forslaget festtelt og tribune. Disse elementer er nu taget ud af forslaget for at imødekomme naboernes bekymring om støj, ligesom andre elementer er justeret i respekt for naboer.

 I forbindelse med høring af Forslag til Lokalplan 2020-3, Faldsled Strandpark anbefales det, at der holdes et offentligt borgermødemøde mandag den 8. juni 2020 kl. 17 i Faldsled. Mødet annonceres i ugeavisen og i høringsbrev til naboerne. 

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 2020-3 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Området er ikke en del af et internationalt  naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter. Lokalplanen giver ikke mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. Området er omfattet af strandbeskyttelse og bestemmelser om kystbeskyttelse. Projektets gennemførelse er derfor afhængig af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, Naturbeskyttelsesloven  og Kystbeskyttelsesloven fra Kystdirektoratet. Det skønnes ikke, at projektet vil forringe naturen og stranden. Dele af de tidligere boldbaner vil få bedre biodiversitet ved mere ekstensiv drift af området. Projektet vil samtidigt give bedre offentlig adgang til stranden - også for bevægelseshæmmede.

 

 

Borgerinddragelse

Det anbefales, at der afholdes borgermøde, såfremt det besluttes at sende planforslaget i høring. Datoen fastsættes, når det er afgjort hvordan og hvornår, der kan afholdes borgermøder grundet forløbet omkring Corona-situationen. Det betyder ligeledes, at datoen for høringsperiodens forløb og frist for indlevering af høringssvar tilføjes planforslaget efter politisk behandling.

 

 

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

01.02.05-P16-18-19

145. Endelig vedtagelse - Delvis Aflysning af Lokalplan nr. 9 - Offentligt område, Overvejen 59, Årslev

Resumé

Delvis aflysnings af Lokalplan nr. 9 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med den delvis aflysning af lokalplan nr. 9 er at ændre anvendelse af Overvejen 58, en tidligere tandlægeklinik, fra offentligt formål til boligformål. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring. Der indkom 1 bemærkning i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage den delvise aflysning af lokalplan nr. 9.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 60:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 192:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til delvis aflysning af lokalplan blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 14. januar 2020 (punkt 12).

I forbindelse med kvadratmeteranalysen blev det den 19. februar 2018 besluttet af kommunalbestyrelsen at tandlægeklinikken på Overvejen 58 i Årslev skulle sælges. Den nye mulige ejer af arealet ønsker at arealet fremadrettet kun benyttes til boliger. Derfor er arealet for Overvejen 58 med Kommuneplan 2019 ændret til boligformål.

Lokalplan nr. 9 for et offentligt område ved Stationsvej, Tværvej og Overvejen i Sønder-Nærå by blev offentliggjort d. 13. februar 1974 af daværende Årslev Kommune. Den omfatter de planmæssige rammer for udvidelse af offentlige institutioner og anlæg inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet omfatter bl.a. Broskolen afd. Bøgehøj.

Den nuværende lokalplan tillader kun etablering af offentlige institutioner og anlæg og ”bygninger der har tilknytning til de der beliggende institutioner.”

Med kommunalbestyrelsens beslutning om salg af ejendommen er det ikke forventeligt at området fremadrettet ønskes benyttet til nye offentlige funktioner.  Derfor vurderes det utidssvarende at ejendommen indgår som en del af lokalplanen.  Den delvise aflysning af lokalplanen vil give den fremtidige ejer mulighed for at anvende ejendommen til bolig i overensstemmelse med kommuneplanen. Boligformål kan indpasses i området, da der i forvejen er et stort boligområde lige nord for Overvejen og lokalplanområdet.

Forslag til delvis aflysning af lokalplan nr. 9 har været i offentlig høring i perioden 19. januar til 18. februar 2020. Der indkom 1 bemærkning i høringsperioden med følgende punkter:

 • Ønske om at medtage naboejendom i den delvise aflysning af lokalplan nr. 9
 • Gør kommunen og køber af Overvejen 58 opmærksom på, at der er en delt udgift til spildvandpumpen.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen, se bilag 3.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

05.01.22-P00-1-19

146. Lukning af Vestkaj

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde d. 14. januar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at arbejdet med at lukke Vestkaj for kørende trafik skulle igangsættes med en høring til de berørte aktører. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar. Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til en permanent lukning af Vestkaj for kørende trafik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at Vestkaj lukkes for kørende trafik.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 67:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 193:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I foråret 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at lukke Vestkaj i en forsøgsperiode hen over sommeren 2019, for at skabe mere byliv og flere aktiviteter på havnen.
Kommunalbestyrelsens intentioner ved beslutningen af den midlertidige lukning var bl.a., at Vestkajs omdannelse til havnepromenade ville skabe nye opholdsmuligheder, og nye muligheder for midlertidige aktiviteter, samt øge sikkerheden for legepladsens brugere.

Efter lukningen blev der evalueret på forsøget med et offentligt evalueringsmøde d. 23. september 2019, hvor både havnens og byens borgere deltog. Hen over sommeren blev der desuden gennemført løbende interviews med turister og brugere af Vestkajen. Den samlede evaluering gav langt overvejende meget positive tilbagemeldinger på sommerens lukning. Herudover har både borgere, virksomheder og gæster i Faaborg taget rigtig godt imod lukningen og det har givet området mere liv.

Flere borgere italesatte muligheden for en permanent lukning af Vestkaj, da området kan bruges ud over sæsonen, både som promenade, og give øget sikkerhed i forhold legepladsens adgangsforhold, samt anvendes til markeder, udstillinger og ophold på gode dage, samt lignende (midlertidige) aktiviteter.

Lukningen medførte dog også mindre gener fra grusvejen, som støvede i tørre perioder. Der er derfor udtrykt ønske om at opgradere vejen fra grus til asfalt. På kommunalbestyrelsens møde d. 14. januar blev der derfor bevilliget midler til at asfaltere vejen.

Der har været gennemført en arkitektkonkurrence for Faaborg havn og by. En lukning af Vestkaj står ikke i vejen for realisering af vinderteamets forslag.

Forslag til lukning af Vestkaj er sendt i høring til de berørte parter, og der er i høringsperioden indkommet et enkelt høringssvar. Høringssvaret indeholder en accept af vejlukningen, såfremt der kan godkendes en udvidelse af Røgericafeen på Vestkaj 3.
I forlængelse af høringssvaret anbefaler forvaltningen, at betragte høringssvaret som 2 sager og at ønsket om udvidelse af Røgericafeen derfor håndteres som en særskilt sag.

Forvaltningen anbefaler en permanent lukning af Vestkaj, som kan bibringe området flere bylivsaktiviteter.

Høringssvaret er vedlagt.

 

 

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

07.18.06-K08-6-19

147. Ny affaldsordning for husholdninger

Resumé

Forslag til ny affaldsordning for dagrenovation (se også sag nr. 364 på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. november 2019) har nu været i offentlig høring og der er modtaget 43 høringssvar.

Høringssvarene præsenteres og kommenteres af Forvaltningen.

 

Der skal træffes beslutning om endeligt valg af ny affaldsordning, som skal øge genanvendelsen af dagrenovationsaffald fra husholdninger.

 

Ud fra en samlet vurdering i forhold til genanvendelsesmål, økonomi og praktiske forhold - herunder også storskalafordele i en fælles fynsk løsning for håndtering af det indsamlede affald - anbefales det at godkende det fremlagte forslag til ny ordning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

 

 • godkende indførelse af den nye indsamlingsordning for dagrenovation, som FFV Renovation A/S har foreslået og som er beskrevet i dette dagsordenspunkt, i Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Endvidere i forlængelse af høringssvarene, at:

 

 1. Forvaltningen optager dialog med FFV Renovation A/S med henblik på at sikre valg af diskrete beholderfarver
 2. der som udgangspunktet ikke indføres ekstra sommertømninger af beholderen med mad- og restaffald
 3. der ikke laves en midlertidig separat husstandsindsamling af plastaffald
 4. der arbejdes videre med at udvikle pladsmæssigt gode løsninger i Faaborg midtby, hvor pladsforholdene nogle steder kan give udfordringer.
 5. nuværende tilkøbsordning med afhentning af beholdere inde ved huset opretholdes
 6. FFV Renovation A/S opfordres til en omhyggelig og omfattende informationsindsats i forbindelse med indførelse af den nye affaldsordning
 7. der ikke for nuværende lægges op til justeringer i ordninger vedrørende storskrald og havaffald, der fortsat skal bringes til genbrugsstationerne af borgerne selv.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 70:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende indførelse af den nye indsamlingsordning for dagrenovation, som FFV Renovation A/S har foreslået og som er beskrevet i dette dagsordenspunkt, i Faaborg-Midtfyn Kommune.


Ligeledes anbefales indstillingspunkterne 1 – 7 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Vedrørende punkt 6 anbefales tilføjet, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker dialog med FFV om den konkrete udformning af informationsindsatsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 195:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der stilles de kommende år stigende krav til genanvendelse af husholdningsaffaldet. Genanvendelsesgraden i Faaborg-Midtfyn Kommune er i øjeblikket godt 40%. Kommunens hidtidige mål har været 50% i 2022. Der er kommet nye EU-krav om en genanvendelse på 55% allerede i 2025 og 60% i 2030. Med den foreslåede ny ordning kan man umiddelbart komme op på de 60% og på sigt endda højere da ordningen er fleksibel.

 

Forslag til ny affaldsordning

Der lægges op til, at alle husstande fremover skal have to dobbeltkammer-beholdere på 240 liter til husholdningsaffald. Den ene dobbeltkammer-beholder indrettes til restaffald i det ene kammer og madaffald i det andet kammer. Den anden beholder indrettes til blandet pap/papir i det ene kammer og blandet glas/metal i det andet kammer.

 

Ved boligforeningerne opstilles flere større beholdere, så husstandene også her kan sortere i fire fraktioner. Tilsvarende kan man gøre på centrale affaldspladser i sommerhusområder.

 

Madaffald kan anvendes til biogasfremstilling. Restaffaldet skal efter planen leveres på et centralt sorteringsanlæg med henblik på øget genanvendelse af plast med videre. Fraktionerne pap/papir skal indsamles separat for at sikre tilstrækkelig god kvalitet til genbrug og glas/metal fordi de er uønskede i et centralt sorteringsanlæg.

 

Der skal indkøbes nye beholdere til alle husstande, og der skal investeres i nye dobbeltkammer tømmebiler. Der er i øjeblikket en ret lang leveringstid på disse. Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om den nye ordning vil det tage omkring to år at indføre den. Madaffald vil fra starten kunne føres til genbrug. Centralt sorteringsanlæg til tørt restaffald forventes klar ca. 1 år senere.

 

Det nye system betyder, at FFV Genbrugs nuværende pose-indsamlingsordning af genanvendelige fraktioner stoppes. Denne genbrugsordning har generelt haft ringe tilslutning, er dyr i drift og er forbundet med store arbejdsmiljøproblemer. Den er således i alle tilfælde ikke realistisk at fortsætte.

 

Forslaget til ny ordning dækker de fleste af kommunens områder, men i nogle sommerhusområder, på øerne og i Faaborg midtby vil der være der behov for en tilpasning til de lokale forhold.

 

Lignende indsamlingssystem indføres aktuelt i de øvrige kommuner på Fyn. Det giver grundlag for etablering af en teknisk og økonomisk fordelagtig fælles håndtering/afsætning af madaffaldet til biogasproduktion og fælles etablering af sorteringsanlægget til det tørre restaffald med henblik på genanvendelse af flere materialer i dette, herunder ikke mindst plast.  

 

Forslaget er resultatet af et udredningsarbejde som de fynske kommuner og affaldsselskaber fælles har lavet om fremtidens affaldssystem for dagrenovation. I arbejdet har flere forskellige alternative indsamlings- og behandlingssystemer været undersøgt.

 

Høringssvar fra borgere

I høringsfasen om forslaget til ny ordning i Faaborg-Midtfyn Kommune er afholdt to borgermøder. Endvidere er der indkommet 43 skriftlige høringssvar.

 

Høringssvar og input fra de afholdte borgermøder har været præsenteret og drøftet på et temamøde i Teknik- og Miljøudvalget. Alle høringssvar er opsummeret i bilag 1.

Forvaltningen har i bilag 2 lavet et notat med forslag til svar/bemærkninger til de indkomne bemærkninger. Høringssvarene er præsenteret i deres fulde form i bilag 3.

 

Høringssvarene vedrørte blandt andet følgende forhold:

 • Ønske om at bevare nuværende poseordning for indsamling af genanvendelige materialer
 • Ønske om kildesortering af plastfraktionen permanent eller i hvert fald indtil et centralt sorteringsanlæg er bygget  
 • Forslag om valg af ”Optibag-systemet i stedet
 • Beholderstørrelser og -farver
 • Lugtgener med forslag om ugentlig sommertømning af mad- og rest-affaldsbeholderen
 • Fremtidige affaldstakster og særlige behov for service
 • Særlige forhold i Faaborg Midtby
 • Ambitionsniveauet i forslaget er ikke højt nok
 • Diverse øvrige forhold vedrørende storskrald, haveaffald, farligt affald med videre, som ikke direkte har med den nye ordning at gøre.

 

Forvaltningens sammenfattende anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vedtager den foreslåede ordning.

 

Hovedargumenter herfor kan sammenfattes i følgende punkter:

 • Indsamlingssystemet er velafprøvet andre steder og giver mulighed for høj genanvendelse, der med tiden kan hæves yderligere gennem central sortering af restaffaldet.
 • Der er ikke kendskab til alternative ordninger, som bedre kan indfri høje/højere ambitioner
 • Der er fleksible muligheder for valg af større beholdere
 • Central sortering af restaffald begrænser kildesortering og dermed antallet af beholdere ved husstandene
 • Central sortering forventes bl.a. at kunne sikre højere genanvendelse af plastaffald end kildesortering.
 • Løsningen er samlet set den økonomisk mest fordelagtige måde at øge genanvendelsen på og forventes ikke at øge renovationstaksten
 • Erfaringerne andre steder med det alternative ”Optibag-system” er ikke særligt gode.

 

For uddybninger henvises til notatet i bilag 2.

 

Det skal bemærkes, at hvis det mod forventning ikke lykkes at etablere og afsætte restaffaldet til videre behandling på et fælles centralt sorteringsanlæg, kan det med tiden blive nødvendigt at udbygge kildesorteringen ved husstandene yderligere med flere beholdere bl.a. til udsortering af plast.  

 

I forlængelse af de indkomne høringssvar og de afholdte borgermøder anbefaler Forvaltningen at:

 

 • FFV Renovation A/S opfordres til at vælge affaldsbeholdere i afdæmpede og matte farver (fx grå/sorte/grønne)
 • der ikke midlertidigt laves en særlig plastindsamlingsordning, henset til økonomi, det forhold at et centralt sorteringsanlæg forventeligt vil være klar relativt kort efter den ny indsamlingsordning er etableret og det forhold at der i et stykke tid endnu tilmed er vanskeligheder med at sikre en fornuftig genanvendelse af separat indsamlet plastaffald.
 • man på baggrund af erfaringer i andre kommuner ikke indfører øget sommertømning af mad- og restaffald
 • der sammen med FFV Renovation A/S arbejdes videre med at finde indsamlingsløsninger i Faaborg midtby, der tager bedst højde for de snævre pladsforhold visse steder.
 • FFV Renovation A/S opfordres til en omhyggelige informationsindsats til borgerne i forbindelse med indførelse af den nye ordning.

 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at FFV Renovation A/S ikke forventer, at taksterne på affaldsområdet kan holdes i ro i de kommende år. På grund af udviklingen i markedsvilkårene på affaldsområdet, stiger udgifterne til forbrænding og indsamling. Derfor stiger priser uafhængigt af, om der indføres en ny affaldsordning eller ej.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal etableres to nye genbrugsstationer med søndagsåbent. Samlet set må der påregnes en årlig takststigning på ca. 320 kr. pr. husstand.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

06.00.05-P00-5-19

148. Endelig vedtagelse af tillæg 2019/2 til Spildevandsplan 2019-2023 -opdatering af spildevandsplan og mulighed for at udtræde for regnvand i to områder

Resumé

Kommunalbestyrelsen sendte den 17. januar 2020 et forslag om opdatering af spildevandsplanen, mulighed for at udtræde for regnvand i to områder samt inddragelse af to nyudstykninger i offentlige høring.

 

Forslaget har været i høring fra den 17. januar til den 13. marts 2020. Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at tillæg nr. 2019/2 om opdatering af spildevandsplanen og mulighed for at udtræde for regnvand i Kværndrup vedtages endeligt.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 71:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 196:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslaget til Tillæg nr. 2019/2 til Spildevandsplan 2019-2023 er vedhæftet som bilag. Tillægget indeholder flere opdateringer af spildevandsplanen, giver mulighed for at udtræde for regnvand i et område i Kværndrup og inddrager to nyudstykkede oplande i spildevandsplanen.

 

Kommunalbestyrelsen kan nu tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg nr. 2019/2.

 

Opdatering af spildevandsplanen

Et område ved Karlsbjergvej i Brobyværk er fejlagtigt registreret som fælleskloakeret i spildevandsplanen. Området er i realiteten spildevandskloakeret, for ejendommene har i byggetilladelserne forbud mod at lede regnvand til kloakken. Forvaltningen foreslår, at spildevandsplanen opdateres, så det er tydeligt, at området kun er kloakeret for husspildevand, og at grundejere ikke har mulighed for at få penge for at holde regnvand på egen grund. Opdateringen vil ikke medføre krav til grundejerne, og de skal ikke foretage ekstra tiltag på egen grund.

 

Et ubebygget område ved Lumbyholmvej i Nr. Lyndelse skal ifølge den nuværende spildevandsplan separatkloakeres. Dette er en fejl, da området kun skal kloakeres for spildevand. Ændringen betyder, at FFV etablerer en kloakledning kun til spildevand.

 

Det tidligere Faaborg Sygehus er registreret som fælleskloakeret og spildevandskloakeret. Sygehuset er dog kun kloakeret for spildevand. I dette forslag til tillæg rettes det, så hele området bliver registeret som spildevandskloakeret.

 

Grundejere kan få penge for at holde regnvandet på egen grund

Et område ved Radbyvej, Nr. Søby er fælleskloakeret. FFV ønsker, at grundejerne i området får mulighed for at få udbetalt penge, hvis de holder regnvandet på egen grund. Mindre regnvand i kloakledningerne vil mindske belastningen af renseanlægget og mindske overløb ved store regnskyl, hvor fortyndet spildevand kan løbe ud i vandløbene.

 

Tre områder i Kværndrup skal have renoveret de eksisterende kloakledninger, hvor regnvand og spildevand ledes i samme kloakledning til Kværndrup Renseanlæg. Forvaltningen foreslår, at grundejerne i de tre områder får mulighed for at få udbetalt penge, hvis de holder regnvandet på egen grund.

 

Udstykninger i Nr. Lyndelse og Ryslinge

I forslaget til tillæg til spildevandsplanen inddrages to nyudstykninger (Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse og Aavej i Ryslinge) i spildevandsplanen. Områderne separatkloakeres og FFV Spildevand A/S etablerer både regn- og spildevandskloakkerne.

Områderne kan optages i spildevandsplanen gennem Tillæg nr. 2019/2.

 

Tillægget har været i høring fra 17. januar til den 13. marts 2020, og der er ikke kommet høringssvar eller indsigelser til tillægget.

 

Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutningen af spildevand og regnvand fra boligerne.

 

Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

 

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

05.13.00-G00-4-07

149. Godkendelse af arealerhvervelse af fællesti langs Assensvej

Resumé

I budgetaftale 2018 er der bevilget midler til etablering af en stiforbindelse gennem Millinge samt forbedring af krydset Assensvej/Kirkegyden/Østerbyvej.
For at realisere projektet er der behov for arealerhvervelser. Der er indgået frivillige aftaler herom, som forelægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at de vedlagte forligstilbud godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 72:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 197:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 1,8 meter bred fællessti i begge sider af Assensvej gennem Millinge fra byportene i syd til Stenbækvej i den vestlige ende af byen. Samtidig ombygges krydset ved Assensvej/Østerbyvej/Kirkegyden til et signalreguleret kryds.

 

Projektet har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den:

·         23.01.2020 Afvanding af fællessti langs Assensvej gennem Millinge

·         28.03.2019 Godkendelse af krydsudformning i Millinge, PKT. 28 d. 28.02.2019 genbehandles

·         28.02.2019 Godkendelse af krydsudformning i Millinge, samt færdiggørelse af sti fra Kirkegyden og frem til eksisterende cykelbane.

·         24.05.18 Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti på Assensvej gennem Millinge

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 12. november 2018 blev der besluttet at indlede ekspropriation i tilfælde af der ikke kan nås enighed om handlen.


Der er afholdt åstedsforretning den 2. maj 2019 med alle berørte ejendomme på strækningen. Efter åstedsforretningen er der fremsendt forlistilbud til ejerne under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Det er nødvendigt at erhverve jord fra i alt 9 lodsejere med henblik på at etablere fællessti langs Assensvej. Der er nu indgået frivillige aftaler med alle lodsejerne. Der er i alt behov for at erhverve 186 m2 og midlertidig leje af 304 m2.

 

Samlet sum for arealerhvervelse: 258.207 kr. ekskl. moms.

 

Endelig afregning sker efter opmåling, når stien er anlagt.

 

Arealerhvervelsesplaner, indgåede aftaler, oversigtsskema med alle arealerhvervelserne er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Der er godkendt anlægsbevilling på i alt 8,375 mio. kr. på kommunalbestyrelsens møder henholdsvis 11. juni 2018, pkt. 153 og 11. juni 2019, pkt. 240. Herudover søges der - i forlængelse af sagen på Teknik- og Miljøudvalget den 23. januar 2020, pkt. 14 om afvanding af fællessti - ved budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 om overførsel af 225.000 kr. fra pulje til anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplanen. Den samlede bevilling vil herefter være på 8,6 mio. kr.

 

Udgift til arealerhvervelser finansieres af den godkendte anlægsbevilling til cykelsti langs Assensvej i Millinge.

 

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

13.07.00-G10-1-18

150. Godkendelse af brugsaftale på Bittenhus

Resumé

Aftalen om Trente Mølles brug af Bittenhus har hidtil været mundtlig. På grund af den kommende udvikling af Bittenhus finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at skriftliggøre brugsaftalen. Den skriftlige brugsaftale skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender brugsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og I/S Trente Mølle.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 68:

Indstillingen godkendt.

 

.................................

 

Teknik- og Miljøudvalget har ikke kompetencen til at godkende brugsaftalen. Sagen videresendes derfor til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 209:

Økonomiudvalget anbefaler brugsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og I/S Trente Mølle overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune købte Bittenhus tilbage i 2012 og overdrog driften til Trente Mølle, som driver naturskole på stedet. Trente Mølle har siden overtagelsen stået for al drift og vedligehold af stedet uden en nedskreven aftale. Dette har fungeret fornuftigt og har ikke givet anledning til uoverensstemmelser.

 

Trente Mølle har fokuseret på drift af naturskolen mere end på vedligeholdelse af bygningerne og Bittenhus trænger nu til en mere struktureret vedligeholdelsesplan for sikre bygningerne på sammen kvalitetsniveau som kommunens øvrige bygningsmasse.

 

Trente Mølle arbejder på en udvidelse af aktiviteterne på Bittenhus, således der også skal være Kystakademi på stedet. Det vil betyde anlæg af nye faciliteter i form af to nye mindre bygninger. Et projekt kommunen støtter med 1 mill. (ved budget 2019) ud af et samlet budget på 5,3 millioner kr.

 

Forvaltningen finder derfor at der er brug for en skriftliggørelse af aftalerne om brugen og vedligeholdelsen af Bittenhus som kommunal bygning.

Samtidig ønsker Faaborg-Midtfyn kommune selv at have ansvaret for egen bygningsmasse. Kommunens ejendomskontor overtager i denne forbindelse ansvaret for vedligeholdelsen af Bittenhus - i dialog med Trente Mølle.

 

Trente Mølle skal betale et fast årligt beløb for at bruge Bittenhus. Prisen er udregnet og fastsat af Ejendomskontoret og lyder på 85.472 kr. om året og indeholder indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningsmassen, tekniske installationer samt vedligeholdelse af vej og grønne områder. Derudover betaler Trente Mølle selv for el, vand og varme.

Brugsaftalen revideres når Kystakademiet (og dermed de to nye bygninger) står færdige.

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker at Trente Mølle betaler drift og vedligeholdelsesomkostningerne på Bittenhus på fastsatte 85.472 kr. årligt til Ejendomskontoret. Trente Mølle betaler selv for el, vand og varme.

Beslutning

Bo Petersen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af sagen.

Indstillingen godkendt.

 

05.09.00-P20-1-19

151. Godkendelse af brugsaftale på nyetableret P-plads ved Brændegårds Sø

Resumé

I samarbejde med Brahetrolleborg Gods vil Faaborg-Midtfyn Kommune etablere p-plads ved Brændegårds Sø på Brahetrolleborg Gods areal, hvor der kommer mange fuglekiggere. Der skal laves en brugsaftale på p-pladsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, brugsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Brahetrolleborg Gods.


Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 29. april 2020, pkt. 69:

Indstillingen godkendt.

 

.................................

 

Teknik- og Miljøudvalget har ikke kompetencen til at godkende brugsaftalen. Sagen videresendes derfor til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget 2018-21, 4. maj 2020, pkt. 210:

Økonomiudvalget anbefaler brugsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Brahetrolleborg Gods overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der kommer mange fuglekiggere ved Brændegårds Sø. Faaborg-Midtfyn Kommune har i mange år haft infoskilte om søens fugle stående på stedet og ønsker nu også at henvise til stedet i den nye Naturoplevelsesfolder.
Parkering og ophold foregår i dag i rabatten af vejen. Med flere besøgende og med en del tung trafik og trafik med høj fart på den i forvejen smalle vej, er dette ikke en trafiksikker løsning. Samtidig går det ud over rabatten, der køres op og ødelægges. Der er brug for tydeligt at få adskilt de bløde og de hårde trafikanter fra hinanden. Faaborg-Midtfyn Kommune og Brahetrolleborg Gods er gået sammen om en løsning, således Brahetrolleborg Gods lægger jord til p-pladsen og kommunen etablerer en mindre grus p-plads til 6 biler og en lille opholdsplads til fuglekiggerne.

 

Etablering af P-pladserne vil ikke påvirke de givne naturværdier i området.

 

Der er lavet et udkast til brugsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Brahetrolleborg om p-pladsen, som nu skal godkendes (bilag 1)

 

Omkostningen til etablering af P-pladsen beløber sig til ca. 30.000 kr. Samtidig laves der kantbegrænsning og vejbrønd til afledning af vejvandet til ca. 67.000 kr., hvilket længe har været et problem på stedet. Begge poster finansieres af budget for vejdrift.

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker at udgiften til etablering af P-plads og vejforbedringer på i alt ca. 97.000 kr. kan afholdes indenfor det allerede afsatte budget i By, Land og Kultur.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

00.01.10-P15-1-19

152. Udpegning af politiske medlemmer til §17, stk. 4 udvalg for FN’s Verdensmål

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte et arbejde med FN´s verdensmål og i den forbindelse at nedsætte et §17.4 udvalg om FN´s verdensmål. Kommunalbestyrelsen skal nu godkende valg af politiske medlemmer i §17.4 udvalget. Derudover orienteres der om fire eksterne medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen:

1.       Godkender følgende politiske medlemmer og suppleanter til §17.4 udvalget for FN verdensmål:

                  i.        Fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Søren Hillers (formand), suppleant: Anstina Krogh

                  ii.       Fra Økonomiudvalget, Hans Stavnsager, suppleant: Anne-Merete Mikkelsen

                  iii.      Fra Opvækst- og Læringsudvalget, Kim Aas Christensen, suppleant: Anna Mette Boring

                  iv.      Fra Arbejdsmarkedsudvalget, Morten Schjøtt, suppleant: Brian Møller Bisgaard

                  v.       Fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen, suppleant: Bo Petersen

                  vi.      Fra Teknik- og Miljøudvalget, Lars Tribler, suppleant: Torben Smith

2.       Beslutter at suppleanter indkaldes ved frafald af ordinære medlemmer.

3.       Tager orienteringen om eksterne medlemmer til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. marts 2020 (sag 82), at nedsætte et §17.4 udvalg bestående af en formand, en repræsentant for hvert af de stående fagudvalg, 1 repræsentant for erhvervslivet i samarbejde med Erhvervsrådet, 1 fra FFV, 1 fra Fynsland, 1 udpeget af ungerådet samt 3 borgere.  Der ønskes samtidig en bred politisk repræsentation.

Den 14. april 2020 (sag nr. 115) valgte kommunalbestyrelsen at udpege Søren Hillers som formand for §17.4 udvalget.

Med denne sag skal de politiske medlemmer meldt ind fra de stående fagudvalg godkendes.

Det anbefales at suppleanter indkaldes ved ordinære medlemmers frafald.

Til orientering har de inviterede organisationer valg nedenstående repræsentanter til at repræsentere deres organisation og område i udvalget:

-          Erhvervslivet: XXX

-          FFV: Christian Møller

-          Fynsland: XXX

-          Ungerådet: XXX

Første møde i §17.4 udvalget afholdes den 25. maj 2020 kl. 17-19.

I forhold til valg af borgere til udvalget aftales procedure herfor på det første møde i § 17.4 udvalget.

Økonomi

I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af kommissorium og politisk organisering den 10. marts 2020 (pkt. 82), blev det besluttet at afsætte 75.000 kr. til udvalgets virke og 130.000 kr. til honorar og diæter. Bevillinger hertil søges i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 29. februar. Beløb til udvalgets virke afsættes i By, Land og Kultur, mens beløb til honorar og diæter afsættes i Politik og Strategi.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

Indstillingspunkt 3 taget til efterretning.

 

00.16.00-P20-1-18

153. Godkendelse af prøvehandling ifm. Fremtidens Mobilitet

Resumé

I forbindelse med budget 2018 blev Fremtidens Mobilitet udpeget som et signaturprojekt og havde til formål over en 2-årig periode at arbejde med at skabe bedre mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der blev derfor nedsat et §17, stk. 4-udvalg i forbindelse med konstitueringsaftalen ved kommunalvalget 2017.

 

Udvalget har arbejdet dels med videns- og erfaringsopsamling, hvilket blev samlet og synliggjort i en videnssyntese, og dels med mobilitetsværksteder sammen med borgere, lokalområder samt virksomheder, hvilket er synliggjort i et mulighedskatalog. I forbindelse med budget 2020 bevilgede forligspartierne yderligere midler til mobilitetsprojektet i 2 år til at igangsætte og afprøve forskellige mobilitetsløsninger.

 

Mobilitetsprojektet ønsker at afprøve en el-delebilsordning hen over sommeren for lystsejlere m.fl. ved Faaborg Havn. Formålet er at fremme turismen ved at give mulighed for, at turister og lystsejlere kan komme rundt i vores kommune og se flere turistattraktioner, når de anløber Faaborg. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om initiativet skal igangsættes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende prøvehandlingen vedrørende el-delebil for lystsejlere i Faaborg Havn


Økonomiudvalget 2018-21, 20. april 2020, pkt. 168:

Indstillingen ændres så prøvehandlingen udvides gældende for lystsejlere og andre besøgende på Faaborg Havn.

Indstillingen anbefales herefter overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i mobilitetsudvalgets seneste 2 års arbejde har administrationen arbejdet videre med udformning af prøvehandlinger ud fra mulighedskataloget, jf. ligeledes udmøntningssag på økonomiudvalgsmødet den 30.3.2020 (pkt. 140).

 

Mobilitetsprojektet ønsker i en prøveperiode på ca. 4 måneder hen over sommersæsonen at stille en el-delebil til rådighed på Faaborg Havn for lystsejlere. Formålet er dels at tiltrække flere turister samt give lystsejlere mulighed for at tage rundt i vores naturskønne kommune og besøge vores mange turistattraktioner, når de anløber Faaborg Havn. Dels at afprøve rammer, bæredygtighed og rækkevidde for en el-delebilsordning med henblik på at indhente erfaring og viden, som kan bidrage til yderligere forsøg med elbiler og delebilsordninger.

 

Prøvehandlingen vil ske i et samarbejde med en virksomhed, som vil placere en el-delebil ved Faaborg Havn ved den eksisterende el-ladestander. Det vil koste brugerne 495 kr. i døgnet at leje el-delebilen. Faaborg-Midtfyn Kommune vil stille en underskudsgaranti på 40.000 kr. i alt for 4 måneder. Er bilen lejet ud og i brug mindst 20 dage pr. måned vil denne prøvehandling være gratis for kommunen at stille til rådighed.

 

Prøvehandlingen vil under forudsætning af godkendelse blive igangsat til juni og løbe til og med september. Prøvehandlingen vil blive evalueret, erfaringer opsamlet om forbrug og lystsejlere spurgt om deres oplevelse med brug af bilen. Tilsyn med bilen vil blive varetaget af medarbejdere fra Faaborg Havn. Mobilitetsprojektet har desuden været i dialog med Faaborg Sejlklub om samarbejde omkring markedsføring mv.

 

Dette initiativ er juridisk uprøvet, og der er en risiko for, at initiativet ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens regler. Det skyldes, at det ikke er en kommunal opgave at understøtte biludlejningsvirksomheder. Dertil kommer, at den foreslåede underskudsgaranti kan opfattes som ulovlig etableringsstøtte. Initiativets turismevinkel vurderes for svag til at kunne berettige kommunens engagement, idet brugeren af bilen selv bestemmer, hvad bilen benyttes til. 

 

Til trods herfor ønsker mobilitetsprojektet dog at afprøve denne mulighed i en begrænset periode med henblik på også at afdække, om interessen for Faaborg Havn som turistmål påvirkes positivt ved, at der er nem og billig adgang til at leje en bil, og derved på sigt skabe bedre og flere mobilitetsmuligheder i landkommuner som Faaborg-Midtfyn Kommune til glæde for vores borgere og turister.

Beslutning

For indstillingen stemmer liste A, F, Ø, Å, B og Herdis Hanghøi, Anne Jørgensen, Kristian Nielsen, Søren Kristensen, Bo Petersen og Ole Petersen fra liste V.

Søren Clemmensen (C) og Lars Tribler (V) stemmer imod.

Liste O undlader at stemme.

 

Økonomiudvalgets indstilling er dermed godkendt.

 

00.00.00-A00-8-18

154. Hensigtserklæringer om opbakning til nationale klynger

Resumé

Processen for udpegning af nationale klynger og styrkepositioner er nu så fremskreden, at Erhvervshus Fyn er i gang med at forberede en ansøgning til de tre klynger Robot og Droneteknologi, Maritime Erhverv og Logistik samt Byggeri og Anlæg. Med henblik på at levere det bedst mulige bud har Erhvervshus Fyn anbefalet de 9 ejerkommuner at godkende 3 hensigtserklæringer om opbakning til projektet.

 

Sagen behandles i de 9 fynske kommuner, der er medejere af Erhvervshus Fyn P/S. 

 

Flere odenseanerne i job og på vej til job. Hvis de fynske kommuner bliver en del af de nye styrkepositioner, forventes det at medføre en række nye arbejdspladser inden for de pågældende erhverv.

 

Hvis den nationale robotklynge bliver placeret på Fyn, vil det betyde en styrkelse af Odense Robotics og hele robotmiljøet i Odense og på Fyn. Det betyder, at Odense og Fyn bliver centrum for en række nye tiltag på robotområdet, som vil gøre det endnu mere attraktivt for nye virksomheder at nedsætte sig i området.

 

Kommunalbestyrelsen bedes derfor godkende disse hensigtserklæringer vedr. 3 erhvervsklynger inden for Robot- og droneteknologi, Maritime erhverv og logistik samt Byggeri og Anlæg, jf. bilag. Hensigtserklæringerne er udarbejdet af Erhvervshus Fyn og dagsorden af Odense Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender 3 hensigtserklæringer vedr. erhvervsklynger inden for hhv. Robot- og droneteknologi, Maritime erhverv og logistik samt Byggeri og Anlæg, jf. bilag.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme af 12. december 2018 er der et ønske om forenkling af Erhvervsfremmesystemet, herunder at skabe stærkere klynger og en bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen. Det betyder, at den kommunale indsats skal konsolideres i større erhvervsklynger.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget de danske styrkepositioner og fremtidens klynger, hvilket har taget udgangspunkt i fire sigtelinjer:

 

 • Én professionel og landsdækkende klyngeorganisation skal være den bærende kraft for innovation på sit område.
 • Klyngeindsatsen skal forankres i en selvstændig privat klyngeorganisation, der styrker innovation i virksomhederne via samarbejde på tværs af økosystemet og andre erhvervsfremme- og innovationsaktører, herunder de tværkommunale erhvervshuse.
 • Klyngeorganisationer skal være neutrale samarbejdsplatforme, der favner og er tilgængelige for alle typer af relevante virksomheder og iværksættere i hele landet.
 • Klyngeindsatsen skal bestå af aktiviteter, der motiverer virksomhederne til at tage medansvar for områdets udvikling, fx via privat medfinansiering.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har peget på "Robot- og droneteknologi" som et spirende område. Spirende områder er prioriteret ud fra store og skalerbare potentialer, hvor vækstudsigten peger på vind i sejlene for virksomhederne set i lyset af makrotendenser, globale markeders udvikling og styrken i dansk viden og forskning på området.

 

Herudover har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse peget på "Maritime Erhverv og Logistik" og "Byggeri og Anlæg"som en styrkeposition. En styrkeposition er kendetegnet ved, at danske virksomheder og videnmiljøer er blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med konkurrencekraft af høj international kaliber.

 

I september 2020 forventes Erhvervsfremmebestyrelsen samt Uddannelses og Forskningsministeriet at udpege de operatører af de kommende nationale styrkepositioner og spirende områder. For at skabe de bedste forudsætninger for at komme i betragtning ved disse udpegninger er det Erhvervshus Fyns vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at de fynske kommuner i fællesskab laver en hensigtserklæring, der viser opbakningen til projekterne.

 

Formålet med hensigtserklæringen er dermed at skabe et udgangspunkt for oprettelsen af klynger inden for de tre områder. Klyngerne vil hver især basere sig på det arbejde og de erfaringer, der har været en del af de fynske miljøer gennem en årrække.

 

Herunder følger en kort beskrivelse af de 3 erhvervsklynger:

 

Robot- og droneteknologi – et spirende erhvervsområde

I Danmark er robotindustrien under hastig udvikling og vokser. Antallet af virksomheder og medarbejdere stiger, og i løbet af de seneste 20 år er det lykkedes den danske robotindustri at ride forrest på en af de helt store globale teknologiske makrotendenser - udvikling og produktion af robotteknologi. I dronebranchen spores lignende forventninger til vækst- og eksportpotentiale, selvom branchen er betydeligt yngre og mindre moden.

 

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i og omkring Odense, for herigennem understøtte forløsning af den samlede danske robot-, automations- og droneindustris vækstpotentiale.

 

Samlet møder den danske robot-, avanceret automations- og droneindustri, uagtet imponerende vækstrater, endnu ikke kriterierne som genuin national styrkeposition i forhold til volumen i antal medarbejdere, indtjening og værdiskabelse. Klyngen tæller i vid udstrækning dynamiske unge virksomheder, der sammen med excellente nationale forsknings- og videnmiljøer udgør hjørnestenene i et samlet, men stadig spirende dansk økosystem for robotter, avanceret automation og droner.

 

Byggeri og anlæg i Danmark

Danske virksomheder inden for byggeri og anlæg, herunder fremstilling af byggematerialer, yder et stort bidrag til den nationale økonomi. Med fokus på øget produktivitet, teknologiudvikling og nye løsninger kan branchen være med til at fremtidssikre bredt funderet vækst rundt i Danmark. Byggeri omfatter i denne sammenhæng hele værdikæden på området, som blandt andet strækker sig over bygninger, arkitekter og rådgivningsvirksomheder samt byggematerialer. Anlægsområdet dækker primært transportinfrastruktur samt drift og vedligehold heraf. På det samlede erhvervsområde er der stigende fokus på bæredygtighed i valg af materialer og selve udførelsen af bygge- og anlægsopgaven.

 

En dansk styrkeposition

Byggeri og anlæg leverer et markant bidrag til den danske økonomi og har en omsætning, der udgør ca. 7 pct. af den samlede danske økonomi. Den samlede bygge- og anlægsbranche beskæftiger godt 170.000 personer, hvor langt størstedelen arbejder i små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og hvor en stor del er hjemmemarkedsorienterede i relation til byggeprocessen.

 

Den særlige fynske styrkeposition inden for byggeri

På Fyn er bygge- og anlægssektoren en af de helt store brancher med mere end 20.000 beskæftigede. Størstedelen af virksomhederne er små og mellemstore virksomheder, men ellers adskiller erhvervet sig ikke fra den øvrige branche i Danmark. Dog har dele af branchen i en lang årrække tilegnet sig kompetencer i bæredygtigt byggeri, og det afspejles også i byggeriet, hvor både private og offentlige bygherrer i langt større grad bygger byggerier med bæredygtighedshensyn. Også de fynske videninstitutioner har bæredygtighed integreret i deres byggefaglige uddannelser, og videnniveauet er således højt på dette område.

 

Syddansk Universitet opbygger også på det byggefaglige område stor faglighed i det, man kalder Build 4.0 teknologier – eksempelvis robotter, droner, 3D print og ”computational design”, hvor computerdesignede bygningsdele sammen med robotteknologi skaber muligheder for ny arkitektur og anvendelse af materialer på en ny og mere æstetisk og bæredygtig måde.

 

Disse fynske styrkepositioner skal gøre fynske virksomheder endnu stærkere.

 

Klyngeindsats

En klyngeindsats vil understøtte innovation gennem forsknings- og videndeling på tværs af byggeriets værdikæde. Klyngeorganisationen skal samle virksomheder, videninstititutioner og andre aktører om konkrete projekter, der medvirker til, at virksomhederne – og særligt de små og mellemstore – løfter sig både i relation til konkurrenceevne og vækst.

 

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i byggeriets værdikæde.

 

Maritime Erhverv og Logistik – en national styrkeposition

Sammen har virksomhederne inden for maritime erhverv og logistik stor betydning for Danmarks beskæftigelse, vækst og udvikling. Maritime erhverv og logistik dækker her hele værdikæden fra produktion og udvikling af udstyr og teknologi til management, service i forbindelse med den maritime sektor og logistik fra global afsender til modtager. Det omfatter søtransport, end-to-end-logistikløsninger på tværs af land og vand og i luften og relaterede gods- og persontransportområder med beslægtede behov og potentialer for udvikling og innovation. Desuden omfattes maritim industri, havne, udstyrsproduktion og decommissioning.

 

En dansk styrkeposition

Med stærke traditioner inden for søfart er Danmark verdens femtestørste skibsfartsnation målt på tonnage opereret af danske rederier. Det Blå Danmark er med knap 100.000 beskæftigede, en bruttoværditilvækst på over 96 mia. kr. og godt en fjerdedel af den danske eksport et vigtigt erhvervsområde.

 

Særlig fynsk maritim styrkeposition

Fyn er en stærk spiller i Det Blå Danmark med flere end 250 virksomheder og over 7.000 ansatte, som er centreret omkring den voksende Lindø Industripark samt et stærkt maritimt uddannelsescentrum på Sydfyn, hvor der er skabt solid sammenhængskraft imellem de fynske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Forankringen til forskningsmiljøerne sikrer et højt innovationsniveau i branchen og lægger kimen til værdifulde iværksættermiljøer. Det fynske fokus på det maritime område centrerer sig om green shipping, autonom skibsfart, innovation og startup-miljøer. Der arbejdes fx konkret med udviklingen af autonome kompetencer, hvor der er særdeles store vækstperspektiver.

 

Vækst- og innovationspotentiale

På hele området er der et øget fokus på automatisering, hvor fx autonome enheder vil spille en betydelig større rolle i de kommende år. Ligeledes er digitalisering en fælles udfordring og mulighed, hvor fx blockchain og kunstig intelligens spås at være centrale elementer i at udvikle nye løsninger til globale markeder. Brugen af nye teknologier og produktionsmetoder rummer også store potentialer for udvikling inden for maritim industri.

 

Samtidig rummer den globale grønne omstilling af skibsfart og logistikløsninger et betragteligt vækstpotentiale. Det omfatter ligeledes den del af de maritime erhverv, der udgøres af offshore-industrien og de rederier, der servicerer offshore-installationer.

 

Klyngeindsats

En klyngeindsats bør understøtte innovation gennem forsknings- og videndeling inden for og på tværs af maritime erhverv og logistik. Klyngeorganisationen skal samle virksomheder, videninstititutioner og andre aktører om konkrete projekter, der medvirker til, at virksomhederne – og særligt SMV’erne – på området griber mulighederne for at styrke den samarbejdsbaserede innovation. Der er et særligt potentiale i at arbejde med nye og digitale teknologier, autonome enheder, nye forretningsområder og i at styrke den grønne omstilling på det samlede erhvervsområde.

 

Klyngen vil via lokale afdelinger give virksomheder i hele landet adgang til den opbyggede viden og infrastruktur for vækst, forskning og innovation, der eksisterer i og omkring det maritime miljø.

 

Aktiviteter i klyngerne

De tre klynger vil hver især beskæftige sig med følgende aktiviteter inden for eget område:

 • Styrke såvel videnbaseret som erhvervsrettet innovation i de danske virksomheder.
 • Accelerere virksomhedernes vækst og bæredygtig udvikling.
 • Arbejde for et økosystem, hvor investeringer i forskning og uddannelse understøtter virksomhedernes behov.
 • Tiltrække talent til virksomhederne.
 • Kompetenceudvikling.
 • Medlemsservice, faglige netværk.
 • Tiltrække investorer, som understøtter vækst og innovation i virksomhederne.
 • Synliggøre klyngens betydning for den grønne omstilling og en bæredygtig samfundsudvikling.
 • Analyser.
 • Sikre internationalering af økosystemet.
 • Understøtte iværksætteri.

 

Organisering

Målet for organiseringen af de 3 klynger er, at de hver især etableres i en selvstændig juridisk enhed i form af en almennyttig forening, der samler aktiviteterne i et hovedkontor samt en række lokale afdelinger spredt rundt i landet. For så vidt angår klyngen for robot, droner og avanceret automation vil hovedkontoret blive placeret i Odense.

 

For alle klyngerne gælder det, at de ledes af en bestyrelse med en overvægt af virksomhedsmedlemmer, der repræsenterer klyngens geografi og målgrupper.

 

Proces

Det forventes, at klyngerne vil være fuldt operationelle selvstændige juridiske enheder senest den 1. januar 2021.

 

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men er udtryk for den politiske tilkendegivelse om, at de fynske kommuner via samarbejdet i Erhvervshus Fyn P/S bidrager med en substantiel støtte til klyngerne, og for så vidt angår robotklyngen bliver kommunerne én af hovedbidragsyderne.

Økonomi

Det forventes, at aktiviteterne i klyngerne finansieres af en række forskellige kanaler, herunder:

 

 • Statslige klyngemidler - Innovationskraft 2021-2024.
 • Nationale projekt- og aktivitetsmidler.
 • EU-projekter.
 • Kommunale tilskud til aktiviteter.
 • Kontante kontingenter fra virksomheder.

 

De kommunale tilskud udmøntes via en årlig resultatkontrakt, som indgås mellem den pågældende klynge og Erhvervshus Fyn. Det betyder også, at etableringen af klynger ikke medfører yderligere behov for finansiering.

 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

24.00.00-G01-5-20

155. Orientering om borgmesterbeslutning vedr. fælles fynsk markedsføring "Fyn skal det være"

Resumé

Turisterhvervet har det svært og står til store tab under sundhedskrisen Covid-19. Derfor sætter VisitDenmark gang i en national kampagne, der skal få danskerne til at holde ferie i Danmark. De fynske kommuner og Destination Fyn er gået sammen om en regional kampagne ”Fyn skal det være”, der ligeledes støtter op om denne strategi, jf. bilag.

 

Det har været afgørende hurtigst muligt at samle alle de fynske kommuner om en fælles beslutning om opbakning til denne kampagne, så Destination Fyn hurtigst muligt kan gå i gang med markedsføring mv. Det har derfor på baggrund af beslutning i Borgmesterforum Fyn været nødvendigt, at borgmesteren godkendte sagen, før den kunne nå at blive behandlet i kommunalbestyrelsen. Borgmesteren har således ved borgmesterbeslutning den 30. april 2020 godkendt sagen, herunder den beskrevne finansiering.

 

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager sagen og borgmesterbeslutningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedskrisen Covid-19 påvirker store dele af samfundet og ikke mindst de private erhvervsvirksomheder. I den sammenhæng er der stor forskel på påvirkningen af de enkelte brancher. Turisterhvervet er særlig ramt lige fra detailforretninger - hoteller og havne, men ikke mindst dem, der er direkte tvangslukket såsom cafeer og restauranter. Forventningen er, at Danmark begynder at lukke op igen i løbet af de næste måneder, derfor er der kommet fokus på behovet for en særlig genstart af turismeerhvervene.

 

VisitDenmark ønsker at gøre noget aktivt for at få danskerne til at holde ferie i Danmark – og bruge penge – hos de mange turistaktører. Derfor sættes der gang i en national kampagne, der netop skal få danskerne til at holde ferie i Danmark. De fynske kommuner og Destination Fyn er gået sammen om en regional kampagne ”Fyn skal det være”. Forslaget til kampagne har været præsenteret for Borgmesterforum Fyn på deres møde den 23. april 2020. Der var bred enighed i borgmesterkredsen om at støtte op om en regional markedsføring.

 

Den nationale kampagne
VisitDenmarks kampagne forventes fremlagt af erhvervsministeren efter den 11. maj i forbindelse med anden fase af genåbningen af Danmark. Vi kender ikke på nuværende tidspunkt indhold eller payoff af den kampagne. Visit Denmark har desuden igangsat en undersøgelse af ”kundernes” tanker for ferieafholdelse i lyset af Covid-19. De kigger på danske, tyske, norske og svenske turisters forventninger til denne sæson. De forventer at have resultaterne af undersøgelsen sidst i maj/start juni.

 

"Fyn skal det være"

Den fælles fynske kampagne har fået titlen: Fyn skal det være. Det spiller på og kombinerer de kendte udtryk: ’Fyn er fin’ og ’Fint skal det være’. Destination Fyn er tovholder på kampagnen, der forventes lanceret efter den nationale udmelding – det betyder efter den 11. maj 2020.

 

Der vil blive udarbejdet et fælles fynsk ”produktkatalog”, hvor Faaborg-Midtfyn har bidraget med ’produkter’ med fokus på ferieoplevelser i det fri og med mulighed for at holde afstand. Kataloget skal bruges i sammenhæng med markedsføringsindsatsen – og omsættes til konkrete historier og tilbud/pakker.

 

Vi er som kommune også fokuseret på den lokale markedsføring, som naturligt vil lægge sig op af Destination Fyns markedsføringskampagne. Administrationen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på, hvordan man bedst understøtter den lokale markedsføring. Håndtering og finansiering af den lokale markedsføring indgår ikke i bidraget til Destination Fyns kampagne.

 

Den økonomiske ramme for Destination Fyns kampagne er 3 mio. kr. Det er på Borgmesterforum Fyn aftalt at søge om lokal opbakning til at skaffe 3 mio. kr. til finansiering af kampagnen, og at udgiften deles mellem kommunerne efter samme principper som den ordinære drift, dvs. befolkningstal. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel svarer til 310.000 kr. og finansieres som beskrevet under økonomi-afsnittet.

Økonomi

Den ekstra finansiering på 310.000 kr. til Destination Fyn er en engangsudgift i 2020.

 

Udgiften finansieres som beskrevet:

 

Overbudgettering af Byregion Fyn

153.000 kr.

Finansieres af kassebeholdningen

157.000 kr.

 

310.000 kr.

 

Det samlede beløb på 310.000 kr. anvendes således til denne kampagneindsats i regi af Destination Fyn. 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-6-19

156. Kommunalbestyrelsens temadrøftelser 2020

Indstilling

Planen indstilles drøftet og godkendt.

 

Sagsfremstilling

Plan over temadrøftelser 2020 vedlagt.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-24-17

157. Meddelelser fra formanden

 

Underskrifter

Hans Stavnsager
Søren Kristensen
Anne Møllegaard Mortensen
Anstina Krogh
Søren Hillers
Torben Smith
Kim Aas Christensen
Herdis Hanghøi
Jack Odgaard
Steffen Jensen
Ole Filstrup Pedersen
Søren Clemmensen
Tanja Kromann Clausen
Mads Holdgaard
René Dyrberg Jørgensen
Morten Schjøtt
Anne-Merete Mikkelsen
Bo Petersen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Åge Priisholm
Jos Bisschop
Kristian Nielsen
Anne Jørgensen
Anna Mette Skov Borring