Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget 2018-21
den 24. januar 2019 kl. 13:00
i Mødelokale 11, Ringe


Indkaldelse

Søren Kristensen
Tanja Kromann Clausen
René Dyrberg Jørgensen
Lars Tribler
Brian M. Bisgaard
Torben Smith
Anna Mette Skov Borring
Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Afgrænsning og anvendelse i lokalplanforslag for Ringe bymidte
3 Prioritering af lokalplaner 1. halvår 2019
4 Endelig vedtagelse af KPT 40 Ophævelse af Rin.O.2 og udvidelse af Rin.B.19 ved Gestelevvej i Ringe
5 Endelig vedtagelse af aflysning af del af lokalplan nr. 43 Erhvervsområde Jordløsevej, V. Hæssinge
6 Endelig vedtagelse af KPT 44 Omdannelse af erhvervsområde ved Jordløsevej i V. Hæssinge til blandet bolig og erhverv
7 Forslag til KPT 45, RysB7, Boliger i Ryslinge
8 Orientering om LP for Øxenhaverne
9 Tilkørselsforhold vedr. Banegårdspladsen 10, Faaborg
10 Stadepladser på torvene i Faaborg og Ringe
11 Muligheder i forbindelse med parkeringskontrol
12 Udmøntning af besparelsesforslag vedr. busdrift jf. pkt. 232 i budget 2019
13 Orientering om borgerinddragelse vedr. udviklingsplan for grønne områder
14 Nye muligheder for at beskytte vandværksboringer mod pesticider
15 Udvalgets årsplan - til opdatering
16 Gensidig orientering
17 Orientering fra formanden
18 Pulje til landsbyfornyelse
00.01.00-G01-19-17

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Godkendt.

 

01.02.05-P16-4-16

2. Afgrænsning og anvendelse i lokalplanforslag for Ringe bymidte

Resumé

Arbejdet med et forslag til en lokalplan for Ringe bymidte er igangsat. Planen skal udarbejdes for at forbedre og fremtidssikre bymidten i relation til anvendelse, byliv og tæthed mv. Ændringer tager udgangspunkt i den politisk vedtagende Bymidteplan for Ringe og definerer en ny samlet afgrænsning af lokalplanområdet. Der skal træffes beslutning om områdets afgrænsning samt overordnede organisering af delområders anvendelse. 

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af en lokalplan blev godkendt igangsat på Lokalsamfunds- og planudvalget marts 2016. Efter opstart blev det imidlertid klart, at der, for at skabe en robust lokalplan for Ringe bymidte, først skulle udarbejdes en bymidteplan som grundlag for den fremtidige planlægning. Ringe bymidteplan blev udarbejdet i 2017 og vedtaget i starten af 2018.

Arbejdet med et lokalplanforslag skal imødekomme Ringe bymidteplan og byens forskellige interessenter. Arbejdet med et forslag til en lokalplan står dog ikke kun på skuldrene af Ringe bymidteplan, men samler også tråden op fra Ringe Masterplan, hvor det tværgående oplevelsesstrøg fortsat er aktuelt, og skal arbejde for at fremtidssikre Ringe som en attraktiv og levende by, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtig bidrag hertil.  

I forbindelse med igangsættelsen af arbejdet med planlægning af området er der tidligere afholdt møder med en arbejdsgruppe, hvor områdets afgrænsning er debatteret. Der er fra By & Land ytret ønske om en mere vidtgående afgrænsning, der medtager kirkegården og det gamle hospital mm. Det er imidlertid ikke vurderet hensigtsmæssigt, da den eksisterende planlægning herfor enten ikke er udfordret, eller idet arealerne i højere grad bør behandles i selvstændige fremtidige lokalplaner. Afgrænsningen omfatter hele eller dele af følgende lokalplaner:

 • Lokalplan nr. 46, Lokalplan for Ringe bymidte og
 • Lokalplan nr. 63 for et centerområde ved Stationsvej i Ringe
 • Lokalplan 2010-5 Ringe Posthus.
 • Lokalplan nr. 50 for et mindre område omkring den nordlige del af Algade og Odensevej, Ringe by samt
 • Lokalplan nr. 49, for en del af den sydvestlige del af Ringes indre by.

Dette for at kunne håndtere nye ønsker og behov i en fremadrettet planlægning. På vedlagt kortbilag er anført dels de eksisterende lokalplaners afgrænsning og den foreslåede afgrænsning for en ny lokalplan for Ringe bymidte. Se bilag 1.

Der er i forlængelse heraf konkret behov for at se på områdernes anvendelse – herunder muligheder for liberalt erhverv i Jernbanegade samt forslag til placering af nye dagligvarebutikker og fortætning med boligbebyggelse. Disse behov vil være fokuspunkter i et lokalplanforslag for bymidten og samtidig følge op på den vedtagne bymidteplan for Ringe. Der er derudover fokus på Stationsvej og forhold ved Brugsens vareindlevering, byens forhold for cyklister samt parkering. På bilag 2 kan aflæses den foreslåede opdeling af området til forskellige anvendelsesmuligheder i stueetagen. (Der er fortsat mulighed for boliger over stueetagen indenfor lokalplanområdet)

Forvaltningen anbefaler overordnet set:

 • At der arbejdes for et kompakt og levende handelshjerte, og at detailhandelen derfor koncentreres i Algade fra Vestergade til Jernbanegade. I Algade og på Torvet skal også være mulighed for publikumorienteret serviceerhverv i form af café og restauration eller bibliotek mv.
 • At der sikres plads til flere byboliger, gerne til ældre og unge, der især ønsker mindre lejeboliger som et alternativ til Ringes mange store familieboliger. Dette kan med fordel fokuseres bl.a. i Østergade, der i forvejen har karakter af boligvej. Endelig kan der være behov for fortætning med boliger andre steder i bymidten. Der kan fx med fordel planlægges boliger på arealer vest for Centrumpladsen i bymidtens periferi eller over Brugsen.
 • At liberalt erhverv placeret fortrinsvis i Jernbanegade, hvor der i forvejen er givet en del dispensationer til liberale erhvervsdrivende. Der kan ligeledes være behov for at åbne op for liberalt erhverv i et mindre omfang i bymidtens periferi. Det kan fx igen være i forbindelse med opførelse af fremtidige boliger på grunden umiddelbart vest for Centrumpladsen.
 • At der gives mulighed for at placere en ny dagligvarebutik nord for Jernbanegade umiddelbart efter jernbaneoverskæringen. En dagligvarebutik har brug for tilknytning til et opland i et rimeligt omfang. Nord for Jernbanegade ligger der boligområder, der kan udgøre et rimeligt opland samtidig med at placeringen er tæt på byens midte.

En nyindretning af Torvet som byens hjerte indgår ligeledes i planerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1.     Godkende forslag til afgrænsning vist på bilag 1

2.     Godkende forslag til organisering af overordnede anvendelse i stueetager som vist på bilag 2 

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

01.02.05-P07-1-12

3. Prioritering af lokalplaner 1. halvår 2019

Resumé

Der orienteres om igangværende lokalplaner, og udvalget skal beslutte, hvilke lokalplaner der skal startes op i 2019.

Sagsfremstilling

Lokalsamfunds- og Planudvalget vedtog i 2015 følgende principper for prioritering af igangsættelse af nye lokalplaner: 

 

 • Opgaver der er lovpligtige - altså fastsat ved lov, at de skal i gang nu.
 • Opgaver med effekt i forhold til udviklingsstrategien, herunder bosætning, erhverv/beskæftigelse, branding mv. inden for de 4 største byer
 • Hvis projektet er finansieret, eller der er en væsentlig medfinansiering fra fonde, virksomheder mv. til projektet.
 • Øvrige projekter.

Orienteringspunkt

Forvaltningen er pt. i gang med lokalplanlægning for følgende projekter

 • Øxenhaverne (erhverv) - forventes endeligt vedtaget 1. kvt. 2019
 • De japanske haver (erhverv) - forventes endeligt vedtaget 3./4. kvt. 2019
 • Ringe bymidte (center) - forventes endeligt vedtaget 3./4. kvt. 2019
 • Bakkegårdsvej, Årslev (boliger) - forventes endeligt vedtaget 3./4. kvt. 2019
 • Algade 62-64, Ringe (boliger) - forventes endeligt vedtaget 3./4. kvt. 2019
 • Ryslinge Rådhus (boliger) - forventes endeligt vedtaget 3./4. kvt. 2019
 • Banegårdspladsen 10, Faaborg (center/detail) - forventes endeligt vedtaget 3./4. kvt. 2019

 

 • Lombjergevej 2A, Ringe (fast food restaurant) - forventes endeligt vedtaget 2020
 •  Johannevej 11, Ferritslev (boliger) - afventer bygherre 

Beslutningspunkt

I 2019 planlægges følgende lokalplaner startet op:

 • Årslev bymidte (boliger)
 • Årslev syd/"Sommerfuglen" (boliger)
 • Håndværkervangen, Årslev (boliger)
 • Faldsled Strandpark (rekreativ)
 • Faldsled Havn (udvidelse af lystbådehavn)
 • Østerbrogade, Faaborg (boliger)
 • Egeskov slot
 • Udbygning af varmeværket i Faaborg

Herudover igangsættes løbende

 • Lokalplaner for kommunale ejendomme, der sælges, hvor det antages, at lokalplanlægning ønskes igangsat uden yderligere beslutning.

Da kommuneplanen er under revision, kan lokalplaner, der er i strid med kommuneplanen, først vedtages, når den nye kommuneplan er endeligt vedtaget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at følgende lokalplaner startes op i 2019:

 • Årslev bymidte (boliger)
 • Årslev syd/"Sommerfuglen" (boliger)
 • Håndværkervangen, Årslev (boliger)
 • Faldsled Strandpark (rekreativ)
 • Faldsled Havn (udvidelse af lystbådehavn)
 • Østerbrogade, Faaborg (boliger)
 • Egeskov slot
 • Udbygning af varmeværket i Faaborg

 

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Indstillingen godkendt. 

 

01.02.15-P16-12-18

4. Endelig vedtagelse af KPT 40 Ophævelse af Rin.O.2 og udvidelse af Rin.B.19 ved Gestelevvej i Ringe

Resumé

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen fra offentligt formål til boligformål for et areal ved Gestelevvej. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden, som ikke giver anledning til ændring i kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 8. oktober 2018 (punkt 272)

Ejer af arealet, som er omfattet af kommuneplanramme Rin.O.2 til offentligt formål, ønsker at arealet i stedet udlægges til boligformål. Arealet Rin.O.2 er i dag udlagt til skole og idrætsanlæg, men et nyt skolebyggeri på det pågældende sted vurderes ikke længere at være aktuelt.

Området, som er omfattet af Rin.O.2, er beliggende i et større område med boligrammer, hvorfor ændringen af anvendelsen af området fra offentlige formål til boligformål vil skabe god sammenhæng i området samt en naturlig afgrænsning af Ringe by mod vest.

Kommuneplantillægget ophæver kommuneplanrammen Rin.O.2 og ændrer anvendelsen af området fra offentlige formål til boligformål. Til arealet oprettes ny boligramme Rin.B.17.

For at sikre et varieret udbud af boligtyper i Ringe fastsættes det i rammebestemmelserne for Rin.B.17, at mindst 1/3 af boligenhederne skal opføres som tæt-lav. Derudover indskrives det i rammebestemmelserne jævnfør Masterplan for Ringe, at den grønne kile, som løber i den nordlige del af området, skal bevares og styrkes, så der sikres en sammenhæng med det eksisterende grønne rekreative område og landskabet mod vest.

Forslag til tillæg nr. 40 har været i offentlig høring i perioden 16. oktober til 11. december 2018. Der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

 • Positiv tilkendegivelse overfor ændring samt spørgsmål til byudvikling syd for Sallinge Å.
 • Bemærkning til produktionsvirksomheder medtaget i kommuneplantillæggets redegørelse.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2018.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

01.02.05-P16-17-18

5. Endelig vedtagelse af aflysning af del af lokalplan nr. 43 Erhvervsområde Jordløsevej, V. Hæssinge

Resumé

Delvis aflysning af lokalplan nr. 43 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med aflysningen af en del af lokalplanen er at ændre anvendelsen for Jordløsevej 11 og 13 i V. Hæsinge fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Forslag til delvis aflysning af lokalplan nr. 43 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. november 2018 (punkt 308). 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for jf. planlovens § 33 at aflyse dele eller hele lokalplanen, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig og er utidssvarende.

Lokalplan nr. 43 for et lokalt erhvervsområde i V. Hæsinge (Jordløsevej) blev offentliggjort d. 19. april 1994 af daværende Broby Kommune. Den omfatter de planmæssige rammer for udvidelsen af de eksisterende virksomheder inden for lokalplanområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget et ønske fra ejer af Jordløsevej 13, som er omfattet af lokalplanen, om at få ændret anvendelsen af området, så der ikke længere er krav om, at bolig skal være i tilknytning til erhverv. Ejer af Jordløsevej 13 ønsker dermed, at lokalplan nr. 43 aflyses for det givne område. Hverken Jordløsevej 13 eller 11 bliver i dag benyttet til erhverv, og det vurderes derfor utidssvarende at de to ejendomme indgår som en del af lokalplanen, som fastlægger, at:

”Området må kun anvendes til lokalt erhvervsformål. Der må inden for området kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri og værkstedsvirksomhed, samt oplagsvirksomhed.” Lokalplan nr. 43

Jordløsevej 11 ønsker dog at bevare deres mulighed for at kunne etablere erhverv i fremtiden. For at arealet fremadrettet primært kan benyttes til boligformål med mulighed for erhverv i tilknytning hertil, er der i forbindelse med den delvise aflysning af lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der tilføjer en ny kommuneplanramme Vhæ.BE.3 som omfatter ejendommene Jordløsevej 11 og 13, og udlægger området til blandet bolig- og erhvervsformål.

Forslag til delvis aflysning af lokalplan nr. 43 har været i offentlig høring i perioden 20. november til 18. december. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage den delvise aflysning af lokalplan nr. 43.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

01.02.15-P16-16-18

6. Endelig vedtagelse af KPT 44 Omdannelse af erhvervsområde ved Jordløsevej i V. Hæssinge til blandet bolig og erhverv

Resumé

Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen af et område ved Jordløsevej i V. Hæsinge fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. november 2013 (punkt 309).

Jordløsevej 11 og 13 i V. Hæsinge er omfattet af kommuneplanramme Vhæ.E.1 som udlægger området til erhvervsformål. Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget et ønske fra ejer af Jordløsevej 13 om at få ændret anvendelsen af området fra erhvervsformål til boligformål. Ingen af de to ejendomme bliver i dag benyttet til erhverv, men Jordløsevej 11 ønsker at bevare muligheden for erhverv på ejendommen. Der kan i dag jævnfør lokalplanen for området ikke være bolig på ejendommene medmindre det er i tilknytning til erhverv.

Kommuneplantillægget ophæver kommuneplanramme Vhæ.E.1 og tilføjer kommuneplanrammen Vhæ.BE.3, som udlægger området til blandet bolig og erhverv. En blandet bolig- og erhvervsramme bevarer muligheden for erhverv i tilknytning til en bolig og giver samtidig mulighed for at have bolig uden krav om, at det skal være i tilknytning til erhverv, som det er tilfældet i dag. Fremadrettet vil det areal som i dag er omfattet af erhvervsrammen Vhæ.E.1 være omfattet af den nye blandet bolig- og erhvervsramme Vhæ.BE.3.

Forslag til tillæg nr. 44 har været i offentlig høring i perioden 20. november til 18. december. Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

01.02.03-P16-6-18

7. Forslag til KPT 45, RysB7, Boliger i Ryslinge

Resumé

Forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at give mulighed for at bygge boliger i rammeområdet Rys B7.

Der skal tages stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 10. december 2018 at igangsætte planlægningen for området ved det gamle rådhus på Graabjergvej. Tillægget ændrer områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål i kommuneplanen.

 

Tillægget er udarbejdet, fordi rådhuset er en kommunal offentlig bygning, som iflg. kommunalbestyrelsens strategi "Sammen om færre m2" skal sælges og omdannes til boligområde. Der har været offentlig indkaldelse af ideer og forslag, samt afholdt borgermøde 13. december 2018.

På borgermødet var der ca. 35 fremmødte. Forslaget til byggeriet blev præsenteret og der blev drøftet krav til arkitektur, højde og antal etager på byggeriet, og behov for parkering. Der blev udtrykt tilfredshed med byggeplanerne og fremdrift i projektet.

 

Miljøvurdering

Forslaget til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1.     godkende forslag til tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013

2.     forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 26. februar til 23. april 2019

3.     der afholdes ikke yderligere borgermøder

4.     der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget

 

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

3 høringssvar, som blev mundtligt præsenteret for udvalget lægges på dagsordenen.

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
 

 

01.02.05-P16-12-18

8. Orientering om LP for Øxenhaverne

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Drøftet. Udvalget vedtog at holde borgermøde  den 28. februar kl. 17.00-18.00 og at forlænge høringsfristen med yderligere 10 dage.  

 

05.05.00-P20-1-16

9. Tilkørselsforhold vedr. Banegårdspladsen 10, Faaborg

Resumé

Der fremlægges sag om indkørselsforhold til Banegårdspladsen 10 i Faaborg i forbindelse med anlæg af nye busholdepladser. Der skal besluttes om der skal ændres adgangsforhold til og fra Banegårdspladsen 10.

Sagsfremstilling

I april 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der etableres et 4-benet signalkryds i forbindelse med anlæg af nye busholdepladser. I den forbindelse er der besluttet at nedlægge den gamle indkørsel. Herefter er der indledt dialog med Lidl og Sylvest Trading som har et tinglyst vejret på Lidls areal og udkørslen.

 

I projektet er der forsøgt at tage højde for fremkommelighed for særtransporter til og fra af Sylvest Trading. I udformningen af nye busholdepladser har det været en forudsætning, at alt kørsel fra Sylvest herunder særtransporter op til 30 meter langt køretøj skal foregå igennem det nye kryds, hvor kørsel med særtransporter som er over 30 meter lang skulle foregå ved den gamle udkørsel.

 

I projekteringen af ny busholdeplads er fast inventar som lysmaster, betonplinte, træer samt cykelstativ placeret udenfor området ved den gamle udkørsel, for at sikre udkørselsmulighed til særtransport over 30 meter lang. For at sikre belægningen på det ny fortovsareal, er det en forudsætning at der udlægges køreplader inden der kan foregå kørsel med særtransporter ved den gamle udkørsel. Særtransporter med en længde over 30 meter vil jf. Særtransportbekendtgørelsen kræve en tilladelse fra Politiet. I dette tilfælde indsendes ansøgning om særtransport til politiet som skal forhandle tilladelsen med vedkommende Vej- eller brobestyrelse (Faaborg-Midtfyn Kommune). I forbindelse med denne sag har Vejkontoret været i dialog med politiet omkring håndtering af særtransporter. Politiet har tilkendegivet, at bekendtgørelsen i nogle tilfælde tilsidesættes hvor kommunen som vejbestyrelse ikke bliver hørt. Dette forekommer i særtransporter som er af gentagende karakter hvor kørslen som regel foregår uproblematisk.

 

Sylvest Trading har oplyst, at de vurderer at deres udkørselsret er blevet forringet i forbindelse med anlæg af busholdepladsen, mail fra Jens Sylvest er vedhæftet. Sylvest Trading oplyser desuden, at det tidligere ikke har været nødvendigt at søge politiet om tilladelse til særtransporter og at der heller ikke er garanti for at politiet faktisk henvender sig til kommunen, som herefter kan lægge køreplader ud. Jens Sylvest har tidligere oplyst, at der foretages gennemsnitlig 4 gange kørsel med særtransporter hvert år. Udlægning af køreplader vil medføre en udgift for kommunen svarende til ca. 60.000 kr. årligt.

 

Projektering af busholdepladser og sikring af Sylvest Trading vejret ud til offentlig vej er baseret på at politiet overholder lovgivningen på området. Vejkontoret har derfor gjort politiet opmærksom på, at kommunen fremadrettet skal høres om sager der vedrører særtransporter jf. gældende bekendtgørelse.

 

I forbindelse med udformning af busholdepladser, er der lagt stort vægt på arkitekturen som skal være med til byde velkommen til Faaborg. Fortove udføres i gule klinker som refererer til den håndværkstradition som så mange steder er tydeligt i Faaborg, se bilag 1 hvor udformningen af den nye busholdeplads fremgår.

 

Alternativ lægges der op til at fastholde den gamle udkørsel i en anden type belægning end der er tiltænkt i projektet. På den måde vil der til enhver tid kunne foregå kørsel med særtransporter over 30 meters længde uden at der er behov for udlægning af køreplader. Dog vil forslaget om en anden type belægning i udkørslen have stor påvirkning i forhold til arkitekturen og udformning af pladsen. Derudover vil en fastholdelse af den gamle udkørsel være med til at denne vil blive benyttet af alle typer trafikanter og dermed forringe trafiksikkerheden i betydeligt grad. Administrationen anbefaler at det projekterede forslag med gule klinker fastholdes.

 

Det skal tilføjes, at Kommunalbestyrelsen i december 2018 har besluttet, at planlægning for den ændrede anvendelse af området Banegårdspladsen 10 med henblik på udvikling af området i butiksformål igangsættes. En planlægningsproces tager som udgangspunkt mellem 10 og 12 måneder med forbehold for eventuelle komplikationer, som forlænger processen. I planlægningsprocessen vil der kigges nærmere på trafikafviklingen til og fra området. Med den forventede anvendelse af området vurderes der, at trafikken kan afvikles optimalt til og fra området. Der forventes, at lokalplanen er færdig i efteråret 2019. Såfremt planlægningen gennemføres og der etableres butikker på den nuværende plads med Sylvest Trading, vil behovet for særtransporter ophøre.

 

Det er forvaltningens vurdering at nyetableret signalkryds vil være med til at give en stor værdiforhøjelse til ejendommene på Banegårdspladsen 8 og 10.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har på møde den 3. april 2017, pkt. 86 godkendt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 10,954 mio. kr. i udgift og 3,028 mio. kr. i indtægt vedrørende nye busstoppesteder på Banegårdspladsen i Faaborg. Anlægsbevillingen dækker alle udgifter til projektet, herunder projektering, entreprenører, uforudsete udgifter m.m. Der er afsat 110.000 kr. årligt til afledt drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender:

 

1) De nye busholdepladser udformes som planlagt med gule klinker ved gamle indkørsel og der udlægges køreplader i forbindelse med afvikling af særtransporter fra grunden.

 

alternativt

 

2) Den gamle indkørsel etableres i asfalt.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingspunkt 1. 

 

05.05.00-P21-1-18

10. Stadepladser på torvene i Faaborg og Ringe

Resumé

Der fremlægges sag om ændring af lovgivning for opkrævning af leje for stadepladser i Ringe og Faaborg. Der skal tages beslutning om niveau for fremtidig opkrævning af leje.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. april 2008 retningslinjerne udlejning af stadepladsen i Ringe og Faaborg, og siden har administrationen lejet stadepladserne ud for et år ad gangen. Fælles for stadepladserne gælder, at der opkræves 70 kr. pr. kvm. Derved bliver lejen i Ringe pr. plads 2.500 kr., hvor der på torvet i Faaborg er forskellige priser grundet pladsernes forskellige størrelser. Mindsteprisen er 1.120 kr., hvor højesteprisen er 8.400 kr.

I den nye vejlov, som udkom i 2014, er der i § 80 stk. 2 beskrevet i hvilke omfang, der kan opkræves stadeleje. Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelsen sker i forretningsmæssigt øjemed. I bemærkningerne til vejlovens § 80, står der, at vejmyndigheden skal tilstræbe, at betalingen modsvarer vejmyndighedens direkte og indirekte faktiske udgifter i forbindelse med den forretningsmæssige, ikke-trafikale råden over vejarealet.

Vejkontoret er blevet gjort opmærksom på, at der ikke må opkræves stadeleje, men kun opkræves betaling for kommunens direkte og indirekte udgifter, jf. § 80 i LOV nr. 1520 af 27/12/2014.

Vejkontoret har været i kontakt med Vejdirektoratet for at få en udspecificering af vejlovens bestemmelser herom. Vejdirektoratet vurderer, at der kun kan opkræves betaling for de direkte og indirekte udgifter forbundet med stadeholdernes elforbrug. Vejkontoret har desuden været i dialog med Svendborg Kommune, der selv er blevet opmærksom på problemstillingen. Svendborg Kommune forventer kun at opkræve betaling for den indirekte udgift fremadrettet.

Juridisk enhed har udspecificeret fortolkningen af direkte- og indirekte udgifter.

Indirekte udgifter

Direkte udgifter

·         Belægning

·         Rengøring

·         Vintervedligeholdelse

·         El

·         Driften af el-skabe

·         Administration ved tilsyn og møder

Vejafdelingen vurderer, at de indirekte udgifter vil være der lige meget om der er stadepladser eller ej. Skal vejlovens § 80 stk. 2 overholdes anbefales derfor, at prisen for brug af stadepladserne alene afhænger af de direkte udgifter. Det betyder, at prisen på en stadeplads sættes ned fra 2.500 kr. i Ringe og fra 1.120 – 8.400 kr. i Faaborg til det beløb, der svarer til den samlede direkte udgift fordelt på det antal stadeholdere, der anvender vejarealet til deres forretning - uanset størrelsen og beliggenheden på torvet.

For at få alle direkte udgifter dækket, kan lejen fremadrettet variere fra år til år. Såfremt der grundet nedsættelse af prisen på stadepladserne, kommer flere stadeholdere til, vil prisen på lejen naturligvis blive mindre.

Konsekvenser:

Hvis alle stadepladserne anvendes giver det, med nuværende leje, Faaborg-Midtfyn Kommune en indtægt på 49.007,00 kr. I 2018 har alle pladser dog ikke været anvendt, hvorfor indtægten har været 30.998,00. Stadelejen for pølsevognen i Mellemgade indgår i de 30.998,00 kr., selvom ejeren af pølsevognen selv afregner el med elselskabet og ikke afregner med FMK, som de øvrige stadeholdere gør.

Stadeholderne får el fra de standere, som kommunen har stående på torvet. Der er opsat målere, der aflæser elforbruget en gang om året. Der bliver ikke brugt bimålere.

I løbet af 2018 har der været et samlet forbrug på el på 4.189,53 kr. Dette vil udgøre 381 kr. pr. stadeholder for elforbruget, som det er i dag. Der er ingen forskel på, om det er en stor eller lille plads man lejer, da el-udgiften forbliver den samme uanset pladsens størrelse.

Administrationen anbefaler at der for 2019 og fremadrettet fastsættes en årlig opkrævning for de direkte udgifter, inklusiv administration ved tilsyn og møder, til 450 kr. per stadeplads.

 

Øvrige forhold:

 

Da lovgivningen er reguleret med tilbagevirkende kraft, kan stadelejerne i princippet anmode om en tilbagebetaling – dog kun for de seneste tre år jf. forældelsesreglerne for simple forandringer.

Økonomi

Der er budgetteret med årlig indtægt på 51.273 kr. vedrørende stadeleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget:

1)      At der for 2019 og fremadrettet alene opkræves et beløb for direkte udgifter forbundet med stadepladser

2)      At der opkræves et årligt beløb for direkte udgifter, inklusiv administrationsomkostninger til tilsyn og møder, på 450 kr. for 2019 og fremadrettet.

 

alternativt

 

3)    At nuværende stadeleje fastholdes

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget. 

 

05.09.04-G01-1-16

11. Muligheder i forbindelse med parkeringskontrol

Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune indførte parkeringskontrol i november 2017 med primært fokus på de tidsbegrænsede P-pladser i Faaborg og Ringe midtby og kontrol af øvrige parkeringsforhold i midtby i henhold til kommunens parkeringsbekendtgørelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til brug af muligheder for parkeringskontrol efter færdselslovens regler uden for bymidteafgrænsningen

Sagsfremstilling

Administrationen har d.10.08.2017 ansøgt Vejdirektoratet om overdragelse af parkeringskontrollen i kommunen pr. 01.10.2017 jf. færdselslovens §122, stk.1 (se bilag 1).

Overdragelsen er sket i medfør af færdselslovens §122a, stk.1, jf. §121, stk.1 (se bilag 2). Accepten giver tilladelse til at føre parkeringskontrol efter færdselslovens regler, herunder kontrol af tidsbegrænset parkeringspladser, samt den kommunale bekendtgørelse.

Frem til nu har parkeringskontrollens fokus været omkring midtbyen i Ringe og Faaborg for at sikre et godt flow til handlende på tidsbegrænsede parkeringspladser efter ønske fra bl.a. Shopping Faaborg og Ringe Handelsstandsforening. Afgifterne er udstedet ved både overskridelse af tidsbegrænsning og parkeringsbekendtgørelsen. I enkelte tilfælde er afgifter udsted efter færdselslovens øvrige regler for at sikre ligebehandling/ligestilling af borgerne. Enkelte gange er der foretaget P-kontrol andre steder i kommunen f.eks. Årslev og i forbindelse med Heartland festivalen, hvor det har været efter ønske fra borgere/festivalarrangør på grund af trafikale udfordringer.

Teknik og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 22. november 2018 (sag nr. 236) at videreføre den nuværende parkeringskontrol i 2019.

Forvaltningen har i løbet af 2018 observeret, at der flere steder uden for bymidteafgrænsningen i Ringe og Faaborg i perioder kan være trafikale udfordringer grundet uhensigtsmæssig parkering.

Forvaltningen forslår derfor en udvidelse af P-kontrol til at kunne omfatte andre områder af Faaborg og Ringe bymidte for at sikre en bedre parkeringskultur i hele byen. P-kontrol andre steder i kommunen sker fortsat efter ønsker/henvendelser fra borger eller ved særlige omstændigheder. P-kontrol i disse tilfælde vil fortsat være efter færdselsloven og kommunens parkeringsreglement.

 

Samlet bruges ikke flere timer på parkeringskontrol og parkeringskontrollen vil fortsat være centreret omkring de to bymidteafgrænsninger, dog med mulighed for at lave kunne foretage parkeringskontrol andre steder i byerne, typisk hvor der er observeret uheldig og ikke lovlig parkeringsadfærd. En eventuel udvidelse af parkeringskontrol til også at kunne omfatte områder uden for bymidterne forventes derfor ikke at medfører at der udskrives flere bøder, da den samlede tid brugt på parkeringskontrol ikke øges.

Økonomi

Der er ikke budgettet med udgifter og indtægter vedrørende parkeringskontrol i Budget 2019 (2020-2022). Pr. 1. januar 2019 skal 70% af de opkrævede parkeringsafgifter afleveres til staten, mod tidligere 50%.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender:

 

1. At muligheden for p-kontrol efter færdselslovens regler udvides til, i særlige tilfælde, at kunne gennemføre i hele Faaborg og Ringe by

 

alternativt

 

2. at P-kontrollen fastholdes inden for bymidteafgrænsningen af Faaborg og Ringe by.

 

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingspunkt 1 med følgende tilføjelse til sidst i sætningen: “....samt andre steder  i kommunen”.  

 

13.05.12-P00-1-18

12. Udmøntning af besparelsesforslag vedr. busdrift jf. pkt. 232 i budget 2019

Resumé

Der er ved budgetforlig 2019 truffet beslutning om en besparelse på 1,5 mio. kr. på skolebusområdet jf. besparelsesforslag 232.

Der skal nu træffes beslutning vedr. udmøntning af besparelsen på bustrafik fra skoleåret 2019/2020 og frem.

 

Sagsfremstilling

Buskørslen i Faaborg-Midtfyn Kommune er åben kørsel, der primært tilgodeser den lovpligtige skolekørsel samt sikrer kørsel til ungdomsuddannelser.

Der er truffet beslutning om besparelse på 1,5 mio. kr. i busdriften. Denne kan i forhold til besparelsesforslag 232 forslag C, findes ved en besparelse på ca. 2,0 mio. kr. på den ordinære busdrift med mulighed for anvendelse af fx skoletaxa for ca. 0,5 mio. kr.

(Besparelsesforslaget er vedlagt i bilag 1).

 

FynBus har udarbejdet vedlagte notat (bilag 2), hvor handlemuligheder for nedbringelse af driftsomkostningerne på skolebusserne beskrives i en række forslag:

 

  Handlemulighed

Besparelse (mio.)

Køreplantimer

1.   Nedlæggelse af afgange uden for skolernes ringetid på rute 333

0,4

790

2a. Nedlæggelse af sene specifikke afgange onsdage (tidligere konfirmationskørsel)

0,3

528

2b. Nedlæggelse af sene afgange alle hverdage undtagen specifikke onsdage (tidligere konfirmationskørsel)

1,6

2.787

2c. Nedlæggelse af alle sene afgange undtagen en almindelig hverdag

1,2

2.230

2d. Nedlæggelse af alle sene afgange alle hverdage og specifikke onsdage (tidligere konfirmationskørsel)

1,9

3.300

2e. Nedlæggelse af alle afgange efter kl. 16.10 alle hverdage samt specifikke onsdage (tidligere konfirmationskørsel)

1,4

2.010

2.f. Nedlæggelse af alle afgange efter kl. 16.30 alle hverdage samt specifikke onsdage (tidligere konfirmationskørsel)

0,9

1500

 

  

Notatet s. 12 og 15 viser et overblik over besparelser og konsekvenser ved handlemulighederne.

 

Økonomibetragtninger

Besparelsesforslagene fra FynBus skal forstås som et overslag, baseret på indeværende elevtal. Finplanlægning af busplanerne finder først sted i april-maj 2019.

 

Forslagene vil i en kombination kunne imødekomme ønsket om mindst 1,5 mio. kr. i besparelse. Dog skal der tages højde for, at buskontrakten p.t. sætter en begrænsning på ca. 4.100 reducerede køreplantimer. Samlet må der reduceres med maks. 20 % af køreplantimerne i forhold til kontrakten, svarende til ca. 5.000 timer. Reduceres mere skal der betales kompensation til entreprenøren. Der er fra 2018 til 2019 sket en reduktion på knap 1000 timer som følge tilpasning af køreplanerne.

Det fremgår af tabellen, hvor mange timer hvert forslag indeholder. Da kontrakten løber til 2023 anbefales det ikke at udnytte hele råderummet allerede nu, men minimum bibeholde 1.000-1500 timer til eventuelle fremtidige justeringer. Der bør således ikke reduceres med mere end 2.500-3.000 timer.

 

Forvaltningen bemærker desuden:

 • De skolepligtige busser fastholdes
 • Der ændres ikke på ventetider på skoleture
 • Der tages ikke hele busser ud
 • Folkeskoleeleverne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i indeværende skoleår senest fri kl. 15.10.
 • Der er ved rundringning til SFO konstateret, at der samlet er omkring 15-18 SFO-børn, der tager med bussen efter kl. 16.10. Disse er hovedsageligt samlet på én skole
 • Såfremt busruter reduceres kan dette påvirke brugen af teletaxa

 

 

Forvaltningen anbefaler at Teknik- og Miljøudvalget vælger handlemulighed 1 og 2f, hvilket giver en besparelse på 1,35 mio. kr. og cirka 2350 køreplantimer.   FynBus og forvaltningen vil i fællesskab vil finde de sidste 0,15 mio. i en efterfølgende analyse, på busser mellem 16.10 og 16.30 hvor det berører færrest mulige.

 

 

Procesplan for udarbejdelse af ny busplan er vedlagt i bilag 3 til orientering.

 

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ved vedtagelsen af budget 2019 er indarbejdet en besparelse vedrørende den kollektive trafik på 625.000 kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. hvert år i 2020 og frem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter punktet og anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hvilke handlemuligheder, der skal implementeres.

 

 

 

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Udvalget vedtog at sætte forslag 1 og 2d i høring forud for videre politisk behandling.

 

04.01.00-P20-1-18

13. Orientering om borgerinddragelse vedr. udviklingsplan for grønne områder

Resumé

Ved budgetvedtagelsen for budget 2017 blev der, i forbindelse med effektivisering indenfor det grønne område, samtidigt afsat midler til at udarbejde en plan for fremtidig prioritering og udvikling af de grønne områder, for at sikre et fokus på deres værdiskabende og rekreative muligheder.

Med baggrund i dette, orienteres Teknik- og Miljøudvalget hermed om proces for borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af denne plan.

Sagsfremstilling

I juni 2018 blev den beskrevne proces for udarbejdelse af plan for udvikling og drift af bynære grønne områder forelagt TMU og godkendt (sagsnr. 04.01.00-P20-1-18). Udviklingsplanen for grønne områder vil tage udgangspunkt i kommunens udviklingsstrategi, de eksisterende egnsprofiler og masterplaner, hvor disse forefindes.

For at nå så mange borgere som muligt og høre deres mening gennemføres både en surveyundersøgelse og afholdes tre workshops. Formålet med workshops er at møde borgerne lokalt og ansigt til ansigt.  Erfaringen siger, at det dog langt fra er alle der møder op til disse borgerworkshops, og sjældent børnefamilier og unge mennesker, som er vigtige i brugen af de grønne områder.  For at få alle med, og især børnefamilierne, igangsættes samtidig en survey på kommunens hjemmeside og facebookside.

Fælles for begge borgerinddragelser er at forvaltningen gerne vil vide noget om brugen af de grønne områder, uanset om de er kommunalt ejede eller ej, da borgerne ofte ikke skelner mellem dem. Der ønskes også viden om hvad borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vægt på, når de bruger de grønne områder i kommunen.

Inddragelsen omfatter tillige et spørgeskema til skoler og plejecentre, med lignende spørgsmål, da deres brug af de grønne områder bliver mere om mere vigtig.

Resultatet af begge borgerforespørgsler (workshop/survey) skal give et billede af, hvilke oplevelser borgerne vægter.

Der er udarbejdet en plan for borgerinddragelse som ser ud som følger:

 • I starten af marts releases borgersurveyen
 • I marts måned afholdes 1 workshops i hver af de 3 egnsprofilområder, med velkomst af en politiker og et kort oplæg af en fagperson

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget, at den beskrevne proces for borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af plan for udvikling og drift af bynære grønne områder tages til efterretning

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Taget til efterretning. Kultur- og Lokalsamfundets medlemmer orienteres om mødernes afholdelse med mulighed for at deltage.  

 

13.02.00-P17-1-19

14. Nye muligheder for at beskytte vandværksboringer mod pesticider

Resumé

Flere politiske partier i Folketinget har indgået aftale om en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021. Tillægsaftalen indeholder nye muligheder for at begrænse brugen af pesticider nær vandværkernes boringer. Kommunerne skal hjælpe med at gennemføre en del af aftalen, og Staten sender senere en mere udførlig vejledning om emnet.

Sagsfremstilling

Tillægsaftalen indeholder forskellige indsatser for at begrænse risikoen for forurening med pesticider.

 

Konkret er der fire punkter i tillægsaftalen:

 

1.     Mindske faren for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

2.     Teste for flere stoffer i grundvandsovervågningen

3.     Styrke indsatsen for at modvirke, at skadegørerne på planterne udvikler resistens mod pesticider

4.     Forbyde salg af pesticider til private, hvis midlet ikke er fortyndet og færdigt til brug.

 

Det er det første punkt om at mindske faren for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder, som kommunerne skal hjælpe med at gennemføre.

 

Vandværkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i alt 72 indvindingsboringer, og der er udpeget BNBO omkring alle indvindingsboringer. Størrelsen af dem afhænger af indvindingens størrelse og af de geologiske forhold på stedet. Derfor varierer størrelsen meget fra boring til boring, men generelt er de boringsnære beskyttelsesområder forholdsvis små i forhold til det indvindingsområde, vandet kommer fra. Se eksempler på BNBO (cirkler) og indvindingsoplande (blå afgrænsning) i vedhæftede bilag.

 

Foreløbig ved Forvaltningen, at vi skal undersøge alle BNBOere på landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der bruges pesticider, f.eks. jernbaner og sportspladser. Kommunen skal undersøge behovet for yderligere indsatser for at reducere risikoen for udvaskning af pesticider. Som eksempler på yderligere indsatser nævner tillægsaftalen flytning af boringer, frivillige aftaler om pesticidfri drift, stop for dyrkning af jorden eller opkøb af jorden, samt eventuel flytning af vaskepladser til sprøjteudstyr.

 

Når vi får vejledningen fra Staten, kan Forvaltningen vurdere omfanget af indsatsen og lave et oplæg om mulighederne.  

 

I den kommende vejledning vil ministeren præcisere:

 

·         Behovet for beskyttelse i BNBO

·         De forskellige muligheder, der er for beskyttelse i BNBO

·         Vejledning om fastsættelse af erstatning til landmændene samt eksempler på markedsværdi.

 

I 2022 vil Miljø- og Fødevareministeriet vurdere, om de indsatser kommunerne har lavet, er i overensstemmelse med vejledningen. Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod nedsivning af pesticider i BNBO, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod brug af pesticider i BNBO.

 

Andre regler i lovgivningen forbyder allerede nu dyrkning og brug af pesticider og gødning i en afstand af 25 meter fra indvindingsboringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Taget til efterretning. 

 

00.15.10-A26-3-18

15. Udvalgets årsplan - til opdatering

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Indstilling

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Drøftet. 

 

00.01.00-G01-19-17

16. Gensidig orientering

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

- Drøftelse af hegn ved ny cykelsti på strækningen Nr. Broby-Brobyværk. 

- Opsamling af affald i grøfter langs veje i det åbne land.
 

 

00.01.00-G01-19-17

17. Orientering fra formanden

Beslutning

Afbud fra René Dyrberg Jørgensen og Torben Smith.

Orienteret. 

 

01.11.00-P20-68-18

18. Pulje til landsbyfornyelse