Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget 2018-21
den 19. december 2019 kl. 13:00
i Mødelokale 21, Faaborg


Indkaldelse

Søren Kristensen
Tanja Kromann Clausen
René Dyrberg Jørgensen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Torben Smith
Anna Mette Skov Borring
Pkt. Tekst
216 Godkendelse af dagsorden
217 Budgetbemærkninger 2020
218 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019
219 Forslag - Delvis Aflysning af Lokalplan nr. 9, - Offentligt område, Overvejen 58, Årslev
220 Forslag til tillæg 2019/2 til spildevandsplan 2019-2023 - Opdatering af spildevandsplan og mulighed for at udtræde for regnvand i Kværndrup
221 Vandværkstakster - Gislev Vandværk og V. Hæsinge Vandværk
222 Vandværkstakster for Ferritslev Vandværk
223 Autocamperpladser på offentligt areal til gennemfartsturister
224 Lukning af Vestkaj, samt anlægsbevilling til opgradering af erstatningsvej
225 Revidering af det kommunale serviceniveau for kollektiv trafik
226 Sager vedr. støtte fra puljen til landsbyfornyelse
227 Nedrivning - Landsbypulje 2019
228 Orienteringspunkt - Status på Grønne Områder, Vand, Natur og Friluftsliv 2019
229 Status for byggesager
230 Forberedelse Årsplan 2020 - TMU
231 Gensidig orientering
232 Orientering fra formanden
00.01.00-G01-19-17

216. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Godkendt. Herunder godkendelse af tillægsdagsorden. 

 

00.30.00-S00-2-18

217. Budgetbemærkninger 2020

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 5. november 2019 budgettet for 2020. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet bemærkningerne til budgettet som offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside i december 2019.

IndstillingIndstilling 18. december 2019, pkt. 125:Indstilling 17. december 2019, pkt. 102:Indstilling 16. december 2019, pkt. 174:

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. december 2019, pkt. 174:

Mads Holdgaard fraværende.

Taget til efterretning. Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21, 17. december 2019, pkt. 102:

Taget til efterretning.Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2018-21, 18. december 2019, pkt. 125:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetbemærkninger er en samling af alt relevant materiale vedrørende Budget 2020. Materialet kan bruges som opslagsværk for både borgere og medarbejdere. Det bliver lagt på kommunens hjemmeside. Forvaltningen arbejder på et nyt koncept for næste års budgetbemærkninger, hvor der lægges vægt på at gøre stoffet mere læsevenligt.

 

Neden for vil forvaltningen først opsummere de vigtigste pointer fra budgetbemærkningerne 2020. Efterfølgende vil der være en kort beskrivelse af de enkelte elementer i budgetbemærkningerne.

 

De vigtigste pointer fra budgetbemærkningerne 2020:

 

 • Basisbudgettilpasning af budgetterne til særligt handicap- og psykiatriområdet. Se på side 4.

 

 • Aktivitetsforudsætningerne inden for velfærdsområderne. F.eks. kan man på s. 56 kan man se hvor mange klasser og elevtal der forventes på hver enkelt folkeskole i FMK.

 

 • Større anlægsprojekter. F.eks. kan man på s. 24 se en oversigt over de største anlægsprojekter i årene 2020-2023.

 

 • Kommunens finansiering. F.eks. kan der på side 2 ses en oversigt over andelen af indtægter fra hhv. skatter og tilskud/udligning. Hvis man vil dykke mere ned i baggrunden for kommunens tilskud/udligning, kan det gøres på side 157-158.

 

 

I hovedtræk indeholder budgetbemærkningerne:

 

I dette afsnit vil forvaltningen kort opsummere hvilke dele budgetbemærkningerne indeholder.

 

1. Budget 2020-2023 i hovedtal:

En oversigtstabel, der viser hvor meget FMK forventer af finansiering (herunder skatter og tilskud/udligning), samt hvordan udgifterne, overordnet set, fordeler sig på de enkelte fagområder. 

 

2. Budgetaftalen

Budgetaftalen fra hjemmesiden

 

3. Generelle bemærkninger

En gennemgang af de overordnede linjer i FMK's økonomi - herunder bl.a. befolkningsprognose, anlægsbudget, finansiering og bevillingsregler.

 

4 - 8. Budgetbemærkninger for alle fagområder

En detaljeret beskrivelse af område og budgetforudsætninger med baggrund i kontoplanen. I disse afsnit fremgår derudover aktivitetsforudsætningerne. Afsnit 4-8 er godkendt af de enkelte chefer.

 

9. Budgetbemærkninger - Renter, finansiering og Balanceforskydning

En detaljeret beskrivelse af baggrunden for kommunens finansiering. F.eks. hvad består bloktilskuddet af, hvor mange skatteindtægter får kommunen, de indregnede kassetræk og likvide beholdning.

 

10. Hovedoversigt

En oversigt der viser kommunens budgetterede indtægter og udgifter på hovedkonti.

 

11. Sammendrag af budget

En oversigt der viser kommunens budgetterede indtægter og udgifter på et mere detaljeret niveau end den foregående "10. Hovedoversigt".

 

12. Tværgående artsoversigt

Denne oversigt viser kommunens samlede budget opdelt pr. art. Dvs. hvor meget er der budgetlagt pr. type udgift. F.eks. fast løn, fleksjob, betalinger til staten, overførsler til personer osv.

 

13. Investeringsoversigt

Oversigt over anlægsprojekter i 2020-2023

 

14. Takstoversigt

Kommunens takster. Denne oversigt er allerede tilgængelig på hjemmesiden.

 

Budgetbemærkningerne for budget 2020 er vedlagt som bilag.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Taget til efterretning. 

 

01.02.03-P15-1-16

218. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019

Resumé

Forslag til Kommuneplan 2019 har været i høring fra den 28. juni til den 10. september 2019. Der er kommet 39 høringssvar. Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplan 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage bilag 1: Kommuneplan 2019 endeligt med de ændringer, der fremgår af bilag 2, 4, 5, 6, 7 og 8. Ændringerne er indarbejdet i bilag 1: Kommuneplan 2019.

Sagsfremstilling

I juni 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan 2019 og sendte den i offentlig høring fra den 28. juni - 10. september 2019 med beslutning om, at planforslaget ikke skulle miljøvurderes. Forslag til Kommuneplan 2019 er en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2013. Kommuneplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Udviklingsstrategi 2019 – sammen om det bedste sted.

 

Kommuneplanrevisionen 2019 består af revision af følgende temaer i kommuneplanen:

 • Faaborg-Midtfyns rolle
 • Én kommune - tre egne (tidl. Byerne og landdistrikterne)
 • Byudvikling herunder produktionsvirksomheder (tidl. Byvækst og byomdannelse)
 • Detailhandelsplanlægning
 • Turisme (under Ferie- og Fritidsområdet)
 • Friluftsliv (under Ferie- og Fritidsområdet)
 • Kulturarv (under Kultur og landskab)
 • Natur herunder Grønt Danmarkskort
 • Klimatilpasning

 

Formålet med revisionen af disse temaer er at implementere de seneste års politiske prioriteringer fra først Udviklingsstrategi 2015 - Sammen om nødvendige forandringer og nu Udviklingsstrategi 2019 - Sammen om det bedste sted, samt lovbundne ændringer ifht. produktionserhverv, klimatilpasning og temaet om natur og Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde og vedtage tillæg til kommuneplanen, hvis de politiske prioriteringer ændrer sig.

 

Kommuneplanrevision 2019 understøtter primært udviklingsstrategiens udviklingsspor om Attraktive byer og lokalsamfund og Vækst og Erhverv. Derudover understøttes en mere målrettet anvendelse af kommunens rekreative og turismemæssige potentiale, uden at gå på kompromis med hensynet til blandt andet natur, miljø og landskab. Kommuneplanrevisionen medfører begrænsede ændringer ifht den førte politik siden 2015.

 

Øvrige temaer fra Kommuneplan 2013 foreslås genvedtaget med redaktionelle ændringer.

 

Høringsperiodens resultater

Der er indkommet 39 høringssvar til kommuneplanforslaget. Høringssvarene er resumeret og vurderet/besvaret i bilag 2: Høringsnotat. Heraf fremgår også forvaltningens indstilling til ændringer af kommuneplanen som følge af høringssvarene. De fulde høringssvar fremgår af bilag 3. Høringssvarene har resulteret i en række anbefalinger til ændringer, men der er ikke nogle af høringssvarene, der indeholder ønsker om overordnede strategiske ændringer af kommuneplanen som helhed. Ud over de foreslåede ændringer, som er resultatet af høringsperioden, har forvaltningen en række ændringsforslag til den endelige kommuneplan. De fremgår af bilag 4.

 

Der blev holdt borgermøde om planforslaget den 19. august 2019.

 

En række af høringssvarene resulterer i ændringsforslag, der ikke kan vedtages uden endnu en høringsproces, da der er tale om væsentlige ændringer ifht. Forslag til Kommuneplan 2019. Da en række projekter afventer kommuneplanens vedtagelse for at kunne komme videre i realiseringen, anbefaler forvaltningen, at kommuneplanen vedtages med de ændringer, der vurderes at kunne indarbejdes uden fornyet høring. I forlængelse af vedtagelsen af kommuneplanen foreslår forvaltningen, at der fremsættes forslag til kommuneplantillæg for de ændringer, der kræver fornyet høringsproces.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvarene besvares, som det fremgår af bilag 2, og at kommuneplanen tilrettes, som det fremgår af bilag 2, 4, 5, 6, 7 og 8.

 

Kommuneplanens form

Kommuneplanen er digital og kan ses på www.kommuneplan2019.fmk.dk fra 16.dec.2019. Det anbefales at læse kommuneplanen online, da den er sat op til det digitale medie. Kommuneplan 2019 findes også i PDFversion; Bilag 1: Kommuneplan 2019, som vil være tilgængelig fra 16.dec.2019. Denne PDF er automatisk genereret fra den digitale plan og indeholder hele kommuneplanen. Der vil herefter kunne ske redaktionelle ændringer i form af layoutændringer mv i den digitale kommuneplan.

 

 

 

 

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende tilføjelser:


A. Stillingtagen til eventuel planlægning for  byudviklingsønske ved Håstrup afventer drøftelser af landsbyanalysen

B. Område Rys. B5 udvides i sydøstlige hjørne som indsiger ønsker til den sorte stiplede linie på kortbilag 29. Der må dog ikke opføres boliger lavere end kote 68,5. 

C. Bilag 1 opdateres før offentliggørelse til status: vedtaget og sidetal og indholdsfortegnelse heri rettes samtidigt. 

 

01.02.05-P16-18-19

219. Forslag - Delvis Aflysning af Lokalplan nr. 9, - Offentligt område, Overvejen 58, Årslev

Resumé

Forslag om aflysning af del af lokalplan nr. 9 er udarbejdet med det formål at ændre anvendelse af Overvejen 58, en tidligere tandlægeklinik, fra offentligt formål til boligformål.

Det skal besluttes om forslaget skal sendes i offentlig høring, om der skal afholdes borgermøde og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1.    godkende forslag om aflysning af del af lokalplan nr. 9 – Offentligt område i Årslev

2.    forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 21. januar, 2020 til den 18. februar, 2020.

3.    der ikke afholdes af borgermøde

4.    der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kvadratmeteranalysen blev det den 19. februar 2018 besluttet af kommunalbestyrelsen at tandlægeklinikken på Overvejen 58 i Årslev skulle sælges. Den nye mulige ejer af arealet ønsker at arealet fremadrettet kan benyttes til boliger. Derfor er arealet for Overvejen 58 i Kommuneplan 2019 ændret til boligformål.

Overvejen 58 er også omfattet af lokalplan nr. 9 for et offentligt område ved Stationsvej, Tværvej og Overvejen i Sønder-Nærå by, som blev offentliggjort d. 13. februar 1974 af daværende Årslev Kommune. Den omfatter de planmæssige rammer for udvidelse af offentlige institutioner og anlæg inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet omfatter bl.a. Broskolen afd. Bøgehøj.

Den nuværende lokalplan tillader kun etablering af offentlige institutioner og anlæg og ”bygninger der har tilknytning til de der beliggende institutioner.”

Med kommunalbestyrelsens beslutning om salg af ejendommen er det ikke forventeligt at området fremadrettet ønskes benyttet til nye offentlige funktioner.  Derfor vurderes det utidssvarende at ejendommen indgår som en del af lokalplanen.  Den delvise aflysning af lokalplanen vil give den fremtidige ejer mulighed for at anvende ejendommen til bolig i overensstemmelse med kommuneplanen. Boligformål passer ind i området, da der i forvejen er et stort boligområde lige nord for Overvejen og lokalplanområdet.

Kommuneplan 2019 ændrer kommuneplanrammerne for området og fastlægger at arealet fremadrettet er omfattet af boligrammen, Års.B.16.

Forslaget til aflysning af del af lokalplan nr. 9 er screenet og det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

06.00.05-P00-5-19

220. Forslag til tillæg 2019/2 til spildevandsplan 2019-2023 - Opdatering af spildevandsplan og mulighed for at udtræde for regnvand i Kværndrup

Resumé

Forslag til Tillæg 2019/2 til spildevandsplanen indeholder en opdatering af tre kloakoplande og giver fire nye områder mulighed for at få penge udbetalt for at holde regnvand på egen grund. Desuden optages to nyudstykninger i henholdsvis Nr. Lyndelse og Ryslinge i spildevandsplanen.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Tillæg nr. 2019/2 til Spildevandsplan 2019 - 2023 skal sendes i otte ugers offentlig høring. Høringen kan løbe fra den 16. januar 2020 til den 12. marts 2020.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Tillæg nr. 2019/2 til Spildevandsplan 2019-2023 sendes i offentlig høring fra den 16. januar 2020 til den 12. marts 2020.

Sagsfremstilling

Opdatering af kloakoplande

Et område ved Karlsbjergvej i Brobyværk er fejlagtigt registreret som fælleskloakeret i spildevandsplanen. Området er i realiteten spildevandskloakeret, for ejendommene har i byggetilladelserne forbud mod at lede regnvand til kloakken. Forvaltningen foreslår, at spildevandsplanen opdateres, så det er tydeligt, at området er kloakeret for husspildevand, og at grundejere ikke har mulighed for at få penge for at holde regnvand på egen grund. Opdateringen vil ikke medføre krav til grundejerne, og de skal ikke foretage ekstra tiltag på egen grund.

  

Forslag til Tillæg nr. 2019/2 til Spildevandsplan 2019-2023 er vedhæftet som bilag.

 

Et ubebygget område ved Lumbyholmvej i Nr. Lyndelse skal ifølge den nuværende spildevandsplan separatkloakeres. Dette er en fejl, da området kun skal kloakeres for spildevand. Ændringen betyder, at FFV etablerer en kloakledning kun til spildevand.

 

Det tidligere Faaborg Sygehus er registreret som fælleskloakeret og spildevandskloakeret. Sygehuset er dog kun kloakeret for spildevand. I dette forslag til tillæg rettes det, så hele området bliver registeret som spildevandskloakeret.

 

Grundejere kan få penge for at holde regnvandet på egen grund

Et område ved Radbyvej, Nr. Søby er fælleskloakeret. FFV ønsker, at grundejerne i området får mulighed for at få udbetalt penge, hvis de holder regnvandet på egen grund. Mindre regnvand i kloakledningerne vil mindske belastningen af renseanlægget og mindske overløb ved store regnskyl, hvor fortyndet spildevand kan løbe ud i vandløbene.

 

Tre områder i Kværndrup skal have renoveret de eksisterende kloakledninger, hvor regnvand og spildevand ledes i samme kloakledning til Kværndrup Renseanlæg. Forvaltningen foreslår, at grundejerne i de tre områder får mulighed for at få udbetalt penge, hvis de holder regnvandet på egen grund.

 

Udstykninger i Nr. Lyndelse og Ryslinge

I forslaget til tillæg til spildevandsplanen inddrages to nyudstykninger (Skovrevlgyden i Nr. Lyndelse og Aavej i Ryslinge) i spildevandsplanen. Områderne separatkloakeres og FFV Spildevand A/S etablerer både regn- og spildevandskloakkerne.

 

Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanen projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutningen af spildevand og regnvand fra boligerne.

 

Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

 

Spildevandsplanen er en del af de juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

Økonomi

Ingen

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

13.02.03-S55-44-18

221. Vandværkstakster - Gislev Vandværk og V. Hæsinge Vandværk

Resumé

Kommunen skal hvert år tage stilling til vandværkernes takster. Der er 20 almene vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune. Denne sag drejer sig om taksterne fra to almene vandværker.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender taksterne for Gislev Vandværk og V. Hæsinge Vandværk.

Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne. Udover det kan vandværkerne opkræve bidrag for særlige ydelser.

 

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal have tilskyndelsesvirkning og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne, må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

 

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for de to vandværker.

 

Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

 

Vandværkerne har forskellige forudsætninger. Derfor er det vanskeligt at sammenligne dem direkte i en tabel. Derfor er der for hvert vandværk en bemærkning til tabellens tal.

 

Forvaltningen indstiller følgende vandværkers takster til godkendelse:

 

Vandværk

Brutto-

pris

Forskel i indtægt

Opsparede midler

Vandtab

Gislev Vandværk

9,11 kr.

0 kr.

1.502.739 kr.

6,6 %

V. Hæsinge Vandværk

6,42 kr.

0 kr.

624.803 kr.

2,2 %

 

Bruttopris pr. kubikmeter: Denne er udregnet som prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

 

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

 

Forskel i indtægt: En positiv værdi viser, hvor meget mere et vandværk der øger taksterne, kan forvente at få ind det kommende år. For de vandværker der har en sænkning af takster, er indtægten angivet som negativ værdi. Er værdien 0, beholder vandværket taksten uændret i forhold til sidste år.

 

Opsparede midler: Vandværkerne skal, jf. den nyeste vejledning i godkendelse af takster, redegøre for eventuelle opsparede midler. Vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv. Er der opsparede midler i vandværkerne, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter, som nyt vandværk, boringer m.v. kan dog spare op over 10 år.

 

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opsparede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opsparede midler være den del af formuen der kan omsættes, fratrukket kortfristet gæld og næste års budgetterede driftsudgifter.

 

Vandtab i procent: Det er den del af den udpumpede mængde vand, der ikke blev solgt. Det kan være lækage eller vand tappet fra brandhaner.

 

Bemærkninger:

 

Gislev Vandværk: Vandværket har søgt om uændrede takster. De vil bruge deres opsparede midler til nødstrømsanlæg, nye ledninger og netbuilding til deres fjernaflæste målere. Derudover har vandværket budgetteret med 400.000 kr. til en kalkknuser. Budgettet dækker en 4-årig periode. Kalkknuseren er ikke nødvendig for vandforsyningen, og vandværket må derfor ikke bruge penge på det.

 

V. Hæsinge Vandværk: Vandværket har søgt om uændrede priser. Der er planlagt almindelig drift og vedligehold for vandværket i 2020. De opsparede midler skal anvendes til diverse vedligehold af vandværksbygningen mv.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingen godkendt. 

 

13.02.03-S55-29-18

222. Vandværkstakster for Ferritslev Vandværk

Resumé

Ferritslev Vandværk har sendt takstblad 2020 til godkendelse. Vandværket vil opkræve faste bidrag for boligenheder, der ikke afregner individuelt med vandværket, og vandværket ønsker at opkræve flere anlægsbidrag for én tilslutning for nogle ejendomme og pr. årligt forbrug for andre ejendomme. Forvaltningen vurderer, at disse opkrævninger vil være i strid med lovgivningen på området.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om takstbladet kan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag på godkendelsen med følgende begrundelser:

 • Der er ikke hjemmel til, at vandværksbidrag differentieres på baggrund af forbrugerkategorier
 • Der mangler en tilstrækkelig vandforsyningsmæssigt saglig begrundelse for at opkræve forskellige bidrag fra ejendomme med sammenlignelig tilslutning og vandforbrug

Sagsfremstilling

Det er i Vandforsyningsloven alene ejendommens ejer, der får leveret vand til ejendommen fra vandværket. Vandværkets pligt er derfor at forsyne ejendommen med rent vand. Forsyningen inde på ejendommen er ejendommens ejers ansvar, uanset om der er bolig eller erhverv på ejendommen. Vandværket har ingen forpligtelser over for brugere af en ejendom.

 

Vandværkets samlede opkrævning af bidrag skal dække de samlede udgifter, der er nødvendige for vandværksdriften, jævnfør hvile-i-sig-selv princippet i Vandforsyningslovens § 52 a.

 

Ferritslev Vandværk

Ferritslev Vandværk har søgt om godkendelse af et takstblad med kubikmeterbidrag, fast driftsbidrag og anlægsbidrag.

 

Vandværket vil opkræve fast årligt bidrag pr. ejendom/boligenhed, og vandværket vil opkræve anlægsbidraget både pr. ejendom og pr. boligenhed og efter en fordelingsnøgle. Forvaltningen mener ikke, at der er lovhjemmel til dette.

 

Kriteriet "boligenhed" er ikke omhandlet i vandforsyningsloven med undtagelse af de tilfælde, hvor ejendommens ejer kræver, at boligenhederne skal afregne individuelt med vandværket. Kriteriet er heller ikke omhandlet i vandværkets regulativ. Forvaltningen har opfordret vandværket til at komme med en begrundelse for kriteriet "boligenheder", men vandværket har ikke ønsket at uddybe kriteriet nærmere. Når vandværket ikke er kommet med en vandforsyningsmæssig begrundelse for "boligenhed", og når leveringen af vand til ejendomme med boligenheder ikke adskiller sig fra levering af vand til andre ejendomme, er boligenhed ikke et vandforsyningsmæssigt sagligt kriterie.

 

Hvis vandværket kun opkræver bidrag pr. målt og leveret kubikmeter vand plus eventuelt et fast årligt bidrag pr. afregningsmåler, kan driftsbidragene bringes til at overholde reglerne.

 

Rammer for driftsbidrag

Vandværker skal opkræve bidrag pr. målt (leveret) kubikmeter vand, og vandværkerne kan selv bestemme, om de også vil opkræve faste bidrag fra tilsluttede ejendomme (Bekendtgørelse nr. 525 af 14/06/1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau). Hvis vandværket vælger at opkræve faste bidrag, må dette ikke være så højt, at det påvirker tilskyndelsen til at spare på vandet i negativ retning (Vandforsyningslovens § 1a).

 

Et vandværks faste udgifter skal ikke dækkes ind med faste bidrag. Det faste bidrag er i lovgivningen en mulighed og ikke et krav. Det er bidrag pr. målt kubikmeter vand, der er et krav i lovgivningen og driftsbidraget skal i høj grad ligge på kubikmeterprisen, sådan at bidraget har tilskyndelsesvirkning (Vandforsyningslovens § 1a). Pålægges ejendomme med flere boliger fast bidrag pr. bolig, betaler disse ejendommen uforholdsmæssigt høje faste bidrag i forhold til sammenlignelige ejendomme.

 

Et fast årligt bidrag skal opkræves på baggrund af vandforsyningsmæssigt saglige begrundelser. Vandværkerne har også mulighed for at sænke eller helt udelade det faste bidrag og tilsvarende øge kubikmeterprisen. Det ville også være i overensstemmelse med Vandforsyningslovens målsætning om tilskyndelsesvirkning.

 

Hvis en ejendoms ejer har bedt om individuel afregning, skal vandværket opkræve kubikmeterbidrag hos den individuelle enhed. I denne situation kan vandværket opkræve fast bidrag fra disse enheder på samme måde som fra andre kunder (Bekendtgørelse om individuel afregning nr. 837 af 27/11/1998).

 

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at vandværket må opkræve et passende, fast bidrag for bolig- og erhvervsenheder, hvis der er en vandforsyningsmæssig saglig begrundelse for det. Ferritslev Vandværk har ikke skrevet en vandforsyningsmæssig saglig begrundelse for, at vandværket har ekstraudgifter forbundet med vandforbrug i enheder, som ikke har egen tilslutning til vandværket.

 

Hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/boligenhed

Ferritslev Vandværk har fastsat tilslutningsbidraget som et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag. Ferritslev Vandværk vil opkræve anlægsbidrag pr. bolig- og erhvervsenhed for ejendomme med en tilslutning og flere enheder. Det vil sige, at vandværket vil kunne opkræve flere hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag for én tilslutning.

 

Det vil give en betydelig forskel i tilslutningsbidragene fra ejendomme, der har sammenlignelige leveringsvilkår. Dette er i strid med reglerne, der siger, at anlægsbidraget skal være sammenligneligt for ejendomme med samme belastning af vandværket, tilslutning og forbrug, fordi det er ejendommen, der tilsluttes (kapitel 5.1 i Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning, nr. 9214 af 07/03/2017). Og da der ikke er en forudseelig sammenhæng mellem en ejendoms vandforbrug og antallet af boligenheder på ejendommen, vil det ikke give vandforsyningsmæssig mening at beregne hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag ud fra antallet af boligenheder.

 

Hvis vandværket i stedet beregner anlægsbidraget ud fra fordelingsnøglen i takstbladet, som er baseret på ejendommens samlede vandforbrug, kan anlægsbidraget overholde lovgivningen. Den metode kan bruges, fordi det siden den 1. januar 1999 har været lovpligtigt, at der skal være afregningsmålere på alle tilsluttede ejendomme (Bekendtgørelse nr. 525 af 14/06/1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, § 1).

 

Bemærkning

Forvaltningen har bemærket over for Ferritslev Vandværk, at de har et forældet regulativ liggende som gældende på værkets hjemmeside.

 

Lovhjemmel til afslag

Faaborg-Midtfyn Kommune kan give afslag på at godkende taksterne med hjemmel i Vandforsyningslovens § 53, stk. 1. Hvis Teknik- og Miljøudvalget afviser at godkende takstbladet, sender Forvaltningen afslaget i høring hos vandværket inden det meddeles endeligt.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingen godkendt. 

 

05.09.06-P20-4-19

223. Autocamperpladser på offentligt areal til gennemfartsturister

Resumé

Autocamperpladser på offentlige arealer er en mulighed for at tiltrække flere turister til Faaborg-Midtfyn Kommune. Der fremlægges forslag til beslutning af skiltning af en række nye steder for autocampere hvor de kan campere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til at Teknik- og Miljøudvalget godkender:

1. at der skal skiltes med henvisningsskilte til 6 nye autocamperpladser spredt i kommunen for at højne turistværdien for autocampister.

2. at vedlagte kort med 6 steder godkendes.

Sagsfremstilling

Autocamperturismen er i en stigende udvikling, og det vurderes at der er muligheder for at tiltrække flere af denne type turister til Faaborg-Midtfyn Kommune ved at sikre flere parkerings- og overnatningsmuligheder for autocampere.

 

Der er i dag 4 steder med autocamperpladser til overnatning eller dagsparkering i Faaborg-Midtfyn Kommune (se bilag 1 for placering og bilag 2 for kort beskrivelse).

 

Forvaltningen har undersøgt egnede steder hvor der relativt let og enkelt kan skiltes med parkering og overnatningsmuligheder for autocampere. Der er tale om primitive parkeringspladser. De mulige udpegede steder giver i alt op til 15 autocamperpladser fordelt på 6 lokationer spredt i kommunen (se bilag 1 for kort over de foreslåede områder og bilag 2 for kort beskrivelse).

Ved brug af arealet der tilhører Tarup-Davinde IS, skal der indgås en aftale om, hvor på arealet der skal skiltes autocamperplads.

 

Turismepotentiale ved flere autocamperpladser

Undersøgelser viser at mange autocampere anvendes hele året. Flere rapporter (se bilag 3 og bilag 4) fastslår bl.a.:
- at autocampister lægger flere penge i lokalområdet end almindelige campister
- at autocampister har forskellige referencer i forhold til hvor de ønsker at overnatte
- at fravær af autocamperpladser ikke får autocampisterne til at vælge campingpladser til i stedet for - hvis der ikke er mulige overnatningspladser vælger de i stedet området fra i stedet for at tage på campingplads
- at autocampister camperer flere dage om året end traditionelle campister
- at autocampisterne camperer gennem hele året, hvilket potentielt udvider turistsæsonen

Hvis der oprettes autocamperpladser, kan der med fordel henvises til disse ved skiltning.
Autocampere netværker meget og deler erfaringer fra steder de har overnattet i apps, facebookgrupper og lignende netværk. De oplyser især om de gode steder og derved tiltrækkes der flere autocamperturister.

Parkeringsregulativ

Faaborg-Midtfyn Kommunes parkeringsregulativ skriver i §1 stk2: "Ved parkering af autocampere henvises til særligt indrettet pladser".

Der er kun én særlig indrettet parkeringsplads, der er henvist til for autocampere i kommunen, og det er de 6 eksisterende pladser på Faaborg Havn, der i sommerhalvåret har en høj belægningsgrad.

Mulige ulemper ved flere autocamperpladser

Etablerede campingpladser kan se det som et konkurrenceforvridende element at der anlægges autocamperpladser rundt omkring, både nogle der er gratis og nogle hvor der opkræves betaling. For gratispladserne bør serviceniveauet holdes på et minimum. Forvaltningen har enkelt gange oplevet at der har været uhensigtsmæssig anvendelse af mindre parkeringsarealer i kommunen, men dette vil måske afhjælpes ved at udpege nogle flere autocamperpladser.

Anlæg af autocamperpladser

En autocamperplads, der oprettes efter færdselsloven, kaldes også for en autocamperstellplads. Pladser af denne type er undtaget fra Campingreglementet og benævnes ”P-plads for overnatning med autocamper”. Autocamperpladser kan være forsynet med forskellige servicetilbud, værende strøm, påfyldning af drikkevand, tømning af spildevandstanke og toilettanke. Jo flere servicefaciliteter der er i området/ved pladsen jo flere autocampister er tilbøjelige til at blive i lidt længere tid.

Økonomi i anlæg af autocamperpladser

Der er ingen anlægsomkostningerne med de foreslåede pladser rundt i kommunen. Derfor anbefales at de stilles til gratis til rådighed.

Der vil dog være omkostninger til opsætning af skilte og eventuelt informationstavler. Informationstavler kan informere om hvor der i nærheden kan findes faciliteter såsom vandpåfyldning, spildevandstømning m.m.

Det anslås at det vil koste 4.000-8.000kr. pr. lokation for skiltning. Hvis der skal opsættes yderlige/særlige informationsskiltning vil der koste yderligere 7.000-10.000 kr.

Forvaltningen vurderer at den alm. henvisningskiltning af autocamperstederne kan håndteres inden for driftsbudgettet til skiltning, hvorimod opsætning af særlige informationsskiltning eller særlige faciliteter, som f.eks. vand eller toilettømning bør indgå i næste års budgetforhandlinger

Økonomi

Der er ikke afsat budget til etablering eller drift af autocamperpladser i det vedtagne Budget 2020 (2021-2023).

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Administrationen kan endvidere overveje at medtage rastepladsen ved krydset mellem Assensvej og Rudmevej.  

 

05.01.22-P00-1-19

224. Lukning af Vestkaj, samt anlægsbevilling til opgradering af erstatningsvej

Resumé

I 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at lukke Vestkaj for kørende trafik i forsøgsperiode på 2 måneder, for at give mulighed for nye bylivsaktiviteter såsom musikarrangementer, nye opholdsmuligheder og promenade mv. Der blev etableret en erstatningsvej til kørende trafik i grus vest for Frølageret. Forsøget blev evalueret på et møde d. 23. september 2019. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om der skal igangsættes en proces med en permanent lukning af Vestkaj, samt om der gives anlægsbevilling i 2021 på 500.000 kr. i forbindelse med opgradering af erstatningsvej. Rådighedsbeløbet søges fremrykkes til 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen, at:

1. arbejdet med permanent lukning af Vestkajen igangsættes med en høring af de berørte parter og herefter fremsendelse af sagen til endelig afgørelse. 

2. der søges en anlægsbevilling i 2021 på 500.000 kr.

3. rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur og fremrykkes til 2020

Sagsfremstilling

I foråret 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at lukke Vestkaj i en forsøgsperiode hen over sommeren 2019, for at skabe mere byliv og flere aktiviteter på havnen.

 

Kommunalbestyrelsens intentioner ved beslutningen af den midlertidige lukning var bl.a., at Vestkajs omdannelse til havnepromenade ville skabe nye opholdsmuligheder, og nye muligheder for midlertidige aktiviteter, samt øge sikkerheden for legepladsens brugere.

 

Efter lukningen blev der evalueret på forsøget med et offentligt evalueringsmøde d. 23. september 2019, hvor både havnens og byens borgere deltog. Hen over sommeren blev der desuden gennemført løbende interviews med turister og brugere af Vestkajen. Den samlede evaluering gav langt overvejende meget positive tilbagemeldinger på sommerens lukning. Herudover har både borgere, virksomheder og gæster i Faaborg taget rigtig godt imod lukningen og det har givet området mere liv.

Flere borgere italesatte muligheden for en permanent lukning af Vestkaj, da området kan bruges ud over sæsonen, både som promenade, og give øget sikkerhed i forhold legepladsens adgangsforhold, samt anvendes til markeder, udstillinger og ophold på gode dage, samt lignende (midlertidige) aktiviteter.

Lukningen medførte dog også mindre gener fra grusvejen, som støvede i tørre perioder. Der er derfor udtrykt ønske om at opgradere vejen fra grus til asfalt.

Der har været gennemført en arkitektkonkurrence for Faaborg havn og by. En lukning af Vestkaj står ikke i vejen for realisering af vinderteamets forslag.

Det anbefales, at forslaget til permanent lukning af Vestkaj sendes i høring ved de berørte aktører inden en endelig beslutning.

Referatet fra evalueringsmødet er vedlagt.

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat midler i budgettet til at erstatningsgrusvejen opgraderes fra grus til asfalt. Asfaltering af erstatningsvejen er beregnet til 500.000 kr.

Der søges anlægsbevilling i 2021 samt fremrykning af rådighedsbeløb til 2020. Den samlede anlægsramme følges tæt i 2020. Erfaringsmæssigt vil der være tidsforskydninger i projekterne, dette giver mulighed for en fremrykning af midler fra 2021 til 2020.

Der er midler til afledt drift i 2020 – fra 2021 kan afledt drift af vejen indgå i de samlede ønsker til budgettet vedr. Slagterigrunden.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

13.05.16-P00-2-19

225. Revidering af det kommunale serviceniveau for kollektiv trafik

Resumé

Folkeskoleloven er ændret, hvilket betyder at indskolingselever får en lektion før fri tre dage om ugen. For at minimere meromkostninger og opnå en økonomisk effektiv busplanlægning er der behov for, at der træffes beslutning om det kommunale serviceniveau for kollektiv trafik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at:

 

 1. Serviceniveauet for skolebuskørslen revideres således at ventetid + køretid maximalt må udgøre 90 min. mod nuværende 60 min.
 2. At planlægningen af busdriften kan forskubbe den enkelte skoles ringetider, inden for det nuværende tidsrum som er fra kl. 7:40 til 8:15
 3. At der sker en sproglig opdatering samt opdatering af referencer i dokumentet
 4. At Teknik- og Miljøudvalgets indstilling sendes i høring hos bl.a. skolebestyrelser og at sagen herefter behandles på Opvækst og Læringsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for Økonomiudvalgets mødet den 3. februar 2020 og på Kommunalbestyrelsesmødet den 18. februar 2020.

 

 

Sagsfremstilling

Folketinget har fra skoleår 2019/2020 besluttet at alle indskolingseleverne i 0. – 3. klasse skal have en kortere skoleuge. Indskolingens timetal er, som følge her af, nedsat med 3 lektioner om ugen med start i august indeværende skoleår. Sagen er tidligere behandlet i Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2019 (sag 328).

 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er ordningen implementeret, ved at alle folkeskoler giver indskolingseleverne fri en time tidligere mandag, tirsdag og fredag. Dette har medført at de skolebørn der ikke går i SFO ikke har mulighed for at komme hjem da der ikke er skolebus på dette tidligere tidspunkt.

Skolerne har derfor i indeværende skoleår, jf. kommunalbestyrelsens beslutning ført tilsyn med de elever der, ikke er indmeldt i SFO.

 

Fra skoleåret 2020/2021 skal der findes en permanent løsning. KL har i høringssvar af. 8. marts 2019 til lovændringen givet udtryk for ”Aftalen giver kommunerne udfordringer med at tilpasse buskørslen for eleverne”. I forbindelse med vedtagelsen af loven er der ikke givet flere penge til kommunerne som kompensation for ekstra udgifter.

 

Behovet for tidligere afgange kommer med det nuværende serviceniveau sandsynligvis til at betyde et behov for at sætte ekstra busser ind. En ekstra bus kan koste op til 600.000 kr. om året udover udgiften til den ekstra kørsel. FynBus skønner, at med det nuværende serviceniveau vil der være behov for at indsætte 4 måske 7 ekstra busser ind i forbindelse med kørsel af de tidligere afgange. FynBus har foretaget et nyt samlet skøn og vurderer, at med det nuværende serviceniveau vil udgiften til buskørsel, som følge af den nye lovændring, stige med estimeret 4,2 - 6,5 mio. kr. om året.

 

By, Land og Kultur og Center for Opvækst og Læring har i fællesskab undersøgt alternativer til flere busser:

 

 • To kortere skoledage

Det er undersøgt om en løsning kunne findes ved, at alle skoler blev pålagt at planlægge deres skema således, at de alle havde to korte skoledage således at busdriften kunne forskubbes på disse dage. Grundet overbygningens timetal, ville de korte skoledag udløse tilsvarende ekstra lange skoledage, som vil udløse behov for ekstra busser.

Løsningen rummer derfor ikke en besparelsesmulighed, men blot skabe uhensigtsmæssigheder for skolerne, gymnasierne og friskolerne

 • Planlægning af afhentning efter behov

Det er undersøgt om løsningen kunne findes ved, at forældrene blev spurgt, om de havde et behov, hvor efter busser og koordinerede taxaer ville blive planlagt, i forholdt til at dække det erfarede behov. FynBus vurderer dog, at det ville give en forøget og ukontrollabel udgift, samtidig med at det ville give anledning til en skævvridning, af det serviceniveau der i dag tilbydes og samtidig skabe en løsning som friskolerne ikke kan benytte

 

Begge løsninger vurderes derfor ikke at være mulige løsninger, praktisk som økonomisk.

 

Justering af serviceniveau for den kollektive trafik

 

FynBus efterspørger nogle principper inden for hvilket de kan planlægge busserne, idet de oplyser, at de ikke har mulighed for at gennemregne konsekvenserne for flere scenarie på forhånd, da planlægningsprocessen tager ca. 2 måneder.

 

Forvaltningen har derfor set på mulighederne for at justere på serviceniveauet med henblik på at kunne planlægge busruterne på den økonomisk mest optimal måde.

 

1) Skolebuskørslen – Serviceniveau for maksimal ventetid + køretid ændres:

 

Det nuværende serviceniveau for kørsel af skolebørn er, at " kørsel og ventetid max må være 60 minutter pr. tur." I lov om folkeskolen, jf. bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 (befordringsbekendtgørelse) bilag 1, fastslås at "Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid". Den indeholder ingen køretidsbegrænsning (se bilag 1)

Forvaltningen foreslår at det kommunale serviceniveau ændres til kørsel og ventetid max må være 90 minutter pr tur, dog max 60 min ventetid". Herved gives FynBus flere muligheder for effektiv planlægning af køreplaner.


2) Ringetider – Tidsrummet for enkelte skolers ringetider fastlægges inden for det nuværende tidsrum som er fra 7:40 til 8:15

 1. I dag har alle skoler en ringetid inden for tidsrummet 7:40 til 8:15. - Fastholdes
 2. I dag ligger den enkelte skoles ringetider fast, fra år til år inden for det angivede tidsrum. – Forslås ændret.
 3. Nyt forslag: FynBus får i forbindelse med den årlige planlægning af busdriften mulighed for at ændre på den enkelte skoles ringetider men ny ringetid vil ligge inden for det angivende tidsrum.

 

Konsekvenser af nyt forslag:

 • Forslaget betyder, at den enkelte skoles ringetid for det kommende år kan ændres i forbindelse med busplanlægningen.
 • Det giver FynBus et nyt værktøj og dermed muligheder for en mere effektiv planlægning af køreplanerne.
 • Den enkelte skole skal kunne acceptere, at dens ringetider kan ændres inden for intervallet 7:40 – 8:15
 • De nye ringetider vil hvert år blive udmeldt til skolerne, inden skemaplanlægningen starter i maj.

 

 

Skolelederne er orienteret om at denne løsning foreslås bragt i spil.

Skolelederne vil, hvis udvalget ønsker det, blive indbudt til at afgive et høringssvar.

 

 

Hvis hverken mulighed 1 eller 2 vælges, betyder det at FynBus planlægger det kommende års skolekørsel så optimalt som muligt, ud fra det nuværende serviceniveau. I dette tilfælde må Faaborg-Midtfyn Kommune forvente at udgiften til busdrift øges med mellem 4,2 mio. kr. og 6,5 mio. kr. i de kommende år grundet den ny folkeskolelov.


FynBus’ Planlægningsproces

FynBus oplyser at de bruger ca. 2 måneder på at planlægge den bedste løsning hvert år, når de ved hvor de kørselsberettige børn bor, hvilket de ved fra midten af februar. Fra ca. 1. maj skal køreplanerne kvalitetstjekkes og prøvekøres så de er klar til efter sommerferien. Der er i denne procesplan ikke tid til en politisk behandling af hvilke løsninger der ønskes, og slet ikke til tid at ændre rammebetingelser for planlægningen. FynBus efterspørger derfor politisk godkendte principper for planlægningen inden de starter den konkrete planlægningsproces. 

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der er usikkerhed omkring overslaget på merudgifterne i forbindelse med ny lovgivning på skoleområdet. Det anbefales derfor at følge økonomien tæt ved budgetopfølgningerne i 2020, og at en eventuel regulering af budgettet her først sker, når den faktiske udgift kendes.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til behandling af sagen i Økonomiudvalget afdækkes muligheden for alternativt at lade den midlertidige ordning fortsætte. 
 

 

01.11.00-P20-68-18

226. Sager vedr. støtte fra puljen til landsbyfornyelse

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal tildeles støtte til de indkomne ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse under puljen til landsbyfornyelse. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at give tilsagn til den i sagsfremstillingen og bilaget indstillede sag om Fagsted 18, Faaborg

 

Sagsfremstilling

Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt, og kan benyttes til nedrivning og køb af dårlige eller skæmmende boliger, samt renovering af klimaskærmen (tag, facade, vinduer mm.) i byer med under 3000 indbyggere og i det åbne land. Denne sagsfremstilling omhandler udelukkende sager vedr. bygningsfornyelse/renovering. Sager omhandlende nedrivning behandles under et andet punkt. For at kunne modtage støtte skal bygningerne være opført før 1960 (Se bilag 2).

 

Det er Teknik- og Miljøudvalget, der fastsætter støttens størrelse og kriterier for støtten inden for rammerne af byfornyelsesloven (Jf. bilag 2).

   

Kommunen har modtaget en ansøgning vedr. støtte til bygningsfornyelse under 'Puljen til Landsbyfornyelse 2019'. Der skal træffes beslutning om støtte. Puljen til Landsbyfornyelse har til formål at øge bevaringsværdien af boligers udvendige bygningsdele. Ejendommenes bevaringsværdi øges gennem støtte til bygningsfornyelse ved at tilskynde ejere til at istandsætte bygninger med proportioner, materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige byggestil og arkitektur. Der er ansøgt om støtte til nyt tag på en bolig oprindeligt opført i 1912. Boligen er imidlertid ombygget så væsentligt i 1965, at det ikke er muligt at opfylde puljens formål, idet boligen i praksis fremstår som en bygning fra 1965 med ændrede dør- og vindueshuller samt tagkonstruktion (synlige spærender og ny taghældning).

 

Bilag 1 beskriver sagen i 6. ansøgningsrunde til støtte til bygningsfornyelse fra landsbypuljen i 2019. Der indstilles et tilsagn til ejendommen på Fagsted 18, Faaborg, hvor der er søgt om støtte til bygningsfornyelse, til en samlet pris på 60.625 kr. inkl. moms.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at der resterer 2.797.466 kr i frigivne midler vedr. Landsbypuljen. Midlerne disponeres til både nedrivning og bygningsfornyelse. Statens andel udgør 60%, og kommunen skal således bidrage med de resterende 40%.

 

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Indstillingen godkendt. 

 

01.11.00-P20-68-18

227. Nedrivning - Landsbypulje 2019

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om der skal tildeles nedrivningsstøtte til tre ansøgninger til Landsbypulje 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget:

 1. godkender nedrivning af en skorsten på Vesterågade 28, 5672 Broby, til en forventet pris på 120.000 kr. inkl. moms, hvoraf 60% refunderes fra staten.
 2. godkender at nedrivning af skorsten på Vesterågade 28, 5672 Broby varetages af kommunen.
 3. godkender nedrivning af stuehus på Findingevej 9, 5750 Ringe til en forventet pris på 300.000 kr. inkl. moms, hvoraf 60% refunderes fra staten.
 4. godkender nedrivning af bolig på Hågerupvej 37, 5600 Faaborg til en forventet pris på 205.500 kr. inkl. moms, hvoraf 60% refunderes fra staten.

 

Sagsfremstilling

Vesterågade 28, 5672 Broby

Der søges om støtte til nedrivning af en skorsten, der tidligere er blevet brugt i forbindelse med et nedlagt savværk på adressen. De øvrige bygninger og skorstenens sokkel vil blive stående efter nedrivning. Soklen medtages ikke i nedrivningen, da det er en større omkostning, og det vurderes mere hensigtsmæssigt at bruge puljens midler på andre bygninger.  

Ejer søger om støtte til nedrivning, da de har modtaget en henvendelse fra kommunens BYG-afdeling, der opfordrer til nedrivning af skorstenen grundet sikkerhedsmæssige årsager.

Normalvis gives der cirka 50% i støtte til nedrivning af erhvervsbygninger, men da denne sag er opstået på baggrund af en opfordring fra kommunen og sikkerhedsmæssige årsager, indstilles den til 100%. Forvaltningen anbefaler desuden, at kommunen står for at pulje og varetage nedrivningen af skorstenen, da sagen er indstillet til 100% støtte.

Den forventede pris på nedrivningen er 120.000 kr. inkl. moms. Støttebeløbet reguleres, når den endelige nedrivningsudgift kendes.

Findingevej 9, 5750 Ringe

Der søges om støtte til nedrivning af et stuehus fra 1777. Bygningen er under forfald og er beliggende centralt i et mindre lokalmiljø. Selvom den ikke har stor synlighed for udefrakommende forbipasserende, er den centralt placeret i lokalmiljøet og vurderes at påvirke negativt.

Den forventede pris på nedrivningen er 300.000 kr. inkl. moms. Støttebeløbet reguleres, når den endelige nedrivningsudgift kendes.

Hågerupvej 37, 5600 Faaborg

Der er modtaget en ansøgning på nedrivning af en bolig fra 1959. Boligen er synligt placeret og er skæmmende for dens omgivelser.

Efter nedrivning vil der på grunden enten genopføres et nyt hus eller også vil grunden overgå til Korinth Entreprenørens grund - matrikel 9a.

Den forventede pris på nedrivningen er 205.500 kr. inkl. moms. Støttebeløbet reguleres, når den endelige nedrivningsudgift kendes.  

Landsbypuljens retningslinjer fremgår af bilag 2.

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at der resterer 2.797.466 kr i frigivne midler vedr. Landsbypuljen. Midlerne disponeres til både nedrivning og bygningsfornyelse. Statens andel udgør 60%, og kommunen skal således bidrage med de resterende 40%.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Søren Kristensen erklærede sig inhabil vedr. ejendommen Findingevej 9 og deltog ikke under behandling af denne ansøgning.

Indstillingspunkterne 1 – 4 godkendt. 

 

04.00.00-G01-8-19

228. Orienteringspunkt - Status på Grønne Områder, Vand, Natur og Friluftsliv 2019

Resumé

Der gives en status for Grønne Områder, Vand, Natur og Friluftsliv 2019

xxx

Forvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget, at statusorienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra Natur og Trafik gives en status for Grønne Områder, Vand, Natur og Friluftsliv.

Status for 2019 er vedlagt som bilag og kort opsummering gives i nedenstående:

 • Afdelingen har mange projekter på Lyø: græsningsprojekt i tunneldalen, stier, shelters, styning af popler mm.
 • Fritids- og Friluftsstrategien er vedtaget og implementeringen er gået i gang.
 • Der arbejdes med stier i hele kommunen.
 • Legepladsen i Hans Rasmussens Have er indviet og i brug.
 • Sol Led i forberedelse af Udviklingsplan for Grønne Områder er afholdt tre borgermøder og i efteråret anlægges en referencepark med oplevelsesværdier.
 • Vådområdeprojekter igang ved Pederstrup Bæk og Lindholm Mose.
 • Vandløbsrestaureringsprojekter gennemført i Svanningebækken og en strækning af Vittinge Å.
 • Det store LIFE70 projekt med de tre projekter i FMK: Arreskov Sø/Brændegård Sø/Storelung, er nu helt afsluttet og blev afrapporteret i foråret.
 • Den daglige drift af grønne områder, vandløb og natur har i 2019 fungeret stabilt. Der er mange henvendelser fra borgerne som stort set alle håndteres i gode dialoger.

 

Status for 2019 samt det forslag til Plan for 2020 blev præsenteret for Det Grønne Råd torsdag den 28. november 2019.

 

Her opsummeres Det Grønne Råd´s medlemmers bemærkninger om Plan for 2020:

 • Samstemmigt bland rådets deltagere bakkes op om at forvaltningen bør søge at reducere græsklipning af rabatterne endnu mere i fremtiden.
 • Det er vigtigt at der er høj faglighed hos de udførende medarbejdere af hensyn til naturområdernes tilstand.
 • Lærkedal - der gives udtryk for at stedet bør udvikles i forhold til naturområdets karakter og størrelse såvel som den geografiske placering med en begrænset mulighed for offentlig transport til stedet.
 • Der gives desuden ros til forvaltningen for de mange gode natur- og friluftsprojekter 2019-20.

 

 

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Taget til efterretning. 

 

02.00.00-A26-1-19

229. Status for byggesager

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status for byggesagsbehandlingen, og udvalget kan anbefale at der bevilges midler til en tidsbegrænset to-årig stilling.

 

Seneste status blev fremlagt i punkt 209 på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 21. november 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 1 mio. kroner over to år til en ekstra to-årig stilling i By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

I november måned er antallet af afgørelser væsentlig højere end i oktober og ca. 20 % højere end gennemsnittet for månederne i 2019.

 

Registeret over sager viser følgende tal for afgørelser (med antal indkomne i parentes): januar: 68 (115), februar: 64 (112), marts: 97 (144), april: 99 (108), maj: 124 (100), juni: 116 (113), juli: 100 (92), august: 86 (107), september: 100 (90), oktober: 68 (120) og november: 113 (99). Se bilag med diagram over oplysningerne.

 

Forvaltningen har et mål om, at vi når op på at behandle 150 sager pr. måned fra og med februar 2020. Antal sager og målsætningen er vist grafisk på det vedhæftede bilag.

 

For at fortsætte processen med at skaffe mere tid til sagsbehandling, flytter Forvaltningen flere opgaver væk fra byggesagsbehandlernes skriveborde. Ud over det, der er taget hånd om i forbindelse med handleplanen fra foråret, flyttes sager om byggemodninger af nye områder, sager om dispensationer fra lokalplaner, vurderinger af telemasters placering i landskabet og indberetninger til BBR i større sager.

 

Forvaltningen foreslår, at disse initiativer bakkes op med en opnormering med en sagsbehandler til lokalplanarbejdet i en to-årig periode. Denne tidsbegrænsede stilling skal forebygge, at arbejdet med lokalplanlægningen kommer under yderligere pres, når de mere rutinerede planmedarbejdere overtager opgaver fra byggesagsbehandlerne.

 

Forvaltningen har bestilt yderligere digitalisering af sagsgangen. For det første har vi bestilt et digitalt kort over dispensationer fra lokalplaner, så sagsbehandlerne hurtigere kan få overblik over, hvad der tidligere er dispenseret til i de enkelte lokalplanområder. For det andet har vi bestilt et program, der kan oversætte mails til pdf-formatet via drag-and-drop, så sagsbehandlerne kan spare tid når dokumenterne i en sag skal samles til arkivering og overblik. Og endelig skubber vi hårdt på arbejdet med at forberede implementeringen af en integration mellem to af vores centrale it-programmer; en integration som er under udvikling til andre kommuner og som forventes færdig i starten af andet kvartal 2020.

 

Forvaltningen fortsætter med at forsøge at indkøbe konsulenter til hjælp. De første erfaringer med konsulenthjælp har dog været blandede, idet kvaliteten af det leverede arbejde ikke balancerede med den tid, vi sparede blandt byggesagsbehandlerne. Vi har den anden side fået en del ud af at have en konsulent til at hjælpe med en støttefunktion til byggesagsbehandlingen, nemlig opdatering af BBR på baggrund af indberetninger fra Skat.

 

Udvalgets handleplan fra foråret 2019 har været grundlag for Forvaltningens hidtidige indsats for at skaffe mere tid til sagsbehandling. Begrænsning af telefontiden og begrænsning af mulighederne for uplanlagte møder med byggesagsbehandlerne har frigivet en del tid, ligesom den indledende screening af sagerne, afklaring af tvivlsspørgsmål på korte møder og hurtigere afgørelse af klar-parat-sager har haft effekt på flowet. I 2019 har Forvaltningen tilført ressourcer fra andre områder i størrelsesordenen et halvt årsværk og fortsætter med at undersøge mulighederne for at tilkøbe erfaren hjælp fra andre kommuner. Desværre har dette indtil videre været med negativt resultat. Forvaltningen fortsætter med at tilskære sagsbehandlingen og løbende vurdere reglerne i love og regler så lempeligt som muligt.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 1 mio. kroner over to år til en ekstra to-årig stilling i By, Land og Kultur.

 

00.15.10-A26-3-19

230. Forberedelse Årsplan 2020 - TMU

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at årsplanen drøftes og opdateres.

Sagsfremstilling

Til planlægning af det politiske år 2020 er udarbejdet skema med mødedatoer oplistet.

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Drøftet og opdateret.

Mødet 19. marts starter kl. 12

Mødet i april rykkes til 29. april kl 14. 
 

 

00.01.00-G01-19-17

231. Gensidig orientering

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

 • Sag vedr tankanlæg - henvendelse til Vejdirektoratet
 • Butikker, faaborg
 • Mastesager
 • Status cykelstiprojekt i Millinge 

 

00.01.00-G01-19-17

232. Orientering fra formanden

Beslutning

Afbud fra Lars Tribler.

Formanden orienterede om:

Temamøder i udvalget forud for behandling af større sager.

Møde med lokalråd i Nr. Lyndelse/Nr. Søby vedrørende butikker arrangeres.
 

 

Underskrifter

Søren Kristensen
Tanja Kromann Clausen
René Dyrberg Jørgensen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Torben Smith
Anna Mette Skov Borring