Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget.
den 21. august 2013 kl. 10:00
i Mødelokale 22, Faaborg


Indkaldelse

Grete Justesen
Niels Peter Ellegaard
Søren Kristensen
Ole Simonsen
Ib Ingildsen
Torben Smith
Peter Jensen
Pkt. Tekst
78 Godkendelse af dagsorden *
79 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 *
80 Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i vandopland Storebælt for 2013 i hht. Vandplanen
81 Kollektiv trafik - høring om fælles koncept for telekørsel *
82 Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i vandopland Odense Fjord for 2013 i hht. Vandplanen
83 Godkendelse af skitseforslag til renovering af aktivitets- og legeplads i Klinteparken, samt frigivelse af rådighedsbeløb
84 Projektforslag etablering af kraftvarmeanlæg Nr. Lyndelse *
85 Håndtering af PCB i kommunens bygninger *
86 Orientering om Klintholm I/S bestyrelsesmøde den 22. maj 2013 *
87 Orientering om Motas I/S bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 *
88 Orientering om FAKS A.m.b.a. bestyrelsesmøde den 12. juni 2013 *
89 Godkendelse af vedtægtsændring for Motas I/S samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune i Motas I/S
90 Drænvand fra kunstgræsbaner *
91 Forslag til tillæg nr. 1 til vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune, Bøgebjergvej 75, 5672 Broby ændrer forsyningsområde
92 Ansøgning om at lukke Nyvej/Villavej i Ringe *
93 Private hovedledninger til jordvarmeanlæg i offentligt vejareal. *
94 Gadelys i det åbne land *
95 Gensidig orientering *
00.01.00-G01-1-07

78. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

00.30.14-Ø00-2-13

79. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandler den 13. august 2013 budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013. Sagen dagsordensættes til fagudvalget med henblik på en nærmere orientering inden for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Der tages udgangspunkt i materialet fra budgetopfølgningen.

Indstilling

Til orientering for Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Til orientering.

 

06.02.10-P20-3-12

80. Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i vandopland Storebælt for 2013 i hht. Vandplanen

Resumé

NaturErhvervstyrelsen har den 27. juni 2013 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i vandopland Storebælt for 2013 i hht. Vandplanen. Sagen forelægges til beslutning om godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

 

Sagsfremstilling

Kommunen har søgt og modtaget tilsagn om midler til forundersøgelser af vandløbsrestaureringer i vandopland Storebælt. Der skal udarbejdes en teknisk forundersøgelse, der skal belyse mulighederne for realisering. Derudover skal der udarbejdes en ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal belyse lodsejernes holdning til projektet.

 

Forundersøgelserne finansieres af NaturErhvervstyrelsen og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 189.900 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet NaturErhvervstyrelsens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

 

Projektet handler om at lave forundersøgelse for fire vandløbsrestaureringer i vandopland Storebælt. Det handler om at undersøge mulighederne for at fjerne 1 spærring ved en vejbro og åbne en rørlagt strækning i Hellerup Å. Derudover handler det om at undersøge mulighederne for at fjerne to spærringer (1 markoverkørsel og en opstemning) i Holme Bæk med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen. Efter forundersøgelserne tages der stilling til eventuel projektgennemførelse.

 

Forundersøgelserne forventes udarbejdet fra august til december 2013. Finansieringen kan hjemtages umiddelbart herefter.  

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at forundersøgelserne er fuldt finansieret af NaturErhvervstyrelsen, og at anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbet skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

 1. Der meddeles anlægsbevilling på 189.900 kr. i udgift og 189.900 kr. i indtægt til forundersøgelser af vandløbsrestaureringsprojekter i oplandet til Storebælt med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen.

 2. Anlægsbevilling frigives til Fagsekretatiatet Plan og Kultur.

Beslutning

Anbefales.

 

13.05.16-P17-1-13

81. Kollektiv trafik - høring om fælles koncept for telekørsel

Resumé

Fynbus har fremsendt forslag til fælles koncept for telekørsel på Fyn til høring.

Konceptet består af en "telekørsel basis" med moduler(tidsperioder), områdebestemt kørsel og mulighed for regulering i forhold til uhensigtsmæssige kørsler. Desuden foreslås et forsøg med kørsel for pendlere og til faste aktiviteter.

Det er en ensartet ramme for telekørslen på Fyn, hvor den enkelte kommune kan vælge sit eget serviceniveau.

Sagsfremstilling

Fynbus har fremsendt materiale til høring vedrørende fælles koncept for telekørsel på Fyn, Langeland og Ærø.

Baggrunden er at der kan forudses ændringer i behovet for offentlig transport bl.a. fordi der er stagnation eller direkte tilbagegang i rutekørslen i det åbne land. Herunder vil det være en fordel med et mere ensartet telesystem indenfor FynBus's område; da det gør det nemmere at informere borgerne om telekørslen og administrere kørslerne.

 

Beskrivelse:

Konceptet består af 2 dele:

Telekørsel basis:

 • Der kan vælges mellem 4 forskellige tidsintervaller for kørsel på hverdage og om der skal køres i week-enden.

 • Kørslen er områdebestemt (kommunerne fastlægger inddelingen)

 • Betaling er som udgangspunkt en enkeltbillet til bus samt en tillægstakst for ekstra område.

 • Det er muligt at angive områder eller rejser der ikke ønskes betjent.

 • Kørslen skal bestilles mindst 2 timer før

De enkelte kommuner fastlægger hvilket serviceniveau ud fra et valg mellem ovennævnte muligheder.

 

Telekørsel pendler:

 • Fast telerutekørsel, som etableres når kunderne har oprettet et abonnement på tilbagevendende kørsel.

 • Køres på hverdage.

 • Er tænkt som et tilbringerløsning til regionale- og lokale ruter, dvs. fra/til bopæl til nærmeste stoppested. Der foreslås en minimumsafstand på 2 km for at undgå korte ture.

 • Mulighed for at udvide med kørsel til eksempelvis fritidsaktiviteter med faste kørsler.

 • Som betaling foreslås fastprisprodukterne ungdomskort og månedskort.

De enkelte kommuner fastlægger eventuelle ruter. 

Konceptet i forhold til nuværende kørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Den nuværende telekørsel i Faaborg-Midtfyn kommune giver mulighed for kørsel i tidsrummet 9.00-17.00. Dog med variationer i de enkelte områder idet telekørslen kører til og fra teleområdets center på bestemte afgangstider. Kørsel kan forgå over to områder. Kørslen skal bestilles mindst 1 time før afgang.

 

Konceptet giver mulighed for at Faaborg-Midtfyn kommune i store træk kan bibeholde den nuværende service ved at væge modul 1 og 2 på hverdage og fastholde den nuværende områdeinddeling. Der vil dog være et par mindre ændringer, idet kørslen i konceptet ikke er bundet af faste centertider, bestillingstiden før rejsens start forlænges fra 1 time til 2 timer og der kan ikke benyttes ungdoms- og periodekort til betaling. Det vurderes at de foreslåede justeringer i telekørslen ikke giver anledning til ændringer i budgettet.

 

Ændring i service:

Hvis Fynbus indfører dette koncept kan kommunerne som nævnt vælge et serviceniveau. Dette sker i forbindelse med fastlæggelse af kommunens budget.

Til budget 2014 er der bl.a. fremlagt ønsker om: Projektet ”forbedret telekørsel I Faaborg Midtfyn Kommune” som Trafikstyrelsen har givet tilsagn om at støtte. Dette projekt, som drejer sig om forbedring af muligheder kollektiv transport for turister og borgerer aften og week-ender, kan gennemføres indenfor konceptet ved at Faaborg-Midtfyn kommune vælger de 3 moduler med kørsel fra kl. 9.00 – 22.00.

Indstilling

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at der fremsendes høringssvar som:

 • Udtrykker tilfredshed med et ensartet system på Fyn

 • At muligheden for kørsel på tværs af kommunegrænser fremmes

 • Beklager at tidsfristen for bestilling forlænges fra 1 til 2 timer

 • At pendlersystemet kan være et godt supplement til rutekørsel

Beslutning

Godkendt.

 

06.02.10-P20-3-12

82. Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i vandopland Odense Fjord for 2013 i hht. Vandplanen

Resumé

NaturErhvervstyrelsen har den 9. juli 2013 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i vandopland Odense Fjord for 2013 i hht. Vandplanen. Sagen forelægges til beslutning om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.  

 

Sagsfremstilling

Kommunen har søgt og modtaget tilsagn om midler til forundersøgelser af vandløbsrestaureringer i vandopland Odense Fjord. Der skal udarbejdes en teknisk forundersøgelse, der skal belyse mulighederne for realisering. Derudover skal der udarbejdes en ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal belyse lodsejernes holdning til projektet.

 

Forundersøgelserne finansieres af NaturErhvervstyrelsen og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 365.550 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet NaturErhvervstyrelsens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

 

Projektet handler om at lave forundersøgelse for 8 vandløbsrestaureringer i vandopland Odense Fjord. Det handler om at undersøge mulighederne for at fjerne 3 spærringer (2 vejbroer og 1 stejlt stryg) i Sallinge Å, muligheden for at åbne en rørlagt strækning i Vejle Møllebæk, fjerne 2 spærringer (vejbro og stryg) og åbne 1 rørlagt strækning i Rislebæk og muligheden for at åbne en rørlagt strækning i Krumstrup Mølledam med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen. Efter forundersøgelserne tages der stilling til eventuel projektgennemførelse.

 

Forundersøgelserne forventes udarbejdet fra august 2013 til start januar 2014. Finansieringen kan hjemtages umiddelbart herefter.  

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at forundersøgelserne er fuldt finansieret af NaturErhvervstyrelsen, og at anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbet skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at:

 1. Der meddeles anlægsbevilling på 365.550 kr. i udgift og 365.550 kr. i indtægt til forundersøgelser af vandløbsrestaureringsprojekter i oplandet til Odense Fjord med henblik på at opfylde kravene i Vandplanen.

 2. Anlægsbevilling frigives til Fagsekretariatet Plan og Kultur.

Beslutning

Anbefales.

 

04.01.09-P20-1-13

83. Godkendelse af skitseforslag til renovering af aktivitets- og legeplads i Klinteparken, samt frigivelse af rådighedsbeløb

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev det besluttet at legepladsen i Klinteparken skal renoveres i forbindelse med renovering af Klintestranden.

 

Der er udarbejdet et forslag til renovering, som indeholder grillplads, samt lege- og aktivitetsmuligheder for forskellige aldersgrupper. Sagen forelægges til beslutning om igangsætning og frigivelse af resterende rådighedsbeløb på samlet 518.000 kr., samt udgifts- og indtægtsbevilling på indtægt fra Friluftsrådet på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Klintestranden og Klinteparken er et af kommunens mest besøgte strandområder. Renoveringen af badebroer, høfder mv. er nu afsluttet og renovering af legepladsen kan gå i gang.

 

Der er udarbejdet et projekt, hvor den nuværende legeplads fjernes og der etableres et støttepunkt for lege- og aktivitetsmuligheder, samt grillfaciliteter for områdets brugere. Friluftsrådet har givet et tilsagn om 100.000 kr. til opholds- og grillpladsen med 2 grillsteder, borde - bænke og et PlaySea lege/sidde modul.

 

Legepladsprojektet er udarbejdet som et basis forslag, der opfylder de grundlæggende behov for leg og friluftsliv. Dette projekt kan udføres inden for den afsatte bevilling. Der er således elementer i det foreliggende projekt, der ikke fuldt ud kan realiseres inden for den økonomiske ramme. Det drejer sig eksempelvis om særlige handicapvenlige belægninger - gummibelægninger i stedet for faldgrus - og kant- og ledelinjer for svagtseende. Der er indgivet ansøgning til Tilgængelighedspuljen til finansiering af sådanne elementer. Ved yderligere ekstern medfinansiering, kan stedet gøres til et støttepunkt for mangeartet friluftsliv uafhængig af fysisk formåen.

 

I hovedtræk vil følgende blive gennemført.

 • Den gamle karrusel bliver renoveret og genanvendt.

 • Klatre- og legemuligheder etableres

 • Grillsteder opsættes

 • Borde - bænkesæt

 

Projektet har været forelagt Tilgængelighedsudvalget i kommunen. Tilgængelighedsudvalget bakker op om projektet og har anbefalet Tilgængelighedspuljen at støtte projektet, så området kan blive mere tilgængelig for funktionshæmmede.

Skitseplan for renoveringen er vedlagt.

 

Anlægsperioden vil være oktober - november 2013 

Økonomi

Økonomistaben bemærker at det i budget 2013 er afsat samlet 2,589 mio. kr. til projektet. På Kommunalbestyrelsens møde 12. februar 2013 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 2,589 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,071 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslaget, samt anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 • at rådighedsbeløb på 518.000 kr. frigives til Fagsekretariatet Plan og Kultur.

 • at der godkendes udgifts- og indtægtsbevilling på 100.000 kr. fra Friluftsrådet.

Beslutning

Anbefaler.

 

13.03.01-P16-4-13

84. Projektforslag etablering af kraftvarmeanlæg Nr. Lyndelse

Resumé

Der er modtaget et projektforslag om etablering af biogasfyret kraftvarmeværk i Nr. Lyndelse. Projektforslaget er sammenhængende med etablering af biogasanlægget ved Lervangsvej, Heden og fjernvarmeforsyning i Nr. Lyndelse/Nr. Søby.

Udvalget skal tage stilling til om der skal ske myndighedsbehandling af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Fyn har fremsendt projektforslag om at etablering af kraftvarmeværk i Nr. Lyndelse til udnyttelse af biogas.

Varmen afsættes både til et planlagt nyt distributionsnet i Nr. Lyndelse samt via en transmissionsledning til Fjernvarme Fyns eksisterende fjernvarmenet. Projektet er afhængigt af at fjernvarmeforsyningen til Nr. Lyndelse godkendes. (Dette projektforslag er godkendt til myndighedsbehandling på kommunalbestyrelsens møde 11. juni 2013).

Kraftvarmeværket forventes at have en varmeeffekt på 5,1 MJ/s og en årlig varmeproduktion er ca. 41.300 KWh.

Der angives en mulig placering i erhvervsområdet nord for Nr. Lyndelse. anvendelse til kraftvarmeværk er i overensstemmelse med plangrundlaget for området.

Som alternativ til at udnytte biogassen i et kraftvarmeanlæg, kan biogassen opgraderes til naturgaskvalitet og tilføres naturgasnettet. Der er i den samfundsøkonomiske analyse en sammenligning mellem de to muligheder.

Den overordnede beregning viser at begge alternativer har en fornuftig økonomi. Samfundsøkonomisk beregning viser en fordel for kraftvarmeværk.

Selskabsøkonomisk analyse viser en gevinst for Fjernvarme Fyn ved kraftvarmeværket.

Der er ikke direkte brugerøkonomiske konsekvenser af projektet.

I henhold til vejledning om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal der træffes en politisk beslutning om at fortsætte myndighedsbehandlingen inden projektforslaget sendes i høring hos de berørte parter. (Berørte forsyningsselskaber, ejere der skal afgive areal eller pålægges servitut, andre myndigheder).

Efterfølgende forelægges det endelige projektforslag for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at myndighedsarbejdet fortsætter, herunder høring af berørte parter.

Beslutning

Godkendt.

 

07.00.03-I00-1-11

85. Håndtering af PCB i kommunens bygninger

Resumé

PCB blev brugt i byggeriet fra 1950'erne til slutningen af 70'erne, hvor det blev forbudt. PCB findes i mange bygninger fra den periode og kan give problemer med indeklimaet. Sundhedsstyrelsen har udgivet materiale om håndtering af PCB i bygninger. I denne sag beskriver vi, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune håndterer PCB-problemet i kommunens bygninger.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har en stor bygningsmasse med en del bygninger fra den periode, hvor man har brugt PCB.

 

Afdelingen for Kommunale Bygninger har været opmærksomme på PCB-problematikken i de seneste tre-fire år. I første omgang har afdelingen analyseret især fugemasse i forbindelse med renoveringer så som udskiftning af vinduer. Afdelingen har fået lavet PCB-analyser af bygningsmateriale fra 40-50 af kommunens bygninger.

 

I den forbindelse er der konstateret PCB i en fløj af Carl Nielsen Skolen. Efter drøftelser med Embedslægen og tekniske eksperter er fugerne i bygningen udskiftet og PCB, der måtte være trukket over i betonen, er forseglet.

 

Fagsekretariatet Teknik har gennem de seneste måneder analyseret oplysninger om kommunens bygninger for at finde ud af, hvilke bygninger, der kan være i risiko for at indeholde PCB. Bygningernes alder og konstruktion indgår i analysen.

 

Analysen viser, at det er meget usandsynligt, at der er sundhedsskadelig PCB i kommunens børnehaver. Dette resultat stemmer overens med, at der ikke er fundet PCB i de prøver, der er taget i forbindelse med renoveringer af kommunens børnehaver.

 

Analysen viser, at en del af kommunens skoler kan indeholde PCB. Dette stemmer også overens med resultaterne af de udførte analyser.

 

Analysen viser endvidere, at der kan være PCB i visse af kommunens øvrige bygninger, såsom administrationsbygninger og institutioner.

 

Sundhedsstyrelsen mener, at de største problemer med PCB er koncentreret om skolerne. Det skyldes blandt andet, at skolebygninger ofte har en størrelse, hvor man har bygget dem af betonelementer, som er fuget med gummifuge. Disse gummifuger kan indeholde PCB.

 

Det vil koste 100-200.000 kroner at analysere de skolebygninger, der kan indeholde PCB. Udgiften kan dækkes af puljen til håndtering af PCB og asbest. Når der er klarhed over, om flere skoler end Carl Nielsen Skolen indeholder PCB, skal vi følge Sundhedsstyrelsens/Embedslægens anvisninger for håndtering af problemet i de enkelte tilfælde.

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at skolebygninger i risikogruppen skal analyseres for PCB.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-P24-82-07

86. Orientering om Klintholm I/S bestyrelsesmøde den 22. maj 2013

Resumé

Generel orientering om referat fra Klintholm I/S bestyrelsesmøde den 22. maj 2013.

Faaborg-Midtfyn Kommune er interessent i Klintholm I/S, som er et affaldsdeponi.

Sagsfremstilling

Referat med bilag fra Klintholm I/S bestyrelsesmøde den 22. maj 2013 er vedlagt til generel orientering.

 

Administrationen har følgende bemærkninger til referatet om den kommende affaldsplan:

 

Regeringens ressourcestrategi for affaldsområdet er endnu ikke kommet. Den 14. juni 2013 havde Klintholm og interessentkommunerne det sidste projektmøde med Rambøll om den kommende affaldsplanen.

Foreløbig er det kun Nyborg Kommune, som går videre med at godkende affaldsplanen. Kerteminde, Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommune afventer regeringens udmeldinger mht. mål inden deres planer sendes til godkendelse.

Indstilling

Fagchefen for Teknik sender generel orientering om Klintholm I/S til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Beslutning

Til orientering.

 

07.01.00-P00-1-08

87. Orientering om Motas I/S bestyrelsesmøde den 10. juni 2013

Resumé

Generel orientering om referat fra Motas I/S bestyrelsesmøde den 10. juni 2013.

Faaborg-Midtfyn Kommune er interessent i Motas I/S, som er en indsamlingsvirksomhed for farligt affald.

Sagsfremstilling

Generel orientering om referat fra Motas I/S bestyrelsesmøde den 10. juni 2013. 

På bestyrelsesmødet har der blandt andet været orienteret om, at Odense Kommune har valgt at spørge Statsforvaltningen om Motas I/S lovligt må tilbyde sin overkapacitet til tidligere kunder, som nu er med i Odense Kommunes egen ordning for farligt affald. Odense Kommune holder fritagelser til kunderne tilbage indtil afgørelse fra Statsforvaltningen foreligger.

Motas har efterfølgende spurgt Statsforvaltningen om lovligheden i Odense Kommunes sagsbehandling af ansøgningerne om fritagelse fra ordningen for farligt affald.

Motas I/S overkapacitet er opstået ved Odense Kommunes udtræden af Motas I/S ved udgangen af 2012.

 

Assens Kommune har indtil videre ikke bortskaffet alt deres farlige affald gennem Motas I/S, derfor har bestyrelsen valgt at indregne manglende dækningsbidrag (DB) i opgørelsen til Assens Kommune ved deres udtræden af Motas I/S.

Indstilling

Fagchefen for Teknik sender generel orientering om Motas I/S til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Beslutning

Til orientering.

 

07.00.00-P24-1-07

88. Orientering om FAKS A.m.b.a. bestyrelsesmøde den 12. juni 2013

Resumé

Generel orientering om referat fra FAKS bestyrelsesmøde den 12. juni 2013.

Faaborg-Midtfyn Kommune er andelshaver i FAKS (Fyns Affalds Koordinerings Selskab A.m.b.a.) sammen med Assens Kommune, Nordfyns Kommune og Middelfart Kommune.

FAKS er et § 60 selskab, som tager sig af den nedlukkede losseplads i Sandholt Lyndelse og varetager andelshavernes forbrændingsaftale med Odense Kraftvarmeværk.

Sagsfremstilling

Referatet fra FAKS bestyrelsesmøde den 12. juni 2013 er vedlagt. Referatet indeholder blandt andet entreprisekontrakt til underskrivelse mellem FAKS og Marius Pedersen A/S. Marius Pedersen A/S vandt EU-udbuddet om drift af den nedlukkede losseplads og jordhotel.

 

Endvidere indeholder referatet udkast til nye vedtægter for FAKS, som FAKS er blevet bedt om kommentar til. Udkastet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af ejerkommunerne, idet grundlaget for FAKS er blevet mindre ved strukturreformen og ejerkommunerne har hjemtaget affaldsopgaver til egne driftsselskaber.

Indstilling

Fagchefen for Teknik sender generel orientering om FAKS A.m.b.a. til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Beslutning

Til orientering.

 

07.01.00-P00-1-08

89. Godkendelse af vedtægtsændring for Motas I/S samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune i Motas I/S

Resumé

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender udtrædelsesaftale for Odense Kommune, som er udtrådt af Motas I/S den 31. december 2012 samt vedtægtsændring som følge af at Odense Kommune ikke længere er interessent i Motas I/S.

Faaborg-Midtfyn Kommune er interessent i Motas I/S, som er en indsamlingsvirksomhed for farligt affald.

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt en udtrædelsesaftale for Odense Kommune samt forslag til vedtægtsændring, som følge af at Odense Kommune ikke længere er interessent i Motas I/S.

 

Odense Kommune har den 22. december 2011 skriftligt henvendt sig til interessentkommunerne i Motas I/S og meddelt, at Odense Kommune har besluttet at udtræde af Motas I/S med virkning fra den 1. januar 2013.

 

På baggrund af Odense Kommunes beslutning, har Motas I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring.

 

10. juni 2013 har et enigt repræsentantskab for Motas I/S godkendt:

 

·         Udtrædelsesaftale mellem Odense Kommune og Motas I/S.

·         Vedtægtsændring som følge af Odenses udtræden. 

 

Vedtægtsændringen består i, at ”Odense” udgår.

 

Udtrædelsesaftalen består i, at Odense Kommune får udbetalt 1.250.000 kr., heraf tages 1.000.000 kr. fra egenkapitalen og 250.000 kr. fra hensættelser, som skal tilbageføres til kunderne.

 

Derfor vil selskabets tidligere kunder i Odense kommune, skulle henvende sig til Odense Kommune med krav om tilbagebetaling af disse hensættelser, da beløbet overføres til Odense Kommune.

 

Aftalen er et kompromis mellem Odense Kommune og selskabets øvrige interessentkommuner på baggrund af, at Odense Kommune, ifølge selskabets øvrige interessentkommuner, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune, ikke har opfyldt sine forpligtigelser i henhold til vedtægterne. Da Odense Kommune ikke har ladet Motas I/S varetage håndtering af farligt affald fra genbrugspladserne i Odense Kommune. Der er derfor sket et fradrag i den andel Odense Kommune skulle have udbetalt jf. vedtægterne, fordi Odense Kommune ikke har bidraget til egenkapitalen i Motas I/S på samme måde som øvrige interessentkommuner.

 

Statsforvaltningen har forhåndstilkendegivet, at man ikke har bemærkninger til hverken udtrædelsesaftale eller vedtægtsændring.

 

Når alle interessenter har godkendt indstillingen, rundsendes udtrædelsesaftale og vedtægtsændring for borgmesterens underskrift.

Efterfølgende sendes det til Statsforvaltningen for endelig godkendelse.

 

Status for det fælleskommunale selskab Motas I/S:

 

Motas I/S ejes fra 1. januar 2014 af 13 interessentkommuner, da følgende 2 interessentkommuner har valgt at træde ud af selskabet:

 

Odense Kommune er trådt ud pr. 31.12.2012

Assens Kommune udtræder pr. 31.12.2013

 

Motas I/S er efter endt udbetaling af andele til de 2 interessenter fortsat et selskab med en positiv likviditet og er fortsat økonomisk solidt med i alt 13 interessenter fra 1. januar 2014. 

 

Den senere tids effektiviseringer i Motas I/S har været medvirkende til, at selskabets gebyrer ikke er steget siden 2012 uanset den ændrede sammensætning af interessentkommuner.

 

Af nye tiltag kan bl.a. nævnes elektroniske løsninger til håndtering af affaldsdata fra kunde til endt afregning.

 

Motas I/S har siden 1. januar 2013 gennemført gennemsnitlige prisreduktioner på 12 % på eksterne priser, som følge af nye aftaler om:

 

 • Indkøb af transportydelser – hvor tranporten er blevet markant billigere.

 • Indkøb af salgsemballager, som nu sker i samarbejde med andre store modtagestationer.

 • Nye aftaler om affaldsbehandling.

 

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at være en del af Motas I/S fordi:

 

Motas I/S er en sammenlægning af det tidligere Modtagestation Fyn I/S og det tidligere K.O.K I/S, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune var interessent i Modtagestation Fyn.

 

Motas I/S tilbyder sikker og miljørigtig håndtering af farligt affald til konkurrencedygtige priser i alle interessentkommuner, hvilket giver en tryghed for at genbrugsstationerne og ikke mindst borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Motas I/S sikrer akkumulering og deling af viden omkring håndtering af det farlige affald i alle interessentkommunerne, herunder transport af farligt gods i henhold til gældende ADR-reglerne.

 

Motas I/S sikrer indsamling af klinisk risikoaffald hos producenter af denne type affald.

 

Motas I/S sikrer kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere hos de virksomheder i kommunen, som er omfattet af denne ordning.

 

Motas I/S sikrer, at interessentkommunerne kan tilbyde afhentning af ikke-genanvendeligt affald hos virksomheder i alle interessentkommuner.

 

Motas I/S tilbyder og gennemfører et stigende antal kurser for medarbejdere på genbrugsstationer mv. i interessentkommunerne til gavn for sikkerhed og miljø. Hvilket er med til at sikre, at folkene på genbrugsstationerne altid har den nødvendige uddannelse og har en god kontakt til en sikker og ikke mindst stabil aftager af vores farlige affald.

 

Motas I/S tilbyder desuden at fungere som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for interessentkommunernes genbrugsstationer.

 

Motas I/S er lidt som en udvidet fælles indkøbsaftale, hvor man bl.a. får rabat på grund af mængderne. Men Motas I/S er samtidig interessentkommunernes garanti for, at der sker en korrekt, sikker og ensartet håndtering det farlige affald.

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller, at vedtægtsændring for Motas I/S samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune i Motas I/S godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales.

 

09.08.26-P22-1-13

90. Drænvand fra kunstgræsbaner

Resumé

Der er stigende interesse for kunstgræsbaner, som er nemmere at vedligeholde og som forlænger spillesæsonen. Men en standard kunstgræsbane indeholder nogle stoffer, der kan være skadelige for grund- og overfladevand.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal stilles særlige krav til opbygningen af kunstgræsbaner af hensyn til beskyttelsen af grund- og overfladevand.

Sagsfremstilling

Der er stigende interesse for kunstgræsbaner, som er nemmere at vedligeholde og som forlænger spillesæsonen. Men en standard kunstgræsbane indeholder nogle stoffer, der kan være skadelige for grund- og overfladevand.

 

Der er lavet en del rapporter i ind- og udland om drænvandet fra kunstgræsbaner, og resultaterne er meget forskellige. Samtidig er erfaringerne med banerne ikke så lang, at man har sikre data for hele banens levetid.

 

Er kunstgræsbanen baseret på gummigranulat fra brugte bildæk, kan der blive udvasket miljøfremmede stoffer og der kan blive aflejret metaller (zink) under banen. Aflejringen af metaller kan betyde, at arealet må betragtes som en forurenet grund.

 

Der findes materialer med mindre miljøpåvirkning og gode metoder til at opsamle drænvand og dermed beskytte grund- og overfladevand. Det medfører også dyrere baner.

 

Uden membran eller effektiv drænmåtte vil størstedelen af en kunstgræsbanes overfladevand passere drænsystemet og nedsive i jorden. Samspillet mellem udvaskning af stoffer fra kunstgræsbaner og grundvand er lokalt betinget og komplekst. Og der mangler viden om de udvaskede stoffers eventuelle effekt på grundvand.

 

Det har indtil nu ikke været muligt at få afklaret om gummigranulatet udgør en fare for grundvandet. Men vi ved at udtjente bildæk, der ikke bliver genbrugt, skal deponeres på kontrolleret deponi.

 

Vedlagte notat beskriver opbygning og de miljømæssige forhold ved kunstgræsbaner.

 

Da kunstgræsbaner kan påvirke grund- og overfladevand, kan der være behov for, at kommunen stiller særlige krav til opbygningen af banerne. Kravene kan målrettes områder, hvor grundvandet dannes, og oplande til særligt følsomme vandløb eller naturområder.

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager en af følgende muligheder:

 

Mulighed 1:

Kunstgræsbaner, der kan påvirke grund- og overfladevand, skal udformes på en måde, så drænvand fra banen ledes til renseanlæg.

 

Mulighed 2:

Kunstgræsbaner, der kan påvirke grund- og overfladevand, og som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser skal udformes på en måde, så drænvand fra banen ledes til renseanlæg. Det samme gælder, hvis banen ligger i indvindingsoplandet til vandværk uden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller hvis banen ligger nærmere end 300 meter fra en vandværksboring eller nærmere end 150 meter fra en indvindingsboring/brønd til en enkeltforsyning. Drænvand fra kunstgræsbaner må ikke ledes til følsomme vandløb eller naturområder.

 

Mulighed 3:

Kunstgræsbaner, der kan påvirke grund- og overfladevand, og som ligger i indvindingsoplandet til et vandværk eller nærmere end 300 meter fra en vandværksboring eller nærmere end 150 meter fra en indvindingsboring/brønd til en enkeltforsyning, skal udformes på en måde, så drænvand fra banen ledes til renseanlæg. Drænvand fra kunstgræsbaner må ikke ledes til følsomme vandløb eller naturområder.

 

Mulighed 4:

Kunstgræsbaner, der kan påvirke grund- og overfladevand, og som ligger nærmere end 300 meter fra en vandværksboring eller nærmere end 150 meter fra en indvindingsboring/brønd til en enkeltforsyning, skal udformes på en måde, så drænvand fra banen ledes til renseanlæg. Drænvand fra kunstgræsbaner må ikke ledes til følsomme vandløb eller naturområder.

Beslutning

Et flertal – Torben Smith, Ole Simonsen, Søren Kristensen og Peter Jensen - går ind for mulighed 4, dog eksklusiv sidste sætning.

Et mindretal – Grete Justesen, Ib Ingildsen og Niels P. Ellegaard – går ind for hele mulighed 4.

Mindretallet ønsker sagen i Kommunalbestyrelsen.

Inden kommunalbestyrelsesmødet omskrives mulighederne, så de bliver mere forståelige.

Flertallets forslag indarbejdes som en mulighed 5.

Udvalget anmoder administrationen om, at bede KL om at gå ind i sagen om retningslinier for kunstgræsbaner.

 

13.02.00-P15-1-13

91. Forslag til tillæg nr. 1  til vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune, Bøgebjergvej 75, 5672 Broby ændrer forsyningsområde

Resumé

Bøgebjergvej 75, 5672 Broby, er en landbrugspligtig ejendom der er ved at blive solgt. En forudsætning for at handlen kan afsluttes er at ejendommen får en tilfredsstillende vandforsyning. Den bedste løsning er at ejendommen overføres fra Nr. Broby Vandværks forsyningsområde til Brobyværk Andelsvandværks naturlige forsyningsområde. Det kræver et tillæg til vandforsyningsplanen.

Sagsfremstilling

Bøgebjergvej 75, 5672 Broby, er en ejendom med landbrugspligt der er ved at blive solgt. En forudsætning for at handlen kan afsluttes er at ejendommen får en tilfredsstillende vandforsyning. Ejendommen har i dag egen vandforsyning med utjenlig vandkvalitet. Hvilket indebær at vandet ikke må anvendes, heller ikke selv om det koges.

 

Ejendommen ligger i dag i Nr. Broby Vandværks forsyningsområde, men uden for det naturlige forsyningsområde. Derfor har vandværket takket nej til at forsyne ejendommen. Ejer har derfor henvendt sig til Brobyværk Andelsvandværk for at spørge om de kan tilslutte ejendommen. Brobyværk vandværk har derefter ansøgt kommunen om at få lov til at tilslutte ejendommen.

 

Overføres ejendommen til Brobyværk Andelsvandværk, vil ejendommen komme til at ligge inden for vandværkets naturlige forsyningsområde. Det betyder at ejendommen umiddelbart kan tilsluttes. Ændringen ses i forslaget til tillæg nr. 1, som ligger i bilag til sagen.

 

Fordi det er en ejendom med landbrugspligt skal der kun betales faktor 2 ledningsbidrag, selv om ejendommen kommer til at ligge i område med forhøjet ledningsbidrag. Prisen med moms vil med nugældende takstblad blive ialt 54.750,00 kr.

 

Alternativet vil være at ejendommen får egen boring. Prisen for boringen vil være omtrent som omkostningerne ved tilslutning til vandværk, hvis der findes vand i rigelige mængder og af god kvalitet. Men der er ingen garanti for at det forholder sig sådan.

 

Ved tilslutning til vandværk, vil ejendommen være garanteret en tilfredsstillende drikkevandskvalitet.

 

Ifølge BEK nr. 1318 af 21/12/2011 med senere ændringer, § 7, stk. 2 kan forslag til mindre ændringer til en vedtagen vandforsyningsplan have en begrænset høringsfrist på 4 uger, i forhold til normalt 8 uger. Høringen kan  i så fald begrænses til at omfatte direkte berørte personer og berørte vandforsyningsanlæg, samt intresserede organisationer og myndigheder.

 

Miljøafdelingen foreslår en høringsfrist på 4 uger fra den 11. september til og med den 9. oktober 2013. Med høring af Nr. Broby Vandværk, Brobyværk Andelsvandværk og ejeren af Bøgebjergvej 75, 5670 Broby.

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen sender forslaget i begrænset høring fra den 11. september til og med den 9. oktober 2013.

Beslutning

Anbefales.

 

05.00.00-P20-2-10

92. Ansøgning om at lukke Nyvej/Villavej i Ringe

Resumé

Nyvej og Villavej i Ringe er offentlige veje som løber i forlængelse af hinanden mellem Odensevej og Jernbanegade, og derved fremstår som een vej med et 90 graders sving hvor Nyvej og Villavej mødes.

Der er i begge ender af vejen opsat skilt med "Mortorkørsel forbudt" med undertavle "gælder kun gennemkørsel". Til trods for skiltningen bruges vejen til nogen gennemkørsel. Der er beboelse, læger, fodklinik og andre erhverv på Nyvej og Villavej.

En beboer på Nyvej søger om at få lukket Nyvej således at Nyvej og Villavej begge ender blindt. Beboeren foreslår at vejen lukkes enten ved krydset Nyvej/Tværgade eller i svinget hvor Nyvej og Villavej mødes.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgningen om lukning af Nyvej er der foretaget trafiktællinger 2 steder på vejen, ud for Nyvej 11A og ud for Villavej 18. Tællingerne er foretaget i 7 dage.

Den tilladte hastighed på Nyvej og Villavej er 50 km/t. Gennemsnitshastigheden er målt til 34 km/t ud for Nyvej 11A og 37,8 km/t ud for Villavej 18.

Årsdøgnstrafikken er målt til 437 køretøjer ud for Nyvej 11A og 469 køretøjer ud for Villavej 18.Den målte årsdøgnstrafik er relativ lav - og den målte gennemsnitshastighed er også relativ lav.

 

Der er også en vis sandsynlighed for at den del af trafikken som bruger Nyvej/Villavej som genvej istedet vil bruge Tværvej som genvej.
En afspærring vil besværliggøre vintertjenesten og afhentning af renovation.

 

En afspærring kræver desuden samtykke fra politiet.

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag på lukning af Nyvej.

Beslutning

Der meddeles afslag.

 

05.14.00-P21-1-13

93. Private hovedledninger til jordvarmeanlæg i offentligt vejareal.

Resumé

Vej- og trafikafdelingen har modtaget forespørgsel om anbringelse af hovedledninger til privat jordvarmeanlæg i offentligt vejareal.

Borgeren ønsker at placere et jordvarmeanlæg på en mark ca. 50 meter fra egen matrikel.

Placeringen af ejendommen i forhold til marken, nødvendiggør at hovedledninger til anlægget placeres i offentligt vejareal/fortov.

Sagsfremstilling

I henhold til "Bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg" stilles der afstand- og isoleringskrav til placeringen af varmeslangerne i forhold til skel og offentlige forsyningsledninger.

Dette indebærer at der sandsynligvis kun vil kunne placeres hovedledninger fra ét anlæg i fortovs- eller rabatarealet.

Vej- og trafikafdelingen finder det derfor problematisk at give tilladelse til et anlæg, da der såfremt andre borgere i et givet område også har lignende ønsker, ikke vil kunne gives plads til dette.

 

Ligeledes finder vi det betænkeligt, om det såfremt der sker skader på offentlige forsynsledninger og veje som følge af udslip fra jordvarmeanlægget, vil være muligt for den enkelte borger at løfte den erstatningsbyrde, der ville kunne pålægges.  

 

Vejlovens kapitel 11 (§101 - 106) giver vejbestyrelsen hjemmel til at nægte en ledningsejer at placere deres ledninger i vejarealet.

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 • at der ikke gives mulighed for private lodsejere at fremføre ledninger for jordvarmeanlæg langs offentlige fortov/vejarealer.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

 

05.01.12-Ø22-2-07

94. Gadelys i det åbne land

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2012 haft renovering og drift af gadelyset i ESCO-udbud.

ESCO-konceptet henvender sig til offentlige virksomheder, som f.eks. kommuner. Formålet med ESCO-samarbejdsformen (Energy Service Company) er, at få udført et samlet anlægsløft finansieret af garanterede energibesparelser.

Den indgåede kontrakt omfatter både energirenovering af anlægget og den efterfølgende drift for de næste 15 år. På den måde kommer der et incitament ind om, at det nye anlæg er driftsikkert og billigt i drift.

 

ESCO-projektet er godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 11.12.2012.

Sagsfremstilling

Ved den igangværende udarbejdelse af renoveringsplanerne for gadelyset, har det vist sig at der findes ca. 1000 stk. master med gadelys i områder der kan betegnes som åbent land - altså strækninger uden for byzone tavlerne.

Mange af disse er gamle armaturer og master, som hvis de skal bevares vil skulle skiftes.

Endvidere er mange af lamperne uden trafiksikkerhedsmæssig værdi, da de blandt andet er at finde på blinde veje med meget lidt trafik eller på korte strækninger uden for byområder, hvor der ikke er beboelse.

I udbudsmaterialet for gadelysrenoveringen tager højde for ovenstående med følgende tekstafsnit:

 

Hvor der i dag er belysning på åbne vejstrækninger uden for byskilte skal det, i forbindelse med renoveringens gennemførelse, nøje vurderes om det stadig har relevans i forhold til vejbelysningsreglerne og de gældende vejklasser, at bibeholde dette.

I tilfælde hvor der evt. ikke er krav eller et godt argument for belysningen, kontaktes kommunen for fastlæggelse af anlæggets nedlæggelse.

 

Evt. argumenter for at bibeholde belysning på sådanne strækninger kunne være:

 

 1. At det er en skolevej el. lignende, som benyttes en del af cykler og knallerter, og hvor der ikke er separat cykelsti.

 2. At der er et specielt utrygt område, hvor der kan forekomme vold/overfald.

 3. At vejens forløb gør at der er øget risiko for uheld.

 

Kortbilag med gadelys udenfor byzonetavler, samt skema med vurdering af strækninger er vedhæftet.

 

Materialet har været i høring hos lokalrådene, og der er indgået 13 høringssvar. På baggrund af disse, er der fortaget mindre justeringer, som er markeret med rødt i bilaget "Bemærkninger til kort_revideret".  

 

Nye bilag:

 • Kortbilag nr. 7A_Vejle

 • Kortbilag nr. 7B_Allested

 • Kortbilag nr. 28_Sdr. Højrup

 • Bemærkninger til kort_revideret

 • Økonomisk eksempel

 • Høringssvar

Indstilling

Fagchefen for Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender

 • at gadelys i det åbne land uden for byzonetavler nedlægges jf. principper og regler som beskrevet i sagsfremstillingen.


Teknik- og Miljøudvalget., 21. maj 2013, pkt. 63:

Udsat.


Teknik- og Miljøudvalget., 18. juni 2013, pkt. 70:
Materialet udsendes i høring i lokalrådene.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende ændringer:

Kort 5 - strækning 19 fastholdes.

Kort 7 - strækning 23B fastholdes

Kort 8 - strækning fra Præstemarken til rundkørsel fastholdes

Kort 12 – strækning 33 fastholdes

Kort 19 – strækning 48 fastholdes

Søren Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

 

00.01.00-G01-1-07

95. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

 • Autocampere på Havnen.

Beslutning

 • Autocampere på havnen

 • Aftalt en evaluering/opfølgning på sommersæsonen på Klinten 1. kvartal 2014.

 • Ekstra skydetid Lombjerge i Ringe.

 

Underskrifter

Grete Justesen
Niels Peter Ellegaard
Søren Kristensen
Ole Simonsen
Ib Ingildsen
Torben Smith
Peter Jensen