Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen 2018-21
den 9. februar 2021 kl. 17:00
i Skype-møde

 


Indkaldelse

Hans Stavnsager
Søren Kristensen
Anne Møllegaard Mortensen
Anstina Krogh
Søren Hillers
Kim Aas Christensen
Herdis Hanghøi
Jack Odgaard
Steffen Jensen
Ole Filstrup Pedersen
Søren Clemmensen
Tanja Kromann Clausen
Mads Holdgaard
René Dyrberg Jørgensen
Morten Schjøtt
Anne-Merete Mikkelsen
Bo Petersen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Åge Priisholm
Jos Bisschop
Kristian Nielsen
Anne Jørgensen
Anna Mette Skov Borring
Lea Haahr
Pkt. Tekst
34 Godkendelse af dagsorden
35 Unesco Geopark - tillægsbevilling til fortsat ansøgningsproces
36 Renovering af idrætshaller - ekstra udgifter til 2 projekter i 2020 - genbehandling af projekt i Gislev
37 Renovering af idrætshaller - godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler for 2021
38 Anlægsbevilling, forundersøgelse til vandløbsrestaurering i 4 vandløb i vandområdeplan 2015-2021
39 Anlægsbevilling, forundersøgelse til vandløbsrestaurering i den øvre del af Hågerup Å i Vandområdeplan 2015-2021
40 Kompensation for mistet dagpengerefusion
41 Udmøntning af den resterende COVID-19 kompensation i 2020
42 Forslag til ny erhvervspakke i forbindelse med COVID-19
43 Forslag til kommuneplantillæg 11, Hil.O.3 for offentligt område i Hillerslev
44 Forslag til Lokalplan 2021-1, Hjemly Fri- og Efterskole
45 Ændring i byudviklingsprojekt mellem Markedspladsen og Brønnersvej i Faaborg
46 Organisering af Udsatteråd i Faaborg-Midtfyn Kommune
47 Faciliteter til forårs-SFO på Nordagerskolen og Tingagerskolen
48 Bedre sammenhængende Opvækst og Lærings-område samt slankere ledelse
49 Midtvejsstatus til Kommunalbestyrelsen om FN’s Verdensmålsudvalgets arbejde
50 Orientering om borgmesterbeslutning vedrørende transport til vaccine-steder – Covid-19
51 Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2021
52 Åben temadrøftelse om Campus Faaborg
53
54 Salg af ejendom
55 Salg af ejendom
56 Salg af areal
57 Meddelelser fra formanden
00.01.00-G01-24-17

34. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

24.05.00-G01-1-20

35. Unesco Geopark - tillægsbevilling til fortsat ansøgningsproces

Resumé

Processen med etablering af Geopark det Sydfynske Øhav samt forberedelse af Unesco ansøgning for certificering som Unesco Geopark det Sydfynske Øhav har vist sig at tage længere tid end oprindeligt planlagt. Der skal tage stilling til om der kan gives en tillægsbevilling til det fortsatte ansøgningsarbejde frem mod en Unesco certificering af Geopark det Sydfynske Øhav.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:


1. at der gives en tillægsbevilling til Geopark det Sydfynske Øhav for at kunne fortsætte ansøgning- og certificeringsproceduren for at blive Unesco certificeret geopark

2. at der gives en tillægsbevilling på 409.632 kr. til Geopark det Sydfynske Øhav, svarende til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel på 40,16 % (2020 indbyggertal) af det samlede beløb

3. at finansiering anvises:

a) i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning

b) som en ekstraordinært tillægsbevillingBeslutning, Økonomiudvalget 2018-21, pkt. 42:

Indstillingspunkterne 1 – 3a anbefales overfor Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav havde planlagt at fremsende en ansøgning til Unesco i november 2020 om certificering af Geopark det Sydfynske Øhav. I august 2020 opstår der tvivl om det vil være muligt at have en tilstrækkelig kvalificeret ansøgning klar ligesom det har vist sig svært at få etableret de fornødne erhvervspartnerskaber og undervisningsforløb, som er krav i forbindelse med en Unesco-ansøgning.

En undersøgelse af ansøgningskrav samt ansøgningsmaterialet og kvaliteten heraf, foretaget af et uvildigt eksternt konsulentfirma viste, at der ville være store risici for en afvisning af ansøgningen af Unesco grundet manglende kvalitet af ansøgningsmaterialet. Som følge heraf besluttede bestyrelsen for Geoparken ikke at fremsende en ansøgning til Unesco som planlagt i 2020, men at udskyde ansøgningen indtil geoparken er etableret og ansøgningsmaterialet er færdiggjort med den nødvendige kvalitet for at lykkes med at opnå en Unescocertificering.

Samtidig blev igangsat en vurdering af organiseringen af arbejdet med etablering af Geoparken og Unesco ansøgning. Som følge af heraf, er foreslået en ny organisering af Geoparkens bestyrelse og geoparkarbejdet. Forslag til ny organisering er behandlet i kommunalbestyrelsen den 8. december 2020 (sag nr. 378). Navneændring fra Naturturisme til Geopark det Sydfynsk Øhav er behandlet på sag om vedtægtsændringer på kommunalbestyrelsens møde den 14. april 2020 (sag 112). Tilskud til drift af Geopark det sydfynske blev vedtaget i forbindelse med budget 2019.

I forbindelse med vurdering af den mulige udskydelse af planlagte Unescoansøgning (som er blevet en realitet) blev samtidig vurderet hvad det kunne have af økonomisk betydning for Geoparksekretariatet i forhold til at skulle forlænge arbejdet med en Unescoansøgning. Samlet vurderes at :

 • Den fysiske etablering af Geoparken samt den forlænget tidsplan for forberedelse af ansøgningsmaterialet og ansøgning til Unesco, vil medføre behov for en ekstra bevilling til Geoparksekretariatet på 1.020.000 kroner for perioden 2021 -2023.


 • Den ekstra økonomi skal især dække:
  • omkostninger til forlængelse af en midlertidig ansættelse fra medio 2021 til medio 2023 til at varetage ansøgningsarbejdet og forberedelse af Unesco certificeringen
  • ekstraordinære eksterne omkostninger til udarbejdelse og færdiggørelse af den strategisk udviklingsplan for Geopark det Sydfynske Øhav
  • ekstern hjælp til opbygning og etablering af formidling om geoparken i Geoparkinfocentre
  • indkøb af ekstern hjælp til færdiggørelse af nogle helt specifikke afsnit i Unesco ansøgningen


 • De samlede ekstra omkostning vil beløbe sig til cirka 1,8 million kroner, hvoraf de knap 800.000 kr. kan findes i de allerede bevilligede årlige driftsmidler til geoparken i 2021 og 2022, som følge forsinkelse i etablering af geoparken og udsættelse af Unesco ansøgningen, hvorfor der er en mindre drift end oprindelig antaget for 2021 og 2022. Det samlet behov for en ekstra bevilling bliver derfor på 1.020 million kroner til arbejdet med geoparkens forberedelse og Unescoansøgningen som vil ligge ud over de allerede besluttede bevilliger.


Den økonomiske vurdering er uddybet i bilag 1.


I henhold til Geoparkens vedtægt opgøres ejerandele for de fire sydfynske kommuner efter befolkningstal i kommunerne ved udgangen af oktober kvartal. Ejerandelene for 2020 var Faaborg-Midtfyn kommune på 40,16 % , hvilket svaret til et beløb på 409.632 kroner.


Der vil i den nye organisering af geoparkarbejdet også være et øget ressourcetræk og omkostning i hver af kommunerne, varierende efter størrelse af kommune samt ambitionsniveau i forhold til synlighed.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

04.04.00-S00-1-18

36. Renovering af idrætshaller - ekstra udgifter til 2 projekter i 2020 - genbehandling af projekt i Gislev

Resumé

Anden genbehandling af et renoveringsprojekt i Gislev hallen, der er blevet dyrere end forventet ved første gennemgang. Et nyt rytterlys i Gislev hallen er blevet 700.000 kr. dyrere, og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget ønskede en genbehandling af sagen fra novembermødet med forslag til en billigere løsning, hvis muligt. Og senest på udvalgsmødet i december ønskede udvalget en dialog med Gislev hallen om evt. egenfinansiering af en del af anlægssummen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen at godkende nyt budget til følgende to projekter:

1. Horne hallen: Kombineret renovering af ventilations- og varmeanlæg - budget ændres fra 175.000 kr. til 325.000 kr.

2. Gislev hallen: Udskiftning af rytterlys - budget ændres fra 250.000 kr. til 950.000 kr.Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. november 2020, pkt. 104:

Afbud fra Bo Petersen.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vedrørende renovering af rytterlys i Gislevhallen udsættes behandlingen med henblik på belysning af alternative billigere løsninger.

.....................................................

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 30. november 2020, pkt. 464:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

.....................................................

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2018-21, 9. december 2020, pkt. 358:

Afbud fra René D. Jørgensen. I stedet deltager Claus Jørgen Bendtsen.
Tanja Kromann Clausen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.
Indstillingen godkendt.

......................................................

Ny indstilling til Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 16. december 2020:

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen at godkende nyt budget til projektet i Gislev hallen, Udskiftning af rytterlys: Projektets budget ændres fra 250.000 kr. til 950.000 kr., da der teknisk set ikke findes et billigere alternativ.Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 16. december 2020, pkt. 122:

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen.

Udsat.


......................................................

Ny indstilling til Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 20. januar 2021:

Forvaltningen indstiller at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen at godkende nyt budget til projektet i Gislev hallen, Udskiftning af rytterlys: Projektets budget ændres fra 250.000 kr. til 950.000 kr., da der teknisk set ikke findes et billigere alternativ. Gislev hallen har bekræftet at kunne bidrage med i alt 125.000 kr. til projektet, og dermed vil projektet belaste kontoen til renovering af idrætshaller med 575.000 kr.Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 20. januar 2021, pkt. 5:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 51:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tilføjelse til sagsfremstillingen til Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 20. januar 2021:

Efter dialog med Gislev hallen, så har hallen indvilget i at bidrage med i alt 125.000 kr. til udskiftningen af rytterlyset. Hallen har fuld forståelse for den svære situation og vil gerne bidrage.

Hallen gør opmærksom på at det relativt store overskud i 2019 skyldes at hallens revisionsfirma har bogført det kommunale tilskud til hallens lån som indtægt, hvilket ikke er korrekt. Derfor ser tallet misvisende ud og det reelle overskud i 2019 var ikke så stort.

Gislevhallen har oplyst at deres opsparede frie kapital pr 1. januar udgør i alt ca. 400.000 kr. De mener der er behov for og har ønske om, at reservere de resterende opsparede midler bl.a. til sikkerhed/buffer i forhold til de aktuelle udfordringer med Corona og til andre løbende vedligeholdelsesudgifter og udviklingstiltag i hallen.

Det tidligere vedlagte bilag 1 til sagen med oversigt over de samlede halrenoveringsprojekter i budgetår og overslagsår er udtaget. Der henvises til ajourført oversigt i bilag til anden sag på dagsordenen om "Renovering af idrætshaller - godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler for 2021". I denne oversigt er projektet i Gislevhallen indarbejdet med de nye økonomiske forudsætninger. (Tidligere bilag 2 er derfor nu eneste bilag)


Tilføjelse til sagsfremstillingen til Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 16. december 2020:

Det er undersøgt om der kan laves en billigere løsning i forbindelse med renovering/udskiftning af rytterlyset i taget på Gislev hallen. Det er desværre ikke teknisk muligt at finde en anden og billigere løsning. Alternativet ville være opsætning af ventilation, og det ville blot fordyre projektet. Derfor fastholder forvaltningen at budgettet øges, og der anvendes det indhentede tilbud jf. vedlagte notat i bilag 2 og nedenstående forklaring.


Sagsfremstilling til Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 18. november 2020:

Det er normalt at anlægsprojekter kan blive både billigere og dyrere end først antaget. Nogle projekter er kalkuleret for nogle år siden og prisudvikling, viden og/eller tekniske løsninger kan have udviklet sig undervejs. Inden for den samlede anlægsramme til renovering af idrætshaller er det derfor praksis at priserne ændrer sig lidt, og projekter bliver både billigere og dyrere, men at det samlede regnskab går op. I dette her tilfælde står forvaltningen dog med 2 projekter, som bliver relativt meget dyrere og derfor ønskes en politisk beslutning af stigningen af de 2 projekters anlægsbudgetter.


Horne hallen:

Ved gennemgang af ventilationsanlæg, hvor der er afsat 175.000 kr. til renovering, og hallens eget projekt med udskiftning af gasfyr til nyt gasfyr kombineret med varmepumpe (med støtte fra halmodellens energipulje), er vurderingen at renovering af ventilationsanlægget vil være en dårlig løsning for hallen. Hallen bliver opvarmet med varm luft via ventilationsanlægget med varmt vand fra fyret, hvilket er en meget dyr og ikke tidssvarende løsning. Der bør i stedet for opsættes strålevarmepaneler til opvarmning af hallen (som det er gjort i Bøgebjerg og Carl Nielsen Hallen med kommunal støtte). Dette er dog noget mere bekosteligt og koster ca. 325.000 kr. Den optimale løsning er at lave begge projekter samtidigt, og med hallens støtte fra energioptimeringspuljen og hallens egen finansiering på 100.000 kr. vil et samlet projekt kunne lade sig gøre.


Gislev hallen:

Udskiftningen af rytterlys i Gislev Hallen har vist sig, at blive meget dyr pga. lovkrav om brand- og røgventilation i rytterlyset. Dvs. at der skal der være oplukkelige automatiske vinduer i rytterlyset. Denne foranstaltning var ukendt, da projektet blev vurderet og kalkuleret for et par år siden. I stedet for 250.000 kr. viser det sig at koste ca. 950.000 kr. Projektet er akut, da rytterlyset er utæt og det regner ind i hallen.


Samlet set bliver de 2 projekter 850.000 kr. dyrere, men da nogle af de øvrige renoveringsprojekter i 2020 er blevet lidt billigere end estimeret, vil de 2 projekter kun belaste med en ekstra udgift på 700.000 kr. ud af den samlede budgetramme til renovering af idrætshaller.


Ekstra udgiften til de 2 projekter vil ikke få nogen direkte konsekvens for andre renoveringsprojekter, da der er afsat en bufferpulje på 500.000 kr. årligt, og ikke alle projekter når at blive gennemført i 2020. Ved at tage af buffer-beløbet giver det naturligvis mindre mulighed for andre ændringer af projekter i 2021. Hvis det viser sig at pengene ikke rækker til alle projekter i 2021, så vil forvaltningen vende tilbage med forslag til omprioritering af projekter.


I vedlagte bilag 1 ses oversigt over projekter og de oprindeligt kalkulerede anlægsbeløb. I 2020 er beløb med grøn markering enten færdiglavet eller igangsat. Størstedelen af projektet i Svanninge hallen kan dog først gennemføres i 2021. De fleste af disse projekter blev fremrykket fra 2021 til 2020 jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen punkt 199, den 18. august 2020.


Økonomi

I 2020 er der afsat en anlægsbevilling på 3.9 mio. kr. og overført disponerede midler fra 2019 på 2.745 mio. kr. (bl.a. gulv i Idrætscenter Midtfyn). I foråret blev der fremrykket midler til projekter fra 2021 på 1.62 mio. kr. På det tidspunkt var der ligeledes en forhåbning om at projekterne i Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg kunne gennemføres i 2020, men disse projekter kan stadig ikke gennemføres, da sagen i Ankestyrelsen endnu ikke er afgjort.

Beslutning

Tanja Kromann Clausen blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

 

04.04.00-S00-1-18

37. Renovering af idrætshaller - godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af anlægsmidler for 2021

Resumé

By, Land og Kultur søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 på 4.005.000 kr. til renovering af større konkrete projekter i idrætshaller jf. prioriteringen i vedlagte bilag 1

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende anlægsbevilling på 4.005.000 kr.,
 2. at rådighedsbeløb på 4.005.000 kr. frigives til By, Land og Kultur,
 3. at godkende prioriteringen af projekter i 2021 i bilag 1, og
 4. at godkende alternativ prioritering af projekter i 2021 i bilag 2, hvis sag i Ankestyrelsen ikke er afgjort senest 15. april 2021, og projekter i Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg må udsættesBeslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 20. januar 2021, pkt. 7:

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag 1 kvalitetssikres forud for sagen forelægges videre i Økonomiudvalget.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 52:

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling er rettelig anbefaling af indstillingspunkterne  1 – 3, begrundet i tilbagemeldingen fra Ankestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne 1 – 3 overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er søges om anlægsmidler til følgende projekter i hallerne – se oversigt i bilag 1:

Alle beløb er håndværkerudgifter inkl. 25 % til rådgivning og uforudsete udgifter.


Espe hallen:

Renovering/ombygning af bad og omklædning for samlet 1.350.000 kr.

Projektet har været skubbet i et par år for at blive koordineret med Espe hallens moderniseringsprojekt med en ny skydebane.


Forum Faaborg:

Renovering af fladt tag i mellembygning for 325.000 kr.


Horne Hallen:

Renovering af omklædningsrum - bad og toiletter for samlet 1.050.000 kr.


Idrætscenter Midtfyn:

Udskiftning af gulvet i hal 1 for 2.115.000 kr.

Ventilationsanlæg i hal 2 for 860.000 kr.

Vinduer i facaden ved svømmehallen for 370.000 kr.


Rolf hallen:

Nyt tagpap på fladt tag mod skolen for 160.000 kr.


Årslev Hallen:

Renovering af omklædningsrum: gulve, vægge, mm for 625.000 kr.


Alternativ prioritering af projekter i 2021 – se alternativ oversigt i bilag 2:

Hvis der ikke foreligger en afgørelse i sagen i Ankestyrelsen senest den 15. april 2021, må projekterne i Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn igen udskydes. Det udgør i alt 3.4 mio. kr.

Derfor lægges op til en alternativ prioritering af andre projekter der kan fremrykkes – følgende projekter foreslås fremrykket:


Broby Fritidscenter:

Træbeklædning af facader for 800.000 kr.


Carl Nielsen Hallen :

Udskiftning af vand- og varmerør ifm. varmeanlæg for 575.000 kr.


Horne hallen:

Nyt tag på hallen (fremrykket fra 2027 da taget jævnligt er utæt) for 1.600.000 kr.


Årslev hallen:

Udskiftning af træbeklædning på ydervægge for 275.000 kr.


I 2019 blev der gennemført en bygningsgennemgang af hallerne af et uvildigt rådgivningsfirma.

Drift- og vedligeholdelsesplaner blev udarbejdet til hver hal, og er baseret på en visuel gennemgang af ejendommenes bygningsdele. Udover bygningsgennemgangen har eksisterende tegninger, BBR meddelelse og dialog med de ansvarlige i hallerne ligget til grund for vurderingen.

Der er udarbejdet tilstandsvurderinger og overslagspriser for vedligeholdelse/genopretning af de enkelte bygningsdele.


Hver hal har fået sin egen vedligeholdelsesplan, som den enkelte hal selv er ansvarlig for at vurdere, prioritere og eksekvere på. Projekter prioriteret til kommunale tilskud ligger på min. 100.000 kr.

Økonomi

Der er afsat 4.005.000 kr. i budget 2021 til renovering af idrætshaller

Beslutning

Tanja Kromann Clausen og Mads Holdgaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

06.02.10-P20-1-20

38. Anlægsbevilling, forundersøgelse til vandløbsrestaurering i 4 vandløb i vandområdeplan 2015-2021

Resumé

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af indsatser i 4 vandløb som et led i indfrielsen af Vandområdeplan 2015-2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 213.925 kr. i udgift, og 213.925 kr. i indtægt til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i fire vandløb.

2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. januar 2021, pkt. 12:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

René Dyrberg Jørgensen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 53:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har den 25. juni 2020 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af fire spærringer og forbedring af én vandløbsstrækning i relation til vandområdeplan 2015-2021. Indsatserne ligger i Sølvbjerg Bæk(Østre Landkanal), Horne Mølle Å, Afløb fra Tvedshave og Eskildstrupafløbet-Havndrup Å (se kort bilag). Der skal udarbejdes en forundersøgelse, der består af både en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.


Forundersøgelsen finansieres af Miljøstyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 213.925 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet tilsagnet udgør 100 % af de estimerede omkostninger.


Den tekniske forundersøgelsen har 2 overordnede mål. Det første er at undersøge statens udpegning og vurdere hvilke forhold der gør at der ikke er målopfyldelse. Derefter undersøger vi hvordan vi kan opnå målopfyldelse. Forundersøgelsen belyser de anlægstekniske muligheder, konsekvenser, eventuelle afværgeforanstaltninger og lodsejernes holdninger til projektet. Den statslige ordning stiller krav om at de kulturhistoriske interesser vurderes. Derfor inddrages Øhavsmuseet. Vi ved endnu ikke om der er kulturhistoriske interesser før forundersøgelsen er udarbejdet. Hvis der er særlige hensyn, vil de indgå i en samlet vurdering af om det er omkostningseffektivt at arbejde for målopfyldelse af vandløbet.


Hvis forundersøgelsen samlet set viser, at indsatserne kan realiseres, skal kommunen søge staten om tilsagn til realisering. Først derefter kan anlægsarbejdet udføres.


Baggrund for projektet

Forundersøgelsen gennemføres som led i at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.


Økonomi

Forvaltningen bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Miljøstyrelsen.

Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af Statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse eventuelle udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført, hentes pengene fra tilsagnet hjem.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

06.02.10-P20-2-20

39. Anlægsbevilling, forundersøgelse til vandløbsrestaurering i den øvre del af Hågerup Å i Vandområdeplan 2015-2021

Resumé

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af indsatser i 3 vandområder i den øvre del af Hågerup Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 158.800,00 kr. i udgift, og 158.800,00 kr. i indtægt til forundersøgelse af indsatser i 3 vandområder i den øvre del af Hågerup Å.

2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. januar 2021, pkt. 13:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

René Dyrberg Jørgensen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 54:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har den 17. juni 2020 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af indsatser i 3 vandområder i vandområdeplan 2015-2021. De tre vandområder ligger i den øvre del af Hågerup Å (se kortbilag). Der skal udarbejdes en forundersøgelse, der består af både en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse.

Forundersøgelsen finansieres af Miljøstyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 158.800,00 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet tilsagnet udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

Den tekniske forundersøgelsen har 2 overordnede mål. Det første er at undersøge statens udpegning og vurdere hvilke forhold der gør at der ikke er målopfyldelse. Derefter undersøger vi hvordan vi kan opnå målopfyldelse. Forundersøgelsen belyser de anlægstekniske muligheder, konsekvenser, eventuelle afværgeforanstaltninger og lodsejernes holdninger til projektet. Den statslige ordning stiller krav om at de kulturhistoriske interesser vurderes. Derfor inddrages Øhavsmuseet. Vi ved endnu ikke om der er kulturhistoriske interesser, før forundersøgelsen er udarbejdet. Hvis der er særlige hensyn, vil de indgå i en samlet vurdering af om det er omkostningseffektivt at arbejde for målopfyldelse af vandløbet.

Hvis forundersøgelsen samlet set viser, at indsatserne kan realiseres, skal kommunen søge staten om tilsagn til realisering. Først derefter kan anlægsarbejdet udføres.

Baggrund for projektet

Forundersøgelsen gennemføres som led i at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Miljøstyrelsen.

Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af Statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse eventuelle udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført, hentes pengene fra tilsagnet hjem.

Beslutning

Indstillingen godkendt.


 

81.28.00-G01-1-21

40. Kompensation for mistet dagpengerefusion

Resumé

I 2020 har Faaborg-Midtfyn Kommune desværre mistet refusion af sygedagpenge for kommunens ansatte på i alt 245.060 kr. Fagområderne har heraf ikke haft indflydelse på 117.325 kr. Der søges derfor godkendelse af, at der overføres 117.325 kr. fra Økonomi og Løn og til de berørte områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende overførsel af 117.325 kr. fra Økonomi og Løn til de budgetområder, der har mistet refusion af sygedagpenge.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 49:

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomi og Løn varetager hjemtagelse af refusioner af sygedagpenge for ansatte i kommunen. Dette sker på baggrund af oplysninger, som de enkelte områder indberetter. I nogle tilfælde modtages afslag på anmodning om dagpengerefusion, hvilket ofte skyldes, at der ikke er sket rettidig indberetning af fravær til virk.dk.

En opgørelse for 2020 viser, at der er mistet refusion af sygedagpenge for kommunens ansatte på i alt 245.060 kr. Af det samlede beløb har fagområderne ikke haft indflydelse på 117.325 kr.


Mistet refusion på 117.325 kr. angår følgende områder:


Enhed

Bevillingsområde

Beløb, kr.

Broskolen, afd. Bøgehøj

Uddannelse (2001)

7.186

Børnehuset Damtoften

Børn- og Ungeområdet (2004)

5.733

Børnehuset Symfonien

Børn- og Ungeområdet (2004)

16.429

Heldagsskolen Vantinge

Uddannelse (2001)

881

Tingagerskolen

Uddannelse (2001)

4.405

Hjemmepleje gr. Ringe

Ældreområdet (5003)

4.524

Humlehaven

Ældreområdet (5003)

2.857

Nørrevænget plejehjem

Ældreområdet (5003)

17.024

Viften

Socialområdet (5004)

19.286

AM Jobkonsulenter

Arbejdsmarked (6009)

39.000

I alt


117.325


Der overføres 117.325 kr. fra Økonomi og Løns budget og til ovennævnte områder. Overførslen skal ske i budgetår 2020 og vil slå igennem på regnskab 2020.


For at imødegå mistet refusion fremadrettet, vil der i Økonomi og Løn såvel som i resten af organisationen blive fulgt op på sagsgangene i forhold til hjemtagelse af refusioner.

Beslutning

Indstillingen godkendt.


 

00.30.14-Ø00-1-20

41. Udmøntning af den resterende COVID-19 kompensation i 2020

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 6. oktober 2020 en fordeling af en del af den statslige COVID-19 kompensation for afholdte merudgifter frem til 10. maj 2020 til aktiviteter i forbindelse med COVID-19. I denne sag fremlægges forslag til fordeling af den resterende statslige COVID-19 kompensation for udgifter afholdt i perioden 11. maj til 31. december 2020. Sagen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen d. 9. februar 2020. Dermed kan kompensationen fordeles i regnskabsåret 2020, hvor udgifterne er afholdt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at godkende:


 1. Den resterende statslige kompensation fordeles som beskrevet i sagen
 2. Merforbruget i hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. forårsaget af aflysning af timer i foråret håndteres i forbindelse med regnskabssagen for 2020Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 50:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik 26. marts en aftale vedrørende kommunernes økonomiske situation som følge af COVID-19 hvoraf det følger, at kommunerne skulle kompenseres for de øgede udgifter. I aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev det herefter aftalt, at kommunerne kompenseres samlet set for 2,6 mia. kr. eller ca. 22,9 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune for udgifter indtil d. 10. maj 2020. Ud af de 2,6 mia. kr. bruges de 1,2 mia. direkte til at kompensere indkøb af værnemidler gennem Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIk).


De resterende 1,4 mia. kr. tilføres kommunerne til følgende mer- og mindreudgifter:

 • Rengøring
 • Mistet forældrebetaling
 • Isolationsfaciliteter
 • Vikarer og merarbejde
 • Etablering af fysiske rammer
 • Tilskud til private institutioner
 • Lokal indkøbte værnemidler
 • Besparelse på fødevarer m.m.


For Faaborg-Midtfyn Kommune er kompensationen til serviceudgifterne på 11,9 mio. kr. som er udbetalt d. 1. september 2020. Derudover er kommunerne blevet kompenseret for øgede overførselsudgifter ved midtvejsreguleringen sommeren 2020. I det følgende vil denne sag dog udelukkende behandle fordelingen af kompensationen på serviceudgifterne.


Kommunalbestyrelsen godkendte d. 6. oktober 2020 en fordeling på de enkelte fagområder af den statslige COVID-19 kompensation for de nødvendige merudgifter frem til 10. maj 2020 til aktiviteter i forbindelse med COVID-19. Samlet set blev der fordelt 5,6 mio. kr. (kun udgifter indtil 10. maj) på de berørte områder ud fra de opgjorte merudgifter. Dog blev udgifter under 100.000 kr. på den enkelte administrative enhed ikke medtaget i kompensationsopgørelsen, da disse udgifter forventedes at kunne holdes indenfor det eksisterende budget.


I denne sag indstilles der til fordeling af den resterende statslige COVID-19 kompensation for udgifter i perioden 11. maj til 31. december 2020. Da kommunalbestyrelsen behandlede sagen 6. oktober var den klare forventning, at der inden jul ville komme nye forhandlinger om en yderligere statslig kompensation, og at den resterende kompensation på 6,3 mio. kr. skulle udmøntes i sammenhæng med evt. yderligere kompensation. Disse forhandlinger er nu udskudt til 2021, hvorfor der fremlægges særskilt sag på de 6,3 mio. kr. for at få dem med i opførelsen for regnskab 2020.


Der er i opgørelsen samlet set opgjort merudgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 18,2 mio.kr. for perioden 11. maj til 31. december 2020. Restkompensationen på de 6,3 mio. kr. kan dermed ikke dække merudgifterne i 2020 men fordeles forholdsmæssigt på de enkelte områder. For at forhindre en skævhed i fordelingen på baggrund af det tidspunkt på året, hvor merudgifterne er afholdt, er fordelingen af restkompensationen beregnet ud fra de samlede merudgifter i 2020, dog således at ingen områder bliver fratrukket en kompensation fra sidste kompensationsrunde. Beløbene i opgørelsen indeholder både mer- og evt. mindreudgifter.


Der er samlet set i 2020 afholdt merudgifter for 24,2 mio. kr. Der er dog fortsat ikke medtaget udgifter på samlet under 100.000 kr. i 2020 i kompensationen, og derfor medtages der kun 24 mio. kr. i fordelingen. Se vedlagte bilag med kompensationsopgørelsen. Beløbene under 100.000 kr., som ikke er medtaget i fordelingen, er markeret i kolonnen med de samlede merudgifter i 2020.


Det er vigtigt at bemærke, at der er medtaget udgiftskategorier i kompensationsopgørelsen, som ikke er nævnt i aftaleteksten. Det gælder for mistede indtægter i henholdsvis kostforplejningen og på parkeringskontrollen samt udgifter til flytning af Outdoor Summit og merudgifter til Outdoor Sydfyn.


Herunder redegøres der nærmere for merudgifterne indenfor de enkelte fagudvalg:


Økonomiudvalget:

Samlet er der opgjort merudgifter under Økonomiudvalget på 3,7 mio. kr. Heraf ligger der en væsentlig merudgift på 3,1 mio. kr. i form af udgifter til rengøring udført af Intern Drift. Derudover er der merudgifter på 0,3 mio. kr. som vedrører indkøb af udstyr til hjemmearbejdspladser i Arbejdsmarked og merudgifter under Ejendom på 0,3 mio. kr., som primært vedrører håndtering af værnemidler. Samlet set får enhederne under Økonomiudvalget en restkompensation på 1,5 mio. kr.


Opvækst- og Læringsudvalget:

Samlet er der opgjort merudgifter under Opvækst- og Læringsudvalget på 9,1 mio. kr. Heraf ligger der merudgifter på 6 mio. kr. på børnehaver inkl. de private institutioner til den øgede bemanding efter genåbningen af institutionerne. Tilsvarende er der merudgifter på 2,6 mio. kr. på skoler og SFO i form af vikarudgifter samt afledte driftsudgifter. Derudover ligger der bl.a. udgifter til værnemidler for hele Opvækst og Læring, lønudgifter til det særlige påskeberedskab samt indkøb af ekstra hygiejneartikler i dagplejen.


En del af den kommunale økonomiske kompensation fordeles til de private daginstitutioner. Udgifterne til de private tilbud er opgjort på baggrund af de kommunale dagtilbuds udgifter og fordelt på baggrund af børnetallet. Der stilles som i den tidligere sag ikke yderligere krav om dokumentation for udgifter til de private tilbud for at mindske deres administrationsbyrde. Privat- og friskoler kompenseres direkte af staten. Samlet set får enhederne under Opvækst- og Læringsudvalget en restkompensation på 2,7 mio. kr.


Sundhed- og Omsorgsudvalget:

Samlet er der opgjort merudgifter under Sundhed og Omsorgsudvalget på 4,3 mio. kr. Heraf ligger der merudgifter på 2 mio. kr. i form af vikarer på plejehjem, hjemmepleje, sygepleje og bosteder. Vikarerne har primært dækket vagter for fast personale som har været i karantæne m.m. På Seniorcenter Egebo har der været øgede vikarudgifter, som følge af udbrud af Covid-19 blandt beboere og personalet i efteråret 2020. På plejehjemmene har der desuden været brugt ekstra personale til at følge pårørende og beboere rundt i forbindelse med besøg m.m. Under værnemidler på centeret ligger udgifterne til værnemidler for hele Sundhed og Omsorg uden for KVik. Derudover har der været udgifter til tomgangshusleje, leje af toilet- og badevogne og ekstra beklædningsudgifter. I kostforplejningen har der været mindreindtægter på ca. 0,6 mio. kr. pga. lukkede kantiner m.m.


Indtægterne på aflastningspladserne på Lunden er ikke blevet påvirket på trods af, at pladserne har været lukket ned i en periode i foråret, eftersom der på kommunaldirektørniveau på Fyn er besluttet at fastholde den mellemkommunale afregning på alle tilbud.

Samlet set får enhederne Sundheds- og Omsorgsudvalget en restkompensation på 1,6 mio. kr.


Hjemmeplejen har haft en lønudgift på 1,131 mio. kr. i forbindelse med aflysning af ydelser under COVID-19. Hjemmeplejen skulle stå klar med et beredskab, hvis der opstod kapacitetsmangel på sygehusene og der i forlængelse heraf skulle bemandes akutpladser i Faaborg-Midtfyn Kommune.


Derudover var det meget usikkert hvor mange medarbejdere, der ville blive smittet med COVID-19, med deraf følgende personalemangel. Merudgiften er ikke medtaget i denne opgørelse, eftersom det lavere timeantal i hjemmeplejen modsvares af en tilsvarende mindreudgift under myndighed. Udfordringen bør derfor håndteres i sammenhæng med øvrige mer- og mindreforbrug på Sundhed og Omsorg i forbindelse med regnskabssagen for 2020.


Arbejdsmarkedsudvalget:

Der er ingen merudgifter på serviceudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalget.


Teknik- og Miljøudvalget:

Samlet er der opgjort merudgifter under Teknik- og Miljøudvalget på 1 mio. kr. Merudgifterne skyldes manglende indtægter fra parkeringskontrollen, hvor parkeringsvagterne har været hjemsendt med løn, som dermed giver et merforbrug på lønudgifterne til medarbejderne. Herudover er der en merudgift til rengøring af hallerne ifbm. skolerne og institutionernes brug, tømning af skraldespande samt flytning af Outdoor Summit og merudgifter til Outdoor Sydfyn. Samlet set får enhederne under Teknik- og Miljøudvalget en restkompensation på 0,5 mio. kr.


Park- og Vejmedarbejderne har været hjemsendt i ca. 3 uger. Deres løn er finansieret af driftsbudgettet i 2020, og der vil derfor ikke være en direkte merudgift i den forbindelse. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hjemsendelsen har forsinket nogle opgaver, som forsøges arbejdet ind over de næste 2 år.


Kultur- og Lokalsamfundsudvalget:

Samlet er der opgjort merudgifter under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på under 0,1 mio. kr. Der gives derfor ikke en yderligere kompensation på dette område.

Beslutning

Indstillingen godkendt.


 

24.10.00-P21-1-20

42. Forslag til ny erhvervspakke i forbindelse med COVID-19

Resumé

Økonomiudvalget bestilte den 30. november 2020 (pkt. 465) forslag til initiativer til en ny hjælpepakke til erhvervs-, fritids- og kulturlivet. Forvaltningen har udarbejdet forslag til initiativer, som kan imødekomme de områder, der er mest påvirket af effekterne af COVID-19. Det gælder primært hotel, restaurant og oplevelseserhverv, som er særligt ramt af nedlukning og forsamlingsforbud. Økonomiudvalget skal beslutte om initiativerne i en ny hjælpepakke skal anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at:


 1. der gives mulighed for udeservering fra 27. marts til 26. oktober 2021
 2. der afsættes en ramme på 100.000 kr. til forbedringer af forholdene for udeservering på eksempelvis i kommunens bymidter med blomsterkummer og lignende byudstyr i hele sæsonen
 3. Faaborg-Midtfyn Kommune kan indgå samarbejdsaftaler med turismeaktører og tilbyde netto/særpriser udenfor højsæsonen (gælder ikke perioden 15/6–1/9) for at understøtte den kommunale turismefremmeindsats i forhold til:

a) 30 % rabat på Ø-færgen

b) Særpris på Visit Faaborg produkter som f.eks. cykel- og vandrekort og guidebøger.

 1. kommunen skal understøtte lokale møde- og konferencefaciliteter ved øget forbrug i 2021 i forbindelse med afholdelse af interne møder, når restriktionerne ophører.

5. kommunen skal understøtte lokale fødevareproducenter, oplevelseserhverv, hoteller og restauranter ved øget forbrug af deres ydelser og varer i forbindelse med afholdelse af kommunale arrangementer (fx vielser).

6. udbudsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder i 2021 hæves til 300.000 kr.


Beslutning, Økonomiudvalget 2018-21, pkt. 44:

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen afleverer en midtvejsstatus på den samlede erhvervspakke inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Med afsæt i COVID-19 erfaringerne fra foråret 2020, hvor kommunalbestyrelsen besluttede en kommunal Erhvervshjælpepakke med 23 punkter (pkt. 96 i april) og kommunalbestyrelsens forlængelse af seks af disse initiativer i efteråret t.o.m. 31.12.2020 (pkt. 282 i oktober), har forvaltningen udarbejdet forslag til initiativer, som har særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien (hoteller, cafeer og restauranter).


Tal fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det især er brancherne indenfor Hoteller & Restauranter samt Kultur og Fritid, der er mest negativt påvirket af COVID-19 ift. tab af omsætning og flere ledige indenfor disse brancher. Det faldende aktivitetsniveau i disse brancher underbygges også af kommunens udgifter til ekstern mødeafholdelse, der i 2020 har været ca. 676.000 kr. lavere sammenlignet med 2019 (jf. bilag).


Initiativerne har til formål at hjælpe det lokale erhvervsliv, og er et supplement til de statslige hjælpepakkers kompensationsordninger, og har til formål at hjælpe virksomhederne økonomisk (se vedlagte faktaark om hjælpepakker). Dette arbejde koordineres i samarbejde med Erhvervshus Fyn, hvor kommunens virksomheder blandt andet kan få vejledning om mulighederne i de statslige ordninger, sparring til virksomhedens drift under vanskelige forhold samt assistance til krisehåndtering.


Initiativerne er ligeledes et supplement til planlagte og igangværende indsatser og muligheder, der kan understøtte kommunens erhvervsliv, fx drøftelse af kommunens indkøbspolitik, gratis rådgivning til virksomheder indenfor Fødevare og Turisme, beskæftigelsesrettede indsatser, kommunale ansøgningspuljer mv (jf. bilag).


Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen den 12. januar (pkt.10), at ni initiativer fra forårets Fritidspakke skal fortsætte i 2021 (vedtaget den 12. maj 2020, pkt. 137).


På baggrund af dette har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til en lokal erhvervshjælpepakke i 2021:

 • initiativer vedrørende en styrkelse af turisme- oplevelseserhvervene (tre initiativer)
 • initiativer, der retter sig mod øget lokal handel (to initiativer)
 • udbudsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder hæves til 300.000 kr. i 2021 (fortsættelse af initiativ fra tidligere erhvervshjælpepakke i 2020)


De seks initiativer, der foreslås igangsat/videreført, er beskrevet nedenfor. Da omfanget af COVID-19 fortsat er uvist, følges udviklingen tæt, ligesom der kan være behov for yderligere tiltag.


Styrkelse af turisme- og oplevelseserhvervene med fokus på skulder- og ydersæsonen (forårsmånederne fra marts til juni samt efterårsmånederne september og oktober)

Forvaltningen finder det væsentligt, at der er fokus på kommunens muligheder for at forlænge turisme- og oplevelsessæsonen i Faaborg-Midtfyn Kommune samt understøtte liv i byerne. Konkret foreslår forvaltningen, at der igangsættes tre initiativer i form af:


1. Udvidet udeservering

Som en del af en styrkelse af skulder- og ydresæsonen anbefales det, at der gives mulighed for udeservering fra 27. marts til 26. oktober (inkluderer påske- og efterårsferie), særligt i Faaborg og Ringe, og under forudsætning af, at det kan ske indenfor sundhedsstyrelsen anbefalinger. For at udeserveringen bliver attraktiv anbefales desuden en række tiltag for at styrke oplevelsen af bymidten.


2. Mere indbydende bymidte

Som led i genåbningen i forsommeren 2020 blev der opsat en række midlertidige blomsterkummer på torvet i Faaborg og arealerne for udeservering blev udvidet. Tiltagene blev godt modtaget af aktører og gæster, og det anbefales derfor, at der i 2021 er fokus på at gøre bymidterne i Faaborg og Ringe indbydende, så kommunens byer fremstår mere attraktiv for siddende og gående gæster. Der afsættes en forhøjelse af midler til formålet på 100.000 kr. Initiativet kan med fordel ses i sammenhæng med de to samarbejdsaftaler med Vores Faaborg & Egn samt Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn for i alt 400.000 kr., som Økonomiudvalget den 4. januar (pkt. 24) godkendte til styrkelse af henholdsvis Faaborgs og Ringes attraktivitet som handelsbyer.


3. Oplevelsespakker – og rejser

Når turismeaktører (fx overnatningssteder og turoperatører) sammensætter pakkerejser, forhandler de typisk rabat med de forskellige aktører om elementer, der gør pakken attraktiv og unik. Faaborg-Midtfyn Kommune kan indgå samarbejdsaftaler og tilbyde netto-/særpriser til turismeaktører i skuldersæsonen (gælder altså ikke perioden 15/6 – 1/9) med formålet om at fremme turismen i kommunen, og en forventning om afledte effekter hos de lokale turismeaktører. Det foreslås derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder følgende elementer, der kan indgå i disse pakker:

a) 30 % rabat på billetter til Ø-færgen

b) særpris på Visit Faaborg produkter som f.eks. cykel- og vandrekort og guidebøger.

Økonomi: skønnet udgift/manglende indtægt er 10.000 kr.


Øget lokal handel

Supplerende til igangværende og planlagte indsatser, der skal understøtte øget lokal handel såsom fokus på kommunens indkøbspolitik, øget opmærksomhed på lokal handel via kommunens egne sociale medier med opfordring om at støtte det lokale erhvervsliv, foreslår forvaltningen, at der igangsættes følgende to initiativer:


4. Flere eksterne møder i 2021
Faaborg-Midtfyn Kommune kan understøtte de lokale møde- og konferencefaciliteter gennem øget brug af deres ydelser i forbindelse med afholdelse af interne møder af strategisk karakter, når forholdene tillader det. Dette kan lade sig gøre ved at flytte en del af mødeaktiviteten i 2021 fra Faaborg-Midtfyn Kursuscenter til eksterne leverandører. For at dette er muligt i 2021 vurderer forvaltningen, at der er behov for en lempelse af aftalevilkårene i forhold til afbestillingsregler mv. (jf. bilag). Udgifterne afholdes inden for fagområdernes egne budgetter.


5. Arrangementer, fejringer, gaver og gavekort
Faaborg-Midtfyn Kommune kan understøtte lokale hoteller, restauranter, fødevareproducenter og oplevelseserhverv i forbindelse med afholdelse af kommunale arrangementer og vielser - fx ved indkøb af gaver til brudepar, der bliver viet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden kan ledelsen opfordres til i forbindelse med markering af interne mærkedage at give gaver, der er købt lokalt i kommunen, ved repræsentation mv. Særligt mulighederne for at give gavekort til kultur- og oplevelseserhverv kan der gøres opmærksom på, idet denne mulighed er blevet begunstiget i Finansloven for 2021 i form af suspendering af krav om beskatning.


6. Udbudsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder hæves i 2021 til 300.000 kr. (fortsættelse af initiativ fra tidligere erhvervshjælpepakke)

Kommunen har i dag en grænse på 50.000 kr. for udbud af vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Staten følger den ved lov fastsatte grænse på 300.000 kr., og en del kommuner har en grænse på 100.000 kr. eller 200.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at udbudsgrænsen i 2021 hæves til 300.000 kr. Dette kan betyde, at kommunen hurtigere kan sætte planlagte vedligeholdelsesarbejder i gang. Initiativet indgik også i forårets lokale erhvervshjælpepakke (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april, pkt. 96), og har været gældende t.o.m. 31.12.2020.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at erhvervspakkens initiativ vedrørende Mere indbydende bymidter, og en forhøjelse af midlerne dertil på 100.000 kr., finansieres via en overførsel af midler fra 2020, der blev afsat til at understøtte lokale initiativer indenfor turisterhvervet. Beløbet kommer af en omprioritering af direktionens midler i forlængelse af forårets coronapakke, hvor der nu resterer 101.000 kr. (Lokale initiativer til at understøtte turisterhvervet (bm15/6-20 punkt 174).


I forhold til initiativet vedrørende Oplevelsespakker og rejser skønner forvaltningen, at der vil være reducerede billetindtægter til Ø-færgen (Havnen) på 10.000 kr.


De tre initiativer vedrørende Udvidet udeservering, ekstern mødeafholdelse samt arrangementer, fejringer, gaver og gavekort afholdes indenfor rammen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.


 

01.02.15-P16-14-20

43. Forslag til kommuneplantillæg 11, Hil.O.3 for offentligt område i Hillerslev

Resumé

Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet med det formål at sikre mulighed for fortsat udvidelse af Hjemly Fri- og Efterskole, og at lokalplanområdet anvendes til offentligt formål.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at:

1.     godkende forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019

2.     forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 12. februar til den 9. april 2021.

3.     der afholdes et digitalt borgermøde tirsdag d. 23 februar 2021, Kl. 19:00 - 20:30

4.     der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. januar 2021, pkt. 3:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 57:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 20. februar 2020 (punkt 27).


Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske fra Hjemly Fri- og Efterskole om at erstatte den nuværende kommuneplanramme Hil.O.3 med en opdateret ramme, der giver flere muligheder for udvidelse af skolens faciliteter og omfatter skolens nuværende ejendomme. Hjemly Fri- og Efterskole ligger langs Assensvej i landsbyen Hillerslev. Skolens arealer har ændret sig siden sidst, der blev lavet planlægning for skolen grundet både frasalg og opkøb af nabomatrikler. Det betyder, at det er nødvendigt at ændre på kommuneplanrammernes afgrænsning og anvendelse flere steder omkring skolen, før der kan laves ny lokalplan, der muliggør udvidelse af skolens bygningsmasse og inddragelse af flere arealer til skolens drift mv.

Der ændres på rammeafgrænsningerne for Hil.O.3., Hil.B.2, Hil.BE.1 og Hil.R.1. Derudover foreslås det, at der tilføjes mulighed for placering af telemast i området ved at ændre rammebestemmelser for Hil.O.3 og Hil.R.1. Der skal i de kommende år opstilles mange nye telemaster på Fyn - herunder Midtfyn. Disse master bør fortrinsvist placeres i tilknytning til større bygningsanlæg. Der er ingen konkrete ansøgninger om placering af telemast på nuværende tidspunkt, og opstilling af mast vil derfor kræve en landzonetilladelse senere. Hvor i planområdet en telemast eventuelt vil ønskes placeret, vides ikke på nuværende tidspunkt. Hvis der måtte komme en ansøgning i fremtiden, vil der blive en høringsproces for de omkringboende.


Hovedparten af skolens arealer ligger indenfor kommuneplanramme Hil.O.3. Kommuneplanramme Hil.O.3 er til offentligt formål og passer til den nuværende og ønskede anvendelse af området.


Der gives mulighed for følgende ændringer:


 • Kommuneplantillægget ophæver kommuneplanramme Hil.O.3 delvist og ændrer anvendelsen af matrikel 4e fra offentlige formål til boligområde Hil.B.2.
 • Kommuneplantillægget ophæver den del af matrikel 2x der er omfattet af Hil.O.3, og denne del tilbageføres til almindelig landzone udenfor kommuneplanrammerne.
  Ved vedtagelse, omfattes det pågældende areal ikke længere af en kommuneplanramme og skal fremadrettet administreres efter landzonereglerne og bygningsreglementets bestemmelser.
 • Matrikel 16g skal udtages fra kommuneplanramme Hil.BE.1 og overføres til kommuneplanramme Hil.O.3. Anvendelsen af matriklen ændres fra blandet bolig- og erhverv til offentligt formål.
 • Kommuneplanramme Hil.R.1 tilføjes bestemmelsen, at der kan opføres en antennemast med en maks højde på 48 m på matr.nr. 27e.
 • Kommuneplanramme Hil.O.3 tilføjes bestemmelsen, at der kan opføres en antennemast med en maks højde på 48 m.
 • Matrikler 4f og 29d tilføjes delvist til og fremadrettet administreres af kommuneplanramme Hil.R.1. Anvendelsen ændres fra almindelig uplanlagt landzone til rekreativt formål.Inddragelse af offentligheden

Der har været afholdt foroffentlighedsfase og indkaldt ideer og forslag til udarbejdelse af kommuneplantillægget, med frist den 31. august 2020 . Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.Miljøvurdering

Forslaget til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019 er screenet sammen med forslag til Lokalplan 2021-1 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.


 

01.03.03-P19-40-20

44. Forslag til Lokalplan 2021-1, Hjemly Fri- og Efterskole

Resumé

Forslag til Lokalplan 2021-1, Hjemly Fri- og Efterskole, Hillerslev, giver mulighed for forsat udvidelse af skolens faciliteter og sikrer områdets anvendelse til offentligt formål.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering, samt afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg anbefaler Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til Lokalplan 2021-1,

2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 12. februar til den 9. april 2021.

3. der afholdes af digital borgermøde tirsdag d. 23. februar 2021, kl. 19:00 - 20:30.

4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. januar 2021, pkt. 4:

Tanja Kromann Clausen fraværende under punktet.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 56:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 20. februar 2020 (punkt 27).


Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Hjemly Fri- og Efterskole om at erstatte den nuværende Lokalplan 2007-3 med en opdateret lokalplan, der giver bedre mulighed for udvidelse af skolens faciliteter for at understøtte en skole i vækst. I dag har mere end 450 elever/børn deres daglige gang på skolerne. Siden den nu gældende Lokalplan 2007-3 blev udarbejdet, har skolen udviklet sig i et omfang, så yderligere udbygning kræver ny lokalplan.


I dialog med skolens ledelse er der udarbejdet et forslag til ny lokalplan, der giver mulighed for udvidelse af bygningsmassen og etablering af nye p-arealer samt på sigt bedre adgangs- og vejforhold omkring skolen. Lokalplanen sikrer, at skolens behov for en ny elevfløj, flere klasselokaler og udbygning af den eksisterende hal, samt etablering af en vuggestue i fremtiden, kan realiseres. Skolens arealer har ændret sig siden sidst, der blev lavet planlægning for skolen grundet både frasalg og opkøb af nabomatrikler. Det betyder, at det er nødvendigt at ændre på lokalplanens afgrænsning og anvendelsesmulighederne flere steder omkring skolen.


Derudover foreslås det, at der tilføjes mulighed for placering af en telemast i området ved at ændre rammebestemmelser for Hil.O.3 og Hil.R.1. Der skal i de kommende år opstilles mange nye telemaster på Fyn - herunder Midtfyn. Disse master bør fortrinsvist placeres i tilknytning til større bygningsanlæg, som f.eks. Hjemly. Der er ingen konkrete ansøgninger om placering af telemast på nuværende tidspunkt, og opstilling af mast vil derfor kræve en landzonetilladelse senere. Hvor i planområdet en telemast eventuelt vil ønskes placeret, vides ikke på nuværende tidspunkt. Hvis der måtte komme en ansøgning i fremtiden, vil der blive en høringsproces for de omkringboende.Lokalplanens formål er at

 • give mulighed for forsat udvidelse af skolens faciliteter, og at der kan opføres nyt byggeri til offentligt formål
 • sikre, at ny bebyggelse og anlæg tilpasses landsbyens skala og områdets landskabskarakter
 • beskytte områdets natur og rekreative interesser


Inddragelse af offentligheden

Der har været afholdt foroffentlighedsfase og indkaldt ideer og forslag til udarbejdelse af kommuneplantillægget, med frist den 31. august 2020 . Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.


Miljøvurdering

Forslaget til Lokalplan 2021-1 er screenet sammen med forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet; der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.


 

01.02.05-P16-13-20

45. Ændring i byudviklingsprojekt mellem Markedspladsen og Brønnersvej i Faaborg

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2020 (pkt. 80) at igangsætte planlægningen for et byudviklingsprojekt i Faaborg mellem Brønnersvej og Markedspladsen. Udvikler ønsker nu at udvide projektet i forhold til de hidtidige beslutninger. Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt der kan arbejdes videre med et ændret projekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt de udvidede projektønsker kan indgå i den videre planproces.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2018-21, 21. januar 2021, pkt. 29:

René Dyrberg Jørgensen fraværende under punktet.

Et flertal i udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at det nu foreliggende udvidede projekt medtages i miljøvurderingen som beslutningsgrundlag for videre planlægning.

Brian Bisgaard stemmer imod.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 58:

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Anne-Merete Mikkelsen (A) stemmer imod.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere (10. marts 2020 pkt. 80) behandlet ansøgning om omdannelse af erhvervsbygninger på Markedspladsen 7 til butikker samt udbygning med en række servicefunktioner ved Herregårdscentret i Faaborg. Realisering af udviklingsprojekt kræver revision af kommuneplanens detailhandelsplanlægning for Faaborg samt lokalplan og vurderinger i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. Sagsfremstilling og referat kan ses i bilag 1.Sagen frem til nu

Efter igangsættelsen af planlægningen har projektet været i udsendt i foroffenlighedshøring, hvor der også blev afholdt borgmøde d. 2. september 2020. Efterfølgende traf Teknik- og Miljøudvalget afgørelse om miljøvurdering den 22. oktober 2020 (pkt. 179), og arbejdet med udarbejdelsen af udkast til miljørapport for det ansøgte projekt blev igangsat. Udvikler orienterede i november 2020 forvaltningen om de ønskede ændringer, som nu fremlægges. Ændringerne har betydning for indholdet af miljøvurderingen, og udarbejdelsen blev derfor sat i bero.De ønskede ændringer

Projektet ønskes nu udvidet med

 • ny tilbygning til Markedspladsen 7 på ca. 1.200 m2
 • tilbygningsmulighed på Markedspladsen 15 på 1.800 m2
 • uændret kvadratmeterantal i det nuværende Herregårdscenter (den nuværende Jysk butik reduceres ikke i modsætning til i det hidtidige projekt).

Disse ændringer resulterer blandt andet i større parkeringsarealer, mindre flytning af vej mod øst, samt et eventuelt større anlæg til håndtering af overfladevand. Disse ændringer er væsentlige ift. den igangsatte planlægning. Ændringerne fremgår af bilag 2: projektskitser.


Tabellen viser opgørelse over adresser med ønskede ændringer og bygger på tal fra BBR samt udviklers projektskitser.Detailhandel

Både det hidtidige projekt og de nye ønsker kræver en større ændring af den hidtidige planlægning for detailhandel Faaborg. Samlet er der i Kommuneplan 2019 i Faaborg udlagt 10.000 m² til ny butiksareal i planperioden 2019-2031, hvoraf 2.000 m² af disse er allokeret til rammeområdet Faa.C.11, der omfatter området mellem Brønnersvej og Markedspladsen. Det igangsatte projekt vil tilføre ca. 7.000 m2
detailhandel til området. Det nye projekt med en foreslået tilbygning i området kan øge de tilførte detailhandelskvadratmeter med yderligere 1.000 m2. Ud fra udviklers oplysninger er der i det nye projektforslag opgjort et butiksareal på ca. 7.300 m2 for Markedspladsen 7 og den nye tilbygning. Ændringen i butiksarealet her er ikke en væsentlig ændring ift. det oprindelige projekt, men med tilbygningen efterlades der et lejemål (lejemål 5) inde i Markedspladsen 7 på ca. 1.000m2, som udvikler oplyser han ønsker at udleje til lager eller lignende. Hvis der ikke sættes en øvre grænse for, hvor mange detailhandelskvadratmeter, der tilføjes området, vil lejemål 5 også kunne benyttes til detailhandel, hvilket vil betyde, at der tilføres ca. 8.300 m2 til området. Tabellen ovenfor illustrerer situationen, hvor planerne begrænser butiksarealet på Markedspladsen 7 til 7.300 m2.Parkering

De indtegnede parkeringsarealer på den nye projektskitse opfylder de vedtagne parkeringsnormer i Kommuneplan 2019 for de forskellige anvendelseskategorier; udvalgsvarebutikker, kontorer, klinikker, restaurationer mv. Kommunens parkeringsnormer for butiks-, kontor- og serviceerhverv er sammenlignelige med de fleste kommuner i Danmark.

Den nye projektskitse tager udgangspunkt i de oplysninger udvikler har givet på nuværende tidspunkt. Ønskes der en ændret anvendelse af nogle lejemålene, kan det betyde krav om flere eller færre p-pladser. Hvis de ca. 1.000 m2 i lejemål 5 på Markedspladsen 7, som pt. påtænkes til lagerfunktion, i stedet benyttes til butik eller kontor/service erhverv vil kravet til parkering blive større end det skitserede. Afhængigt af virksomhedens art kan aktiviteten afstedkomme trafikale og støjrelaterede udfordringer.

Det øgede antal kvadratmeter i området og de deraf afledte større parkeringsarealer, betyder en reduktion af det grønne område mellem Sundvejen og projektområdet. Det vil have en påvirkning på landskabet og oplevelsen af dette, når man færdes i området samt ved ankomst til Faaborg fra nord og øst. Påvirkningen af landskabet er en af de ting, der skal vurderes i forbindelse med miljøvurderingen af projektet og planerne.Overfladevand

De øgede antal kvadratmeter og de afledte større parkeringsarealer betyder også, at en større del af området vil blive befæstet. Det betyder, at der er mindre areal, vandet kan nedsive på, og det kan derfor have betydning for håndteringen af overfladevand i området.

Vurdering af forhold om overfladevand og håndteringen af det, er en væsentlig del af miljøvurderingen. Det er fortsat en forudsætning for realiseringen af projektet, at der kan findes nulløsning. Det vides fortsat ikke om det er muligt.Miljøvurdering

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. oktober 2020 (pkt. 179), at der skal udarbejdes miljøvurdering af det samlede projekt. De nye ændringer af projektet har betydning for miljøvurderingen, og bør derfor indgå i denne. Ændringerne i projektet ændrer ikke resultatet af den tidligere miljøscreening eller indholdet af afgrænsningsnotatet for miljøvurderingen, som har været i høring hos berørte myndigheder. Ændringerne vurderes kun at have betydning for de temaer, som allerede er medtaget i miljøvurderingen.Vurdering

Forvaltningen vurderer, at øget bygningsmasse, detailhandelsareal og befæstede arealer i form af parkeringsarealer kan påvirke bymidtestrukturen og afvandingsforhold samt oplevelsen af landskab og købstadsprofil yderligere ifht. til det tidligere besluttede. Såfremt der er politisk opbakning til at lade udvidelsen af det ansøgte byudviklingsprojekt indgå i den videre planproces, skal udvidelserne indgå i udkast til miljøvurderingen. Her vil omfanget af påvirkning blive vurderet, hvorefter kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om planforslagenes indhold jf. beslutningen af 10. marts 2020 (pkt. 80).

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anne-Merete Mikkelsen, Steffen Jensen og Brian Bisgaard (A) og Morten Schjøtt (Ø) stemmer imod.

 

27.00.00-A00-2-20

46. Organisering af Udsatteråd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet, at der skal etableres et Udsatteråd.


Forslag til organisering af Udsatteråd i Faaborg-Midtfyn Kommune forelægges med henblik på politisk beslutning. I forslaget til organiseringen af Udsatterådet er der hentet inspiration de fynske kommuners Udsatteråd, deres forretningsorden og forslag til medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget  og kommunalbestyrelsen anbefaler at organiseringen af Udsatterådet og forretningsordenen for Udsatterådet godkendes.Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 18. januar 2021, pkt. 4:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker det præciseret, at der som repræsentanter for brugere primært ønskes egentlige lokale brugere og kun sekundært andre udpegede fra brugerorganisationerne. Udvalget ønsker videre, at de to professionelle repræsentanter udpeges af medarbejdersiden i FællesMED i Sundhed og Omsorg.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 59:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budget 2021 har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal etableres et Udsatteråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.


Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 afsat 150.000 kr. årligt til drift af udsatteråd. Beløbet skal primært dække sekretariatets betjening af udsatteråd samt mødeafvikling.


Udsatterådets målgruppe er personer som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold. Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særlig sårbare, eller hvortil der kan være knyttet særlige problemstillinger.


Der er et overlap mellem Handicaprådet og Udsatterådets målgruppe, da mange borgere i udsathed ligeledes har psykiske funktionsnedsættelser, men alle borgere i udsathed er dog langt fra repræsenteret i Handicaprådet. For at sikre samarbejdet mellem de to råd foreslås det, at Udsatterådet deltager i Samarbejdsforum med to repræsentanter.


I budgetforslaget anbefaler forslagsstillerne et råd med seks medlemmer ud fra en konstitueringsmetode, hvor der er en tredjedel brugere, en tredjedel professionelle og en tredjedel personligt udpegede medlemmer. Med baggrund i de personligt udpegede medlemmer vil forslagsstillerne sikre, at alle udsatte grupper er repræsenteret i rådet.


På baggrund af erfaringer fra de øvrige fynske kommuners udsatteråd (bilag 1) stiller forvaltningen forslag om følgende organisering af Udsatterådet i Faaborg-Midtfyn Kommune:


 1. Et udsatteråd bestående af seks medlemmer ud fra en konstitueringsmetode, hvor to medlemmer er udpeget af organisationer, der repræsenterer brugere, to medlemmer er udpeget af henholdsvis de lokale klubber for Socialpædagogerne og Socialrådgiverne, og to medlemmer er personligt udpegede af Sundhed- og Omsorgsudvalget. Såfremt brugerorganisationerne ikke inden for en på forhånd aftalt dato lykkes med at udpege repræsentanter, kan Sundhed- og Omsorgsudvalget udpege to repræsentanter.


 1. Rådets funktionsperiode er 4-årig med opstart maj 2021. Efter de første tre år foretages en evaluering af udsatterådets virke.


 1. Rådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.


 1. To medlemmer af Udsatterådet deltager i Samarbejdsforum, hvor rådet bliver samarbejdspartner til Handicaprådet og Ældrerådet. Udsatterådet udpeger efter konstituering de to medlemmer, der skal deltage i Samarbejdsforum.


Forvaltningen har ligeledes udarbejdet et forslag til en forretningsorden (bilag 2), samt en liste med forslag til, hvor medlemmerne af Udsatterådet kan udpeges fra (bilag 3).


Efter godkendelse af organiseringen af Udsatterådet vil forvaltningen anmode de respektive foreninger om at udpege repræsentanter ligesom Sundhed- og Omsorgsudvalget vil få forelagt en sag i forhold de to personligt udpegede medlemmer. Den endelige sammensætning af Udsatterådet vil blive forelagt til orientering for udvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

82.00.00-P20-3-20

47. Faciliteter til forårs-SFO på Nordagerskolen og Tingagerskolen

Resumé

I perioden med forårs-SFO er Nordagerskolen og Tingagerskolen udfordret på at have tilstrækkelige med faciliteter, da det ikke længere er muligt at dobbeltudnytte eksisterende faciliteter i samme grad som tidligere. Der søges om godkendelse af etablering af hhv. en supplerende og en midlertidig kapacitetsløsning pr. 1. april 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:


1a Godkende bevilling til etablering af supplerende forårs-SFO-kapacitet på Nordagerskolen på i alt 300.000 kr. til anlægs- og inventarudgifter i 2021.

1b. Godkende at anlægs- og inventarudgiften på 300.000 kr. finansieres af det forventede mindreforbrug inden for Center for Opvækst og Lærings samlede driftsbudget i 2020.

1c. Godkende at anlægsudgiften på 280.000 kr. frigives til By, Land og Kultur, og inventarudgiften på 20.000 kr. frigives til Nordagerskolen.


2a. Godkende bevilling til etablering af midlertidig forårs-SFO-kapacitet på Tingagerskolen på i alt 388.000 kr. til anlægsudgifter og udgifter til afledt drift i 2021.

2b. Godkende at anlægsudgiften og udgiften til afledt drift i 2021 på 388.000 kr. finansieres af det forventede mindreforbrug inden for Center for Opvækst og Lærings samlede driftsbudget i 2020 og frigives til By, Land og Kultur.

2c. Henvise den fremtidige anlægsudgift (nedtagning, udbedring af brugsspor og evt. installation af varmepumpe) på forventet 147.000 kr. samt årlige udgifter til afledt drift på 190.000 kr. til forhandlingerne om budget 2022.Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 19. januar 2021, pkt. 5:

Indstillingspunkterne 1a, 1b, 1c og 2a, 2b og 2c anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 60:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1a, 1c, 2a og 2c overfor kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen for supplerende forårs-SFO-kapacitet på Nordagerskolen og midlertidig forårs-SFO-kapacitet på Tingagerskolen anvises i den samlede overførselssag, som behandles i Kommunalbestyrelsen den 6. april 2021.

Sagsfremstilling

Med forliget om budget 2017 blev det politisk besluttet at etablere forårs-SFO i Faaborg-Midtfyn Kommune som en tidlig overgang for børn til SFO på skolerne. Det er et tilbud i april-juli måned, og i denne periode er indskrivningen højere og behovet for faciliteter større på skolerne.


Nordagerskolen og Tingagerskolen er beliggende i Ringe by, der som udviklingsområde oplever en tilflytning og deraf flere nye borgere med behov for et undervisningstilbud på en af de to skoler. Fra skoleåret 2016/17 og frem til indeværende skoleår er elevtallet i almenklasserne steget med hhv. 43 og 26 elever på de to skoler. Dertil har der i samme periode gennemsnitligt været tilmeldt 45 og 21 børn i forårs-SFO på hhv. Nordagerskolen og Tingagerskolen.


For at følge med udviklingen og kunne imødegå det stigende antal børn i både forårs-SFO og skoledelen, har man på de to skoler gjort forskellige tiltag til at indrette eksisterende kvadratmeter smartest muligt og skabe dobbeltudnyttelse af de eksisterende faciliteter. Dette er ikke længere muligt i tilstrækkelig grad.


I den politisk vedtagne 10-årsplan for anlægsinvesteringer i dagtilbud og på skoler er det politisk prioriteret at etablere langsigtede faciliteter til forårs-SFO på hhv. Nordagerskolen og Tingagerskolen (jf. punkt 250 ved kommunalbestyrelsesmøde den 8. september 2020). Derfor forventes det, at anlægsbehovet vil indgå i de kommende forhandlinger om budget 2022. Indtil der eventuelt står nye permanente faciliteter klar til brug, er der behov for midlertidige løsninger pr. 1. april 2021. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til supplerende/midlertidige faciliteter til forårs-SFO.


Supplerende kapacitet til forårs-SFO på Nordagerskolen

Forårs-SFO har for nuværende til huse i indskolingens bevægelsesrum til fysisk aktivitet og idræt, som i april-juni omdannes til formålet. Af hensyn til både børn og personalers arbejdsmiljø er der behov for i løbet af dagen at kunne opdele de ca. 50 børn i 2 grupper i adskilte faciliteter. Det foreslås, at der i nærhed til det nuværende lokale for forårs-SFO opføres en bålhytte, som i de lunere forårs- og sommermåneder vil fungere som et overdækket, afskærmet udeområde til forskellige former for pædagogisk aktivitet for de mindste børn. Når bålhytten ikke er i brug til forårs-SFO, vil den kunne anvendes af resten af skolen til udeskole og til sociale arrangementer.


Midlertidig kapacitet til forårs-SFO på Tingagerskolen

Forårs-SFO'en har hidtil haft til huse i skolens musiklokale, der i april-juli er blevet omdannet til formålet. Ultimo 2019 er der lovgivningsmæssigt indført nye prøvefag fra skoleåret 2020/2021, som stiller krav til skolers faglokaler, herunder musiklokalet. Fremadrettet vil musiklokalet derfor skulle bruges til undervisning og eksamen hele skoleåret og vil således ikke kunne anvendes til forårs-SFO. Det foreslås, at der i tilknytning til indskolingens faciliteter etableres en midlertidig pavillonløsning med faciliteter til brug for forårs-SFO. Pavillonen skal anvendes, indtil nye permanente faciliteter står klar, men vil maksimum kunne anvendes i op til 5 år jf. gældende bygningsreglement. En pavillonopstilling på mellem 2 og 5 år kræver, at der efter de 2 første år installeres en anden opvarmningsform som f.eks. en varmepumpe.


I et økonomisk perspektiv er det billigere at leje og anvende pavillonen på helårlig basis fremfor kun 4 måneder af året. En helårlig kapacitetsløsning giver den fordel, at når faciliteterne ikke er i brug til forårs-SFO i august-marts, vil den kunne anvendes til skolens specialklasser, der gennem de senere år også har oplevet et stigende elevtal.

Økonomi

Nordagerskolen - udgifter til supplerende kapacitet (bålhytte):

Anlægsudgifter

280.000 kr.

Løst inventar


20.000 kr.

Samlet pris i 2021

300.000 kr.


Det bemærkes, at den samlede pris på 300.000 kr. til samlede anlægsudgifter og løst inventar foreslås dækkes af Center for Opvækst og Lærings forventede mindreforbrug ved budget 2020.


Tingagerskolen - udgifter til midlertidig kapacitet (pavillon):

Klargøring før opsætning

115.000 kr.

Opsætning


99.950 kr.

Leje

122.400 kr.

Drift


12.750 kr.

Rengøring


37.500 kr.

Samlet pris i 2021

387.600 kr.


Det bemærkes, at den samlede udgift på 387.600 kr. i 2021 er ekskl. nedtagning og udbedring. Udgiften i 2021 foreslås dækket af Center for Opvækst og Lærings forventede mindreforbrug ved budget 2020. Endvidere bemærkes, at Tingagerskolen selv bærer udgiften til løst inventar ved forventet mindreforbrug i 2020, estimeret til 33.000 kr. Der gøres opmærksom på, at den fremtidige anlægsudgift på forventet 147.000 kr. jf. indstillingspunkt 2c dækker nedtagning af pavillon, udbedring af brugsspor og evt. installation af varmepumpe ved pavillonopstilling i mere end 2 år. Dertil kommer årlige udgifter til afledt drift på i alt 190.000 kr. De fremtidige anlægsudgifter og udgifter til afledt drift henvises til forhandlingerne om budget 2022.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

17.01.00-A00-2-20

48. Bedre sammenhængende Opvækst og Lærings-område samt slankere ledelse

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det udarbejdede forslag til et bedre sammenhængende Opvækst- og Læringsområde samt slankere ledelse skal sendes i offentlig høring hos interessenter på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

 1. at sende den fremlagte model til fremtidig organisering af Opvækst- og Læringsområdet i offentlig høring.

Hvis indstillingspunkt 1 tiltrædes, indstiller forvaltningen endvidere, at Opvækst- og Læringsudvalget beslutter:

 1. at tage temadrøftelser om de fire tilvalgsmoduler i foråret 2021 med henblik på at udarbejde anbefalinger om eventuelle beslutninger herom til Kommunalbestyrelsen på dens møde i juni 2021.Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 19. januar 2021, pkt. 6:

Et flertal i udvalget bestående af Steffen Jensen (A), Kim Aas Christensen (A), Jack Odgaard (O), Søren Clemmensen (C) og Anna Mette Borring (B) anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Bo Petersen (V) og Ole F. Pedersen (L) stemmer imod og afgiver følgende protokolbemærkning: ”Processen har været utilstrækkelig. Modellen svækker lokal indflydelse og forældreopbakning. Andre kommuner har forsøgt lignende modeller, og de går i en anden retning.”

Et enigt udvalg godkender indstillingspunkt 2.Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 1. februar 2021, pkt. 61:

Økonomiudvalget erklærede Søren Hillers (B) for inhabil.

Fire medlemmer bestående af liste A og liste O stemmer for indstillingspunkt 1. Fire medlemmer bestående af liste V og liste F stemmer imod.


Sagsfremstilling

Baggrund

Som del af budgetaftale 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune den 6. oktober 2020 at ”igangsætte en proces, der skal undersøge mulighederne for at skabe en bedre sammenhængende og slankere ledelsesstruktur på 0-16 års området. Forvaltningen skal gennem inddragelse af ledere og medarbejdere komme med forslag til ny struktur, der kan behandles politisk i foråret 2021. Det er et mål for forligspartierne både at styrke overgangen ved 3 år og ved 6 år og at reducere de samlede udgifter til ledelse på området.”


Forslaget skal således reducere den samlede udgift til ledere på børne- og ungeområdet, men ikke reducere på servicen over for børnene. Det er endvidere et krav, at pasning og undervisning på alle nuværende matrikler bibeholdes.


For at kvalificere forvaltningens arbejde med udarbejdelse af et forslag til en ny ledelsesstruktur er der gennemført en proces for ledere og forældrerepræsentanter i de kommunale dagtilbud og skoler i november og december 2020. Formålet med inddragelsen har været at medtage faglige og organisatoriske perspektiver og erfaringer fra praksis, fx vedrørende forældresamarbejde og ledelse. Medarbejdernes rolle i processen har været drøftet i FællesMED-udvalget, som har anbefalet, at man venter med at inddrage medarbejdere indtil en eventuel høringsperiode, hvor man i en formel IDA-proces kan forholde sig til et konkret forslag.


Forslaget bygger på input fra den tidligere beskrevne inddragelsesproces og på kommunens positive erfaringer med børneområdeledelse på daginstitutionsområdet samt overgangsarbejdet i landsbyordningerne. Desuden er der skelet til erfaringerne fra andre kommuner, der benytter en tilsvarende ledelsesstruktur.


Forslag

Skolernes samles i 4 skoleområder, som er identiske med de 4 eksisterende børneområder for daginstitutionerne. Samtidig samles alle daginstitutioner organisatorisk i børneområderne, og der etableres en fælles administration for hvert område. Nedenstående tabel giver overblik over de foreslåede 8 enheder.Område

Antal afd.

Sammenlagte enheder

Dagtilbud

Nord

3

Børneområde Nord ( Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet) (Ingen ændring)

Vest

3

Børneområde Vest (Symfonien og Myretuen) samt Broholm (fra Brobyskolerne)

Midt

6

Børneområde Midt (1000Fryd, Vesterparken og Hættegården), Oasen og Eventyrhuset (Landsbyordningen Tre Ege Skolen) samt Espe Børnehave (fra Espe Skole og Børnehave).

Syd

5

Børneområde Syd (Sundbrinken og Toftegården), Horne og Svanninge Børnehuse (fra Brahesminde Skoler og Børnehuse) samt Bøgebjerg Børnehus (fra Bøgebjergskole og Børnehus)

Skole

Nord

2

Broskolen ( Bøgehøj og Rolfsted) (Ingen ændring)

Vest

3

Carl Nielsen-skolen samt afdelingerne Pontoppidan og Allested-Vejle (fra Brobyskolerne)

Midt

5

Nordagerskolen, Tingagerskolen, Espe Skole (Espe Skole og Børnehave) samt afdelingerne Kværndrup og Ryslinge (fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen)

Syd

5

Øhavsskolen (Svanen og Uglen) afdelingerne Horne og Svanninge (fra Brahesminde Skoler og Børnehave) samt Bøgebjergskolen (fra Bøgebjerg skole og børnehus)


Hvert område har en skoleleder og en dagtilbudsleder på niveau 4. I hvert område udgør skolelederen og dagtilbudslederen områdeledelsen, og de har ansvaret for både eget fagområde og et fælles ansvar for at styrke samspillet mellem dagtilbud og skole via et tæt, formaliseret samarbejde. De to ledere har således et fælles ansvar for alle børn i deres område, og de skal understøtte et sammenhængende børne- og familieperspektiv fra vuggestue til overgangen til videre uddannelse eller beskæftigelse efter 9. eller 10. klasse.


Dagtilbuds- og skolelederne får dermed en strategisk ledelsesrolle i forhold til udvikling og ledelse af området – både hos dem selv, i den fælles områdeledelse og på tværs af hele Opvækst og Læring. Niveau 4-ledere vil i højere grad end i dag komme til at tage et fælles ansvar og tænke i sammenhænge på tværs af hele Opvækst og Læring. Dette kan lade sig gøre, fordi antallet af ledere reduceres fra 14 til 8, og fordi de 8 ledere vil have en langt mere ensartet ledelsesopgave, end de 14 ledere har i dag. Med en mindre og mere homogen ledergruppe vil det være muligt for chefen for Opvækst og Læring at inddrage og anvende ledergruppen ofte og dybere, end tilfældet er i dag – og derfor vil den foreslåede struktur nok reducere antallet af ledere på niveau 4, men samtidig styrke deres position både strategisk og ledelsesmæssigt. Den tættere sammenhæng mellem chefen for Opvækst og Læring og ledelseskredsen vil endvidere muliggøre en styrket sammenhæng mellem praksiserfaring og fagudvalgets politiske prioritering.


Niveau 4-lederne understøttes af en række personaleledere på niveau 5 – kendt som hhv. team- og afdelingsledere på dagtilbud og skoler. Antallet af personaleledere er defineret af antallet af medarbejdere, så der skabes et mere ensartet ledelsesspænd for alle personaleledere (se næste afsnit). Personalelederne organiseres i en matrixstruktur, hvor de hver især har personaleledelsen af en gruppe af medarbejdere og et tværgående ledelsesansvar for en eller flere opgaver eller funktioner (eksempelvis inklusion, SFO eller et udviklingsprojekt som Leg og Literacy). Denne organisering sikrer både ledelse på alle opgavetyper, og at alle medarbejdere får en fagligt fokuseret personaleledelse. Der knyttes én personaleleder til hver matrikel, så ledelsestilstedeværelsen sikres alle steder – den matrikelansvarlige leder sikrer den faglige sammenhæng for børnene, der er tilknyttet matriklen. Ved at kombinere hensynet til geografi med matrixledelse søger den foreslåede ledelsesstruktur at understøtte både ønsket om ledelse tæt på børn, forældre og medarbejdere samt ønsket om at fokusere på den faglige pædagogiske ledelse af børns læring og trivsel.


Nedenstående tabel giver et overblik over den nuværende struktur sammenholdt med den foreslåede struktur set i forhold til antallet af ansatte, ledere og administrative enheder i de 4 områder (den eksisterende situation er beskrevet på grå baggrund). Landsbyordningslederne, som er på niveau 4 i dag, er opgjort under de respektive skoler. Tabellen angiver desuden ledelsesspændet i de 8 foreslåede enheder. I de eksisterende enheder er der markant større variation i ledelsesspændet på tværs af enheder; for dagtilbud varierer det således mellem 6 og 21, men det på skolerne varierer mellem 11 og 26. Gennemsnitligt har de nuværende dagtilbud og skoler ledelsesspænd på hhv. 12 og 20. Den foreslåede struktur reducerer de største spænd, ligesom den øger de mindste. Begge dele er hensigtsmæssigt set i forhold til Ledelseskommissions anbefalinger, da både meget små og store ledelsesspænd kan være uhensigtsmæssige.
Niveau 4-ledere

Niveau 5-ledere

Ansatte

Ansatte

Ledelsesspænd

Dagtilbud

Nord

1

1

3

332

11

Vest

1

1

2,7

453

13

Midt

1

1

5

460

15

Syd

1

1

3,8

345

15

i alt

4

4

14,5

14188

13

Skole

Nord

1

1

4

373

24

Vest

2

1

5,3

5108

22

Midt

4

1

8,4

8201

25

Syd

3

1

6,2

6134

22

I alt

10

4

23,9

22516

23

Admin.

Nord

2,1

2,5Vest

1,9

2,5Midt

3,5

4Syd

2,5

3I alt

10,1

12
Bestyrelser

Til hver skole og hver dagtilbud vil der være en bestyrelse, som spiller en vigtig rolle i forhold til forældrenes indflydelse på, hvad der sker i den enkelte dagtilbud og skole. Flere bestyrelsesformænd har i processen udtrykt bekymring for, at bestyrelserne kommer for langt væk fra de enkelte matriklers hverdag. For at undgå dette – og for at sikre en fortsat bred forældrerepræsentation og reel inddragelse også af forældre, der ikke sidder i bestyrelsen – foreslås tre ting: 1) Det sikres, at hver matrikel har mindst én plads i bestyrelsen. 2) Der oprettes et matrikelråd ved hver matrikel, og rådets formand er pr. definition matriklens valgte bestyrelsesmedlem, så der sikres en formel relation mellem bestyrelse og råd. 3) Der udarbejdes en forretningsorden, der tilrettelægger bestyrelsesarbejdet, så der skabes tæt samarbejde og en frugtbar arbejdsdeling mellem de to niveauer, så forældrerepræsentanterne inddrages i både konkrete, lokale forhold og i de mere overordnede strategiske overvejelser i hele børneområdet. Endelig bliver forældre- og bestyrelsessamarbejdet et fokuspunkt i den ledelsesmæssige dialog mellem de lokale ledere og fagchefen.


Tilvalgsmoduler

Den foreslåede ledelsesstruktur åbner nye muligheder for at skabe lokal aktivitet og for at styrke sammenhængen i opgaveløsningen på hele 0-18 årsområdet. Der stilles derfor forslag om en række tilvalgsmoduler, som er tænkt som netop mulige tilvalg, fordi de ikke er en forudsætning for den nye ledelsesstruktur – omvendt er den nye struktur en forudsætning for tilvalgene. Opvækst- og Læringsudvalget skal tage stilling til, om tilvalgsmodulerne (og evt. hvilke) skal kvalificeres yderligere som temadrøftelser i udvalget forud for, at udvalget fremkommer med anbefaling til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Tilvalgsmodulerne er nærmere beskrevet i det bilagte notat (side 21-25) og er derfor hér kun listet op i punktform:

 1. Etablering af overbygningsskoler (0.-9. klasse) i flere lokalområder uden for de større byer
 2. Etablering af vuggestuepladser og dermed aldersintegrerede institutioner i flere lokalområder
 3. Etablering af 10. klasse-tilbud i flere dele af kommunen
 4. Større lokal forankring af Ungdomsskolen samt større samspil med folkeskolerne


Overordnet tidsplan

Eftersom forslaget formelt ændrer på skolestrukturen ved at nedlægge de eksisterende enheder og oprette nye, skal forslaget i offentlig høring i 12 uger. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om forslaget skal i høring. Dette kan ske på Kommunalbestyrelsens møde i februar, hvorved den lovbundne høringsfase kan løbe fra den 10. februar 2021 til den 5. maj 2021. I denne periode vil der samtidig foregå medarbejderinddragelse via en IDA-proces i FællesMED for Opvækst og Læring. Kommunalbestyrelsen kan derefter træffe endelig beslutning om et konkret løsningsforslag i juni 2021 på baggrund af forudgående politisk behandling, MED-anbefaling og høringssvar. Ændringer af ledelsen vil kunne forberedes i efteråret 2021 og træde i kraft pr. 1. januar 2022, mens en ændring i den formelle skolestruktur vil kunne træde i kraft pr. 1. august 2022.


Økonomi

Nedenstående tabel opsummerer de samlede økonomiske konsekvenser af den foreslåede model. Som det fremgår af de to første kolonner, var der i 2020 en markant difference mellem de tildelte midler via tildelingsmodellerne til ledelse og administration og det reelle forbrug på skoler og i dagtilbud. Den beregnede effektiviseringsgevinst tager udgangspunkt i det nuværende reelle forbrug.Budgettildeling,

i dag

Reelt forbrug,

i dag

Forslag

Effektivisering

Niveau 4-ledere

9,4 mio.

10,1 mio.

6,4 mio.

3,7 mio.

Niveau 5-ledere

22,7 mio.

24,7 mio.

22,4 mio.

2,3 mio.

Administration

3,4 mio.

4,5 mio.

5,4 mio.

-0,9 mio.

Kompenserende timer*0,7 mio.

-0,7 mio.

Samlet

35,5 mio.

39,3 mio.

34,9 mio.

4,4 mio.

* Enkelte niveau 5-ledere har i dag lærer-/pædagogtimer, hvilket skal kompenseres, når alle ledere skal være fuldtidsledere.


I beregningerne til de fremtidige udgifter til niveau 4-ledere er der disponeret med en forventning om et stigende lønniveau grundet den større ledelsesopgave i de foreslåede større skoler og dagtilbud.
Derudover er der taget udgangspunkt i en fastholdelse af den nuværende ratio mellem kontrakt- og tjenestemandsansatte på de sammenlagte skoler (i dag er ca. 70% af skolelederne tjenestemænd). Der er ikke indregnet overgangsomkostninger ved reduktion i antallet af niveau 4-ledere, da omkostningerne til dette vil afhænge af den fremtidige ledelsesmæssige sammensætning. Dette kan reducere besparelsen i de første år. Der er i modellen forudsat et uændret børnetal, da demografimodellen løbende justerer for dette forhold. Endelig er det i beregningerne forudsat, at klassekvotienten på den enkelte skole forbliver den samme – forbedrede muligheder for klassedannelser vil således kunne skabe et yderligere økonomisk potentiale, som dog ikke er forudsat i modellen.

Beslutning

Søren Hillers blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.


For indstillingspunkt 1 stemmer: Liste A, B, O og C (14)


Imod indstillingspunkt 1 stemmer: Liste V, L, F og Ø (10)


Indstillingspunkt 1 blev således godkendt.

 

00.01.10-P15-1-19

49. Midtvejsstatus til Kommunalbestyrelsen om FN’s Verdensmålsudvalgets arbejde

Resumé

Midtvejsstatus for arbejdet i FN's Verdensmålsudvalget. Midtvejsstatus beskriver, hvad udvalget har nået her midt i udvalgets virke.

Indstilling

FN's Verdensmålsudvalg indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager midtvejsstatus til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2020 nedsatte Kommunalbestyrelsen FN’s Verdensmålsudvalg. Udvalget arbejder med 7 udvalgte Verdensmål.

Verdensmålsudvalget mødtes første gang den 25. maj 2020, og har indtil nu afholdt 5 møder. Fire af disse møder er afholdt som digitale møder pga. covid-19 situationen.

På hvert møde er der blevet behandlet et verdensmål, og udvalget har drøftet forskellige forslag til konkrete handlinger. Udvalget har indtil nu beskæftiget sig med Verdensmål 13, Klimaindsats, Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, Verdensmål 7, Bæredygtig energi og Verdensmål 15, Livet på Land (Biodiversitet).

Bilag 1, Skema til håndtering af forslag til handlinger, viser de forslag til handlinger, som er et foreløbigt resultat af udvalgets arbejde. Handlingerne er fordelt under det primære verdensmål, som handlingerne støtter op om. Skemaet bruges løbende til at vurdere, hvad der skal ske med de forskellige forslag til handlinger, og hvem der har ansvaret for at arbejde videre med dem.

Nogle handlinger foreslåes at indgå direkte i handlekataloget, som er det produkt, der forventes at blive sendt videre som anbefaling til kommunalbestyrelsen, når udvalgets arbejde slutter i maj 2021.

Derudover arbejder udvalget med at undersøge mere om de handlinger, der kan sættes i gang løbende. Det er fx, i samarbejde med Fynsland, at iværksætte en oplysningskampagne i forhold til at afklare, hvilke fremtidige varmeforsyninger lokalsamfundene med fordel kan gå efter.

Derudover undersøges muligheden for at igangsætte en handling om Klimafamilier/Verdensmålsfamilier, samt en handling med fokus på øget direkte genbrug fra genbrugsstationer, som kan igangsættes i 2021 efter åbning af de nye genbrugsstationer. Det foreløbige handlekatalog kan ses i bilag 2.

Verdensmålsudvalget har i deres arbejde også anbefalet Kommunalbestyrelsen at ansøge om deltagelse i projektet "DK2020 for hele Danmark", samt at indgå i det 3-årige EU-projekt COHEAT.

I kommissoriet for Verdensmålsudvalget (Bilag 3) er der lagt op til, at udvalget skulle inddrage borgere, foreninger og virksomheder mm. i arbejdet via kommunikation og mobilisering. En del af denne inddragelse skulle foregå i forbindelse med kommunens deltagelse i kampagnen Danmark for målene. Pga. covid-19 situationen er denne kampagne blevet udskudt, og det har derfor endnu ikke været muligt at komme ud blandt kommunens borgere, foreninger og virksomheder for at indhente input til konkrete handlinger.

Udvalget forventer at kommunikere om de konkrete handlinger, der sættes i gang løbende. Det vil ske gennem fx pressemeddelser, opslag på facebook, nyheder på Vores FMK. Derudover arbejdes der på at afholde et dialogmøde på Facebook, hvor hele udvalget deltager. Udvalget vil bl.a. gerne have fokus på formidling i den sidste halvdel af udvalgets periode.

Økonomi

I kommissoriet er der afsat en ramme på 75.000 kr til eventuelle ekskursioner samt indhentning af bidrag/råd fra eksperter til udvalgets arbejde. Af den ramme er der brugt ca. 20.000 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

29.08.06-A00-1-21

50. Orientering om borgmesterbeslutning vedrørende transport til vaccine-steder – Covid-19

Resumé

Det er fra regeringen og KL anbefalet, at de enkelte kommuner varetager og afholder udgiften til at transportere borgere, der ønsker vaccination mod Covid-19 og ikke selv kan befordre sig. Det er anbefalingen at tilbuddet gælder indtil den 1. juli 2021.


Kommunalbestyrelsen orienteres om borgmesterbeslutning i sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter forvaltningens anbefaling er der truffet borgmesterbeslutning om, at Faaborg-Midtfyn Kommune frem til den 1. juli 2021 tilbyder transport til borgere, der pga. varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan befordre sig til vaccination mod Covid-19. Borgmesterbeslutningen er truffet som følge af sagens uopsættelighed.


Der gennemføres fra uge 2 vaccination af borgere over 65 år i Faaborg-Midtfyn Kommune, som modtager såvel personlig samt praktisk hjælp. Forvaltningen har været i kontakt med samtlige borgere inden for denne målgruppe, og der er ca. 200 borgere, der ikke selv kan befordre sig til vaccination. Senere på foråret vil der blive gennemført vaccination af borgere under 65 år, hvor det må forventes, at der ligeledes vil være en mindre andel, der ikke selv vil kunne befordre sig.


Regeringen og KL opfordrer til, at de enkelte kommuner jf.
servicelovens § 117, stk. 1, bistår med transport til vaccinationsstederne, som på Fyn i øjeblikket ligger i henholdsvis Odense og Svendborg. Det er forventningen, at der vil åbne flere og mere lokale vaccinationssteder i løbet af januar 2021. Der er tale om en opgave, som kommunen ikke er forpligtet til, men der er således lovhjemmel til, at kommunen kan påtage sig den.


Regeringen har tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19-relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd i kommunerne. KL vil på den baggrund inddrage transportudgifterne i de samlede forhandlinger med regeringen om kompensation til kommunerne. Der er dog ikke på forhånd en garanti for, at den enkelte kommune kompenseres 1:1 for de faktiske udgifter.


Det er desværre endnu ikke muligt at komme med et overslag over den samlede udgift, da der på nuværende tidspunkt mangler viden om, hvor mange borgere der 1) ønsker vaccination; 2) selv ønsker at varetage transporten og endelig 3) er det fortsat ubekendt, om hvor mange Faaborg-Midtfyn borgere, der skal vaccineres i Odense, Svendborg eller på et kommende lokalt oprettet vaccinationscenter.


Med udgangspunkt i det nationale vaccinationsprogram gælder beslutningen indtil 1. juli 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-6-20

51. Kommunalbestyrelsen - temadrøftelser og temamøder 2021

Indstilling

Forvaltningen indstiller planen til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Plan for temadrøftelser og temamøder er udarbejdet / vedlagt.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

 

54.00.00-A00-1-19

52. Åben temadrøftelse om Campus Faaborg

Resumé

Campus Faaborg er en indsats i projekt Flere ungdomsuddannelser i FMK, som igen er en handling under Ung i FMK. Kommunalbestyrelsen skal drøfte perspektiverne for at igangsætte relevante tiltag i regi af Campus Faaborg, der kan sikre et fællesskabende ungemiljø for alle unge i Faaborgområdet.  

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen drøfter perspektiverne for at igangsætte relevante tiltag i regi af Campus Faaborg, der kan sikre et fællesskaben ungemiljø for alle unge i Faaborgområdet.

Sagsfremstilling

Projekt Flere ungdomsuddannelser i FMK blev etableret den 1. marts 2019, hvor projektleder blev ansat. Der er afsat løn til projektleder i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021. Projektet styres af en politisk styregruppe bestående af borgmester samt formænd og næstformænd fra Opvækst og Læringsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Projektejer er visekommunaldirektør.

Projektet har til formål at tiltrække flere ungdomsuddannelsestilbud til Faaborg-Midtfyn Kommune samt medvirke til et attraktivt ungemiljø.

I løbet af projektperioden er der blevet etableret et virksomhedspanel bestående af arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune. Virksomhedspanelet har til opgave at styrke unges mulighed for lokale praktikpladser/lærepladser samt sikre lokale virksomheders behov for kvalificeret faglært arbejdskraft i årerne fremover.

Virksomhedspanelet har udarbejdet en praktikpladsportal, hvor der inden for 8 uddannelsesområder arbejdes med praktikpladsgaranti for unge i kommunen: www.fynsfremtid.dk - praktikpladsgaranti i Faaborg-Midtfyn.

I den nordlige del af kommunen er der samarbejde med Midtfyns Gymnasium om at etablere Midtfyns Uddannelsescenter i Ringe, som vil bestå af STX, SOSU og evt. 10. klasse. Der arbejdes på at profilere Midtfyns Uddannelsescenter, som det naturvidenskabelige uddannelsescenter på Fyn.

Den primære indsats i den første del af projektperioden har været at få realiseret visionen om Campus Faaborg. Det er nu lykkes, og der er nedsat et Campusråd, der samarbejder om at få alle aktiviteter klar til, at Campus Faaborg åbner pr. august 2021.

Desuden arbejdes der også på at få tilknyttet campusboliger til uddannelserne i Faaborg.

Vedlagt i bilag til denne sagsfremstilling er:

 - Præsentation af Campus Faaborg

Beslutning

Drøftet.

 

05.00.00-A00-4-17

53.

 

82.00.00-G10-1-17

54. Salg af ejendom

 

82.00.00-G10-2-17

55. Salg af ejendom

 

13.06.02-G10-9-20

56. Salg af areal

 

00.01.00-G01-24-17

57. Meddelelser fra formanden